Encamên lêgerînê
hesab makinası makîneya hesaban
hesaba almak (veya hesaba katmak) (tiştek, rewşek) kirin hesabê xwe, dan ber çavên xwe
hesaba almamak (ve­ya hesaba katmamak) (yek) nekirin hesab, yek nekirin ortê (qîmetpê nedan)
hesaba çekmek (yek) kişandin ber hîsaban
hesaba dökmek ki­rin hesab
hesaba gelmez 1) nehatin hesab (ji bo tiştê ku ji hêla hejmar ve gelek e) 2) tiştê ku hesab nekiribe (tiştê ku nehatibe hêvîkirin biqewime)
hesaba katmak li ba xwe girtin, gotin *beni evlendiriyorlar, ama fikrimi hesaba katmıyorlar dê û bavê min dixwazin min bizewicînin, lê nabêjin ka fikra wî çi ye
hesabı kapamak hesabê (ye­kî) girtin
hesabı kesmek hesabên xwe jê birin
hesabı temizlemek deynê xwe sa­fî kirin
hesabı yok ne îşê hesab e, îşê hesab nîn e, ne hed e ne hesab e *içtiği kahvenin hesabı yok îşê hesab nîn e ku qehwe vexwarine
hesabına ji hêla wî ve, ji aliyê wî ve, ji bo (yekî) *zaten ben kendi hesabıma üzülüyorum jixwe ez ji bo xwe bi ber dikevim
hesabına gelmek li hesabê (yekî) hatin
hesabını almak heqê xwe stendin
hesabını bilmek hesab û kîtaben xwe zanîn, hesabê paşî u pêşiya xwe kirin
hesabını görmek 1) hesabê (yekî) dan ditin (heq û hiqûqê yekî danê) 2) hesabê (yekî) dan dîtin (yek ceza kirin)
hesabını kitabını bilmek hesab û kîtaben xwe zanîn, hesabê paşî u pêşiya xwe kirin
hesabta olmamak di hısab de tune bûn
hesabtan düşmek ji hîsab xistin, ji hesab kuştin
hesap 1. bers, amar, hesab, hîsab, aritmetik 2. hesab (kirariya matematîkî) 3. hesab (rewşa deyndar û stênkariyê) *bankada hesabım var li bankayê hesabê min heye 4. hesab (mixdara mizeya ku dê bê dayîn) *al eline kalemi hesablarımı görüver rahêjê. pênûsê hesabê min derxe 5. hesab (texmîn) *benim hesabıma göre bu ku­maş entariye yetmeyecek li gor hesabê min ev qumaş dê têrî kiras neke 6. hesab (tevahiya tedbîran ji bo biserketina tiştekî) a bütün hesablar bozuldu hemû hesab têk çûn 7. hesab *seninki de vur hesabı ê te jî ew hesab, lê bixin n
hesap açmak 1) he­sab vekirin (li bankayê) 2) hesab vekinn. kredî vekirin (ji yekî re hesab vekirin, ji bo bi deyn pere dan yekî)
hesap cetveli cedwela hesaban
hesap çıkarmak hesab derxistm (rewşa deyndarî û stînkariyê daxuyandin)
hesap cüzdanı cuzdanê hesaban
hesap etmek 1) hesibandin, hesab kirin 2) hesab kirin, ji xwe re hesab kirin (fikirîn, sêwirin)
hesap et­mek, kitap etmek rokirin pîvanf, hesab û kîsab kirin
hesap görmek hesabê xwe dîtin
hesap günü roja heq û hîsaban (roja qiyametê)
hesap kitap hesab û kîsab
hesap sormak 1) hesab pirsîn 2) hesab pê re dan dîtm (ji bo wî kesê ku karekî ne li rê û xerab kiriye)
hesap tut­mak hesab girtin
hesap uzmanı hesabdar, jimarnêr, pisporê hesaban
hesap vermek (veya hesabını vermek) 1) hesab dan 2) hîsabê (tiş­tekî) dan (ji bo hesabdana karekî nelirê)
hesapça li gor hesaban *hesabça şimdiye kadar gelmiş olmaları lazımdı li gor he­saban gere heta niha hatibûna h
li gor hesaban * hesabça şimdiye kadar gelmiş olmaları lazımdı li gor hesaban gere heta niha hatibûna h
hesapçı 1. bihîsab, bisexbêr 2. beijewendîperest, menfaetperest nd/nt
1. bihîsab, bisexbêr 2. berjewendîperest, menffaetperest nd/nt
hesaplama berisandin, hesabkirin, hesibandin m
berisandin, hesabkirin, hesibandin m
hesaplamak 1. berisandin, hesab kirin, hesibandin 2. hesab kirin (tiştekî têr rokirin û pîvan, têr baş li serê fikirîn) *işle ilgili her şeyi hesaplamıştı der heqê kar de her tiştî hesab kiribû (mec) l/gh
hesaplamak kitaplamak têr rokirin û pîvan
hesaplanış hesibandin, hesabkirin (kar û awayê hesabkirinê) m
hesibandin, hesabkirin (kar û awayê hesabkirinê) m
hesaplanmak hatin hesibandin, hatin he­sabkirin l/tb
hatin hesibandin, hatin hesabkirin l/tb
hesaplaşmak 1. bi hev re hesab dîtin, hesab bi hev re dîtin (ji bo dan û stendinê) 2. he­sab ji hev pirsîn l/bw
1. bi hev re hesab dîtin, hesab bi hev re dîtin (ji bo dan û stendinê) 2. hesab ji hev pirsîn l/bw
hesaplayıcı hesapker rd
hesapker rd
hesaplayış pevre hesab kirin m
pevre hesab kirin m
hesaplı 1. ekonomîk, li gor hesab 2. bihesab, bisexbêr 3. hesapkirî, biplan, plandar 4. bihendaze (mec) rd
hesaplı hareket etmek bihendaze hereket kirin
hesaplıca 1. bi ekonomîk 2. bi sexbêrî 3. biplanî 4. bihendazeyî rd/h
1. bi ekonomîk 2. bi sexbêrî 3. biplanî 4. bihendazeyî rd/h
hesapsız kitapsız 1) bêhesab û kîtab 2) bêsexbêr
1. bêhesab 2. bêhesab, bêqedar 3. hesabnekirî *hesapsız bir işe girişti ket nav karekî hesabnekirî 4. bêsexbêr (mec) rd
hesapsızca 1. bi bêhesabî 2. bi bêhesabî, bi bêqedarî 3. bi hesabnekirî 4. bi bêsexbêrî (mec) rd /h
1. bi bêhesabî 2. bi bêhesabî, bi bêqedarî 3. bi hesabnekirî 4. bi bêsexbêrî (mec) rd /h
hesapsızlık 1. bêhesabî 2. bêhesabî, bêqedarî 3. hesabnekirtî 4. bêsexbêrî (mec) m
1. bêhesabî 2. bêhesabî, bêqedarî 3. hesabnekirtî 4. bêsexbêrî (mec) m
hesa n pay, hisse
hesa (i) m heyelân
hesa yê karê kâr hissesi
hesaa xwe jê hilanîn hisse çıkarmak, pay çıkarmak
hesab n 1. hesap (aritmetik) 2. hesap (matematiksel işlem) 3. hesap (alacaklı ve borçlu olma durumu) * li bankayê hesabê min heye bankada hesabım var 4. hesap (ödenecek ücretin miktarı) * rahêjê pênûsê hesabê min derxe al eline kalemi hesablarımı görüver 5. hesap (oranlama, tahmin) * li gor hesabê min ev qumaş dê têrî kiras neke benim hesabıma göre bu kumaş entariye yetmeyecek 6. hes(bir girişimin, bir işin başarıya ulaşması için alınan tedbirlerin tümü) * hemû hesab têk çûn bütün hesablar bozuldu 7. hesap (tutum, anlayış veya durum anlamlarında) *ê te jî ew hesab, hema lê bixin seninki de vur hesabı
hesab bi hev re dîtin 1) hesaplaşmak (alacak vereceklerini hesaplamak) 2) mec ödeşmek
hesab dan hesap vermek (veya hesabını vermek)
hesab derxistin hesap çıkarmak
hesab girtin hesap tutmak
hesab ji hev pirsîn hesaplaşmak (tartışarak, düşünerek bir yargıya varmak, kozlarını paylaşmak)
hesab kirin l/gh 1. hesaplamak, hesap etmek 2. mec hesaplamak, hesap etmek (bir şeyi, bir durumu ayrıntılı bir biçimde düşünmek) * der heqê kar de her tiştî hesab kiribû işle ilgili her şeyi hesaplamıştı 3. saymak (hesaba katmak, dikkate almak) 4. saymak (geçer tutmak) * ez hatina we ya vê carê hesab nakim bu seferki gelişinizi saymıyorum 5. saymak (herhangi bir sıraya koymak, herhangi bir sırada yer aldığını kabul etmek) * êdî em dikarin hesab bikin ku zivistan çû derbas bû artık kışın geçtiğini sayabiliriz 6. var saymak, farzetmek 7. borca saymak, tutmak * ez vê li deynê we hesab dikim bunu borcunuza tutuyorum
1) hesap etmek (bir işin kazancıyla giderini karşılaştırarak bir sonuca varmak) 2) hesap etmek (düşünmek, tasarlamak)
hesab kirin kîsab kirin hesap etmek, kitap etmek
hesab kîsab hesap kitap
hesab pê re dan dîtin hesap sormak (birini veya birilerini yanlış ve uygunsuz işlerinden dolayı sorguya çekmek)
hesab pirsîn hesap sormak
hesab û kîsab hesap kitap
hesab û kîsabên xwe zanîn hesabını (kitabını) bilmek
hesab vekirin 1) hesap açmak (banka; gereğinde çekilmek üzere yatırılan para için işlem yapmak) 2) hesap açm(birine borçlanma imkanı tanımak)
hesabdar nd/nt 1. hesap uzmanı 2. sayman, muhasip, muhasebeci 3. rd hesaplı
hesabdarî m 1. hesap uzmanlığı 2. saymanlık, muhasiplik, muhasebecilik 3. matematik
hesabê (...) kirin hesabını etmek, hesaba katmak
hesabê (tiştekî) dan hesap vermek, hesabını vermek (herhangi bir davranışın sebebini açıklamak, anlatmak)
hesabê (tiştekî) neribûn hesapta olmamak
hesabê (yekî) dan dîtin 1) hesabını görmek (alacağını verip ilişkisini kesmek) 2) hesabını görmek (cezalandırmak)
hesabê (yekî) danê hesabını vermek
hesabê (yekî) di zikê (wî) de ye içinden (veya içten) pazarlıklı
hesabê (yekî) girtin hesabını kapamak
hesabê bêmawe vadesiz hesab
hesabê bêwade vadesiz hesap (veya mevduat)
hesabê bimawe (an jî biwade) vadeli hesap (veya mevduat)
hesabê ebcedê wj ebcet hesabı
hesabê întegralê mat integral hesabı (bi)
hesabê jimaran sayı hesabıyla
hesabê ku (yek) kirin tev çûn hayalleri suya düşmek
hesabê mal û bazarê (an jî sûkê) li hev derneketin evdeki pazar (veya hesap) çarşiya uymamak
hesabê mal û çarşiyê li hev nenihêrtin evdeki pazar (veya hesap) çarşiya uymamak
hesabê mawedar vadeli hesap
hesabê paş û pêşiya xwe nekiri n baştankara gitmek
hesabê paşî kirin tartm (bir şeyin bütün sonuçlarını düşünmek)
hesabê paşî û pêşiya xwe kirin hesabını (kitabını) bilmek
hesabê paşî û pêşiya xwe nake önüne arkasına bakmadan
hesabê paşiya xwe nekirin akşamdan kavur, sabaha savur
hesabê pêş û paş nekirin ilerisini gerisini hesaplamamak (veya düşünmemek)
hesabê pêşiya xwe kirin ilerisini düşünmek
hesabê qafa zihin hesabı
hesabê şaş ji vir û Şamê vedigere yanlış hesab Bağdad’dan döner
hesabê tiliyan (an jî destan) parmak hesabı
hesabê wadedar vadeli hesap
hesabê xwe dîtin hesap görmek
hesabek li deynê (yekî) nivîsand (bir hesabı birinin) zimmetine geçirmek
hesabên îhtimalî ihtimaller hesabı
hesabên xwe jê birîn (biriyle) hesabı kesmek
hesabgêr nd/nt sayman, muhasebeci, muhasip
hesabgêrîtî m saymanlık, muhasebecilik, muhasiplik
hesabgir nd/nt sayman
hesabgirî m saymanlık
hesabkar rd hesaplayıcı
hesabkarî m hesaplayıcılık
hesabker rd hesaplayıcı
hesabkerî m hesaplayıcılık
hesabkirî rd 1. hesaplı, hesaplanmış olan 2. mec plânlı, hesaplı
hesabkirîbûn m 1. hesaplılık 2. plânlılık
hesabkirin m 1. hesaplamak, hesap etme 2. mec hesaplama, hesap etme (bir şeyi, bir durumu ayrıntılı bir biçimde düşünme) 3. sayma (hesaba katma, dikkate alma) 4. sayma (geçer tutma) 5. sayma (herhangi bir sıraya koyma, herhangi bir sırada yer aldığını kabul etme) 6. var sayma, farzetme 7. borca sayma, tutma
hesabnekirî rd 1. hesapsız * ket nav karekî hesabnekirî hesapsız bir işe girişti 2. mec plânsız, hesapsız
hesabzan nd/nt hesap uzmanı
hesabzanî m hesap uzmanlığı
hesadar rd hissedar, hisseli, paydaş
hesadarî m hissedarlık, paydaşlık
hesamî m zelve
hesan bileği taşı.
n bileği taşı
hesan (ii) m duyma
hesan kirin l/gh bilemek
hesan û stro bileyi takımı, bileyi taşı ve boynuzdan yağdanlık
hesandin hissettirmek, haberdar etmek.
bnr hisandin
hesankirin m bileme
hesar (i) m 1. hisar, kale 2. geçit vermeyen dağ bölümü 3. mec çember (kıstırma) * me ew kirin hesarê onu çembere aldık
hesar (ii) m üzüm sıkma eylemi
hesar kirin l/gh çembere almak
hesare ast/m gezegen
hesaregeh ast/m planetaryum
hesarkirî rd mahsur, sarılmış
hesarkirin m çembere alma
hesas (i) nd gece bekçisi
hesas (ii) rd 1. hassas (duyum ve duyguları algılayan) 2. hassas, duygun, duyarlı, içli (çabuk duygulanan) 3. hassas (çabuk etkilenen) 4. hassas (yapımı ve bakımı özen isteyen, aksamadan çok doğru çalışan, kesin işlerde kullanılan alet) * terazûya hesas hassas terazi
hesas bûn l/ngh 1. hassasleşmek 2. mec hassasleşmek, nazikleşmek
hesas kirin l/gh hassasleştirmek, duyarlılaştırmak
hesasbûn m 1. hassasleşme 2. mec hassasleşme, nazikleşme
hesasî (i) m gece bekçiliği
hesasî (ii) m hassaslık, hassasiyet, duyarlılık
hesasiyet m hassasiyet, duygunluk, duyarlılık
hesaskirî rd hassasleştirilmiş, duyarlılaştırılmış olan
hesaskirin m hassasleştirme, duyarlılaştırma
hesav bnr hesab
hesab 1. hejmarnasî 2. di kar û baran de bikaranîna reqeman 3. tedbîr *"heçî neke hesaban, dibîne ecêban"
(navdêr, mê) jimartin, hijmartin, hejmartin, jimarnasî, jimêrnasî, jimaryarî, hesaba tiştekê/î kirin: tiştek li ber çavan girtin, hesaba xwe: qaşo, xwedêgiravî, li gor xwe lê ne li rastiyê.
Herwiha: hisab, ĥesab, ĥisab.
Bikaranîn: Lêker: hesab kirin, hesab girtin, hesab dan. Navdêr: hesabkirin, hesabgirtin, hesabdan Rengdêr: hesabkirî.
ji: ji erebî حساب (ḥisab) ji حسب (ḥesebe: hejmartin) hevreha aramî ܚܫܒ (ḥişab), îbrî חשב (ḥaşeb). Ji heman rehî: hasib, ihtisab, mihasib, mihasebe, mihtesib..
: hesabkar, hesabkarî, hesabker, hesabkerî, hesibandin, hesibandî, hesibîn, hesibîner, hesibînk, roja hesabê
hesab dan (lêker)(Binihêre:) hesab
hesab girtin (lêker)(Binihêre:) hesab
hesab ji tizbiyê re derbas kirin (biwêj) bi awayeld dorfireh rewş nirxandin û di karvaniye de pek anîn. heyf. ku min we çaxe hestibe wî ji tiz.hiye re derbas nekir. ehye ebdihehman
hesab ketin nav hesaban (biwêj) rûmet dîtin. edî ez ê li pêşiya xelkê bûm. hesab ketin nav hesahan. merxasen min çebûn. medenî ferho
hesab kirin 1. tedbîra xwe kirin 2. jimartin *"hespê xwe nal bike, paşê riya xwe hesab bike"
(lêker)(Binihêre:) hesab
hesab nekirin (lêker) efû, bexşîn, lêborîn, nehesibandin, îstîsna, awarte, vejart.
ji: hesab + nekirin
hesab pê re dîtin (biwêj) rewşa bûyî an jî heyî nirxandin, heyf û tola xwe hildan. dive ez hesabe xwe bi zohat re bigirim. xwede ji min û wî re kerim e, ez ê niha hesabe xwe bi wî re bibînim. ji bo heyfê yan jî egra dozekê hewl dan. îro roja hesabpirsînêye, xelasbûna te nîn e.
hesab vekirin (Binihêre:) hesab
hesaba xwe (hoker) qaşo, goya, goya, li gor ku tê gotin yan dixwiye lê ne li gor rastiyê: Hesaba xwe ew karek baş dike lê her tiştî xirab dike!.
Herwiha: hisaba xwe, hesaba xo, hisaba xo.
ji: li gor hesaba xwe
hesabbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) hesab
hesabbûyî (rengdêr) (Binihêre:) hesab
hesabdan (navdêr, mê) (Binihêre:) hesab
hesabdar (rengdêr) jimarnêr, pisporê hesaban, jimêryar, hejmaryar, jimaredar, hesapgêr, muhasîb, hejmêrmend, hejmarvan, hesêbgir, jimêrkarî, muhesîb.
ji: hesab +-dar
hesabdarî (navdêr, mê) jimêryarîtî, hesapgêrî, hejmaryaritî, jimaredarî, hejmaryarî, hejmêrmendî, hejmarvanî, hesêbgirî, jimêrkarî.
ji: hesab +-darî
hesabe paşî û pêşiya xwe nekirin (biwêj) li dawiya xwe nefikirîn. çi dibe bûa bibe, divê mirov hesabê paşî û pêşiya xwe bike.
hesabê xwe rast kirin (biwêj) pirsgirêka xwe çareser kirin. ‘‘xwedê me qurbana te ke, tu here oxira xwe nemîne, em ê xwe bi xwe hesabê xwe rast kin. celîlê celîl
hesabgêr (navdêr, mê) kîsedar.
ji: hesab +-gêr
hesabgir (navdêr, mê) hejmaryar, hejmêrmend, hejmarvan, jimaredar, hesabdar, jimêrkarî, muhesîb.
ji: hesab +-gir
hesabgirî (navdêr, mê) hejmêrî, jimaryarî.
ji: hesab +-girî
hesabgirtin (navdêr, mê) (Binihêre:) hesab
hesabî (navdêr, mê) hesabkirî.
ji: hesab +-î
hesabkarî (navdêr, mê) rewşa hesabkarbûnê.
ji: hesabkar + -î
hesabker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê hesab dike.
ji: hesab + -ker
hesabkirî (rengdêr) (Binihêre:) hesab
hesabkirin (navdêr)(Binihêre:) hesab
hesabnekirî (rengdêr) plannekirî.
ji: hesab +nekirî
hesan kevirê tûjkirina alavên qutkirinê; xar
1. kevirê pêhesûnê (navdêr, nêr) kevirek anku berek e devê amûrên birrek pê tê xweşkirin daku baş bibirrin.
Herwiha: san.
Bide ber: hesin.
Têkildar: hesûn.
ji: Ji he- + Proto-hindûewropî ḱōro-, ji ḱō- (sûn, hesûn, sûtin), hevreha san, sûn, hesûn, sûtin, şûr yên kurdî, سان (san) ya farisî, शूल (śūla: amûrên tûj) ya sanskrîtî, սուր (sur: şûr; tûj) û հեսան (hesan: hesan) yên ermenî, cōt (hesan) û catus (jîr) yên latînî.
hesan kirin 1. xar kirin 2. tûj kirin
(lêker)xar kirin , tûj kirin
hesandî (rengdêr) tûjkirî, nalî, seqakirî.
ji: hesand + -î
hesandin (lêker)(navdêr, mê) pê hesandin, agadarkirin, haydarkirin, pê dan zanîn, wa kirin ku kesek pê bihese, haydar kirin.
Herwiha: hisandin, hîsandin, ĥesandin, ĥisandin, ĥîsandin.
Têkildar: hesîn.
ji: hes + -andin.
: pê hesandin, pêhesandin, pêhesandî, pêhesîner, pêhesînerî
hesanewe (Soranî) (navdêr)wate, pişû
hesankirî (rengdêr) seqakirî.
ji: hesan +kirî
hesankirin (navdêr, mê) hêran, seqakirin, gejmirandin, çirkandin, qutan, tûjkirin, tîjkirin, pîjkirin, hesîn, çerxandin.
ji: hesan +kirin
hesapker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê hesap dike.
ji: hesap + -ker
hesar (navdêr, mê) asêgeh, keleh, birc, dîwar, beden, sûr, (mecazî) girtîgeh, zindan, bendîxane, (mecazî) abloqe, embargo.
Herwiha: hesar, hîsar, ḧesar, ḧisar, ḧîsar.
Bide ber: hezar, xesar.
ji wêjeyê: Ordiya tirk televizyona TGRT girt nav hesarê.
Bikaranîn: Lêker: hesar bûn, hesar kirin. Navdêr: hesarbûn, hesarkirin Rengdêr: hesarbûyî, hesarkirî.
ji: ji erebî حصار (ḥiṣar).
: hesarî, hesarker
hesar bûn (lêker)(Binihêre:) hesar
hesar kirin (lêker)(Binihêre:) hesar
hesarbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) hesar
hesarbûyî (rengdêr) (Binihêre:) hesar
hesarî (navdêr, mê) rewşa hesarbûnê.
ji: hesar + -î
hesarker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê hesar dike.
ji: hesar + -ker
hesarkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye hesar kirin
hesarkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) hesar
hesas (rengdêr) hestdar, bihest, pejndar, bipejn, zîz, xeyidok.
Bikaranîn: Lêker: hesas bûn, hesas kirin. Navdêr: hesasbûn, hesaskirin Rengdêr: hesasbûyî, hesaskirî.
Herwiha: hasas, hassas, hessas.
: hesasî, hesasîtî, hesastî
hesas bûn (lêker)(Binihêre:) hesas
hesas kirin (lêker)(Binihêre:) hesas
hesasbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) hesas
hesasbûyî (rengdêr) (Binihêre:) hesas
hesasî (navdêr, mê) rewşa hesasbûnê, hestokî, lûr, şepelûr, nexweşî, hestyarî, hisgirî, hesasiyet, bihîzyarî, nezaket, nazikî, alerjî, hestgerî, dilzîzî.
ji: hesas + -î
hesasiyet (navdêr, mê) aloş, xurîn
hesaskirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye hesas kirin
hesaskirin (navdêr, mê) (Binihêre:) hesas
hesab (f.) calculation
hesab kirin to calculate
hesabgir accounter
hesadar Binêre: pardar
hesasiyet f. sensitivity
hesab Rechnung
hesab bûn planen
rechnen
überlegen
hesab kirin rechnen
hesabê bankê Bankkonto
hesandin informieren
lehren
hesar Befestigung
Blockade
Einzäunung
hesa m. herdxij, hezaz, heyelan, hezaj, heylan n.
hesab m. mat. hesab n.
n. hesab, arîtmetîk, hîsab n.
hesab bûn tng. hesab bîyene, hesabîyene
hesab dan tg. hesab dayene
hesab girtin tg. hesab girewtene
hesab kirin tg. mat. hesab kerdene, hesabnayene
tg. hesabnayene, hesab kerdene
hesab pirsîn tg. hesab persayene, hesab perskerdene
hesab sas n. hesabo çewt, çewthesab n.
hesabdar m/n. muhasebecî, hesabkar, hûmarkar, hesabgîr, muhasîb n.
hesabdarî m. mûhasebecîyîye, hesabdarîye, hûmarkarîye, hesabgîrîye, mûhasîbîye, hûmarkarênî, muhasebecîyênî, hesabdarênî m.
hesabê destan n. hesabê destan, hesabê bêçikan, hesabê engistan n.
hesabê tilîyan n. hesabê bêçikan, hesabê engistan, hesabê destan
hesabê xwe dîtin tg. hesabê xo vînitene
hesabê yekî dan dîtin tg. feselnayene
hesabker rd. hesabker, hesabcî, hesabnayox
hesabkirin m. hesabnayis, hesabkerdis n.
hesadar rd. paredar, hêsadar, payedar, piskdar, baredar
hesadarî m. paredarîye, hêsadarîye, payedarîye, piskdarîye, sîrigîye, nêmedarîye, paredarênî, hêsadarênî, payedarênî m.
hesan n. hesane, sane, sone, sune n.
m. pirex, tengiz, tengz n.
hesan kirin tg. hesane kerdene, zax kerdene, sane kerdene
hesandin tg. pêhesênayene, hesar kerdene, pêhesnayene
lg. pirexnayene, tengiznayene, degirewtene (didan) hesandin lg. cipernayene, ebênayene, depernayene, parnayene
hesankirî rd. pirexnaye, tengiznaye, tengizkerde
hesar m. xesar, newad n.
m. xîsare, dizike, keremene m.
rd. hesar, aya, hîsyar, hesyar, hesar, hîsar
hesar bûn lng. hesar bîyene, aya bîyene, hesyar bîyene
hesar kirin tg. hesar kerdene, aya kerdene, hesyar kerdene, hesar kerdene
hesarbûn m. hesarbîyayis, ayabîyayis, hesyarbîyayis, hesarbîyayis n.
hesare m. seyare, rojgêr, planet, rojgêrk n.
hesarî m. hesarîye, ayayîye, hesarênî m.
hesarkirî rd. dergo, mahsur
hesarkirin m. hesarkerdis, ayakerdis, hesyarkerdis, hesarkerdis n.
hesas m/n. pawançî, netirwan, bekg n.
hesasîyet m. gosqulariye, pejngîrîye, hesasîyet, pejnkarîye, hesgîrîye, pejnkarênî m.
hesap hesab (n)
hesap makinesi makînaya hesabî (m)
hesaplama hesabkerdiş (n)
hesaplamak hesab kerdene
hesan hesan, berê / kevirê pêhesûnê
hesan, hesanewe hewîn, vehewîn, hewiyan, hewihan, bêna xwe vekirin, (bi navdemî / demkî) li derekê bi cî bûn û bêna xwe vekirin
hesandin, hesandinewe hewandin, vehewandin, xwirak û vexwirak û cihê nivistinê / raketinê dan yekî
bên vekirin, bên dan yekî
hesar hesar, kelhe, dîwar, dorbend
hesare bn estêre
hesawe hewayî, vehewî, hewiyayî, vehewiyayî, bênaxwevekirî, bêndayî