Encamên lêgerînê
heta 1.değin, kadar, sürece. 2.hatta.
g 1. hatta 2. b 1. ta ki 3.dek, değin, kadar * heta vir buraya değin * heta ku ew bê li ber eşya be o gelene kadar eşyayı bekle 4.dek, kad(bir işin bittiği noktayı veya zamanı anlatır) * hilkişiya heta serê gir tepeye dek çıktı
heta (yek) sax be ömür boyu * ezê heta ku tu sax bî li te binêrim ömür boyu ben sana bakarım
heta aqil nas kir temen xelas kir iş işten geçmek
heta aqilê pêşîn tê yê paşîn diçe son pişmanlık fayda vermez (veya etmez
heta bi heta sonsuza dek, ilelebet, ilânihaye
heta bi hetayê h sonsuza dek, ilelebet, ilânihaye
ilelebet, ebediyen, sonsuza dek, sürgit, sittinsene
heta bigihîje (tiştekî) herhangi bir varıncaya kadar * heta bigihîje televizyonê her tiştî firoşt televizyona varınca ya kadar her şeyini satı
heta bixwazî h 1. istediğin kadar 2. oldukça
heta çav çavan dibire göz alabildiğine
heta çav dibire göz alabildiğince
heta cihekî bir derece (veya bir dereceye kadar)
heta çokê (an jî kabokê) diz boyu
heta dawî 1) sonuna kadar 2) olanca, son
heta dereceyekê bir derece (veya bir dereceye kadar) * ev kirên te heta dereceyekê mirov dikare qebûl bike bu yaptıkların bir dereceye kadar çekilir
heta dev ağzına kadar
heta devê (yekî) geriya dili döndüğü kadar
heta dinya xweş (be) sonsuza dek
heta emrê (yekî) hebe ömür boyu * ezê heta ku emrê te hebe li te binêrim ömür boyu ben sana bakarım
heta eseyî nebe ne kifş e ak don kara don geçitte belli olur, akı karası geçitte belli olur
heta êvarê akşama kadar
heta gewriyê boğazına kadar
heta gûzekê 1) bileğine kadar, bileklerine kadar (çamur, kar için; ayakları içine gümülecek şekilde) * heta gûzekê di berfê de çû xwarê bileklerine kadar kara battı 2) bileğine kadar, bileklerine kadar (giysi eteği için; yalnız ayaklar görünecek kadar uzun) * kirasê ku li xwe kiribû, heta gûzekê dihat giydiği elbise bileklerine kadar geliyordu
heta hestiyan iliğine (veya iliklerine) kadar * tavê heta bi hestiyên me em germ dikirin güneş bizi iliklerimize kadar ısıtıyordu
heta hetayê ilelebet.
h ebediyen, sürgit
heta hevîrê xwe helatî kir hevalan jî şikevayî pê ve danî tilki tilkiliğini anlatıncaya kadar post elden gider
heta jê hatin gücü yetene dek
heta jê hatin qîr kirin avazı çıktığı kadar bağırmak
heta jê tê olanca, olanca gücü ile
heta kabokê diz boyu
heta karek kirin eniya (yekî) qelişîn (bir şey yapana kadar) akla karayı seçmek
heta kefa dest reş nebe tehma dev xweş nabe çalışmayana rahat yüzü görmek yok
heta ker binale bar dinale alttaki durmuş üsteki durmuyor
heta ku ta ki
heta ku (tu) hebî sittinsene
heta ku (yek) karek kirin dinya (wî) tarî bûn (bir şey yapana kadar) akla karayı seçmek
heta ku çav çav digire göz alabildiğine
heta ku çav dibire göz alabildiğine
heta ku dibe mümkün mertebe, olabildiğince
heta ku dinya ava be dünya durdukça
heta ku hatiye milê (yekî) pê re kirin etmediğini bırakmamak (veya komamak)
heta ku hebe yaşadığı kadar, yaşadığı sürece
heta ku jê tê mümkün mertebe, olabildiğince
heta ku kêfa (yekî) hatin c (birinin bir şeyi yapmaya) keyfi oluncaya kadar
heta ku mirov kodek xwê bi hev re nexwe hev nas nake ak köpek kara köpek geçit başında belli olur
heta ku mirov sîr nexwe bêhn ji devê mirov nayê ateş olmayan yerden duman çıkmaz
heta ku mirov xwêdan di ber de nerijîne jê menfeat nabîne ekmeden biçilmez
heta ku sebî negirî dê pêsîr nadê ağlamayan çocuğa meme vermezler
heta ku tu hebî var olduğun müddetçe, sittinsene
heta ku zarok (an jî sebî) negirî dê pesîrê nade devan ağlamayan çocuğa meme vermezler
heta li darê dinyayê yaşamca, yaşadığı kadar, yaşadığı sürece, yaşama süresince * heta li darê dinyayê be ew kirine xwedî meaş yaşamca aylık bağlamışlar
heta li darê dinyayê be ömrü oldukça, yaşadığı sürece
heta li dinyayê xweş be yaşadığı müddetçe
heta li heyatê yaşamca, yaşadığı kadar, yaşama süresince
heta li jiyanê yaşamca, yaşadığı kadar, yaşama süresince * heta li jiyanê be ew kirine xwedî meaş yaşamca aylık bağlamışlar
heta li ser erdê bûn yaşadıkça, yaşadığı sürece
heta me hilatî kir, ji kevayî pê ve danîn atı alan Üsküdar’ı geçti
heta min kar kir wan bar kir ben farkına varana kadar iş işten geçti
heta mirinê beşikten mezara kadar
heta mirinê çav li kirinê ölünceye dek durmadan çalışmak (hep çalışanlar için söylenir)
heta mirov bi hev re dan û stendinê neke mirov bi hev nizane ak köpek kara köpek geçit başında belli olur
heta mirov sîrê nexwe bêhn ji devê mirov nayê ateş olmayan yerden duman çıkmaz
heta nava dest reş nebe tehma dev xweş nabe çalışmayana rahat yüzü görmek yok
heta nebe reşî nabe xweşî yıkılmadan, bozulmadan iyi olamz
heta nîvî yarı yarıya, yarısı kadar
heta paniya meriv nebe xwîn li ser meriv nabe şîn ağlamayana mama vermezler, çalışıp çabalamadan bir şey olmaz
heta paniyê topuklarına kadar
heta paşiyê tê de bûn (bir işin) ilerisine gitmek
heta pîncek li dîwar dixî ew heft ciharan pê ve dike birine sıra vermemek, birine konuşma fırsatı vermemek (dinlememek)
heta qewet tê de hebû var kuvvetiyle (veya gücüyle)
heta qirikê boğazına kadar, gırtlağına kadar * heta qirikê ketiye deynan gırtlağına kadar borcu var
heta qirikê jê têr bûn birinden nefret etmek, yüzünü görmek istememek
heta qiyametê kıyamete kadar
heta roja îro bu güne değin, bu güne bu gün
heta roja îro hatiye gelmiş geçmiş * şairê herî mezin ku heta roja îro hatiye gelmiş geçmiş en büyük şair
heta sax be yaşadığı kadar, yaşadığı sürece
heta ser piştê vekirin ardına kadar açmak (kapı, pencere için)
heta serê (yekî) li kevir neketin olay başına gelmeden akıllanmamak
heta serê miriyan li mertegê nekeve bi xwe nahise olay başına gelmeden akıllanmamak
heta te got bismilah xelkê got elhemdulilah iş işten geçtikten sonra gerçeği görmek
heta te got gur û rovî, post hate nîvî atı alan üsküdar’ı geçti
heta tu bibêjî 1) iyicene 2) olasıya * berfeke heta tu bibêjî spî olasıya beyaz bir kar 3) gırla * li balê gotin heta tu bibêjî hene onda lâf gırla 4) son derece (pek çok)
heta tu bibêjî bes e istediğin kadar
heta tu bibêjî çûn gırla gitmek * araq heta tu bixwazî diçe içki gırla gidiyor
heta tu bixwazî 1) istediğin kadar 2) gırla
heta tu bixwazî çûn gırla gitmek * araq heta tu bixwazî diçe içki gırla gidiyor
heta tu dikarî ... -e kuvvetle (herhangi bir şeye ağırlık verildiğinde) * heta tu dikarî goşt bixwe ete kuvvet
heta tu hebî (hayatta) olduğun sürece, ömür boyu * ezê heta ku tu hebî li te binêrim ömür boyu ben sana bakarım
heta tu nebînî zehmetê tu nabînî nemetê zorluk çekmeden, çalışıp didinmeden insan rahata kavuşmaz
heta tu negihîjî ber çem milan hilmeke dereyi görmeden paçaları sıvama
heta tu tehliyê nebînî tu şîraniyê nizanî zorluk çekmeden, insan rahata kavuşmaz
heta xwedê qewet dayê var gücüyle, Yaradana sığnıp * heta Xwedê qewet dayê şîrqamek avêtê Yaradana sığnıp ona bir tokat attı
heta xweş sonsuza dek
heta xweş bûn yaşadığı sürece, sağ oluncaya dek
heta yê giran xwe tazî kir yê sivik xwe şûşt atı alan Üsküdar’ı geçti
hetaa em gihîştin esasê, em man asê gerçeği öğrenene kadar iş işten geçti
hetahetayî nd ebet, sonsuza değin, sonsuza kadar, ebediyet
hetan m yün veya kıldan örme kalınca ip; bir kaç hetan lifi örünürse "weri(bir tür urgan) olur
hetan honan ip örmek
hetanî g 1. hatta 2. b 1. ta ki 3.dek, değin, kadar * hetanî vir buraya değin * hetanî ku ew bê li ber eşya be o gelene kadar eşyayı bekle 4.dek, kad(bir işin bittiği noktayı veya zamanı anlatır) * hilkişiya hetanî serê gir tepeye dek çıktı
hetanî êvarê akşama kadar
hetanî roja qiyametê kıyamete kadar
hetav ast/m güneş
hetavî rd güneşsel, şemsî (güneşle ilgili)
hetavkî h simetrikçe
hetaw (i) bnr hetav
hetaw (ii) rd şaşkın
hetawî m şaşkınlık
heta bi qasî maweyeke dîyarkirî û carinan jî nediyarkirî *"heta ku co rast nebe, av tê re nakişe"
(hoker) ta, heya, heyanî, tew, heyanê, hetanî, hetanê, hetta, hettanî, hettanê, heyyanî, heyya, heyanê, heyyanê, ĥeta, ĥetta, ĥeya, ĥeyanî, ĥeyanê, ĥeyyanê, ĥetanî, ĥetta, ĥettanî, ĥeyyanî, ĥeyya, ĥetanê, ĥettanê: Heta spêdeyê xew bi çavên min neket. (Bû spêde jî hê ez nenivistibûm.)Heta ku tu nebêjî, ez jî nabêjim. (Ez berî te nabêjim.).
Bide ber: hê, hindî, hingê, hîç.
ji: Ji erebî.
: heta-heta
heta ber dev tijî bûn (biwêj) êdî tehemûl nekirin, heya dawî dagirtin. ya ku di vê dawiyê de jî kirin, qet nayê kişandin. edî heta ber dev tijî bûm. min ji te re got, beta ber dêv tijî neke, dirije.
heta berdestî sibê (biwêj) heya serê sibê. her du alî jîji xwe razî bûn û heta berdestî sibê, bê westan hev û din birin anîn. mehmed uzun
heta bi çavên xwe nedîtî, bawer nekirin (biwêj) tenê bi biryarên xwe bawer kirin. ez wê baş nas dikim, ew heta bi çavên xwe nebûte, tu car bawer nake.
heta bûk fetilî, dawet betilî (biwêj) but: heta bûk xemilî, govend betil1.
heta bûk xemilî, govend betilî (biwêj) gelekî dereng man. maşelah ev çi ecêb e. heta bûk xemilî, govend betilî.
heta çavek derman kir, yek jî kor kir (biwêj) kar baş pêk neanîn. vî bêhunerî, heta çavek derman kir, yek jî kor kir.
heta destên mirov nebine gû,devê mirov nabite tû. (biwêj) heta mirov dijwarîyê nekêşe,rihetî dest nakeve. digel dijwarîyê hêsanî heye.. Cih û dema gotinê: Dema tiştekê zor jiyekîre bête gotin,ewjî jiber birevi û nexwazi bike.ev gotin tê gotin.. Jêder: pirnût
heta dinya xweş be tu tê de xweş bî (biwêj) heta dinya hebe, tu tê de serfiraz bî. înşelah, heta dinya xweş be, tu tê de xweş bî.
heta diya min li çoka xwe dixe, bila diya wî li çoka xwe bixe (biwêj) heta ez têm kuştin an jî ziyanê dîbinîm, bila ew bîbine. ez çawa bikim, ez jî bêgav im. heta diya mm li çoka xwe dixe, bila diya wî li çoka xwe bixe.
heta em bûn çavnas, dinya bû xelas (biwêj) heta min rewş fehm kir, her tişt ji dest çû. jixwe em wekîgel li paş mane. heta em bûn çavnas, dinya bû xelas.
heta ev qûn bi te re be, tu herî ku eynî tişt e (biwêj) cir û taybetiyên mirov, yên bingehîn zû bi zû nayên guhertin. bawer im ku tu herî kîjan welatî derk nîn e. heta ev qûn bi te re be, tu herî ku eynî tişt e.
heta ev serî serê min be, qûna min wê gelek emelan bibîne (biwêj) heya ku ez bi vî aqilî herim, karê min zor e. bi rastî ez jî bi xwe nikarim, lê vê baş dizanim ku heya ev serî serê min be, wê qûna min gelek emelan bibîne.
heta êvarê hev û din xwarin (biwêj) bi hev du re debar nekirin. tim pev çûn. zinar û sozdar heta êvarê hev û din dixwût. dê û bavên wart jî ji vê yekê aciz dibin.
heta êvarê li ser serî darde bûn (biwêj) gelekî xebitîn. zehf eziyet ditin. rebenê nihat heya êvarê li ser serî darde dibe, êvarê jî rehetî di dest jinikê de nabe.
heta ew aş e, ew qeraş e (biwêj) bi hev du re têkildar in, ew nebe, ew ê din jî nabe. hela ew aş e, ew qeraş e.
heta ew kûçik li devê deriyê we be, dê gûyê zarokên we wer be (biwêj) heya ev rewş wiha berdewam bike, wê wiha be. min ji te re di serê serî de got. heta ew kûçik li devê deriyê we be, dê gûyê zarokên we wer be.
heta hetayê 1. her û her 2. bêdawî
heta hîn bûm, pîr bûm (biwêj) ji bo dereng mayîn û ziyanê tê gotin. mixabin ıowo. heta hîn bûm, pîr bûm.
heta îro ji mêj ve ta niha
heta kirase wî bişewite, canê min wê bişewite (biwêj) nêzîktirbûnê tîne ziman. ew xelk e. ji wê re çi? heta kirasê wê bişewite, canê min wê hişewite.
heta ku dinya ava be (biwêj) heta demeke pir dirêj, bê dawî. ‘ heta dinya ava be ez minetdarê wêjinikê me.
heta ku guman hebe, rastî xeber nedan (biwêj) ji bo mirovên derewîn û sextekar tê gotin. kifş e ku tu resul nas nakî, heta ku gumana wî hebe, ew a rastî xeber nade.
heta ku serê min li vê dinyayê bijî, gelo qûna min wê çi ecêban bibîne (biwêj) jiyan wê çi derxe pêşiya mirov xwedê dizane. divê mirov zehf mezin xeber nede. kî dizeme heta ku serê me li vê dinyayê bijî, gelo qûna me wê çi ecêban bîbîne.
heta malê me hebû alem dostê me bû, malê me xelas mendo çirtek da xwe, ji me der-bas bû (biwêj) mirov ku bêmal û bêmilk be, rûmeta wî jî kêm dibe. heta malê me hebû alem dostê me bû, malê me xelas mendo çirtek du xwe, ji me derbas bû. mixabin malê dinê rewşa mirov diguherîne.
heta malxwe dizî girt, diz malxwe girt (biwêj) carinan neheq zorê li mafdaran dikin. ev çito ecêb e, kum? heta malxo dizî girt, diz malxo girt.
heta negire dehan, nade nehan (biwêj) ji bo kesên çikûs, timahkar û egoist tê gotin. hay ew çi şeytan e. heta negire dehan, nade nehan.
heta nekeve gorê, mirin nakeve qorê (biwêj) dinya din qet nehatin bîrê. a nabêje rojekê ez ê ji bimirim. heta nekeve gorê, mirin nakeve qorê.
heta niha hêşta, hêşka, hê, hêj, hîna, hîn, hêna, heta hingê, hê jî, hêjan, heya niha
heta paşguh zer bûn (biwêj) pir tirsîn, fedî kirin. seydo di şevereşa wê newalê de heta paşguh zer bû. sercan hema kinge ku li çav simbilê diket, heta paşguh zer dibû.
heta qeliya me hebû, mamik bûka me bû; roja qeliya me xelas bû, mamik çirtek da xwe, ji me derbas bû (biwêj) tenê ji bo berjewendiyên xwe hevaltî yan jî hevkarî berdewam kirin. heta qeliya me hebû, mamik bûka me bû; roja qeliya me xelas bû, mamik çirtek da xwe, ji me derbas bû. hevaltiya wî jî eynî ya mamik hû.
heta qirikê deyndar bûn (biwêj) zêde deyndar bûn. emîn heta qirikê deydar bûye, êdî nikare ji mal jî derkeve.
heta roja qeyametê (biwêj) bêdawî bûn. ma dinya rojek e? heta roja qiyametê, ez van kirinên we ji bîr nakhn.
heta strûyên ker neyên, ma her ker caşik e! (biwêj) tenê bi xuyangê nabe. ya ku tu dihêjî tiştekî çewt e. heta strûyên ker neyêit, ma her ker caşik e?!
heta te hevîr kir, xelkê şikeva kir (biwêj) dereng man. bi derengî ketin. bi vê qûnê tu naçîşûn1. heta te hevîr kir, xelkê şikeva kir.
heta tu aş bî, ez qeraş im (biwêj) tu hewcedarî min î. bibore, lê heta tu aş bî, ez qeraş im.
heta tu bikî kar, wê kûsî herin ser dar (biwêj) ji bo kesên pêgiran û teral tê gotin. heyran bibore, lê heta ku tu bikî kar, wê kûsî herin ser dar.
heta wê demê, nekişîne xemê (biwêj) her tişt di dema xwe de divê. ya ku te pê girtiye, tu dê xwe mehf bikî. heta wê deme, nekişîne xemê.
hetaheta (hoker) herherî, ebeden, ebediyen, bêdawî, berdewam, hetaûheta, herûher, ta ebed, ebedî.
Herwiha: heta-heta.
ji: heta + heta
hetahetayî (rengdêr) ebedî, herherî, bêdawî, herheyî, miebed, tişta/ê ku bi dawî nayê, tişta/ê ku naqede, tişta/ê ku xilas nabe, tişta/ê ku namire, bêtalî, bêdûmahî, bêsinor, bêtixûb, nemir.
Herwiha: heta-hetayî, hetaûhetayî, heta-û-hetayî, heta û hetayî.
ji: heta + heta + -yî.
: hetahetayîtî
hetahetayîtî (navdêr, mê) rewşa hetahetayîbûnê.
ji: hetahetayî + -tî
hetanî kêlika dawî (biwêj) heya radeya paşîn. divê mirov heya kêlika dawî bide ser derewînan.
hetanî min xwe nas kir, mal jî li xwe xelas kir (biwêj) yen ku dereng diminin, gelek tiştan winda dikin. ew jî nîşamn derengmayînê ne, heta min xwe nas kir, mal jî li xwe xelas kir.
hetar pîşekarê kevirbiriyê
pîşekarê kevirbiriyê
hetaûheta (hoker) herûher, ebeden, ebediyen, bêdawî, berdewam, hetaheta, ta ebed, bêvegerr, herherî.
Herwiha: heta-û-heta, heta û heta.
ji: heta + û + heta
hetav zerekiya tavê
hetaw (Soranî) . Bi kurmancî: tav, hetav
heta till/until
even; (prep.) up to, until. Also see: heta ku
until
heta ku (conj. + neg. subj.) until: heta ku neyê guhartin jî dê wiha bidome until=it is changed it will remain like that
hetanî = heta
= heta
heta bis
heta carina bisweilen
gelegentlich
heta hetayê bis endlos
immer
heta ku solange
hetav Sonnenschein
heta h. heta, heya, ta, hetan, heyanî, hetanî, heyan, hata, xeya
heta bi hetayê h. heta hetayî, îlelebet, heya peynîye, heya heyayî
rd. muebed, hetaheta, heyanheya
heta çokê h. heta zanî, heya zanî, kusikî, heya çok
heta dev h. heta fek, heya fek, fek ra, lew ra, hetan fek
heta dûwayî h. heya peynîye, heta peynîye
heta ko h. heya ke, heta ke, hetanî ke, heyanî ke
heta kû dibe heta ke beno, heta ke rira êno, heya ke beno, hetan ke beno
heta kû jê tê heta ke beno, heta ke rira êno, heya ke beno, hetan ke beno
hetan m. hetan, xav, rêsê hîremî n.
hetar n. xetar, kereri n.
hetav m. ast. roj, tîjî, roz, tîje, ruec, tîcî, tînce, rîoc, tîzî, tîc n.
heta heta, ta, heya, heyanî
daku, bo ku, ji bo ku, da: Hatim heta pêt bilêm Hatim daku bibêjim te, Hatim ji bo ku ji te re bibêjim
hê, hêj, hêşta, hê ku: Zû ke heta nemirdûwît şitêk bike Zû be hê nemirî tiştekî bike
heta diwayî ta dawiyê
(htd) hwd, her wek dî
heta ser ta serî, ta dawiyê
hetar zinar, kevir, ber
hetarek û metarek, hacî hecit mibarek Bimbarek û tebarek, hecî heca te mibarek
hetaw tav, hetav, roj