Encamên lêgerînê
b hu (dervişler arasında seslenme sözü)
hû bûn l/ngh 1. öğrenmek 2. alışmak
hû kirin hu çekmek (veya demek)
hûbûn m 1. öğrenme 2. alışma
hûbûyî rd 1. öğrenmiş olan 2. alışık
hûçik n yen (giysi kolu) * destên xwe şûştin, ziwa kirin û hûçikên xwe daxistin ellerini yıkadı, kuruladı ve yenlerini indirdi
hûf m soğurma, massetme
hûf (i) zo/m balina (Balaena mistycetus)
hûfî (...) kirin l/bw absorbe etmek, içine çekmek
hûfî xwe kirin l/bw absorbe etmek, içine çekmek
soğurmak, içine çekmek
hûfik n hamur topağı
hûha b yuh
hûha kirin l/gh yuhalamak
yuha çekmek (veya yuhaya tutmak)
hûhakirin m yuhalama
hûhû b yuh
hûhû kirin yuha çekmek (veya yuhaya tutmak)
hûhû (ii) m fosurdama
hûhû kirin l/gh fosurdamak
hûhûkirin m fosurdama
hûk kirin l/gh üfleme, üfürmek
hûkar nd/nt öğreten, öğretmen
hûkirin (i) m soğurma, emme, massetme
l/gh soğurmak, emmek, massetmek
hûkirin (ii) m hohlama
l/gh hohlamak
hûkirin (iii) 1. öğretme 2. alıştırma
l/gh 1. öğretmek 2. alıştırmak
hûkkirin m üfleme, üfürme
hûlî m at sırtında oynanan bir oyun
hûn siz.
c siz (bükünsüz hali, yalın hali) * hûn hatibûn siz gelmiştiniz
hûn bi serçavan (an jî serseran) hatin hoş geldiniz
hûn bi xeber in! sözünüzü kesiyorum!
hûn bi xeberdan in! sözünüzü kesiyorum!
hûn bi xêr (an jî û xweşî) hatin hoş geldiniz
hûn bi xweşî hatin hoş geldiniz
hûn di nava xêrê de bin sefalar bulduk
hûn dizanin (an jî zanin) siz bilirsiniz
hûn gişt (hemû, tevde, temam, tevek, saxek) hepiniz sağolunuz
hûn hemû hepiniz sağolunuz
hûn şaş in (an jî xelet in yanlışsiniz
hûn sax bin siz sağ olun
hûn temam (tevek an jî saxek) hepiniz sağolunuz
hûn tev (tevek an jî tevde) hepiniz sağolunuz
hûn û xwedê Allah aşkına
hûn xêr ji bazara xwe bibînin mec hayrını gör
hûn xweş bin siz sağ olun
hûnan bnr honan
hûnandin bnr honandin
hûngilî n örük, saç örüğü
hûnijîn bnr honijîn
hûnik bnr hênik
hûnîn örmek.
hûnkayî bnr hênkayî
hûr 1.işkembe. 2.ufak.
rd 1. ufak 2. küçük (büyümesini, gelişmesini henüz tamamlamamış olan) 3. bozuk (para) 4. ince (taneleri ufak) * ardê hûr İnce un * qûma hûr ince kum
hûr ant/n 1. işkembe 2. işkembe (kasaplık hayvanlarda mideyi oluşturan bölümlerin tümü) 3.rd işkembe (işkembeden yapılan) 4. mec işkembe, mide 5.argo göbek
hûr berdan 1) göbek bağlamak (veya göbek salıvermek) 2) fıtık olmak
hûr dagirtin argotıka basa yemek, kendini doyurmak
hûr daketin argo acıkmak
hûr li ber feq argogebe, hamile
hûr pê de teqandinargo bir işi berbat etmek, içine etmek
hûr tije kirin işkembeyi şişirmek
hûr werimandin işkembeyi şişirmek
hûr bajo, kûr bazo, zû bajo lê ga neêşîne ince elle sık doku
hûr barîn l/ngh çiselemek
hûr bifikire, kûr bifikire, dûr bifikire ince ele sık doku
hûr bûn l/ngh 1. ufalanmak 2. doğranmak 3. bozulmak (tüm paryı ufak paralara çevirmek)
hûr dan ber (yekî) alttan (veya aşağıdan) almak
hûr e bêqisûr e, dirêjê kerê gêj e ufak tefek ama kusursuz, uzun boyludur amma eşek ve sersemin tekidir (asıl önemli olanın boy pos değil akıllı olmasıdır)
hûr hêra bûn 1) un ufak olmak 2) haşat olmak
hûr hêra kirin 1) un ufak etmek 2) haşat etmek
hûr hûr 1) ufak ufak, küçük küçük * goşt hûr hûr hûr bike etleri küçük küçük doğra 2) inceden inceye (ayrıntılara inerek, titizlikle)
hûr hûr kêl dan sırımak
hûr kirin 1) doğramak, ince ince doğramak 2) ufaltmak 3) kırmak (odun parçalamak) * êzing hûr kirin odun kırmak 4) ışığı kısmak 5) bozmak (para için)
hûr kirin (i) l/gh 1. kısmak (göz için; biraz kapamak) 2. kısmak (ışığını azaltmak) * lembe hûr bike lâmbayı kıs
hûr kirin (ii) l/gh 1. bozmak, bozdurmak (büyük parayı ufak birimlere ayırmak) * pere hûr bike parayı bozdur 2. bozmak (altını paraya çevirmek)
hûr kirin (iii) l/gh 1. doğramak (keserek parçalamak) * goşt hûr kir eti doğradı * te êzing hûr kirin? odunları doğradın mı? 2. kesmek (düzgün parçalara ayırmak) * kartol hûr kirin patates kesmek 3. ufalamak, ufaltmak, kırıklamak 4. kıymak (küçük parçalar durumunda doğramak) 5. kırmak (odun parçalamak) * êzing hûr kirin odun kırmak
hûr kirin (tiştekî) (bir şeye) doğramak
hûr kolîn l/gh incelemek, tetkik etmek
hûr lê kolan l/bw irdelemek, incelemek
hûr lê nêrîn l/bw irdelemek, incelemek
hûr mêze kirin (an jî nihêrtin) dikkatlice bakmak
hûr mûr ufak tefek.
hûr û gir büyük küçük, herkes
hûr û kûr inceden inceye.
ayrıntılı, detaylı
hûr û mûr öteberi, pılı pırtı
hûr û pûr öteberi
hûr û rodî (an jî rêvî) işkembe ve mumbar dolması
hûrandin m 1. ufalama, ufaltma 2. inceleme, analız etme
l/gh 1. ufalamak, ufaltmak 2. mec incelemek
hûrbaran m çisenti
hûrbarîn m çiseleme
hûrbijar rd seçici (zor beğenen kimse)
hûrbijarî m seçicilik
hûrbîn mikroskop.
hûrbîn (i) m mikroskop
hûrbîn (ii) rd 1. detaylı 2. dikkatlı kimse, her şeyi görebilen kimse
hûrbînî (i) m 1. detay 2. çözümleme, analiz
hûrbînî (ii) rd 1. detaylıca 2. dikkatlıca
hûrbismêr n ince, ufak çivi
hûrbizmar n ufak çivi
hûrbûn m 1. ufalanma 2. doğranma 3. bozulma (tüm paryı ufak paralara çevirmek)
hûrçap m mikroprint
hûrdagirtî rd/argo tıkabasa yemiş olan
hûrdar rd işkembeli
hûrde rd 1. ufak 2. n hurda
hûrdebîn m mercek, mikroskop
hûrdebînî rd mikroskobik
hûrdebirjûva nd küçük burjuva
hûrdegir rd inceden inceye yoklayan, meraklı
hûrdek m küçük harf, miniskül
hûrdekarî m 1. ince el işi 2. analiz, tahlil
hûrdêlkî rd karnı dışa sarkık
hûrdem dakika.
m 1. kısa an 2. dakika
hûrdev, hûrdevî m bir veya birkaç yıllık yer sürgünü
hûrdewêl rd gebeş (karnı şiş olan)
hûrdewêlî m gebeşlik
hûrdran rd obur, aç gözlü
hûre (i) m saman tozu
hûre (ii) rd alışkan
hûrê (yekî) daketin argo midesi sarkmak, (biri) acıkmak, acıkmış olmak
hûrê (yekî) dirandin karnını deşmek
hûrê (yekî) ji berê kişîn göbek bağlamak (veya göbek salıvermek)
hûrê (yekî) vekişîn göbek bağlamak, göbek salıvermek
hûrê tijekirî bumbar
hûrê xwe tije kirin işkembesini şişirmek
hûrê xwe werimandin işkembesini şişirmek
hûreba n hafif rüzgâr
hûredar m küçülüm
hûredeng m mikrofon
hûrek (i) m küçük harf, minüskül
hûrek (ii) rd/argo obur
hûreşop nd/nt izci (iz süren)
hûreşopî m izcilik
hûreyî bûn l/ngh alışkanlık kazanmak
hûreyîbûn m alışkanlık kazanma
hûrfilitî rd/argo 1. göbekli 2. obur
hûrfîlm n mikrofilm
hûrfiroş nd/nt işkembeci
hûrfiroşî m işkembecilik
hûrgel sos/n azınlık (bir ülkede egemen ulusa göre ayrı soydan ve sayıca az olan topluluk)
hûrgilî m 1. analiz, çözümleme 2. ayrıntı, detay
hûrgilîdar rd ayrıntılı, detaylı
hûrgir rd 1. göbekli 2. obur
hûrgulî ayrıntı.
hûrhûr h 1. incecikten 2. kıyım kıyım
hûrhûr baran barîn çiylemek, yağmur çiselemek
hûrhûr barîn çiselemek
hûrhûr bûn l/ngh 1. un ufak olmak 2. çentiklenmek, doğranmak, kıyma gibi olmak
hûrhûr kirin l/gh 1. un ufak etmek 2. çentiklemek, çentmek (ince ince doğramak) * pîvaz hûrhûr kirin soğan çentmek 3. haşat etmek
1) un ufak etmek 2) lime lime etmek
hûrhûrandin m 1. un ufak etme 2. çentikleme, çentme (ince ince doğrama)
l/gh 1. un ufak etmek 2. çentiklemek, çentmek (ince ince doğramak)
hûrhûrbûn m 1. un ufak olma 2. çentiklenme, doğranma, kıyma gibi olma
hûrhûrî bûn l/ngh 1. un ufak olmak 2. dilinmek 3. haşat olmak
hûrhûrî kirin l/gh 1. un ufak etmek 2. dilmek (bir bütünü küçük ve yassı parçalara ayırarak kesmek) 3. haşat etmek
hûrhûrîbûn m 1. un ufak olma 2. dilinme 3. haşat olma
hûrhûrik rd mini mini, minnacık
hûrhûrikî rd mini minice, minnacıkça
hûrhûrîkirin m 1. un ufak etme 2. dilme (bir bütünü küçük ve yassı parçalara ayırarak kesme) 3. haşat etme
hûrhûrk rd ufak tefek
hûrhûrkî rd 1. ufacık tefecik, ufak tefekçe, ufakça 2. minyon
hûrhûrkirin m 1. un ufak etme 2. çentikleme, çentme (ince ince doğrama) 3. haşat etme
hûrî bnr horî
hûrik minik, ufaklık.
rd 1. ufak, ufacık 2. ufaklık, cüssesiz 3. ufak tefek (kimse) 4. küçük, küçücük (büyümesini, gelişmesini henüz tamamlamamış olan) * pisinga hûrik küçük kedi 5. boncuk gibi (göz) 6. nd masum, küçük çocuk, çoluk çocuk * çar hûrikên min hene dört masumum var
hûrik (ii) n 1. düğür, düğürcük (en ince bulgar) * hûrikê savar bulgur düğürü 2. kırma, kırık (dövülmüş veya kırılmış tahıl) 3. kıyıntı (ince ince doğranmış küçük parça) 4. kırıntı * hûrikê nan ekmek kırıntısı
hûrik (iii) zo/m katı, taşlık, konse
hûrik (iv) n çalı çırpı
hûrik hûrik 1) ufak ufak 2) incecikten * berfeke hûrik hûrik dibare incecikten bir kar yağıyor
hûrik hûrik barîn serpiştirmek
hûrik hûrik dagire tûrik çaktırmadan işini gör
hûrik hûrik girîn inceden inceye ağlamak
hûrik mûrik ufak tefek (nesneler için)
hûrikfiroş nd/nt kırmacı
hûrikhûrik b civciv çağırma ünlemi
hûrikhûrik kirin l/gh civciv çağırmak
hûrikî rd 1. ufarak 2. minicik, minyon 3. çıtı pıtı, çıtır pıtır 4. ufak tefek * li ber deriyê min jinikeke hûrikî dipê kapımda ufak tefek bir kadın duruyor 5. ufacık 6. ufakça, tıfıl
hûrikokî rd ufakça
hûriktî m ufaklık
hûrîn l/ngh ufalmak
hûrîn (i) rd 1. ufacık 2. mikrobik
hûrîn (ii) m ufalma
hûring kuştüyünden divit.
m divit
hûrîsk bnr hevrîşk
hûrk n işkembe
hûrkarî m çözümleme, analiz
hûrker (i) nd/nt işkembeci
hûrker (ii) nd/nt 1. kıyıcı (kıyma işini yapan) * hûrkerê titûnê tütün kıyıcısı 2. yarıcı (parçalayan, bölen)
hûrker (iii) rd/argo obur (eşek gibi yiyen)
hûrkerî (i) m işkembecilik
hûrkerî (ii) m 1. kıyıcılık 2. yarıcılık
hûrkirî (i) rd 1. kısık (gözünü biraz kısmış olan) 2. kısık, kısılmış (ışığı azaltılmış olan)
rd 1. doğranık, doğranmış 2. kıyık (kıyılmış olan) 3. kıyımlı * titûna gir hûrkirî iri kıyımlı tütün
hûrkirin (i) m 1. kısma (göz için; biraz kapama) 2. kısma (ışığını azaltma)
hûrkirin (ii) m 1. bozma, bozdurma (büyük parayı ufak birimlere ayırma) 2. bozma (altını paraya çevirme)
hûrkirin (iii) m 1. doğrama (keserek parçalama) 2. kesme, kesiş (düzgün parçalara ayırma) 3. ufalama, ufaltma, kırıklama 4. kıyma, kıyış, kıyım (küçük parçalar durumunda doğrama) * hûrkirina vê titûnê gir e bu tütünün kıyımı iri 5. kırma (odun parçalama)
hûrkolî m detaylı inceleme
hûrkolîn m inceleme, tetkik
hûrlêkolan m irdeleme, inceleme
hûrlênêrîn m irdeleme, inceleme
hûrmêş zo/m 1. ufak sinek 2. haşere
hûrmeşk rd/argo ufak göbekli
hûrmezin rd/argo 1. göbekli 2. obur
hûrmilet sos/n azınlık, ulusal azınlık
hûrmûr n pırtı, ıvır zıvır, öteberi
hûrnêr nd/nt analist, incelemeci, inceleyici
hûrnêran m analiz, inceleme, tahlil
hûrnêrî m incelemecilik
hûrnêrîn m 1. inceleme, tetkik 2. wj inceleme (bir bilim veya sanat konusunu her yönüyle geniş bir biçimde açıklayan eser veya yazı) 3. çözümleme, analiz 4. fel 1. çözüm 5. rz çözüm
hûrnêrîn kirin inceleme yapmak
hûrnivîs m küçük harflerle yazma
hûro rd/argo 1. iri göbekli (erkek) 2. obur (erkek)
hûrohelo h un ufak, tuz buz
hûrohelo bûn l/ngh un ufak olmak, tuz buz olmak
hûrohelo kirin l/gh un ufak etmek, tuz buz etmek
hûrohelobûn m un ufak olma, tuz buz olma
hûrohelokirin m un ufak etme, tuz buz etme
hûromûr h un ufak, tuz buz
hûromûr bûn l/gh un ufak olmak, tuz buz olmak
hûromûr kirin l/gh un ufak etmek, tuz buz etmek
hûromûrbûn m un ufak olma, tuz buz olma
hûromûrkirin m un ufak etme, tuz buz etme
hûroxango h tuz buz, un ufak
hûroxango bûn l/ngh tuzla buz (veya tuz buz) olmak, un ufak olmak
hûroxango kirin l/gh tuzla buz etmek, un ufak etmek
hûroxangobûn m tuzla buz (veya tuz buz) olma, un ufak olma
hûroxangokirin m tuzla buz etme, un ufak etme
hûrpîv m mikrometer
hûrreş rd/argo güneşte kararmış sefil kimse
hûrtinazî m ince alay
hûrûmûr n öteber, pılı pırtı (eşya yerine)
hûrûmûr dan hev pılıyı pırtıyı (veya pılı pırtıyı) toplamak
hûrwêne n mikrofotograf
hûrxunav m çisenti
hûrxweş nd hurdehaş
hûrxweş kirin l/gh hurdahaş etmek
hûrxweşkirin m hurdahaş etme
hûrzayende n mikrogamete
hûrzî m bir halk dansı
hûrzindewerzan nd/nt mikrobiyolog
hûrzindewerzanî m mikrobiyoloji
hûrzindî m mikroorganizma
hûş bûn bnr hiş bûn
hûşî m salkım
hûşk m 1. oyunlarda ebenin beklediği yer 2. toplanma yeri
hût zo/m balina (Balaena mistycetus)
n 1. dev (korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı) 2.rd dev (olağanüstü irilikte olan) * zilamekî mîna hûtekî dev gibi bir adam
m dadanma
hût (ii) n nem, rutubet
hûtasa rd devasa
hûtbûnî m meleke, yeti
hûtê karan e (birine) iş dayanmaz
hûtê masiyan balıklar devi, balina
hûtê xwarinê obur
hûthûte rd iri kıyım, iri yapılı, iri yarı, kocaman
hûtî (tiştekî) kirin -e dadandırmak
hûtî (tiştekî) bûn -e dadanmak * zarok hûtî çîkolatayê bûye çocuk çikolataya pek dadandı
hûtik rd sivri
hûtikî m sivrilik
hûtîkirin m dadandırma
l/gh dadandırmak
hûtmasî n balina
hûzan bnr hozan (I)
1. hû bûn, hû kirin hû bûn, hîn bûn, fêr bûn, elimîn hû kirin, hîn kirin, fêr kirin, elimandin.
: hûber hûgeh hûkar hûkarî hûker hûxane 2. heywanekî di îslamê de heram (navdêr) beraz, xinzîr (wek di peyva mahû berazên mê).
ji: Ji Proto-aryayî ?, bide ber hü (beraz) ya zaravaya lekî û خوک (xûk: beraz) ya farisî.
Bikaranîn: Lêker: hû bûn, hû kirin. Navdêr: hûbûn, hûkirin Rengdêr: hûbûyî, hûkirî.
: hûk hûvan mahû mahûvan
hû bûn (lêker)(Binihêre:) hû
hû kirin (lêker)(Binihêre:) hû
hû zelxê, zelxê, zelxê, cilike biavêje ser berxê, sima berxê xuyan e, ji xwedê ve eyan e (biwêj) ji bo sextekarî û xapandine tê bikaranîn. meseleya min jî wekî wî dize ku gotiye: hû zelxe, zelxe, zelxe, cilike biaveje ser berxe, sima berxe xuyan e, ji xwedê ve eyan e. (bnr. çîrok) mirovekî diz, berxek diziye, aniye mala xwe şerje kiriye. ji ber ku bi dizekiye navdar bûye, xwediye berxe jê dikevin gumane, tên mala wî ku doza berxa xwe jê bikin. diz lê meze dike ku xwediye berxe tên mala wî. he wan derî venekirine hema be destmej radibe qamet digire ku xwe wekî ku nimej dike bide xuyandin. dema ku we bibeje elahu ekber, dibîne ku wa ye linge berxe di bin çîta kulîne de te xuyan. jixwe malbata diz jî tev de ji bo serpehatiyen wisa pijeyayî bûne. merike diz, li çaven qîza xwe dinere û bi dengekî ku wekî ayeten qurane bixwîne dibêje: hû zelxe, zelxe, zelxe, cilike biaveje ser berxe, sima berxe xuyan e, ji xwedê ve eyan e. xwediye berxe ji axaftina wî fem nakin, hew dizanin ku li ser nimeje sond dixwe û dibêje: ji xwedê ve eyane ku ez hcijji berxa we nin im. li ser we sonda li ser nimeje xwediyen berxe bi awayekî pozîde û por û poşman di bejin: wa ye meliki kefiye riya xwedê û sond dixwe ku wî nebiriye. dizivirin diçin mala xwe.
hûbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) hû
hûbûnî (navdêr, mê) perwerdeyî, tîmarkareyî, perweredakarî, fêrî, elimandinî, hînbûnî.
ji: hû +-bûnî
hûbûyî (rengdêr) (Binihêre:) hû
hûçik (navdêr, mê) balolk, çimax, paçûl, lef, bastirme, burîto, etûr, etor, qozî, mûzî, hoçik, balol, balîloçk, lûlik, çop, loq, hop, lefe
hûf kirin 1. pif kirin 2. bi carekî de daqurtandin
(lêker)pif kirin , bi carekî de daqurtandin
hûfekûf kirin (biwêj) bêhnteng bûn, aciz bûn. heta ewji hundir derket, misto wisa hitfekûf kir ku gidie min bir.
hûfî xwe kirin (biwêj) gelek xwarin xwarin, pir bihez bûn. bi hesanî yek tek birin. maşelah. wî ew xwa-rina ew qas zede di du deqeyan de hûfi xwe kir. di we gulaşe de zinar ew hûfî xne kir û li erdê dirêj kir.
hûfik kuna ku di nava xilxileyên keviran de ye û li zozanan weke cemedankan tê bikaranîn
kuna ku di nava xilxileyên keviran de ye û li zozanan weke cemedankan tê bikaranîn
hûk (navdêr, mê) beho, kuleşûtik.
ji: hû +-k
hûk kirin (navdêr, mê) pifkirin, pifandin.
ji: hû +-k + kirin
hûkarî (navdêr, mê) rewşa hûkarbûnê.
ji: hûkar + -î
hûke dike mûkê (biwêj) tişt zehf zede kirin. hûke dike mûke. bi yen wisa re debarkirin pir zor e.
hûkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye hû kirin
hûkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) hû
hûkkirin (navdêr, mê) pifkirin, pifandin.
ji: hû +-k +kirin
hûmanîzm (navdêr, mê) mirovhezî, mirovperwerî, mirovperestî, antroposan­trîzm.
ji: hûman +-îzm
hûmare (Zazaki) (navdêr) jimar, hejmar
hûmaritene (Zazaki) hejmartin, jimartin
hûn (r) cînavka kesane a ji bo kesên duyemîn ên pirjimar
Cînav, kesên jê re tê axivftin: Hûn werin?, kesê jê re tê axiftin û yên li gel wî beşdarî tiştekî: Hûn çend kes in wir dixebitin?, li şûna tu bo rêzgirtinê: Rêzdar Serok, Hûn bi xêr hatin. (Dema serok bi tenê be jî.).
Herwiha: wîn, hîn , hon, hun, win, wun. Tewandî: we yan hewe: We ta niha çi kiriye?Lîsteya cînavan, ez, tu, ew, em, hûn, ew, ev, kî, çi.
Bi zaravayên kurdî: Kurmancî: hûn, Kurdî (Soranî): êwe, Kurdiya başûr: îwe, Lekî: home, Hewramî: şime, Zazakî: şima.
ji: Ji Proto-hindûewropî yū́ ku herwiha serekaniya bo nimûne you ya inglîzî ye. Guherîna H/W/Y di kurmancî de diyardeyeka berbelav e. -n ihtimalen dubarekirina pirrhejmariyê ye, binere -an. Ji heman rehî: we, tu, te.
hûn hemû hûn tev, hûn gişt, hûn tevde, hûn temam, hûn tevek
hûnan (lêker)(navdêr, mê) ben yan tayên din li hev badan, têkilandin, dariştin, vehandin, vehûnan: keziyên hûnayî, rîs hûnan.
Herwiha: honan, bunan, honandin, hûnandin, vehandin, vehînan, vehînandin, vehonan, vehonandin, vehûnan, vehûnandin. Tewîn: Lêker: -hûn-.
: hûnayî, hûnandî, vehûnandin, vehûnayî
hûnandin/dihûnîne/bihûnîne 1. dan raçandin 2. dan dirûvandin 3. dan rokirin
hûnankerî (navdêr, mê) korskerî, hêkiyerî.
ji: hûnan +-kerî
hûnawerî (navdêr, mê) îbret, ders, fêrbûn, nimûne, mînak, hişyarî, zende, elamet, nîşan, îşaret, fêre, elawet, fêrkirin
hûnayî (navdêr, mê) honandî, mûnandî, honak.
ji: hûn +-ayî
hûner Şaş e! (Binihêre:) huner
hûnermend Şaş e! (Binihêre:) hunermend
hûngarî (navdêr, mê) mecerî.
ji: hûn +-garî
hûngir (navdêr, mê) mexreb, hingûr, hingor, rojavabûn, xurub
hûnîn (lêker)bend li hev anîn û raçandin, nivîs û bûyer dirûvandin, ro kirin
hûnîn/dihûne/bihûne 1. bend li hev anîn û raçandin 2. nivîs û bûyer dirûvandin 3. ro kirin
hûr [I] mîde, asik *"hûr, ne têra kayê ye" [II] 1. biçûk 2. lixwenehatî 3. kêmnirx *"hûr bifikire, dûr bifikire, kûr bifikire, şûr bifikire"
1. hûrik, biçûk (rengdêr) pirr biçûk, pirt-pirt, parçe-parçe.
Herwiha: hîr, hwîr, xor.
Bide ber: ûr.
Bikaranîn: Lêker: hûr bûn, hûr kirin. Navdêr: hûrbûn, hûrkirin Rengdêr: hûrbûyî, hûrkirî.
ji: jiari, hevreha soranî ورد (wird), zazakî werd, farisî خرد (xord). Di kurmancî de d ji pey r dikeve, bo nimûne: farisî kerd, soranî kird, kurmancî kir; farisî burden, soranî birdin, kurmancî birin..
: hêran, hêrandin, hûrandin, hûrbîn, hûrbînî, hûrbînk, hûrde, hûrdem, hûrek, hûrgulî, hûr-hûr, hûrik, hûrmûr, hûrûmûr 2. ûr, zik. Binêre; ûr
hûr berdan zik mezin kirin
(lêker)(Binihêre:) hûr
hûr biajo, kûr biajo, zû biajo, lê ga meêşîne (biwêj) karekî bimerîfet, hunerwer û bipêşk bike. merîfet ew e ku wekî ku dibêjin: hûr biajo, kûr biajo, zû biajo, lê ga meeşîne. bikaribî pêk bin1.
hûr bûn (lêker)(Binihêre:) hûr
hûr e, lê nîvê şûr e (biwêj) ji bo kesên piçûk lê bi bandor tê bikaranîn. tu wisa li piçûkbûna wî menêre, ew hûr e, lê nîvê şûr e.
hûr hûr cenge cenge, kitûkit
hûr hûr bûn (lêker)(Binihêre:) hûr hûr
hûr hûr ristin (biwêj) karê xwe ji bin ve û bi koneyî meşandin, hêdî livîn, pîgiran bûn. ew mirovekîzana bû, karê hûr hûr rist. ew ne mirovekî çalak e, hûr hûr dirêse.
hûr kirin [I] 1. qutqutî kirin 2. parçe kirin 3. pişirandin *"heke dilê şivên kete bişkulê, wê hûr dike û bi şîr dixwe" [II] 1. diravên gir bi yên hûr re guherandin 2. diravek bi diravê dûgeleke din re guherandin
(lêker)(Binihêre:) hûr
hûr nêrîn bi awayekî baş lê kolan
hûr û gir, tirşikxwir (biwêj) çilek û boşboxaz bûn. ezbenî, ew hemû wisan in. hûr û gir tev de tirşikxwir in.
hûr û kûrbûn (biwêj) li ser mijarekî bi dorfirehî sekinîn. dema mirov li ser dîroka kurdistanê hûr û kûr dibe, dibine ku ji hezar salan heta niha, hinek mir, eşîr, tarîqat, axa û hinek kesati xwe ji bo nav û dengên xwe, ji bo mal û pereyan an xwe firotine an jî spartine dijmin. amed tîgrîs
hûr û mûr kel û mel
hûragahî (navdêr) detay, kitekit, hûrgilî, teferuat.
ji: hûr + agahî
hûrandin (lêker)pişirandin, herîstandin, hûrkirin, surandin, şifirandin, herîşandin, hewirandin, pizirandin, firikandin, gelifandin, firidandin, firdikandin, perisandin, merisandin, hûr kirin.
ji: hûr +-andin
hûrberdan (navdêr, mê) (Binihêre:) hûr
hûrbijêr 1. ziravbihîstyar 2. bisemt
ziravbihîstyar , bisemt
hûrbîn (navdêr, mê) mîkroskop, (hn, l, çewa) mirovê di kar û kiryaran da hûrik û rêkûpêk
hûrbînî (navdêr, mê) dahûran, dewiyan, hûrnirîn, hûrkarî, tehlîl, analîz, hûrnêran.
ji: hûrbîn +-î
hûrbûn (navdêr)(Binihêre:) hûr
hûrbûyî (rengdêr) (Binihêre:) hûr
hûrçande (navdêr, mê) jêrçande, binçande, pişkçande, parçande, beşçande
hûrdar (rengdêr) bihûr.
ji: hûr +-dar
hûrde tiştên hûrik
(navdêr) diravên madenî, pareyên asinî, pareyên biçûk.
Bide ber: hûrek, hûrik.
Têkildar: benqenot.
ji: jiari, hevreha farisî خورده (xûrde), pehlewî x(w)ertek, têkilî hûr..
: hûrdeyî
hûrdebîn (navdêr, mê) hûrbîn, mikroskop.
ji: hûrde +-bîn
hûrdebînî (navdêr, mê) mîkroskobîk.
ji: hûrde +-bînî
hûrdefiroş (navdêr, mê) xirdewat.
ji: hûrde +-firoş
hûrdek tîpa ku hûr tê nivîsandin wek: a, b, c...
hûrdeyî (navdêr, mê) rewşa hûrdebûnê.
ji: hûrde + -yî
hûrê (yekî) bez girtin (biwêj) bêxîret û wareste tevgerîn, kok û qelew bûn. na kuro! hûrê wî bez gîrtiye, wî têgi-ha namûsê jîji bîr kiriye. hûrê wî wisa bez gîrtiye ku derka wî û berazan ji hev nemaye.
hûrê (yekî) filitîn (biwêj) gelek xwarin xwarin. eman ha emanl hûrê eyûb filitiye, di mal de nan û xwarin kitta kir.
hûrê tendûr dada, qehpê pê veda (biwêj) ji bo yen ku hempaye hev in û di nav tifaqe de ne tê bikaranîn. wa ye baş hev û din dîtine, hhre tenûr dada, qe1ipe pê veda.
hûrek 1. herfên hûr (navdêr, mê) herfên hûrik yan biçûk: (a b c d û hwd. lê ne A B C D û hwd.).
Herwiha: hûrdek.
Dijwate: girek 2. yek hûr yan hûrde. Binêre;, hûr, hûrde
hûrekî (navdêr, mê) hûrfilitîbûn, hûrmezinî, heftkunî, destodevothi, alifxweşî, ziktirşî (argo).
ji: hûrek + -î
hûremasî (navdêr, mê) masîk, masî
hûrfilitî ziktêrdek, zikberçûyî
(rengdêr) ziktêrdek, zikberçûyî.
Bikaranîn: Lêker: hûrfilitî bûn, hûrfilitî kirin. Navdêr: hûrfilitîbûn, hûrfilitîkirin Rengdêr: hûrfilitîbûyî, hûrfilitîkirî
hûrfilitî bûn (lêker)(Binihêre:) hûrfilitî
hûrfilitî kirin (lêker)(Binihêre:) hûrfilitî
hûrfilitîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) hûrfilitî
hûrfilitîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) hûrfilitî
hûrfilitîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye hûrfilitî kirin
hûrfilitîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) hûrfilitî
hûrgilî 1. dorfireh 2. agahiya berfireh
(navdêr, mê) detay, teferuat, kite, tiştên kit-kit, yek-bi-yek.
ji wêjeyê: Ez ê di vê nivîsa xwe da hewil bidim ko li ser vê berhemê bi hûrgilî bîr û bawerîyên xwe bêjim..
ji: hûr + gilî.
Bikaranîn: Lêker: hûrgilî kirin. Navdêr: hûrgilîkirin Rengdêr: hûrgilîkirî
hûrgilî kirin (lêker)(Binihêre:) hûrgilî
hûrgilîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye hûrgilî kirin
hûrgilîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) hûrgilî
hûrgir (navdêr, mê) zikberdayî, zikmezin, ziktêr, hûr mezin.
ji: hûr +-gir
hûrgirî (navdêr, mê) zikê mezin, hûrê gir.
ji: hûr +-girî
hûrgulbûn (biwêj) xwarinek xweş û têra xwe xwarin. xosrofê zikcjelişî di daweta ezîz begê de hûr gul bû.
hûrheram bûn (biwêj) ji bo kesên nebaş û xirab tê gotin. kuro çima tu devê xwe li ber wî hûrheramî vedikî?
hûrhesibandin (navdêr, mê) biçûkxistin, heqaret, zilet, ibtizaz, bêqîmetkirin, bêrûmetkirin
hûrhesibaner (rengdêr) abrûber, ziletker, ibtizazker, biçûkxister, bêqîmetker, bêrûmetker, bênamûsker, hetikber
hûrhûrî kirin hicinandin, korkusandin, repin kirin, melhika dilê, pari kirin, kerî kirin, rîtolrîtolî kirin, zîvarzîvarî kirin, çînîçînî kirin, cengecenge kirin, pirtîpirtî kirin, tîştîşî kirin, tîştîşkî kirin, şikênandin, parçe kirin, vepirtikandin, pirtikandin
hûrî ser hev û din kirin (biwêj) gelekî li yekî dan. xaçu li cihê sekinî qafur hûrî ser hev û din kiriye.
hûrik 1. biçûçik 2. xirdik, qamkinik 3. yax, eware *"hûrik hûrik, dagire tûrik"
(rengdêr) pirr hûr, gelek biçûk.
Herwiha: hîrik, hwîrik, hûrk, hûrkok.
ji: hûr + -ik. Bi zimanê sûmerî ji bona yek zarok ango yek ciwan em dibêjin « hurum ». Herweha peyva « huruka » bi sûmerî ji heye, Bi zimanê baskî ji bona yek zarok em dibêjin « haur ».
: hûrikandin, hûrikandî, hûrikane, hûrikî, hûrikatî
hûrik hûrik, dagirt tûrik (biwêj) hindik hindik tê ser hev, kom dibe û di pêvajoya demê de zêde dibe. jixwe wisa tê komkirin, wî jî hûrik hûrik, dagirt tûrik.
hûrikane (rengdêr) bi awayekî hûrik.
ji: hûrik + -ane
hûrikfiroş (navdêr, mê) şikestekfiroş.
ji: hûrik +-firoş
hûrikî (navdêr, mê) rewşa hûrikbûnê, n, biçûçikî, biçûçik, biçûkî, horî, kiçikî, hûrikokî.
ji: hûrik + -î
hûrikokî (rengdêr) hûrikî, hûrhûrkî, qicûcokî, qucîcankî, biçûçikî.
ji: hûrik +-okî
hûriktî (navdêr, mê) qiciktî, biçûçiktî.
ji: hûrik +-tî
hûring pênûsa ji pûrta firindeyan
pênûsa ji pûrta firindeyan
hûritî (navdêr, mê) biçûkanî.
ji: hûr +-itî
hûrjînewer (navdêr, mê) organîzmayên ew çend hûrin ku bi çavê bê alîkarî nayên dîtin.Bakterî hûrjînewer tê hesibandin.
Hevwate: hûrzindî hûrzindîwer.
: hûrjînewernas hûrjînewernasî
hûrjînewernasî (navdêr, mê) mîkrobiyolojî
hûrkar (navdêr, mê) erkbaz, esehker.
ji: hûr +-kar
hûrkarî (navdêr, mê) dahûran, dewiyan, hûrnirîn, hûrbînî, tehlîl, analîz, hûrnêran.
ji: hûr +-karî
hûrker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê hûr dike.
ji: hûr + -ker
hûrkerî (navdêr, mê) cengekerî.
ji: hûr +-kerî
hûrkî (navdêr, mê) bi dirêjî, bi hûrî.
ji: hûr +-kî
hûrkirî (rengdêr) (Binihêre:) hûr
hûrkirin (navdêr)(Binihêre:) hûr
hûrnêr (navdêr, mê) lêkoler, lêkolîner, vekolîner, lekoler.
ji: hûr +-nêr
hûrnêrî (navdêr, mê) analîz, azmayîş, ezmûn, teftîş, pişkinîn, taqîkirin, axulme, vekolîn, pêdeçûn, tehlîl, lêkolîn, nirxandin, hilsengandin, kontrol
hûrnêrîn (lêker)dewiyandin, dahûrandin, tehlîlkirin, analîzkirin, lêkolan, vekolan, vekolhin, lêkolîn, lêhûrbûnî, tetkik, vekolîn, tetqîq.
ji: hûrnêr +-în
hûrtirş silek û xurekxurê ku çi li ber keve dixwe
silek û xurekxurê ku çi li ber keve dixwe
hûrûkûr (rengdêr) kûrûdûr, jidil, cidî, kûr, dûrûdirêj: lêkolînek kûrûdûr (lêkolînek ku têr û baş hatiye kirin).
Herwiha: hûr û kûr, hûr-û-kûr.
ji wêjeyê: Eşkere ye, li Tirkiyê her tişt pirr hûrûkûr ji bo tinekirinê tê deribandin û hûnandin.(Rêşat Sorgul: Başûr dê bibe Başûr, Aktuelbakis.org, 11/2008).
ji: kûr + -û- + kûr.
: hûrûkûrane, hûrûkûrî, hûrûkûrîtî, hûrûkûrtî
hûrûkûrane (rengdêr) bi awayekî hûrûkûr.
ji: hûrûkûr + ane
hûrûkûrî (navdêr, mê) rewşa hûrûkûrbûnê.
ji: hûrûkûr + -î
hûrûmûr (navdêr) tiştên biçûk.
Herwiha: hûrmûr hûr-mûr hûr û mûr hûr-û-mûr hûr mûr hîrûmîr hîr û mîr hîr-û-mîr hîrmîr hîr mîr hîr-mîr hwîrûmwîr hwîr-mwîr hwîrmwîr hwîr û mwîr hwîr-û-mwîr hwîr mwîr.
ji: hûr + û + mûr.
: hûrûmûrî
hûrûmûrî (navdêr, mê) rewşa hûrûmûrbûnê.
ji: hûrûmûr + -î
hûrxweş kirin (navdêr, mê) xurdexaş kirin, parçewesle kirin, helûhûri kirin.
ji: hûr +-xweş + kirin
hûrzîndewer (navdêr, nêr) (Binihêre:) hûrjînewer
hût 1. cinawirê efsûnî 2. masiyekî pir mezin e *"ji xelqê re hût e, ji xwe re kût e, hevalê ticarê rût e"
1. mezintirîn ajelê avî (navdêr) neheng, avilke, hûf, balîna, mezintirîn ajelê avî (dişibe masiyan lê guhandar gelek mezintir e), dêw, hin afirandiyên çîrrokî yên dişibin mirovan lê pirr mezintir in , her tişta/ê gelek mezin.
Herwiha: hît, hwît, ĥût, ĥît, ĥwît.
ji: ji erebî حوت (ḧût) belkî jiarami ܩܐܛܐ (qeta) ji yunanî κῆτος (kêtos)
hût bûn (lêker)(Binihêre:) hût
hût kirin (lêker)(Binihêre:) hût
hûtbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) hût
hûtbûnî (navdêr, mê) hînbûnî, banekî, meleke.
ji: hût +-bûnî
hûtbûyî (rengdêr) (Binihêre:) hût
hûtî (navdêr, mê) selitandin, raselitandin, lê selitandin, museletî.
ji: h +-ûtî
hûtik (navdêr, mê) pîj, tûj, tûjik, tîj, şût, şûtik.
ji: hût +-ik
hûtikî (navdêr, mê) pîjî, tûjî, şûtikî.
ji: hûtik + -î
hûtîkirin (navdêr, mê) raselitandin, selitandin, lê selitandin, berisandin, raberisandin, muselet kirin.
ji: h +-ûtî +kirin
hûtin (lêker) hewtin, hewtîn.
ji: hû +-tin
hûtkirî (rengdêr) (Binihêre:) hût
hûtkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) hût
hûxane (rengdêr) bi awayekî hû.
ji: hû + -ane
hûyî (navdêr, mê) hînî.
ji: hû +-yî
hû­manîzm (navdêr, mê) mirovhezî, mirovperwerî.
ji: hû­man +-îzm
hûn you (second personal plural)
=hun
=hun
hûnik cool
cool.
hûnik kirin v.t. to cool down;
v.t. to cool down;
hûr small, tiny
1. small, little. Also see: hûr hûr, hûr hûr bûn, hûr kirin, hûr mûr, hûrik 2. see: ûr (paunch)
hûr hûr in little bits, in small pieces.
hûr hûr bûn v.i. to be smashed to bits.
hûr kirin v.t. to crumble.
v.t. to crumble.
hûr mûr small items, little things
hûrbîn (f.) microscope
hûrde coin, nickel, piece, small coin, change
hûrik m. small piece, bit, sliver.
hût (m.) demon
hûçik Ärmel
hûn Ihr
sie (2. Pl.)
hûnan flechten
knüpfen
stricken
hûnandin weben
hûnik frisch
kühl
hûnikahî Kühle
hûr Bauch
Eingeweide
klein
Kutteln
Magen
Wanst
zerkleinert
hûr kirin abbrechen
hûr mûr Gepäckstücke
Habseligkeiten
Sachen
Utensilien
hûr-mûr Eigentum
Gepäck
unwichtige Sachen
hûrandin analysieren
zerbröckeln
hûrbijer wählerisch
hûrik klein
winzig
hûrkirin wechseln
hûrmet Hochachtung
hûrmûr Gepäck
Gepäckstücke
Sachen
hûrxweş kirin zerbrechen
zerstückeln
hût Dämon
Ungehäuer
Ungeheuer
hû kirin tz. xo antene (awe anceno xo)
hûçik n. este, huçik, çengle, aste, engele n.
hûf m. zoo. balînaye, hute m.
hûhû b. hir, yuh
hûhû kirin tg. hir kerdene, yuh kerdene
hûk kirin tg. pif kerdene, puf kerdene, pifnayene
hûn c. si m., sima
hûn bi ser çavan hatin sima bi xêr amê., sima bi wesîye ser amê., sima çimanser amê., sima bi xêr û wesîye ser amê., sima bi silamêtamê
hûn bi serseran hatin sima bi xêramê., sima bi wesîye ser amê., sima çimanser amê., sima bi xêr û wesîye ser amê., sima bi silamêt amê
hûn bi xêr hatin sima bi xêr amê., sima bi wesîye ser amê., sima çimanser amê., sima bi xêr û wesîye ser amê., sima bi silamêt amê
hûn bi xêr û xwesî hatin sima bi xêr amê., sima bi wesîye ser amê., sima çimanser amê., sima bi xêr û wesîye ser amê., sima bi silamêt amê
hûn bî xwesî hatin sima bi xêr amê., sima bi wesîye ser amê., sima çimanser amê., sima bi xêr û wesîye ser amê., sima bi silamêt amê
hûn sax bin b. sima wes bê
hûnandin tg. mûnitene, mûnayene, mûndene, mûndayene
m. mûnitis, mûnayis, mûndis n.
tg. vawetene, virastene, vawitene (puç û fanolîye)
hûnik rd. honik, hênik
hûphûpik n. zoo. dîksilêman, dikulik, dudu, hophopik, huthutik, silêmano dinîkil, dodo, duede, dode n.
hûr rd. qij, çûçik, hurdî, qît, qeçek, qic, wurdî, pîç, vîç, kij, qiz
rd. hûrdî, werdî, hurdîlek, hordî, wûrde, wirde
n. vêre, îskembe n.
n. ona. vêre, viyere, vîere n.
hûr berdan lg. vêre raverdayene, xasîye raverdayene, xilike raverdayene
hûr bûn lng. hûrdî bîyene, qeselîyene (kolîyî)
lng. hurdî bîyene, pisrugîyene, ropirosîyene, pede bîyene, deferekîyene, pirosîyene
hûr kirin lg. hûrdî kerdene, qic kerdene
lg. hûrdî kerdene, sêrtî kerdene, qeselnayene (kolî)
lg. hurdî kerdene, pede kerdene, defereknayene, ropirosnayene, fereknayene, pisrugnayene, feriknayene, pirosnayene
hûr lê nêrin lg. hûrdî sayekerdene, mutala kerdene
hûr nihêrin lg. hûrdî nîyadayene, hûrdî ewnayene
hûr perçivîn lng. vêre masayene, weperçefiyene, vêre wepindofîyene
hûr qelisandin lg. vêre raqilasnayene
hûrandin lg. hurdî kerdene, pede kerdene, defereknayene, ropirosnayene, fereknayene, pisrugnayene, feriknayene, pirosnayene
m. hûrdîkerdis, fersiknayis, fereknayis, ropirosnayis, pisrugnayis n.
hûrbijar rd. tîtiz, zorpesend, çetinpesend, muskulpesend
hûrbîn m. mîkroskop, hurdîvîn n.
hûrbûn lng. hûrdî bîyene, werdî bîyene
m. hurdîbîyayis, pisrugîyayis, ropirosîyayis, pedebîyayis, deferekîyayis, pirosîyayis n.
hûrdek m. herfa hûrdîye, pîta hûrdîye, hûrike m.
hûrdem m. deqîqe, çîrte, deqa m.
hûredeng m. mîkrofon n.
hûrek m. herfa hûrdîye, pîta hûrdîye, hûrike m.
hûresop m/n. rêçgêr, rêçwan, rêçox, rêççî n.
hûrfiros m/n. vêrerotox n.
hûrgilî m. kitekit, detay, teferuat, kitkit n.
hûrgir rd. pîzegirs, meskin, nakin, vêregirs, vêremeskin
hûrhûr rd./ h. hûrdî-hûrdî, werdî-werdî
hûrhûr barîn lg. hûrdî varayene, pesknayene, risês estene, piskî estene, reya panayene, piskî risnayene, pisknayene
hûrhûrkî rd. hûrhûrik, vîçvîçik
hûrî m. horîye, hurîye, horî m.
hûrik rd. hûrdî, werdî, hurdîlek, hordî, wurde, wirde
rd. qij, çûçik, hûrdî, qît, qeçek, qic, wurdî, pîç, vîç, kij, qiz
hûrik mûrik n. hûrdî-mûrdî, hûrde-mûrde, wirde-mirde n.
hûrikî rd. hûrdelek, vîçalek, qîtalek, qickek, vîçalek, qeçlek, hurdîkek, qîtek, qicik, qiskek
hûring m. dîvît, diwît n.
hûrker rd. hûrdîker
m/n. vêrecî, îskembecî n.
hûrkerî m. hûrdîkerîye, hurdîkerênî m.
hûrkirin m. hûrdîkerdis, qickerdis n.
m. hûrdîkerdis, fersiknayis, fereknayis, ropirosnayis, pisrugnayis n.
hûrlênêrîn m. hûrdîsayekerdis, mutalakerdis n.
hûrmezin rd. pîzegirs, meskin, nakin, vêregirs, vêremeskin
hûrnêr rd. tahlîlker, analîzker, hurdîsayeker
hûrnêrîn m. tahtîl, analîz n.
m. wekinitis, etud, tedqîq n.
hûrû mûr rd. tef-tal, kelûmel, çî- m., qivir-zivir, çirt-virt, taf-tal
hûsî n. gusî, gilbe, gose, gile, wese, guse, gusa n.
hûtik rd. pîj, tuj, tîj, xîst, nu, têj, pîjik, toj, pîc, tuz, tuc, tuic
hûtikî m. pîjîye, tujîye, nuyîye, tîjîye, pîjênî, tujênî m.
hûmar sayı
hûmarname sayı sözcüğü
hûmarnameyê bingeyî asal sayılar
hûmarnameyê kesîrî kesir sayılar
hûmarnameyê rêzkî sıra sayılar
hûmarnameyê zerfkî zarfsal sayılar
sûde, kêr, kelk, mifa, feyde, kar, qezenc, qazanc
hûha hooha! boo! hoo! (tinazî / henek / galte pê kirin)
hûhûkere kund, bum, bim
hûr dengûdor, dengê bilind / nexweş
hûrde hûrde, pareyê asinî / biçûk / kêmnirx
hûr, biçûk
hûrdebînî hûrnerî, tûjandin, vekolandin, hûrsehî, hûr lênerîn / vekolandin / pûnijîn bo diyarkirina rastîniya tiştekî
hûş bn haşûhûş
hûşe meth, pesn, quretî, pozbilindî
hûşekar metho, pesno, xwemezinker
xweperest, ezperest
hût avilke, neheng, hût, balîna, mezintirîn lawirê guhandar yê avî
hûrik маленький