Encamên lêgerînê
hedeflemek dan ber xwe, ji xwe re kirin armanc l/bw
hedik 1. danî/danîk, danû/danûk, danok 2. lekan, liyan (sola berfê) m
hediyelik 1. ê diyariyê * hediyelik şeker şekirê diyariyê 2. ê ji bo diyariyê (tiştê ku ji bo diyariyan hatiye amadekirin) nd
hedonist hedonîst nd/nt
hedonizm hedonîzm m
hed had.
n 1. had, sınır * ev şer êdî ji hed derketiye bu savaş artık haddını aşmış 2. had (insan için; yetki ve değer) * ne hedê min e haddim değil 3. sınır, limit
hed (i) n kapaklık, kapak taşı (mezarlarda en üstte bulunan taş)
hed (iii) bnr ked û hed
hed jê re danîn limit koymak
hed û hidûd had, sınır
hed û nîvê (yekî) danê haddini bildirmek, Allah yarattı dememek
hed û nîvê (yekî) nîşan dan (birine) haddini bildirmek
hed û şed had, haddini bilme
hed û şedê xwe nezanîn haddini bilmemek
heda m hidayet
hedad nd/nt demirci
hedadî m demircilik
hedan l/ngh dinmek
hedan (i) m sabır, çıdam (olacak veya gelecek bir şeyi telâş göstermeden bekleme)
hedan (ii) m dinme
hedandin m dindirme
l/gh dindirmek
hedanî m dinginlik, durgunluk
hedanî neketin (yekî) dinginleşememek, yerinde duramamak
hedar sabır.
hedar (i) m 1. sabır (olacak veya gelecek bir şeyi telâş göstermeden bekleme) 2. götürüm, tahammül
hedar (ii) m 1. dinginlik, sükûnet, yatışma, sakinlik 2. huzur
hedar (iii) rd 1. varlıklı, hali vakti yerinde olan 2. her şeye vakıf kimse
hedardar (i) rd 1. sabırlı 2. götürümlü, tahammüllü
hedardar (ii) rd 1. dingin, sakin 2. huzurlu
hedarî m 1. dinme, dinginlik, sükûnet 2. huzur, istikrar
hedarker rd sakinleştirici, yatıştırıcı * dermanê hedarker yatıştırıcı ilâç
hedayî m hediye
hede m hadde
hedê jî (temen an jî emir) yaş haddi
hedê karê kâr haddi, kazanç sınırı
hede kirin l/gh haddelemek
hedê mirinê ölüm sınırı
hedê qezencê kâr haddi, kazanç sınırı di
hedê xwe de ye kendi halinde (yek)
hedê xwe zanîn (biri) haddini bilmek
hededan m büyüklük
hedef m hedef
hedekirin m haddeleme
heder nd heder (ziyan olma, karşılığı almama)
heder bûn l/ngh heder olmak
heder kirin l/gh hederetmek
hederbûn m heder olma
hederkirin m hederetme
hedexane m haddehane
hedhedik zo/m kırlangıç (Hirundo)
hedidandî (i) rd sakinleştirilmiş olan
hedidandî (ii) rd tehdit edilmiş olan
hedidandin l/gh tehdit etmek
hedidandin (i) m sakinleştirme
l/gh sakinleştirmek
hedidandin (ii) m tehdit etme
l/gh tehdit etmek
hedidîn tehdit edilmek.
hedidîn (i) m sakinleşme
l/ngh sakinleşmek
hedidîn (ii) m tehdit edilme
l/ngh tehdit edilmek
hedîgar n hediye, armağan
hedik m kar ayakkabısı
hedim m göçük
hediman m 1. gömme 2. yıkım
hedimandî rd 1. yıkık 2. gömülü, gömme 3. çökkün 4. eğik 5. batık, berbat bir şekilde olan
hedimandin m 1. yıkma, yıkış 2. gömme, gömüş (toprakla örtmek) 3. çöktürme, çökertme 4. eğdirme 5. batırma, berbat etme 6. sakinleştirme, yatıştırma
l/gh 1. yıkmak 2. gömmek (toprakla örtmek) 3. çöktürmek, çökertmek 4. eğdirmek 5. batırmak, berbat etmek 6. sakinleştirmek, yatıştırmak
hedimî rd 1. yıkık 2. gömülü 3. çökkün, çökük 4. eğik 5. batık, berbat
hedimîbûn m 1. yıkıklık 2. gömmülülük 3. çökünlük 4. eğiklik
hedimîn yıkılmak, bozulmak.
m 1. yıkılma, yıkılış 2. gömülme, gömülüş 3. çökme (bulunduğu düzeyden aşağışa inme, çukurlaşma) 4. çökme (üzerinde bulunduğu yere yıkılma) 5. eğilme 6. batma, berbat olma 7. kağşama (eskime, dağılmaya yüz tutma) 8. kağşama (herhangi bir şey yerinden oynama) 9. sakinleşme, yatışma 10. rezil olma
l/ngh 1. yıkılmak 2. gömülmek 3. çökmek (bulunduğu düzeyden aşağışa inmek, çukurlaşmak) * rê hedimiye yol çökmüş 4. çökmek (üzerinde bulunduğu yere yıkılmak) * dîwar hema dike bihedime duvar çöktü çökecek 5. eğilmek 6. batmak, berbat olmak 7. kağşamak (eskimek, dağılmaya yüz tutmak) 8. kağşamak (herhangi bir şey yerinden oynamak) 9. sakinleşmek, yatışmak 10. rezil olmak * ez pê re hedimîm senin yüzünden rezil oldum
hedîn n mezar yan taşı
hedinandin (i) m 1. dindirme, sakinleştirme 2. uslandırma
l/gh 1. dindirmek, sakinleştirmek 2. uslandırma
hedinandin (ii) m hüzünledirme
l/gh hüzünlendirmek
hedinî rd dingin sabretmiş olan kimse
hedinî (i) rd artık
hedînîn dinginleşmek, teskin olmak, sakinleşmek.
hedinîn (i) m 1. dinme, sakinleşme 2. sabretme 3. uslanma
l/ngh 1. dinmek, sakinleşmek 2. sabretmek 3. uslanmak
hedinîn (ii) m hüzünlenme, hüzünleniş
l/ngh hüzünlenmek
hedirandî rd 1. avunuk 2. sakin, yatıştırılmış vaziyette olan
hedirandin l/gh 1. avutmak 2. sakinleştirmek, yatıştırmak
m 1. avutma 2. sakinleştirme, yatıştırma
hedirî rd 1. avunuk 2. sakin (durgun, dingin, hareket etmeyen)
hedirîn m 1. avunma 2. sakinleşme, yatışma, sükûnet bulma 3. huzur bulma
l/ngh 1. avunmak 2. sakinleşmek, yatışmak, sükûnet bulmak 3. huzur bulmak
hedîs ol/m 1. hadis (Hz. Muhammed’in genel kural değerindeki söz ve davranışları) 2. hadis (bu söz ve davranışları inceleyen bilim)
hedîse m hadise, olay
hedîszan nd/nt hadis bilgini, hadis uzmanı
hedîszanî m hadis bilginliği, hadis uzmanlığı
hediye n 1. hediye, armağan 2. hediye (kutsal kitaplar için fiyat) 3. mec fiyat
hediye kirin hediye etmek, armağan etmek
hedm m göçük (çökmüş, göçmüş yer)
hedonîst nd/nt hedonist, hazcı
hedonîzm fel/m 1. hedonîzm, hazcılık 2. ab hedonizm, hazcılık
hedr bj/m sara
hedran h dikine
hedûr m 1. erinç, huzur 2. teskin
hedûr kirin l/gh 1. dindirmek, sakinleştirmek, yatıştırmak 2. teskin etmek
hedûr nedîtin huzur görmemek, dirlik yüzü görmemek
hedûra xwe anîn avunmak.
hedûrandî rd 1. sakin 2. teskin edilmiş olan
hedûrandin m 1. dindirme, sakinleştirme, yatıştırma 2. teskin etme 3. mec söndürme (tutku ve duygular için; yatıştırma, etkisiz duruma getirme)
l/gh 1. dindirmek, sakinleştirmek, yatıştırmak 2. teskin etmek 3. mec söndürmek (tutku ve duygular için; yatıştırma, etkisiz duruma getirmek)
hedûrdar rd 1. dingin, sakin 2. erinçli, huzurlu
hedûrî avuntu.
m 1. dinginlik, sakinlik 2. erinçli olma, huzurlu olma 3. rd teskin olmuş olan
hedûrîn m 1. dinme, sakinleşme, yatışmak 2. teskin olma 3. sönme (duygular için; dinme, yatışma)
l/ngh 1. dinmek, sakinleşmek, yatışmak 2. teskin olmak 3. sönmek (duygular için; dinmek, yatışmak)
hedûrkirî rd teskin edilmiş olan
hedûrkirin m 1. dindirme, sakinleştirme, yatıştırma 2. teskin etme
hed tixûb, sînor
(navdêr, nêr) sinor, hidûd, tixûb, merz.
Herwiha: ĥed.
Bide ber: hemd.
ji: Ji erebî.
Bikaranîn: Lêker: hed kirin, hed danîn. Navdêr: hedkirin, heddanîn Rengdêr: hedkirî.
: bêhed bêhedî bihed bihedî hednas hednasî hednenas hednenasî hednezan hednezanî hedzan hedzanî
hed danîn (lêker)(Binihêre:) hed
hed kirin (lêker)(Binihêre:) hed
hed û hesabê ... tune bûn (biwêj) gelekî zêde bûn. gel wisa hatibûi cejna newrozê ku hed û hesabê hejmara wê tune bû.
hedad (navdêr) asinger, hesinkar, kesa/ê ku tiştan ji asinî anku hesinî çêdike.
Herwiha: heddad.
ji wêjeyê: Dikandar, tucar, hedad, terzî, koçkar, nalbend, necar û cildirû bûn. Hemû seneetkariya Dêrikê li ser pişta wan bû. (Enwer Karahan: Kêvo, Nefel.com, 8/2007).
: hedadî, hedadîtï, hedadtî
hedad e, nikare jixwe re mifteyekê çêke pê derê xwe dade (biwêj) xwediyê pîşeyan, ji xelkê re ew qas tiştên baş pêk tînin, lê gelek caran yê mala xwe baş çênakin. sola soldurî qetivayiye. ew jî hedad e, nikare ji xwe re mifteyekê çêke pê derê xwe dade.
hedadan ruhê (yekî) çêkirin (biwêj) bi awayekî zêde wêrek bûn. qey hedadan ruhê wî çêkiriye ku ew ji min re wer bibêje?
hedadî (navdêr, mê) rewşa hedadbûnê, asingerî.
ji: hedad + -î
hedan (navdêr, mê) hewan, vehewan, tebat, sebir, sekinîn, aramî, bênfirehî, hêwirî, rehetî, vehesîn, tenahî, hêminî, istiqrar, sebirdarî, asayî, tirûş, sebat, semax, tehemil, tolerans, hedirîn, bênfirebûn.
Têkildar: hadî, hedirîn, hedîn.
: bêhedan, bêhedanî
hedan hatin ruh (biwêj) rehet û biaram bûn. dema ku min bihîst wê çawa hedan bê rihê min. pêwanê ez vê yekê nakim. torî
hedandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye hedandin
hedandin (lêker)(navdêr, mê) aram kirin, hêwir kirin, hêwirandin, tena kirin, rehet kirin, hêmin kirin, hewandin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: هه‌داندن.
Herwiha: hedirandin. Tewîn: -hêwirîn-.
Têkildar: hêwirîn.
: hedandî, hedinde, hedîner, hedînerî, hedînk
hedar 1. biryar 2. tebat 3. aştî
(navdêr, mê) hedan, sebir, hedirîn bênfirehî, aramî, tenahî, hedûr, tehemil, tolerans, rehetî.
Bikaranîn: Lêker: hedar bûn, hedar kirin. Navdêr: hedarbûn, hedarkirin Rengdêr: hedarbûyî, hedarkirî.
Herwiha: hedûr.
Têkildar: bêhedar, bêhedarî, hedirandin, hedirîn, vehedirandin, vehedirîn
hedar bûn (lêker)(Binihêre:) hedar
hedar hatin (lêker)(Binihêre:) hedar
hedar kirin (lêker)(Binihêre:) hedar
hedar nedîtin (lêker) rihetî nedîtin, xweşî nedîtin.
ji: hedar + nedîtin
hedarandin (lêker) aşt kirin, aş kirin, vepesirandin, amoş kirin, aram kirin, hedinandin, hedidandin, aşkirin.
ji: hedar +-andin
hedarbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) hedar
hedarbûyî (rengdêr) (Binihêre:) hedar
hedardar (rengdêr) mitker.
ji: hedar +-dar
hedarhatî (rengdêr) (Binihêre:) hedar
hedarhatin (navdêr, mê) hewyan, hawî bûn, tenabûn, rihetbûn, :hedara min li çi diran nahêt;hedara wî li vêrê nahêt
hedarî (navdêr, mê) ragirî, dilsozî, heyranî, qayilbûn, qîmbûn, dilniyayî, biryardarî, îstîkrar, aramî, hêmindar, netre, xweragirî.
ji: he +-darî
hedarîn (lêker) hedinîn, hedidîn, danîn, aşbûn, rûniştin, aş bûn.
ji: hedar +-în
hedarîtî (navdêr, mê) hêminîtî.
ji: hedar +-îtî
hedarker (navdêr, mê) rnitker.
ji: hedar +-ker
hedarkî (navdêr, mê) bi hedarî.
ji: hedar +-kî
hedarkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye hedar kirin
hedarkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) hedar
hedayî (rengdêr) (Binihêre:) he
heddanîn (navdêr, mê) (Binihêre:) hed
hedê xwe girtin (biwêj) gihîştin, kamil bûn, bersiva xwe girtin. pêwistiya xwe hildan. êdî serfiraz zêde nayê guherandin, çimkî, wî hedê xwe girtiye. erê wê gelek zi lin li bûkan kir, lê dû re ji hêla bûka xwe ve jî hedê xwe girt.
hedê xwe zanibûn (biwêj) hay ji gotin û hereketên xwe bûn. tu qet mereqan neke ez hedê xwe diznnim.
hedê xwe zanîn hay ji sînorê tevgera xwe hebûn
hedef (navdêr, mê) tişta/ê mirov dixwaze bi dest bixe yan xwe bigihîniyê.
Bikaranîn: Lêker: hedef girtin, hedef hebûn. Navdêr: hedefgirtin, hedefhebûn.
Hevwate: armancNêzîk, dawa, daxwaz, doz, xwestek.
Bide ber: îrade, vîn.
: bêhedef, bêhedefî, bêhedefîtî, bêhedeftî, bihedef, bihedefî, bihedefîtî, bihedeftî, hedefî, hedefdar, hedefdarî, hedefdarîtî, hedefdartî
hedef girtin (lêker)(Binihêre:) hedef
hedef hebûn (lêker)(Binihêre:) hedef
hedefanê (navdêr, mê) armancanê, nîşananê
hedefgirtin (navdêr, mê) (Binihêre:) hedef
hedefhebûn (navdêr, mê) (Binihêre:) hedef
hedefî (navdêr, mê) rewşa hedefbûnê.
ji: hedef + -î
heder (navdêr, mê) serfkirina bêfeyde, xerckirina bêwec, pûçkirina malî.
ji wêjeyê: Parlamentereke iraqî: Şehristanî 45 milyar dolar bi heder daye..
ji: ji erebî هدر (heder) ji هدر (hedere: heder kirin).
hederkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye heder kirin
hedifandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye hedifandin
hedifandin (lêker)(navdêr, mê) parastin, sitirandin, êvişandin, dirixandin, hêvişandin, dirix kirin, kurtar kirin, kurtal kirin, nehêlan ku bela bên serî, ji ziyanan rizgar kirin. Tewîn: Lêker: -hedifîn-.
Têkildar: hedifîn.
ji wêjeyê: Ma wî diranê me kê –bê pere- ranekir û çayek îkramî me nekir? Lê bêwîcdanan di ronkahiya rojê de ew li nav sûka Qosarê li erdê ramedan. We nikarîbû filehekî me bihefidandaya, qosarînooo! We nikarîbû xwe bidaya ber guleyên mizawiran ko ew xwîna fêrizên nola Seydo û Yaqûbî nerijînin. We nekir, ji ber ko we nikarîbû; we nikarîbû, ji ber ko ew devbixwînên hanê ”Eskerên Xwedê” bûn..
: hedifandî, hedifîner
hedimandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye hedimandin
hedimandin (lêker)(navdêr, mê) bin-ax kirin, definandin, temartin, naştin, veşartin, defin kirin, di bin axê ve hêlan, di bin axê ve man, tozê girtin, gemarê girtin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: هه‌دماندن. Tewîn: Lêker: -hedimîn-.
Bide ber: xetimandin.
: hedimandî
hedimîn (lêker)(navdêr, mê) felişîn, helişîn, hilweşîn, têk çûn, ruxîn, herrifîn.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: هه‌دمین. Tewîn: Lêker: -hedim-.
Bide ber: xetimîn.
Têkildar: hedimandin.
: hedimiyayî, hedimî
hedîn (lêker)(navdêr, mê) (lêker)(navdêr, mê) hewîn, vehewîn, tebitîn, hedirîn, bi cih bûn, sekinîn, arimîn, rehet bûn, hêmin bûn, hêwir bûn: Li cihê xwe bihede.. (Hertim li derve ye.).
Herwiha: vehedîn. Tewîn: Lêker: -hed-.
Têkildar: hedan, hedandin.
ji wêjeyê: Carek din jî helbesta xwe xwend, çavên wî li ser peyvan hedîn û rawestîn. Wek peyv hingiv bin û hing lê bicivin yan jî çav pelatînkên rengîn bin ko bi hêwirî û aramî bên û biçin. Hesenê dostê wî jî bû pelatînk û têkilî helbesta wî bû. Xwest wî bigire lê ti bi destî ve nehat. Axînek kişand û got: Tu dê kengî bê daku bi arezûyek jidil helbesta xwe ji te re bixwînim? Lê Hesen bo wê şeva wî çirayek vemirî bû.(Reûf Bêgerd: Mirina helbestvanekî, wergerrandin ji soranî: Husein Muhammed, Nefel.com, 10/2009).
: hediyayî, hedî
hedinandin tebitandin, kedirandin, kewgirandin, hizinandin, hedidandin, hedûrandin
hedinîn (lêker) bêhn vedan, tebitîn, arimîn, sekinîn, vehewîn, rawestîn, rehet, tena, aram bûn, bên vedan. Tewîn: -hedin-.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: هه‌دنین
hedîqe (navdêr, nêr) baxçe, gulistan, bax, asîtan, hewş, hewd.
ji: Ji erebî
hedirîn (lêker)(navdêr, mê) hewîn, tebitîn, hedîn, bi cih bûn, sekinîn, arimîn, rehet bûn, hêmin bûn, hêwir bûn: Li cihê xwe bihedire.. (Hertim li derve ye.) (navdêr, mê) sebir, bênfirehî, hedan, hedûr, tehemil, tolerans.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: هه‌درین.
Herwiha: vehedirîn. Tewîn: Lêker: -hedir-.
Têkildar: hedirandin.
: hedirî
hedirîn/dihedire/bihedire 1. biryar wergirtin 2. tebitîn 3. aşt bûn
hedîs hemû gotin, kirin û çespandinên ku bê derew ji Cn. Pêxember eleyhiselam hatine ragihandin
kirin û gotinên mihemed pêxember, bûyer, nû.
Bide ber: hedîseJi erebî, حديث ku diwate: axiftin, yan bûyer û qewimînên nû..
: hedîsbêj ( saloqerê hedîsan,kesê ku hedîsan dibêje.rawî), hedîszan (zanayê ilmê hedîsê,muhedîs), hedîszanî (zanista hedîsê ku dete zanîn kîji hedîs rastîjî hedîse yan gotina yekê diine), hedîsên qudsî (yên ku xudê têxite dilê pêxember ku bêji xudê wiha got û wiha dixwaze.)
hedîs riwayet kirin (ji Cn. Pêxember eleyhiselam) salixên rasteqîn ragihandin
hedîse bûyer, rûdan
(navdêr, mê) bûyer, serpêhatî, rûdan, qewimîn, waqe, qewam, pêkhatin, bûniş.
Herwiha: hadîse.
Bide ber: hedîs.
ji wêjeyê: Ji bo ku ez minaqeşeya absurd a ji rastî û zanistiyê dûr a li ser zimanê yekgirtî bidim, ji bilî vê îdîaya Dilşad Ebdurrehman (a ku bikaranîna kurmancî ê neteweyê kurd perçe bike) ez ê hedîseyekê biguhêzim, di serê min re derbas bûye..
ji: Ji erebî
hedîse derxistin (lêker)teşqele derxistin.
ji: hedîse + derxistin
hediya birûkan jî qanok in (biwêj) ji bo wan jî ew hêja û mexbûl e. her kes wekî rewş û radeya xwe. hediya birûkan jî qanok in.
hediye (navdêr, mê) diyarî, xelat, bexşîş, tişta/ê kesek belaş dide kesek din ji ber dostaniyê yan biserketina kesa/ê wî tiştî werdigire.
Herwiha: hedîye hedye.
ji: ji erebî.
: hediyeyî
hediyeyî (navdêr, mê) rewşa hediyebûnê.
ji: hediye + -yî
hedkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye hed kirin
hedkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) hed
hedr (navdêr, mê) fê, atî, teb, edr, keps, edir, epîlepsî
hedûr bilîn, haşî
hedûra (yekî) nehatin (biwêj) sebr nehatin. bêaram bûn. piştî wê nûçeya reş, hedûra diya min nehat.
hedûra (yekî) pê hatin (biwêj) pê sebr kirin, aramî dîtin. ...gelo ez jê êçiyame van jî qehirîme, keniyame yan jî xemgîn bûme, gelo wê ez aş kirime û hedûra min pê hatiye... dilawer zeraq
hedûra xwe anîn pê bilîn û haş bûn
hedûrî aramî û aştî
(rengdêr) aramî û aştî
hedûrî pê anîn bêhna xwe pê fireh kirin
hedef aim, goal, objective
f. goal
hed Ende
Grenze
Linie
Rand
Schranke
hed kirin einfrieden
eingrenzen
einsäumen
hedayî gedrängt
vermischt
verwirrt
verworren
hedî langsam
hedîka langsam
hedimandin niederreißen
vernichten
zerstören
hed m. avend, hed, avende n.
hedad m/n. asinkar, kureçî, hedad, kurecî n.
hedadî m. asinkarîye, kurecîyîye, asinkarênî, hedadîye, kurecîyênî, hedadênî m.
hedan m. guman, sik, supe, xusus, elam, sek, sufe, gumun, sik, sife n.
hedar rd. haydar, malûmatin, xeberdar, hayîdar, hagîdar
m. rehetîye, asanîye, hûzûr, rihetênî, hûzir m.
rd. îstikrarin, biredarin
hedarî m. îstikrar, biredarîye, qerardarîye n.
hedef m. amance, xaye, amace, mexsed, hedefe m.
heder m. zîyan, heder n.
heder bûn lng. . zîyan bîyene, heder bîyene
heder kirin lg. . heder kerdene, zîyan kerdene
hedidandin lg. . gefnayene, tehdît kerdene
hedidîn lng. . hedurîyene, teskîn bîyene, ast bîyene, hedirîyene
hedimandin lg. rijnayene, wesanitene, wesanayene, rasunayene, wesonayene
m. rijnayis, wesanitis, wesanayis, wesonayism^
hedimîn lng. piro ginayene, tiro ginayene, tiro kewtene (ban)
m. wesanîyayis, rijîyayis n.
lng. wesanîyene, rijîyene
hedinandin lg. hedurnayene, teskîn kerdene, ast kerdene, hedirnayene
hedinîn lng. . hedurîyene, teskîn bîyene, ast bîyene, hedirîyene
lng. . aqil girewtene, hes girewtene, aqil sere ameyene
m. aqilgirewtis, hesgirewtis, aqilsereameyis n.
hedirî rd. gi m., tebite, bêpeng, vindete, tebete
hedîs m. hedîs, hadîs n.
hedîse m. qewime m., rirîye m., satîye m., hêkete m., tesqele n., weqa m., hedîse n., hewadîs n.
hedîse derxistin tg. tesqele vetene, hedîse vetene, tesqele virastene
hediye m. xelate, zembîl, hedîye, xela m.
hedm m. xirbe, wêrane m.
hedûr m. hedure, xewnî, hedrîye, hewî, hedire, hewê m.
m. ast, hedure, teskîn, hast, hedîre n.
hedûrandin tg. hedurnayene, teskîn kerdene, ast kerdene, hedirnayene
hedurîn lng. . hedurîyene, teskîn bîyene, ast bîyene, hedirîyene
hedik hebikî (zh), hedikî (zh), danî (zh)
hed hed, sinor, tixûb, rade, ast
wêrekî, bistehî
hedîs hedîs, pendên / şîretên / çîrokên têt bawerkirin ji devê Mihemed Pêxember in