Encamên lêgerînê
hewa hava.
mzk/m 1. hava (müzikte tür) * serhawa uzun hava 2. hava, ezgi
m 1. hava (hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı) 2. hava (bütün meteorolojik olaylar) * îro hewa xweş e bu gün hava güzel 3. hava (canlıların üzerindeki etkisine göre hava yuvarının durumu) * hewaya vir zivr e buranın havası sert 4. hava (gök yüzü) * li hewayê ewr nîn e havada bulut yok 5. hava (çevreyi kuşatan boşluk) * toz û dûman li hewayê difirfirin tozlar havada uçuşuyor 6. hava (gök doğrultusu) * milê xwe ber bi hewayê ve bilind kir kolunu havaya doğru kaldırdı 7. hava (esinti) * îro hewa nalibite bu gün hava kıpırdamıyor 8. hava (boş, sonuçsuz) * tiştên ku dibêje tevde hewa ne söyledikleri hepsi hava 9. lâf * nizanim dê filan tiştî bike û bêvan tiştî bike, tev jî hewa ye şunu yapacakmış bunu yapacakmış, hepsi lâf 10. mec hava, atmosfer * hewaya siyasî siyasi atmosfer
hewa (i) bnr awa
hewa (iv) m devre, dönem
hewa bûn (biri) hava almak (umduğunu bulamamak) * hewa bû ne? havanı aldın değil mi? 2) buz üstüne yazı yazm(bir kimseye etki yapmayan sözler söylemek)
hewa bûn hişkesayî (hava) ayaza çekmek
hewa dan (...) bj hava vermek, oksijen vermek
hewa girtin hava almak (içine hava girmek)
hewa guhartin hava değiştirmek (iklimi değişik bir yere gidip bir süre oturmak)
hewa jê berdan hava boşaltmak
hewa jê çûn hava kaçırmak
hewa jê derketin l/bw sönmek (havası kaçıp şişkinliği inmek)
1) sönmek (havası kaçıp şişkinliği inmek) 2) hava kaçırmak
hewa ketin l/gh 1. havalanmak 2. tırmanmak (dik bir yere çıkmak)
hewa ketin (tiştek) (bir şey) hava almak (içine hava girmek)
hewa lê xistin (an jî dan) hava vermek, hava basmak
hewa ne xweş bûn hava bozmak (havada yağmur veya fırtına belirtileri gözükmek)
hewa stend (biri) hava almak (açık havada gezmek) (tiştek)
(bir şey) hava almak (içine hava girmek) * penêr hewa stendiye peynir hava almış
hewa xweş bûn hava açmak (veya açılmak)
hewa ya (tiştekî an jî yekî) lê xist (biri, bir şey) burnunda (veya gözünde) tütmek
hewa ya bêewr bulutsuz hava, açık hava
hewa ya berfê karlı hava, kar havası
hewa ya biewr 1) bulutlu hava 2) limonî hava
hewa ya govendê oyun havası
hewa ya hildim hareketli hava
hewa ya hilkutok ritmik melodi
hewa ya hişk (an jî ziwa) kuru hava
hewa ya mirinê ketin ser (yekî) ölüm sesizliği kapmak
hewa ya sar soğuk hava
hewa ya sivik hareketli hava
hewa ya zivr sert hava
hewa ye davul tozu (gerçekleşmesi imkansız durumlar için söylenir)
hewadar rd 1. havalı (herhangi bir nitelikte havası olan) 2. havadar, yeleç, yeleğen, yeleken (iyi, temiz, hava alan) 3. havadar, ferah * bexçeyeke hewadar ferah bir bahçe
hewadar bûn l/ngh havalanmak, havadar olmak
hewadar kirin l/gh havalandırmak, havadar etmek
hewadarbûn m havalanma, havadar olma
hewadarker tek/m havalandırıcı
hewadarkirin m havalandırma, havadar etme
hewadîs m havadis
hewager nd/nt 1. havacı (hava taşıtlarında görevli kimse) 2. havacı (hava kuvvetlerine bağlı asker)
hewagerî m 1. havacılık 2. havacılık (havada uçma tekniği, havacının yaptığı iş)
hewaguhêrî m hava değişimi, tebdilhava
hewaguhêzî m hava değişimi, tebdilhava
hewajêderketî rd sönük (şişkinliği inmiş)
hewajêderketin m sönme (havası kaçıp şişkinliği inme)
hewajo bot/m rengi su yosuna benzeyen, yere yatık ve yaprakları tüysüz olan bu bitkinin kökleri halk hekimliğinde kullanılır
hewaketin m 1. havalanma 2. tırmanma (dik bir yere çıkma)
hewal (i) bnr haval
hewal (ii) n 1. hal, durum 2. ehval
hewal (iii) rd hamile
hewale m 1. havale (devretme, sorumluluğuna bırakma) 2. havale (banka, postane vb. aracılığıyla gönderilen para) 3. havalename, havale 4.rd havale (yüksek ve büyük bir görünüşü olan) * cihekî ku ji gund re hewale ye köye havale bir yer
hewale (ii) rd havaleli * bar hewale ye, bila haya şofêr jê hebe yük havaleli, arabacı dikkat etsin
hewale hatin havale gelmek
hewale kirin l/gh havale etmek, yüz etmek
1) havale etmek, devretmek * min kirina vî karî hewaleyî wî kir bu işin yapılmasını ona havale ettim 2) havale etmek (yollamak, göndermek) * belge hewale kirine cem mudir belgeleri müdüre havale etmişler
hewale şandin (hinartin an jî verê kirin) havale göndermek (veya yollamak)
hewale ya postayê posta havalesi
hewale yî (cihekî an jî yekî) kir (birine veya bir yere) havale temek
hewale yî ser dilê (yekî) kirin can evine indirmek
hewale yî şîrê (kesekî) kir (bir işi, birinin) sütüne havale etmek
hewaledar rd havaleli
hewalekirin m havale etme, yüz etme
hewalename m havalename
hewalnêr nd/nt haberci, muhabir
hewalnêrî m habercilik, muhabirlik
hewamte m avanta
hewan (i) bnr heban
hewan (ii) m düşünce
hewan (iii) m havan
hewan (iv) m tütün doğrama makinesi
hewanas nd/nt hava bilimci, meteorolog
hewanasî m 1. hava bilgisi, meteoroloji 2. havacılık, aeroloji * kursiyê hewanasiyê havacılık kürsüsü
hewandî rd 1. barındırılmış 2. ağırlanmış (konuk edilmiş) 3. ihtivalı
hewandin l/gh 1. barındırmak 2. ağırlamak (barındırmak, yatırmak) * hûn mêvanan dihewînin? misafir ağırlıyor musunuz? 3. içermek, ihtiva etmek
hewandin (i) bnr hebandin
hewandin (ii) m 1. barındırma 2. ağırlama (barındırma, yatırma) 3. içerme, ihtiva etme 4. yataklık, suçluları barındırma
hewanuma m atmosfer olaylarını gösteren alet
hewapîvan m aylak aylak gezme
hewar bnr hawar 1. imdat 2. çağrı hawar
hewarî (i) bnr hawarî
hewarî (ii) nd 1. havari (Hz.İsa’nın on iki yardımcısından her biri) 2. mec havari (bir öndere bağlı, onun inanç veya düşüncelerini yayan kimse)
hewat m sabır, dayanç (olacak veya gelecek bir şeyi telâş göstermeden bekleme) * hewata mirov namîne insanın dayancı kalmıyor
hewata (yekî) neman sabrı taşmak (veya tükenmek)
hewata (yekî) tune bûn sabırsız olmak
hewavan nd/nt havacı (hava kuvvetlerine bağlı asker)
hewawîlke m uçurtma
hewayî rd havaî (hava ile ilgili, havada bulunan)
hewa 1. bûjena kîmyayî a ku giyanewer pê dijîn 2. tevgera kar û barên seqayî 3. hilm û gilm; nefes
(navdêr, nêr) esman û cihên dî yên vala li raserî erdê, gazên seqayê anku atmosferê pêk tînin (nîtrojen û oksîjen), seqayê derve, seqayê em nefes dikin, livîna li raserî erdê, rewşa seqayî (baran û berf û ba û ewr û sarma û germa yan yek yan hin ji wan), ba.
Herwiha: hawa.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: هه‌وا.
Bide ber: Hewa.
Têkildar: atmosfer, ba, keşa, seqa. Biwêj: hewa ketin: hilketin, ji cihek nizm çûn yek bilind.
ji: hevreha soranî هه‌وا (hewa), farisî هوا (heva), pehlewî heva, hexamenişî hveyav- jiari, ji hu- (baş, xweş, bixêr - binere huner, horî) + -veyav (ba), bide ber avestayî vaytî-, sanskrîtî वायु (vayû: ba) hemû ji Proto-hindûewropî h₂wḗh₁- (ba hatin) ku herwiha serekaniya ba ya kurdî ye jî. هواء (hewai) ya erebî, hava ya tirkî, ہوا (heva) ya urdûyî, हवा (heva) ya hindî, ਹਵਾ (heva) ya puncabî û hewa ya swahîlî ji zimanên îranî hatine wergirtin..
Bikaranîn: Lêker: hewa ketin. Navdêr: hewaketin.
: bêhewa, bêhewatî, bêhewayî, bihewa, bihewatî, bihewayî, hewadar, hewadarî, hewader, hewaderî, hewagir, hewagirî, hewaker, hewakerî, hewanas, hewanasî, hewante, hewanteyî, hewayî, hewazan, hewazanî
hewa ketin (lêker) hilketin, çûn jor, ber bi silal ve meşîn, bilind bûn: hewa ketin serê çiyayî, bi darê ve hewa ketin, çûn serî.
Herwiha: hewa keftin, hewa kevtin, hawa ketin. Navdêr: hewaketin, hewakeftin, hewakevtin, hawaketin, hawakevtin.
Têkildar: hewa xistin.
ji: hewa + ketin.
: hewaketî, hewakev
hewa xistin (lêker) rakirin, hildan, bilind kirin, birin jor, ber bi silal ve meşandin.
Herwiha: hewa êxistin. Navdêr: hewaxistin, hewaêxistin.
Têkildar: hewa ketin.
ji: hewa + xistin.
: hewaxer, hewaxistî
hewadar 1. cihê ku ba jê digire û lê bêhn naçike 2. servekirî, pêşvekirî
cihê ku ba jê digire û lê bêhn naçike, servekirî, pêşvekirî.
Bikaranîn: Lêker: hewadar kirin. Navdêr: hewadarkirin Rengdêr: hewadarkirî
hewadar kirin (lêker)(Binihêre:) hewadar
hewadarbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) hewadar
hewadarî (navdêr, mê) rewşa hewadarbûnê.
ji: hewadar + -î
hewadarkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye hewadar kirin
hewadarkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) hewadar
hewagir (navdêr, mê) kesê/a hewayan digire.
ji: hewa + -gir
hewagirî (navdêr, mê) karê hewagiriyê.
ji: hewagir + -î
hewajû (navdêr, mê) giyayek ku ji bo derman dihê bikaranîn
hewaker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê hewa dike.
ji: hewa + -ker
hewakerî (navdêr, mê) rewşa hewakerbûnê.
ji: hewaker + -î
hewaketin (navdêr, mê) (Binihêre:) hewa
hewal 1. nûçe 2. bûyer, rûdan *"kesê ne li malekê, nizane hewalekê"
(navdêr, nêr) rewş, hal, weziyet, (bi soranî) nûçe, dengûbas, peyam.
Herwiha: hewall.
Bide ber: hewale, heval, ehwal.
ji: ji erebî احوال (eḥwal), pirrjimara حال (ḥal) ku serekaniya peyva hal (rewş) ya kurdî ye..
Bikaranîn: Hewal (hem bi maneya hal û hem jî di soranî de bi maneya nûçe, dengûbas) ji eḥwal ya erebî ye ku pirrjimara ḥal e. Kurmancî ji herfên bideng li destpêkê hez nake loma eḥwal kiriye ḥewal, wek ku me Îbrahîm jî kiriye Birahîm û Îsmaîl jî kiriye Simaîl.Di kurdî de hewal jixwe pirrjimar e. Vêca mirov dikare wê dubare bike pirrjimar wek Hal û hewalên te çi ne? yan jî wek nêr bi kar bîne: Hal û hewalê te çi ye?Ji ber ku eḥwal bûye ḥewal û paşî di soranî de formeke wê bûye hewal anku bi h-ya normal, medyaya soranî li ser wê baweriya şaş e ku ew peyveke kurdî ya xwemalî ye û wê niha li cihê dengûbas ya berê bi kar tîne ji ber ku dizanin ku bas ji behs (bi s-ya fis/sist) ya erebî tê. Anku ev petîperistên me dixwazin ji peyvên erebî yên bi sedsalan di zimanên me de cihgirtî birevin lê dîsa jî lê vedigerin. Di mesela destberdana ji peyvên mekteb/medrese û destpêkirina peyva qutabxane de jî bi eynî awayî ji erebî revîne û çûne xwe spartiye peyveke din ya erebî! Nimûneyên bi vî awayî ne yek û du û deh in.
hewal dan (lêker) xeber danmînak: te li ser wê meselê jê re hewal da..
Herwiha: xeber dan. Tewîn: hewal da.
Bide ber: deng kirin axaftin.
ji: ji devoka efrînê
hewale 1. raguhastin (navdêr, mê) raguhezandin, ji cihekî birin yan hinartin cihek din.
Bide ber: hewal.
Bikaranîn: Lêker: hewale kirin. Navdêr: hewalekirin Rengdêr: hewalekirî.
ji: Ji erebî.
: hewaleker
hewale kirin (lêker)(Binihêre:) hewale
hewale man (lêker)(Binihêre:) hewale
hewaleker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê hewale dike.
ji: hewale + -ker
hewalekirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye hewale kirin
hewalekirin (navdêr)(Binihêre:) hewale
hewaleyî xwedê kirin (biwêj) bi hêviya xwedê ve hiştin. ez çi bibêjim û çi bikim? hema ez hewaleyîxwedê dikim.
hewalkar (Soranî) (navdêr). Bi kurmancî: hoker, hevalnav
hewalnêr (navdêr, mê) nûçegihan, peyamnêr.
ji: hewal +-nêr
hewalnêrî (navdêr, mê) nûçegihanî, peyamnêrî, nûçevanî.
ji: hewal +-nêrî
hewan vala bûn (biwêj) tu merîfet û tiştek lê tune bûn. tu n.ftê ku nîşan bidaya tune bû. jixwe hewana wî vala bû.
hewana xwe dayîn cem hevalan, nanê xwe bi minet xwarin (biwêj) ji ber niyeta baş ketin rewşeke xeter. ew jî cezayê saftiya xwe dikişine. çima hewana xwe bidim cem hevalê xwe, çima nanê xwe bi minet bixwim?
hewana xwe vala kirin (biwêj) gotin û merîfetên xwe hemû nîşan dan. bawer im ku miraz çi di hewana wî de hebû, tev vala kir.
hewanas (navdêr, mê) meteorolog.
ji: hewa +-nas
hewanasî (navdêr, mê) keşnasî, seqanasî, meteorolojî, zanista ku lêkolînan li ser rewşa hewayê dike, bernameya ku behsa rewşa hewayê dike, rewşa giştî ya hewayê ya deverekê.
Herwiha: hewazanî, hawanasî, hawazanî.
Têkildar: hewanas, hewazan.
ji wêjeyê: Çavkaniyekê ji Fermangeha Hewanasî û Navenda Tomarkirina Erdhejan ragihand: Duhî demjimêr 9 û 3 deqîqeyê şevê erdhejek li ser sînorê Îran, Îraq û li navçeya Pêncwîn û Hewraman rû daye. Navenda erdhejê 85 km ji Silêmaniyê dûr bû û hîç ziyanek nebûye.(Zana Sebrî, Rizgari.org, 6/2007.
ji: hewanas + -î ji hewa + -nas + -î
hewandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye hewandin
hewandin (lêker)(navdêr, mê) hemilandin, vehewandin, sitirandin, hêwirandin, penihandin, xwedî kirin, xwedan kirin, li mala xwe wek mêvan qebûl kirin, aram kirin, hêmin kirin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: هه‌واندن.
Herwiha: hiwandin, huwandin, ĥewandin, ĥiwandin, ĥuwandin.
Bide ber: hebandin.
Têkildar: hewîn.
ji: hewan + -andin.
Bikaranîn: Lêker: hewandin kirin. Navdêr: hewandinkirin Rengdêr: hewandinkirî.
: hewandî, hewîner, hewînerî, hewîninde, hewînindehî, hewînindetî, hewînindeyî, vehewandin, vehewandî, vehewîner, vehewînerî
hewandin kirin (lêker)(Binihêre:) hewandin
hewandin/dihewîne/bihewîne 1. êwirandin 2. sitirandin 3. xwedî kirin *“dil, dilan dihewîne”
hewandinkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye hewandin kirin
hewandinkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) hewandin
hewanewe (Soranî) (navdêr)wate, pişû
hewank (navdêr, mê) bergeş, sênî, ferxesênî, tepsî, sifre, berkêşok, mersef, sînî, ferxesînî, teblîk, zêrcam, belem
hewante (rengdêr) betal, bêwec, bêkêr, bêmifa, bêsûd, belaş, herwe, bêpare, bêpere, asan, sanahî, hêsan, rehet, ne dijwar, ne zehmet, ne zor, belasebeb, bêsedem, bêhincet, ne hewce, ne pêwîst.
Herwiha: awamte, awante, hawamte, hawante, ewante.
ji: hewa + -nte anku wek hewayî, wek bayî, sivik, giring yan giran. Bide ber farisî برباد (berbad).
: hewantehî, hewantetî, hewanteyî
hewantetî (navdêr, mê) rewşa hewantebûnê.
ji: hewante + -tî
hewantexwer (navdêr, mê) mişexwer, miftxwer, dûvdehol, terefe, çilterîfe.
ji: hewante +-xwer
hewar hawar *"ne dixwim savarê, ne diçim hewarê"
(navdêr, mê) gazî, bang, tika, daxwaz, hêvî, rica, hewar kirin, li hewarê çûn/hatin (çûn/hatin alîkariya kesekî).
Herwiha: hawar, hawer.
ji: Herwiha hawar, hevreha soranî هاوار (hawar), farisî هوار (hewar), ihtimalen ji zimanekî samî, bo nimûne jiarami ܚܝܪܐ (xeyara: agadarî, çavdêrî - ji rehê x-w-r-) yan ji ܚܝܠܐ (xiyala: hewar, daxwaza alîkariyê, alîkarî) yan ji erebî حول (ḥewl: hêz, taqet) - binêre: hewl..
Bikaranîn: Lêker: hewar kirin, hewar xwestin. Navdêr: hewarkirin, hewarxwestin Rengdêr: hewarkirî.
: hewarî, hewarker
hewar dan (lêker) bang kirin, qêrîn, kirin qîjeqîj.
ji: hewar + dan
hewar hatin (lêker) gazî hatin.
ji: hewar + hatin
hewar kirin (lêker)(Binihêre:) hewar
hewar xwestin (lêker)(Binihêre:) hewar
hewardan (navdêr, mê) (Binihêre:) hewar
hewardar (rengdêr) hawarî.
ji: hewar +-dar
hewarî 1. hawarî 2. hevalbendên Cn. Îsa eleyhiselam
(navdêr) gazî, hewar, bang, peyrew, mirûd, eshab.
Bikaranîn: Lêker: hewarî kirin. Navdêr: hewarîkirin Rengdêr: hewarîkirî
hewarî kirin (biwêj) alîkarî xwestin. banga xeteriyê kirin. 7min hewarî kir, lê ji bilî xalê eyvaz kes tune bû.
hewarîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye hewarî kirin
hewarîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) hewarî
hewarjî (navdêr, mê) merhemek ji giya dihê çêkirin
hewarker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê hewar dike, gazîker, bangker.
ji: hewar + -ker
hewarkî (navdêr, mê) bi hawarî.
ji: hewar +-kî
hewarkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye hewar kirin
hewarkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) hewar
hewarxwaz (navdêr, mê) gazîker, hewarker, bi hewar.
ji: hewar +-xwaz
hewarxwestin (navdêr, mê) (Binihêre:) hewar
hewavanî (navdêr, mê) hewazanî.
ji: hewa +-vanî
hewayî (rengdêr) ya/yê hewa yan ya/yê li hewa: hêzên hewayî.
Bide ber: hawayî, Hawayî.
ji: hewa + -yî.
: hewayîtî
hewayîtî (navdêr, mê) rewşa hewayîbûnê.
ji: hewayî + -tî
hewa (m.) air, atmosphere
m. weather
m. weather
f. air, weather.
hewa guhastin v.t. to have a change of climate
v.t. to have a change of climate
hewa ketin (bi hewa ketin) to take wing
hewa sar e it is cold
hewa xweş e nice weather
hewale m. air
hewandin -hewînv.t. to give shelter to, protect
hewandin (matî kirin, xwedî kirin) to shelter, to harbor; (tê de hebûn) include, comprise
hewa Atmosphäre
Eva
Klima
Laune
Luft
Lust
Neigung
Stimmung
was man will
Wetter
hewadar launisch
hewal Neuigkeit
Situation
Zustand
hewan beruhigen, sich ~
gedeihen
Ruhe finden können
hewan beruhigen, sich ~
still werden
hewandan beruhigen
besänftigen
beschwichtigen
hewandin aufnehmen
beherbergen
hindern
in Verwirrung geraten
mit Liebe begegnen
mit Rücksicht begegnen
nicht stören
unterbringen
Unterschlupf gewähren
hewar Hilferuf
Notruf
hewarî Hilfe
Hilferuf
hewarz Hilfe
Unterstützung
hewas Begeisterung
Bestreben
großes Interesse
Interesse
Lust
mit Lust und Liebe
Neigung
stark interessiert
Verlangen
Wunsch
hewa m. hewa n.
hewa dan tg. hewa dayene
hewa dar rd. hewadar, hewayin
hewa dar bûn lng. hewadar bîyene
hewa dar kirin lg. hewadarnayene, hewadar kerdene
hewa girtin lg. hewa girewtene
hewa guhertin lg. hewa vurnayene, hewa bedelnayene
hewa jê berdan lg. hewa rira raverdayene
hewa lêhatin tng. hewa re ciameyene
hewa stendin lg. hewa girewtene
hewa xwes bûn tng. eyam wes bîyene, hewa wes bîyene, hewa aniyene
hewadar rd. wayirhewa, hewadar
hewadarbûn m. hewadarbîyayis, hewadarîyayis n.
hewadarker m. vantîlator, hewadarnayox, vaantox n.
hewadarkirin m. hewadarnayis, hewadarkerdis n.
hewager m/n. hewawan, hewacî n.
hewaguhêzî m. tevdîlhewa, hewavurnayis, tebdîlhewa, tevdîrhewa n.
hewale m. balkone, tewqe, hewane, verbane, rimba m.
m. hewale, rusnayis n.
hewalename m. hewaleye, hewalename. rusnayisname m.
hewaleya posteyê n. hewaleya posteyî, mandalposte m.
hewan m. hewane m.
tng. hewîyene, seterîyene, sitar bîyene, sitarîyene
m. manike m.
m. terew, fikir, îdea, terewî n.
hewanas m/n. meteorolog, hewasinas, eyamnas n.
hewandin tg. hewênayene, sitarnayene, seternayene, setirnayene, seveknayene
m. hewênayis, sitarnayis, seternayis, seveknayis, sitarnayis n.
hewanê ardan n. paçikê ardan n.
hewante m. awante n.
hewar m. haware, gazîye, qîr, medet, îmdat, heware m.
hewarî n. hawarî, hewarî n.
m. otaxe, çadira girse m.
hewasa dest m. miste, kafe, sala destî, kafa destî, lase, mîste m.
hewawan m/n. hewawan, hewacî n.
hewawanî m. hewawanîye, hewacîyênî m.
hewaya berfê n. hewayê vare n.
hewaya hisk n. hewayo husk, hewayo ziwa n.
hewaya nerm n. hewayo nerm, eyamo nerm n.
hewaya sar n. hewayo serdin, eyamo serdin, hewawo serdin n.
hewaya zivr n. hewayo husk, hewayo ziwa n.
hewaya ziwa n. hewayo husk, hewayo ziwa n.
hewayî rd. hewayî
hewa hewa, seqa, siqa, avûhewa
ba
esman
piçek, kêmek, hinek
bn hewa
hewal, hewalekan nûçe, dengûbas, peyam, êxbar
hal, rewş, kewdan, barûdox
hewale raguhestin, raguhezandin, hinartin, şandin
spartin
hewale be gewale beramber, hember, bergind, bedel, berdêl
hewalguzarî agastînî, îstîxbarat
hewançe dan hilavêtin, berev jor / serî / silal avêtin
hewançero, hewançero roket, sarox, hewa-avêşk
hewandinewe vehewandin, xwedî kirin, xudan kirin, matî jê kirin, sereguhiya yekî kirin
hewanewe vehewîn, tebitîn, hedinîn, sekinîn, rehet bûn, rawestîn, li cihê xwe man
hewar war, kamp, lêmangeh, havîngeh, cihê havînan koçer yan seyranî lê dijîn
hewarge wargeh, havîngeh, kamp, aqar, kûngeh, kongeh
hewarî kûn, kon, xîvet, çadir
hewawî, hewawî fekirin, hêvkirin, berêxwedan, nerîn, nihêrtin
hewawîlke, hewawîlke hewayîk, eriyal
roet, sarox, hewa-avêşk
hewayî hewayî, seqayî, siqayî
bayî
esmanî