Encamên lêgerînê
hest duygu, sezi, ilham.
n duygu, his
hest kirin l/gh hissetmek, duyumsamak, sezmek
hissetmek, sezmek
hest pê kirin l/bw duyumsamak, hissetmek
duyumsamak, hissetmek
hest pê re çêbûn duygu uyanmak
hest pê re çêkirin duygu uyandırmak
hest û nest duygu ve his
hestbar rd hissedilen
hestbaz nd/nt duygu sömürücü
hestbazî m duygu sömürüsü
hestçak rd iyi duygulu
hestdar rd/nt duygulu
hestdarî m duygululuk
heste (i) n bileme demiri
heste (ii) n 1. çakmak (çelik, taş ve tutuşacak maddeden yapılmış tutuşturma aleti) 2. çakmak (taşa vurularak kıvılcım çıran çelik parça)
hestê livînê fizy/nd devin duyum, kinestezi
hestê nazik ince duygu
hestê şeşemîn altıncı duygu
hestê zeblekî psî/nd kasıl duyumlar
hestefiroş nd/nt çakmakçı (satan kimse)
hestefiroşî m çakmakçılık
hestem çakmaktaşı.
n 1. çakmak (çelik, taş ve tutuşacak maddeden yapılmış tutuşturma aleti) 2. çakmak (taşa vurularak kıvılcım çıkartan çelik parça) 3. çakmak taşı
hestên (yekî) livandin duygularını okşamak
hestên (yekî) rabûn duygulanmak
hestên (yekî) şiyar kirin duygularını okşamak
hestên ji dil û can içten duygular
hestenik ince duyulu.
rd ince duygulu
hestêr m yüklük (yatak konulan yer)
hestesaz nd/nt çakmakçı (imal eden kimse)
hestesazî m çakmakçılık
hestewer rd duyarlı
hestewer kirin l/gh duyarlılaştırmak
hestewerî m duyarlılık
hestewerkî rd duyarlıca
hestewerkirin m duyarlılaştırma
hestfiroş rd duygu sümürücü * medyaya hestfiroş duygu sümürücü medya
hestger rd duygulu
hestgerî m duygululuk
hestgerîtî m duygululuk
hestgerm rd duygulu, duygun, içli (çabuk duygulanan)
hestgerm bûn l/ngh duygulanmak, hislenmek, içlenmek
hestgerm kirin l/gh duygulandırmak, içlendirmek
hestgermane h dulguluca, duygunca
hestgermbûn m duygulanma, hislenme, içlenme
hestgermbûyîn m duygulanış, hisleniş, içleniş
hestgermî m duygulanım, duygulanma, içlilik
hestgermîbûn m duygululuk, içlilik
hestgermîtî m duygululuk, içlilik
hestgermkirin m duygulandırma, içlendirmek
hestî ant/n 1. kemik 2. rd kemik (kemikten yapılma) * şeyê hestî kemik tarak 3.rd kemikli (sıska)
hestî (ii) rd duygusal, hissî
hestî bi post man çok zayıflamiş olmak
hestî ji hev şikandin birbirini ziyadesiyle incitmek
hestî yê (yekî) hûrandin başının eti yemek
hestî yê (yekî) xwarin iliğini (veya iliğini kemiğini) kurutmak
hestî yê boçikê kuyruk sokumu kemiği
hestî yê cêlefekê alt çene kemiği
hestî yê çeneya jêrîn alt çene kemiği
hestî yê çokê diz kapağı kemiği
hestî yê eniyê alın kemiği
hestî yê jêreçeneyê alt çene kemiği
hestî yê jinûyê diz kapağı kemiği
hestî yê kabokê diz kapağı kemiği
hestî yê kanika çav göz pınarı kemiği
hestî yê kapan aşık kemiği
hestî yê kemaxê (an jî qarçeyê) kalça kemiği
hestî yê kilêjiyê kuyruk sokumu kemiği
hestî yê kortika çav göz çukuru kemiği
hestî yê kortîxê sağrı kemiği
hestî yê me bû, goşt yê we bû eti senin kemiði bizimdi (çocuk ustanýn yanýnda alýndýðýnda söylenir)
hestî yê nezerê halk inancında bir tür büyü bozma
hestî yê nezerê şikandin halk inancında bir tür büyü bozmak
hestî yê paniyê topuk kemiği
hestî yê parsû (an jî parxan) kaburga kemiği
hestî yê qarçeyê kalça kemiği
hestî yê qarçikê kuyruk sokumu kemiği
hestî yê qorikê kalça kemiği
hestî yê se ye hiç değişmeyen kimse
hestî yê sing göğüs kemiği, köğüs tahtası
hestî yê zimên tune, digere dilin kemiği yok
hestî yek avêtin ber (yek) (birinin önüne) kemik atmak
hestî yekî hişkûhola kuru kemik (çok zayıf kimse)
hestî yên (yekî) derketin iskeleti çıkmak
hestî yên (yekî) di hev de çûn kaburgaları çıkmak
hestî yên (yekî) hûr kir (birinin) kemiklerini kırmak
hestî yên (yekî) tên jimartin kemikleri sayılmak
hestî yên bazinê (an jî qevdika) dest bilek kemikleri
hestî yên bazinê pê ayak bileği kemikleri
hestî yên hêtê uyruk kemiği
hestî yên pêçiyan ayak parmağı kemikleri
hestî yên poz (difin, kepû an jî bêvil) ant burun kemikleri
hestî yên qevdika dest bilek kemikleri
hestî yên tiliyan parmak kemikleri
hestîbûn m kemikleşme
hestîbûyîn m kemikleşme
hestîdar rd kemikli (kemiği olan)
hestîf m 1. ölçer, köseği (ateş karıştırmaya yarayan demir) 2. mablak (yayvan uçlu tahta kepçe)
hestîfk m dilbasan
hestîgir (i) rd rd kemikli (iri kemikli, iri yarı)
hestîgir (ii) nd/nt kırıkçı
hestîgirî m kırıkçılık
hestîhêr rd/m şirret ve inatçı kadın
hestîhûr rd ince kesim (ufak tefek)
hestîk ant/n kemikçik
hestîkê sindan ant/nd örs kemiği
hestîkên bihîstinê ant/nd ortak kulak kemikleri
hestîkên marîpiştê ant/nd bel kemiği
hestîkên mazmazkê ant/nd bel kemiği
hestîkên tiliyan (an jî pêçiyan) parmak kemikleri
hestîkoj rd kemik yalayıcı, hasis, kemik kemiricisi
hestîkojî m kemik yalayıcılık, hasislik
hestîkok ant/n kemikçik
hestînas nd/nt kemik bilimci
hestînasî m kemik bilimi, osteoloji
hestîpîvî m kemik ölçümü, dansitometre
hestîqûn ant/m pöç, uca, kuyruk sokumu kemiği
hestîşikên rd kemik kırıcı
hestîtî m duygusallık, hissiyat
hestîv m 1. ölçer, köseği (ateş karıştırmaya yarayan demir) 2. mablak (yayvan uçlu tahta) 3. spatula
hestîvk m spatula
hestiyê beleguhê ant yan kafa kemiği
hestiyê ber çav ant/nd elmacık kemiği
hestiyê bêrokê ant/m yağrın, kürek kemiği
hestiyê birçî ant/nd kaval kemiği, bacak kalemi
hestiyê boçikê ant/nd kuyruk kemiği
hestiyê çakûç nd çekiç kemiği
hestiyê cedewê ant/nd kaval kemiği
hestiyê cêlefekê ant alt çene kemiği
hestiyê çeneya jêrîn ant/nd alt çene kemiği
ant/nd altçene kemiği
hestiyê çeneya jorîn ant/nd üstçene kemiği
hestiyê cênîkê ant/nd şakak kemiği
hestiyê çokê ant/nd diz kapağı kemiği
hestiyê diran ant diş çimentosu
hestiyê eniyê ant/nd alın kemiği
hestiyê gir nd omaca, iri kemik
hestiyê gurçikê nd fileto
hestiyê hêtê ant/nd uyluk kemiği
hestîyê hinarikê elmacık kemiği.
hestiyê hinarikê ant/nd elmacık kemiği
hestiyê hiyoîdê ant/nd hiyoid kemiği
hestiyê jêreçeneyê ant/nd alt çene kemiği
hestiyê jinûyê ant/nd diz kapağı kemiği
hestiyê kabokê ant/nd diz kapağı kemiği
hestiyê kaniya çav ant/nd göz pınarı kemiği
hestiyê kapan ant/nd aşık kemiği
hestiyê kemaxê ant/nd kalça kemiği
hestiyê kilêjiyê ant/nd kuyruk sokumu kemiği
hestiyê kodikê ant leğen kemiği
hestiyê kortika çav ant/nd göz çukuru kemiği
hestiyê kortîxê ant/nd sağrı kemiği
hestiyê paniyê ant/nd topuk kemiği
hestiyê patikê ant arka kafa kemiği
hestiyê pîl ant/nd kürek kemiği
hestiyê piştê ant/nd bel kemiği, omurga
hestiyê poz ant/nd saban kemiği
hestiyê qarçeyê ant/nd kalça kemiği
hestiyê qarçikê ant/nd kuyruk kemiği
hestiyê qorikê ant/nd 1. kalça kemiği 2. fileto
hestiyê qûnê ant/nd verek, iskiyon
hestiyê ran ant/nd uyluk kemiği
hestiyê rûv ant/nd kasık kemiği
hestiyê şertikê ant lâdes kemiği
hestiyê sing ant/nd göğüs kemiği, köğüs tahtası
hestiyokî rd kemiksi
hestîzan nd/nt kemik bilimci
hestîzanî m kemik bilimi
hestkar n duyu organı
hestkirin m hissetmek, duyumsama, sezme
hestkujî m anestezi
hestnazik rd ince duygulu
hestnazikî m ince duygululuk
hestpêkirin m duyumsama, hissetme
hesttenik rd ince duygulu
hesttenikî m ince duygululuk
hestû bnr hestî
hestû (i) bnr stû
hestûk bnr hestîk
hestyar rd duygulu, duygun 2. duyarlı, hassas (duyum ve duyguları algılayan)
hestyar bûn l/ngh duyarlılaşmak, hassaslaşmak
hestyar kirin l/gh duyarlılaştırmak, hassaslaştırmak
hestyarane h 1. duyguluca 2. duyarlıca, hassasça
hestyarbûn m duyarlılaşma, hassaslaşma
hestyarî m 1. duygululuk, duygunluk 2. duyarlılık, hassaslık
hestyarîtî m 1. duygululuk 2. fel/psî duyumculuk, sansüalizm
hestyarkî rd/h 1. duyguluca 2. duyarlıca, hassasça
hestyarkirin m duyarlılaştırma, hassaslaştırma
hest 1. hêza pêderxistina tiştên nedîtî yên ku bi sehekan tên zanîn wekî serma, çêj; hîs 2. hêza pêderxistina tiştên razber ên wekî evîn, kîn û hwd
hest kirin (lêker)(Binihêre:) hest
hest pê kirin 1. hîs kirin 2. tê derxistin
hestan stranên koçik û dîwanan
stranên koçik û dîwanan
hestbir (navdêr, mê) hişbir, tiryaq.
ji: hest +-bir
hestbirîndarkirin (navdêr)dilşikandin, gêwil şikandin, ê andin, :te hesta min birîdar kir bi wan gotinên kirêt
hestdar (rengdêr) hesas, bihest, pejndar, bipejn, zîz, xeyidok
hestdarî (navdêr, mê) pejndarî, dilzîzî, hestgermî, diltenikî, dilşoşî, hestgerî, hestyarî.
ji: hest +-darî
heste alava ku pê agir tê pêxistin; fendek
(navdêr, mê) çeqmaq, amûra mirov agirî pê hildike ya bi gazê dixebite (bi taybetî cigare pê tên vêxistin), hin kevirkên spî ne li hev didin daku agir jê peyda bibe.
Herwiha: bereste, berestem, berheste, berhestem, berhiste, berhistem, beriste, beristem, berste, berstem, este, estem, hestem, histe, histem, iste, istem.
Bide ber: hest, hestî, xeste.
Bide ber: şixat.
Bi alfabeyên din: kurdî-erebî: هەستە.
Bi zaravayên kurdî: hewramî: kurmancî: heste, çeqmaq soranî: çeqmaq zazakî:.
: hestem, hesteyî
hestefiroş (navdêr, mê) çaqmakfiroş.
ji: heste +-firoş
hestem kevirheste
hestên yekî birîndar kirin dil şikandin, gêwil şikandin, êşandin
hesteyî (navdêr, mê) rewşa hestebûnê.
ji: heste + -yî
hestger (navdêr, mê) hestyar, dilzîz, hestdar, pejndar, dilşoş, dilnerm, bihîzyar, hisgir, hesas, jidil, dilrehm, şîrîn.
ji: hest +-ger
hestgerî (navdêr, mê) hestyarî, dilzîzî, pejndarî, hestdarî, diltenikî, dilşoşî, bihîzyarî, hesasî, hisgirî, hesasiyet.
ji: hest +-gerî
hestgeritî (navdêr, mê) hestyarîtî.
ji: hestger +-itî
hestgerm hestdar, pejndar, dilzîz, diltenik, dilşoş, hestiyar, hesyar
hestgerm bûn dilzîz bûn, zîz bûn, diltenik bûn, dilînî bûn, dilşoşî bûn, dilzîzî bûn, hestgermî bûn, diltenikî bûn, hestê, çavê, dilê
hestgerm kirin (lêker) dilzîz kirin, hestyar kirin, dilînî kirin, diltenik kirin, dilşoşî kirin.
ji: hestgerm + kirin
hestgermbûn dilzîzbûn, zîzbûn, diltenikbûn, dilînîbûn, dilşoşîbûn
hestgermî dilzîzî, pejndarî, hestdarî, diltenikî, dilşoşî, zizî, dilzizî
hestgermî bûn (lêker) dilzîz bûn, zîz bûn, hestgerm bûn, diltenik bûn, dilînî bûn, dilşoşî bûn, dilzîzî bûn, diltenikî bûn, hestê.
ji: hestgermî + bûn
hestgermkirin (navdêr, mê) dilzîzkirin, hestyarkirin, dilînîkirin, diltenikkiûn, dilşoşîkirin.
ji: hestgerm +kirin
hestî parçeyên sext ên ku di lêş de ne û giyaneweran li piyan digirin *"ji ber segan, namîne hestiyên kewan"
(navdêr, nêr) parçeyên req û spî yên leşî (ku goşt xwe pê ve digire).
Herwiha: estî, hastû.
Bi alfabeyên din: kurdî-erebî: هه‌ستی.
Bi zaravayên kurdî: kurmancî: hestî, estî, hestû, soranî: êsk, êskan, êsqan, hewramî: pêşe, zazakî: aste, este, heste, iste.
Bide ber: çerm, goşt, pîst, xwîn.
: bêhestî, bêhestîtî, bihestî, bihestîtî, hestîk, hestîkî, hestîstûr, hestîstûrî, hestîzirav, hestîziravî.
ji: Ji Proto-hindûewropî h₃estH-, têkildarî avestayî est-, pehlewî est, farisî ostoxan, sanskrîtî âsthî, soranî êsk, zazakî este, hîtî heshtey/ḫastāi, lûwî ḫash, yûnanî osteon, latînî os û ermeniya kevn oskr. Proto-hindûewropî: h₃estH-- (hestî) Proto-aryayî: HastH- Avestayî: est- (hestî) , pehlewî: est (hestî) , kurmancî: hestî (hestî) , soranî: êsk, êskan, êsqan Zazakî: este (hestî) Farisiya Kevin: estuxan (hestî) Farisî: ostoxan (hestî) Sanskrîtî: esthi (hestî) Yewnanî: osteon (hestî) Latînî: os (hestî), ossis Ermenî: oskr (hestî) Hîtîtî: heshtey/ḫastāi- (hestî) ... , lûwî: ḫash (hestî) Çavkanî: Horn p.21, Watkins p.61, Etymonline Pokorny: 783 Bi zimanê baskî em dibêjin hezur (bi nivîsa kurdî : hesûr). Em ditîn kû peyvên kurdî ḫastû/ḫastî nêziktir in li gora peyvên hititî ḫastāi û lûwî ḫaş. Her weha em ditin kû li hemû zimanên dîn harfê h tûne ye..
Bikaranîn: Navdêr: hestîbûn
hestî avêtin ber (biwêj) bi tiştekî piçûk xapandin. ew qas jî dixebitî, lê tenê hestiyek diavêtin ber û bi wê dixa-pandin.
hestî bûn (lêker)(Binihêre:) hestî
hestî kêr hilnegirtin (biwêj) edî xwe ranegirtin. heya îro min kişand, lê ji îro pê ve hestî kêrê hilnagire.
hestî kirin (lêker)(Binihêre:) hestî
hestî kotin (biwêj) bi bermayiyan îdare kirin. ma ew jî jiyan e? bi hestîkotinê debar wê heta ku derê bimeşe?
hestî tê de şikandin (biwêj) gelek ked dan, zehmet û eziyet kişandin. wêjinikê hestî di wê malê de şikand, tu li axiriya wê binêre?
hestîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) hestî
hestîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) hestî
hestîhêr 1. hestîkoj 2. bi hêrs û rik
hestîkoj , bi hêrs û rik
hestîk (navdêr, nêr) hestiyên biçûk(rengdêr) mîna hestî, bêgoşt, qels, lawaz, zeîf, qaştîk, ne qelew.
ji: hestî + -k.
: hestîkî
hestîketin (navdêr, mê) gilaleketin.
ji: hestî +ketin
hestîkî (navdêr, mê) rewşa hestîkbûnê.
ji: hestîk + -î
hestîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye hestî kirin
hestîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) hestî
hestîkoj hestîhêr
hestîkok (navdêr, mê) hestîk.
ji: hestîk +-ok
hestîn (lêker) tê derxistin, hîs kirin
hestîn/diheste/biheste 1. tê derxistin 2. hîs kirin
hestînas (navdêr, mê) osteolog.
ji: hestî +-nas
hestînasî (navdêr, mê) osteoloji, osteolojî.
ji: hestî +-nasî
hestînerm (rengdêr) şaht, raşîtîk
hestîtî (navdêr, mê) pejnîtî, hîsîtî, dilînîtî.
ji: hest +-îtî
hestîvk bêrika ku nanê firinê pê tê derxistin
bêrika ku nanê firinê pê tê derxistin
hestiyar 1. hîstenik, bihîstyar 2. dilşewitî
rewşa ku hest an hîs tûndin û xurtin, Katek ku mirov di bin bandora hestên xurt de ye, dilnerm, dilovan, mirovperwer, zîz, gazindeker, nayab, hesas, sensîtîv, şareza, hestdar.
ji: hest+i+yar, rwîdank.
Bikaranîn: Lêker: hestiyar kirin. Navdêr: hestiyarkirin Rengdêr: hestiyarkirî.
Bide ber: hest, hîs.
ji wêjeyê: Li van rojan weke rojên berê dîsan me babetek gelek hestiyar û gengêşbar bihîst ku ew jî serdestkirina Soraniyê bû li deverên başurê welêt ku bibe zimaneke standard li hemî herêmê.
hestiyar kirin (lêker)(Binihêre:) hestiyar
hestiyarbar (rengdêr) kartêkirinbar.
ji: hestiyar +-bar
hestiyarî (navdêr, mê) şehrezayî.
ji: hestiyar + -î
hestiyarkî (navdêr, mê) bi hestiyarî, bi dîrnenî, bi kartêkirinî.
ji: hestiyar +-kî
hestiyarkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye hestiyar kirin
hestiyarkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) hestiyar
hestiyê boçikê kilêjî, hestiyê qarçikê, hestiyê kilêjiyê, hestiyê qûnê, kilêj
hestiyê hinarike hestiyên ku di her du aliyên rû de ne
hestiyê kabokê hestiyê çokê, hestiyê jinûyê, qursê kabokê, kilorê çongê
hestiyê ran hêt, hestiyê hêtê
hestiyên (yekî) di nav cinetê de bûn (biwêj) di wê dinyaya din ji di nav rewşeke baş de bûn. ji xwedê dixwazim ku di wê dinyaya din jî hestiyên te di nav cinetê de bilî.
hestiyên (yekî) zer kirin (biwêj) kesek zehf zêde aciz kirin. di navîna wan sê salari de wêjinikê hestiyên min zer kirin.
hestiyên qorikê hatin jimartin bûn kelaxê rût
hestiyên xwe helal kirin (biwêj) ji bo kesên ku piştî xirabiyan dest bi karên qenc dikin ku xwe bidin baxişandin tê gotin. baş e. bila bike, ancax dikare hestiyên xwe wisa helal bike
hestiyên xwe şikandin (biwêj) ji bo kesan an jî tiştan gelekî ked û zehmet dan. xwedê bike, ew jî serfiraziya wan zaroyên xwe bibîne. wê ji bo wan hestiyên xwe şikand.
hestîzanî (navdêr, mê) êsikzanî.
ji: hestî +-zanî
hestker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê hest dike.
ji: hest + -ker
hestkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye hest kirin
hestkirin (navdêr)wekî mirov hest bi gorînên rex û çanan diket, pê di zane, :ez hest bi dilxwe îyê di kem demê te di bînim
hestokî (navdêr, mê) alerjî, lûr, şepelûr, hesasî, nexweşî
hestpêkirin (navdêr, mê) pêhesîn, hayjêbûn, jêagadarbûn
hestyar (navdêr, mê) bihîzyar, pejnker, hisgir, hesas, jidil, pejnbar, dilrehm, şîrîn, hestger, dilzîz, dilşewat, dilsoj, hestdar, pejndar, dilşoş, dilnerm, zîz.
ji: hest +-yar
hestyar bûn (lêker)(Binihêre:) hestyar
hestyar kirin (lêker) dilzîz kirin, hestgerm kirin, dilînî kirin, diltenik kirin, dilşoşî kirin.
ji: hestyar + kirin
hestyarî (navdêr, mê) bihîzyarî, pejnkerî, hesasî, hisgirî, hesasiyet, pejnbarî, hestgerî, dilzîzî, pejndarî, hestdarî, diltenikî, dilşoşî.
ji: hest +-yarî
hestyarîtî (navdêr, mê) hestgeritî.
ji: hestyar +-îtî
hestyarkirin (navdêr, mê) diltenikkiün, dilzîzkirin, hestgermkirin, dilînîkirin, dilşoşîkirin.
ji: hestyar +kirin
hest feeling, feelings, emotion, sentiment
f. feeling
heste f. lighter
hestî m. bone
hestik m. bone
hestoyî sentimental
hestyar emotional
hest Gefühl
heste Feuerzeug
hesti Knochen
hestî Knochen
hestîhêr starrköpfig
hestîn empfinden
hestiyar barmherzig
zärtlich
hestpêkirin fühlen
hestu Knochen
hest m. pêhes, hîs, sêsut, hes, pejn n.
num. hest, hest, heyst, hes
hest kirin tg. pê hesîyene, pejn de vetene
hestan rd. hestan
hestdar rd. zeretenik, zerezîz, hîsgerm, zerevêsaye, hesger m. pejndar
hestdarî m. zeretenikîye, zerezîzîye, pejndarîye, hîsgermîye, zerevêsayîye, zeretenikênî, zerezîzênî m.
hestdeh rd. hestês, desûhest, hestdes, hestyes, desîhest
heste n. adirge, çeqmaq, çamaq n.
hestê rd. hestayê, hestê, heystayê, hestay
hestehest rd. hestehest
hestêhestê rd. hestayê hestayê
hestem rd. hestin
hestemîn rd. hestin
hestêmîn rd. hestayêyin, hestayin
hestêyan rd. hestayin
hestêyemîn rd. hestayêyin, hestayin
hestgerm rd. zeretenik, zerezîz, hîsgerm, zerevêsaye, hesger m. pejndar
hestgerm bûn tng. zeretenik bîyene, zerevêsaye bîyene, hîsgerm bîyene, zerezîz bîyene
hestgerm kirin tg. zeretenik kerdene, hîsgerm kerdene, zerezîznayene, zerevêsaye kerdene
m. zeretenikkerdis, hîsgermkerdis, zerezîzkerdis, zerevêsayekerdis n.
hestgermbûn m. zeretenikbîyayis, zerevêsayebîyayis, hîsgermbîyayîs, zerezîzbîyayis, sêsutinbîyayis n.
hestgermî m. zeretenikîye, zerezîzîye, pejndarîye, hîsgermîye, zerevêsayîye, zeretenikênî, zerezîzênî m.
hestgose m. mat. hestgose, hestkose n.
hestî n. ana. kate, aste, gemug, este, heste, oste, kitik, astik n.
hestîf m. astamî., astomî., ostomî., estamî., stamî., istamî m.
hestîkên tilîyan ana. asteyên bêçikan, asteyên engisteyan zh.
hestîkoj rd. lekaswer, astekot, astekoç
hestîkun m. ana. tizmorîye, asteyê boqkî, kateyê bog kîm.
hestin tg. lêstene, lîstene, listene, lêsayene, lîêsayene
tng. pê hesîyene, pejn de vetene
hestînas m/n. ana. osteolog, astesinas, katezan n.
hestînasî m. ana. osteologî, astesinasîye, katezanîye, osteolojî n.
hestir n. zoo. lok, deve n.
hestirme m. zoo. eleyle, eleyla kore m.
hestirvan m/n. devecî, lokwan, devewan n.
hestirvanî m. devewanîye, devecîyîye, devecîyênî m.
hestîyê bazinda dest n. ana. kateyê zendî, asteyê zen dîn.
hestîyê bazinda pê n. ana. asteyê çîpe, asteyê peyîke, kateyê çîqe n.
hestîyê bêçîyan n. ana. asteyê bêçikan, kateyê engistan, kateyê bêçikan n.
hestîyê beleguhê n. ana. asteyê belengosî, kateyê belengosî n.
hestîyê bêrokê n. ana. huyê dosî, bêrik, huyê harmeyî n.
hestîyê bêvil n. ana. asteyê pirnike, kateyê kepûge, esteyê zincî, esteyê vinî n.
hestîyê birçî n. ana. asteyê peyîke, kateyê peke n.
hestîyê boçikê m. ana. tizmorîye, asteyê boçikî, kateyê boçi kîm.
hestîyê cêlefekê n. ana. ximazigo cêrên, asteyê çena cêrêne, asteyê çena binêne n.
hestîyê çena jêrîn N. ana. ximazigo cêrên, asteyê çena cêrêne, esteyê çena binêne N.
hestîyê çena jorîn N. ana. ximazigo corên, asteyê çena corêne N.
hestîyê cênigê n. ana. asteyê cînege, esteyê nusteke, kateyê cînege, extay guês. asteyê cênige n.
hestîyê cênîk n. ana. asteyê rînege, esteyê nusteke, kateyê rînege, extay guês. asteyê cênige n.
hestîyê cênikê n. ana. asteyê rînege, esteyê nusteke, kateyê cînege, extay guês. asteyê cênige n.
hestîyê çokê N. ana. asteyê zaniyî, kateyê zaniyî, asteyê çokî N.
hestîyê enîyê N. ana. asteyê çareyî, tatê natike, asteyê natike, esteyê çareyî, tatikê çareyî, astê natike, kateyê çareyî, tata çarî N.
hestîyê hêtê N. ana. asteyê hêtî, esteyê rehnî, kateyê qorî, asteyê qorî, asteyê keseyî, kateyê ranî N.
hestîyê hinarikê N. ana. asteyê aLiske, kateyê aLiske, esteyê sayeke, asteyê sirote, kateyê sirote, astelisk N.
hestîyê jêreçeneyê N. ana. ximazigo cêrên, asteyê çena cêrêne, esteyê çena binêne N.
hestîyê jinûyê N. ana. asteyê zaniyî, kateyê zaniyî, asteyê çokî N.
hestîyê kemaxê N. ana. qinaste, asteyê hengiLî, kateyê kuleyî, asteyê qaLçeyî, asteyê qorikî N.
hestîyê kepû N. ana. asteyê pirnike, kateyê kepûge, esteyê zinrî, esteyê vinî N.
hestîyê kilejîyê m. ana. tizmorîye, asteyê boçikî, kateyê boçikî m.
hestîyê kodikê N. ana. Legan, hevsaLa N.
hestîyê kortika çav N. ana. asteyê paga çimî, asteyê kortika çimîn.
hestîyê kortîxê N. ana. qinaste, asteyê hengiLî, kateyê kuLeyî, asteyê qaLçeyî, asteyê qorikî N.
hestîyê panî N. ana. asteyê pasna, kateyê pasnike.
hestîyê parsûyê N. ana. asteyê parsûye, kateyê parsûye, esteyê çaxe N.
hestîyê patike N. ana. asteyê patike, kateyê patike N.
hestîyê payniyê N. ana. esteyê pasna, kateyê payneke, asteyê pasnike N.
hestîyê pîl N. ana. huyê dosî, bêrik, huyê harmeyî N.
hestîyê poz N. ana. asteyê pirnike, kateyê kepûge, asteyê pirnike, esteyê zincî, esteyê vinî, esteyê kepûke N.
hestîyê qarçê N. ana. qinaste, asteyê hengilî, legan, kateyê kuLeyî, asteyê qalçeyî, asteyê qorikî N.
hestîyê qarçikê m. ana. tizmorîye, asteyê boçikî, kateyê boçikî m.
hestîyê qorikê N. ana. qinaste, asteyê hengilî, Legan, kateyê kuLeyî, asteyê qaLçeyî, asteyê qorikî N.
hestîyê qortix N. ana. asteyê qorikî, kateyê qorikî N.
hestîyê qûnê N. ana. qineste, asteyê qine, qinaste N.
hestîyê ranê N. ana. asteyê hêtî, esteyê rehnî, kateyê qorî, asteyê qorî, asteyê keseyî, kateyê ranî N.
hestîyê rûv N. ana. asteyê hêtî, esteyê rehnî, kateyê qorî, asteyê qorî, asteyê keseyî, kateyê ranî N.
hestîyê sehê dest N. ana. asteyê hurikê destî N.
hestîyê sehê pê N. ana. asteyê hurikê Linge N.
hestîyê sertikê N. ana. caxike, sertik, asteyê yadestî, asteyê sertî N.
hestîyê sîng N. ana. asteyê sêneyî, kateyê sêneyî, tatê sêneyî, tehta sêneyî N.
hestîyê tiliyan N. ana. asteyê bêçikan, asteyê engistan, kateyê bêçikan N.
hestîyokî rd. asteyên, kateyên, hesteyên.
hestpê m. zoo. hestpaye, ahtapote, hestlinge m.
hestsed rd. hestsê, hestsey, hesrêse, heysê, huwtrêse
hestyar rd. gosqulac, pejngîr, hesas, pejnkar, hesgîr
hestyarî m. gosqulacîye, pejngîrîye, hesasîyet, pejnkarîye, hesgîrîye, pejnkarênî m.
hestan bn helsan
hestandin bn helsandin
hestber hestber, bihest, hesas
nazdar
hestberî hestberî, bihestî, hesasî
nazdarî
heste nf hilo! rabe!
hestewer hestewer, hesas, alerjîk
hestewerî hestewerî, hesasî, alerjî
hestirî strî, giyayên tûj
hestyar hestyar, kesa/ê dikare (bi asanî) hest bi tiştan bike / pê bihese
hestyarî hestyarî, (bi asanî) hestkirina bi tiştan, pêhesîn