Encamên lêgerînê
hêvar bnr êvar
hêvî m 1. umut, ümit 2. umut, ümit (bu duyguyu veren kimse veya şey) * tek hêviyeke me heye ku ew jî serokê me ye tek bir umudumuz var oda başkanımızdır 3. beklenti * tu hêviyeke min jê tune ye benim ondan hiç bir beklentim yok 4. dilek
hêvî dan ümitlendirmek.
l/gh umutlandırmak, umut vermek
umut vermek, ümit vermek
hêvî jê birîn -den umut kesmek
hêvî jê kirin l/bw 1. ummak 2. medet ummak (veya beklemek) 3. ricada bulunmak * ez reca û hêvî ji te dikim senden ricada bulunuyorum
1) ummak 2) medet ummak (veya beklemek) 3) ricada bulunmak * ez sed hêvî û reca ji te dikim senden ricada bulunuyorum
hêvî jê re çêbûn (birinden) ümit uyanmak
hêvî ji xwedê nayê birîn Allahtan umut kesilmez
hêvî kirin l/gh 1. umut etmek 2. ummak 3. dilemek
umut etmek, ümit etmek
hêvî ma xwedê bir umudumuz Allah
hêvî man l/ngh beklemek
hêvî min ji wwedê Alahtan umut ederim ki
hêvî tê de hiştin umut (veya ümit) bırakmak
hêvî xweda umut Allahtan
hêvî xweda (tiştek) hebûn umut (veya ümit) uyanmak
hêvîdan m umutlandırma, umut verme
hêvîdar umutlu.
rd umutlu, ümitli
hêvîdar bûn l/ngh umutlanmak, ümitlenmek, ümide düşmek
hêvîdar kirin l/gh 1. umutlandırmak, ümitlendirmek 2. ümit serpmek
hêvîdarbûn m umutlanma, ümitlenme
hêvîdarbûyîn m umutlanış, ümitleniş
hêvîdarkirin m 1. umutlandırma, ümitlendirme 2. ümit serpme
hêvîdayîn m umutlandırış, umut veriş
hêvîder rd umut verici
hêvijandin m 1. eğitme 2. kıvamına getirmek
l/gh 1. eğitmek 2. kıvamına getirmek
hêvijîn m 1. eğitilme 2. kıvamına gelme
l/ngh 1. eğitilmek 2. kıvamına gelmek
hêvijîner nd/nt 1. eğitici 2. eğitmen
hêvijînerî m 1. eğiticilik 2. eğitmenlik
hêvîkirin m 1. umut etme 2. umma 3. dileme
hêvîkuj rd umudu kıran, hayal kırıklığı yapan
hêvîman m bekleyiş
hêvîmayîn m bekleyiş
hêvin bnr haveyn
hêvînekirin m 1. umut etmeme 2. ummama 3. beklenmezlik
hêvînemayî rd umutsuz
hêvirandin m karma, birbirine karıştırma
l/gh karmak, birbirine karıştırmak
hêvirîn m karılma, birbirine karışma
l/ngh karılmak, birbirine karışmak
hêviş (i) m dua
hêviş (ii) m korunum, hıfz
hêvişan m koruma, muhafaza
hêvişana pasîf pasif kuruma
hêvişandî rd 1. korunan, masun 2. korunan, mahfuz
hêvişandîbûn m masuniyet (korunmuş olma durumu)
hêvişandin kayırmak.
m 1. esirgeme, koruma, koruyuş (bir kimseyi veya şeyi dış etkilerden, tehlikeden veya zor bir durumdan uzak tutma) 2. koruma (himaye etme) 3. koruma (tehlikeli, zararlı durumları engelleme) 4. koruma (bir şeyin eskimesini, yıpranmasını önlemek için gereken dikkat ve özeni gösterme) 5. koruma (süregelen bir durumun değişikliğe uğramasını önleme) 6. erinme, yüksünme 7. duldalama
l/gh 1. esirgemek, korumak (bir kimseyi veya şeyi dış etkilerden, tehlikeden veya zor bir durumdan uzak tutmak) * ji bo ku hesin ji baranê bihêvişin boyax kirin demiri yağmurdan korumak için boyadılar 2. korumak (himaye etmek) 3. korumak (tehlikeli, zararlı durumları engellemek) * ji bo ku mêweya bihêvişînin îlaç kirin meyveleri korumak için ilâçladı 4. korumak (bir şeyin eskimesini, yıpranmasını önlemek için gereken dikkat ve özeni göstermek) * ku te cil û bergê xwe hinek bihêvişanda ev çend gemarî nedibûn üstünü başını biraz korusaydın bu kadar kirlenmezdi 5. korumak (süregelen bir durumun değişikliğe uğramasını önlemek) 6. erinmek, yüksünmek * xwe dihêvişîne ku vî karî bike bu işi yapmaya eriniyor 7. duldalamak
hêvisandin m nakışlama, nakşetme
l/gh nakışlamak, nakşetmek
hêvişbar rd korunabilir, korunmalı
hêvîşikestî rd umudunu yitirmiş, hevesi kırılmış, hayal kırınlığına uğramış olan
hêvîşikestî bûn l/ngh umudunu yitirmek, hevesi kırılmak, hayal kırınlığına uğramak
hêvisîn m nakışlanma, nakşedilme
l/ngh nakışlanmak, nakşedilmek
hêvişîn m esirgeme, esirgeyiş, korunma
l/ngh esirgenmek, korunmak
hêvişînek m muhafaza, korunum
hêvişîner nd/rd 1. koruyucu, esirgeyici (kuruma işini yapan) 2. rd koruyucu (asalağı dış ordamda yok eden ilâç veya işlem) * îlaca hêvişîner koruyucu ilâç
hêvişînerî m koruyuculuk
hêvişkar nd/rd 1. koruyucu (kuruma işini yapan) 2. rd koruyucu (asalağı dış ordamda yok eden ilâç veya işlem)
hêvişkarî m koruyuculuk
hêvîxwaz rd umutçu, umut eden
hêvîya (yekî) çênebûn umudu suya düşmek
hêvîya (yekî) jê neman umudu sönmek
hêvîya (yekî) jê şikandin umudunu kırmak, umutsuzluğa düşürmek
hêvîya (yekî) jê şikestin (an jî şikîn) yüreği kararmak
hêvîya (yekî) man li xwedê işi Allaha kalmak li
hêvîya (yekî) pê bûn (birinden) umudu olmak (birine) ümit bağlamak
hêvîya nisîb û qismetê xwe bûn kısmet beklemek
hêvîya xwe jê birîn -den umudunu kesmek, ümidini kesmek
hêvîya xwe jê danîn umudunu kesmek
hêvîya xwe jê winda kirin umutsuzluğa düşmek (veya kapılmak)
hêvîya xwe pê girê dan (birine veya bir şeye) umut bağlamak
hêvoj m eğitim
hêvojer nd/nt 1. eğitimci 2. eğitmen, eğitici
hêvojerî m 1. eğitimcilik 2. eğitmenlik, eğiticilik
hêvojî m 1. eğitim 2. rd eğitimsel, eğitsel
hêvojîtî m eğitsellik
hêvojîya li ser kar hizmet içi eğitim
hêvojkar nd/nt 1. eğitimci 2. eğitmen, eğitici
hêvojkarî m 1. eğitimcilik 2. eğitmenlik, eğiticilik
hêvojnas nd/nt eğitim bilimci
hêvojnasî m eğitim bilim
hêvotî rd eğitimli
hêvotîbûn m eğitimlilik
hêvotin l/gh eğitmek
m 1. eğitme 2. eğitim (belli bir konuda, bir bilgi ve bilim dalında yetiştirme ve geliştirme, eğitme işi) 3. eğitim (çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme, terbiye)
hêvotin dîtin eğitim görmek
hêvotinî rd eğitimsel
hêvrêzandin m trikotaj yapma
l/gh trikotaj yapmak
hêvris bot/m yabani ardıç
hêvş m koruma, muhafaza
hêvşî m 1. koruma, muhafaza 2. himaye * kir bin hêvşiya xwe himayesine aldı
hêvşing m ağıl
hêv (navdêr, mê) nerîn, mêzandin, berê xwe danê, fekirin, mêze kirin, seh kirin, nêrîn, nêrtin, nihêrtin, temaşe kirin, mêzîn, mêze.
Bide ber: hev, hêvî.
Bikaranîn: lêker: hêv kirin. Navdêr: hêvkirin Rengdêr: hêvkirî.
ji wêjeyê: hewawî: fekirin, hêvkirin, berêxwedan, nerîn, nihêrtin.
: hêvkar, hêvkarî, hêvker, hêvkerî, hêvvan, hêvvanî
hêv kirin (lêker)(Binihêre:) hêv
hêvî umîd, bendeman *"tiştê bi nîvî, jê meke hêvî"
(navdêr, mê) awat, mirad, umêd, tika, daxwaz, xwezî, xwestek, rica; gazî, hawar, bang, tişta mirov dixwaze, tişta mirov hêvî dike ku bi cih bêt, tişta mirov di dilê xwe de dibêje xwezî bibe, gazî, hewar, rica, vexwendin, dawet, ezimandin, deng, doz, dawa, hesret.
Herwiha: hîvî, hûvî, hwîvîBi Soranî, hîwa.
Bikaranîn: Lêker: hêvî kirin, hêvî dan, hêvî bûn. Navdêr: hêvîkirin, hêvîdan, hêvîbûn Rengdêr: hêvîkirî.
ji: hevrehên soranî هیوا/hîwa û ئاوات, farisî امید (umîd/umêd > kurdî umêd, tirkî ümit), pehlewî umêt, avestayî upemeyt- (payîn, bendewar bûn) ji Proto-aryayî Hebi-meti- (payîn, li bendê bûn, bendewar bûn) ji Hebi- (> kurdî bi) meti- (man, mayîn, payîn) ji Proto-hindûewropî men- (man, mayîn, payîn). Bo guherîneke bi heman awayî, binêrin hêvisîn ya kurmancî û amûxten ya farisî. Ne hevreha hope ya inglîzî ye..
: bêhêvî, bêhêvîtî, bihêvî, bihêvîtî, hêvîdar, hêvîdarî, hêvîkar, hêvîkarî, hêvîker, hêvîkerî, hêvîname, hêvîperist, hêvîperistî, têrhêvî
hêvî bûn (lêker)(Binihêre:) hêvî
hêvî dan (lêker)(Binihêre:) hêvî
hêvî dan (yekî) (biwêj) ji bo karelcî, tiştekî yan jî kesekî gumanên erênî dan. bo nimûne, tikoşîna gelên amerîkaya latin, reşiken afrîkaya baştir û hin gelên din ên dûrî me hêvî da me. samî tan
hêvî jê hatin birîn dest jê hatin şûştin *"hêvî, ji Xwedê nayê birîn"
hêvî kirin (lêker)(Binihêre:) hêvî
hêvî li ber bê çûn (biwêj) ji kesekî yan jî ji tiştekî hêviya ku hatiye kirin vala derketin. û tenegihîşt, bê ez çi dibêjim. ji roja yekemin de min dizanibû hêvî li ber ba çûn. helîm yûsiv
hêvî neman (lêker)bêhêvî bûn, bêomîdî bûn.
ji: hêvî + neman
hêvîbexş (rengdêr) hêvîder, umêdbexş, umêdder, kesa/ê yan tiştê ku hêviyê dide mirovî, kesa/ê yan tiştê ku baweriya mirovî bi tiştekî xurt dike.
Herwiha: hîvîbexş.
ji wêjeyê: Eger meriv bifikire ku Kurdistana federe dewleteka nuhavabûyî ya hê di prosesa temamkirina muesesetiya xwe de ye û ew ji nav dewleteka dîktator a Saddam derdikeve û tê, hilbijartin tevî encamên xwe serkeftineka mezin û nîşaneya demokratîk a hêvîbexş e.(Murad Cûwan: Encamên hilbijartinên Kurdistanê, Netkurd.com, 7/2009).
ji: hêvî + bexşîn - -în.
: hêvîbexşane, hêvîbexşî, hêvîbexşîtî, hêvîbexştî. Bi soranî: hîwabexş
hêvîbexşane (rengdêr) bi awayekî hêvîbexş.
ji: hêvîbexş + -ane
hêvîbexşî (navdêr, mê) rewşa hêvîbexşbûnê.
ji: hêvîbexş + -î
hêvîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) hêvî
hêvîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) hêvî
hêvîdan (navdêr, mê) (Binihêre:) hêvî
hêvîdar umîdwar, bendewar
(rengdêr) kesa/ê hêvî dike: Ez hêvîdar im ku tu alîkariya me bikî. bihêvî, xweşbîn, optîmîst, geşbîn, kesa/ê hêvî heye: Em herdem ji azadbûnê hêvîdar in..
Herwiha: hîvîdar.
Bide ber: hêvîder, hêvîdêr.
Hevwate: biawat, biumêd, umêdewar.
Dijwate: bêhêvî.
ji: hêvî + -dar.
Bikaranîn: Lêker: hêvîdar bûn, hêvîdar kirin. Navdêr: hêvîdarbûn, hêvîdarkirin Rengdêr: hêvîdarbûyî, hêvîdarkirî.
: hêvîdarî, hêvîdarîtî, hêvîdartî
hêvîdar bûn (lêker)(Binihêre:) hêvîdar
hêvîdar kirin (lêker)(Binihêre:) hêvîdar
hêvîdarbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) hêvîdar
hêvîdarbûyî (rengdêr) (Binihêre:) hêvîdar
hêvîdarî (navdêr, mê) rewşa hêvîdarbûnê, çakbînî, geşbînî, xweşbînî, optîmîzm, bihêvîbûn, umêdewarî.
ji: hêvîdar + -î
hêvîdarkî (navdêr, mê) bi hivîdarî.
ji: hêvîdar +-kî
hêvîdarkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye hêvîdar kirin
hêvîdarkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) hêvîdar
hêvîder (rengdêr) hêvîbexş, umêdbexş, umêdder
hêvîdêr (navdêr, mê) tişt.
ji: hêvî +-dêr
hêvîkarî (navdêr, mê) rewşa hêvîkarbûnê.
ji: hêvîkar + -î
hêvîker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê hêvî dike.
ji: hêvî + -ker
hêvîkirî (rengdêr) (Binihêre:) hêvî
hêvîkirin (navdêr)(Binihêre:) hêvî
hêvîn (navdêr, mê) amyan, hêz, qewet, taqet
hêvînekirî (rengdêr) omîdnekirî, nepayî.
ji: hêvî +nekirî
hêvînekirin (navdêr, mê) bendewarî nekirin, libendêneman, nepayîn.
ji: hêvî +nekirin
hêvînemayî (Binihêre:) hêvî
hêvîs kirin (gore, lepik, xalîçe û hwd ên qulbûyî) tehmîr kirin
(lêker) (gore, lepik, xalîçe û hwd ên qulbûyî) tehmîr kirin
hêvişandî 1. parastî 2. hemetebûyî *"malê hêvişandî, ne xurê xwediyî ye"
(rengdêr) parastî , hemetebûyî malê hêvişandî, ne xurê xwediyî ye.
Bikaranîn: Navdêr: hêvişandîbûn
hêvişandî bûn (lêker)(Binihêre:) hêvişandî
hêvişandî kirin (lêker)(Binihêre:) hêvişandî
hêvişandîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) hêvişandî
hêvişandîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) hêvişandî
hêvişandîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye hêvişandî kirin
hêvişandîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) hêvişandî
hêvişandin (lêker)parastin , hemete kirin , cangiranî kirin her kes derpiyê xwe bihêvişîne, dê birîna li pişta xwe bibîne.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: هێڤشاندن
hêvişandin/dihêvişîne /bihêvişîne 1. parastin 2. hemete kirin 3. cangiranî kirin *"her kes derpiyê xwe bihêvişîne, dê birîna li pişta xwe bibîne"
hêvisîn (lêker)(navdêr, mê) hîn bûn, fêr bûn, elimîn, perwerde bûn, taşîn, çaşîn, hatin hêvotin, hatin hînkirin, hatin fêrkirin, hatin elimandin.
Herwiha: hevisîn hewisîn evisîn êvisîn hêvosîn hêvotin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: هێڤسین. Têkilî: hêvisandin hêvotin
hêviya xwe pê ve girê dan (biwêj) gumanên erênî jê hêvî kirin. ... ji wan dilgiran bûbû, lê di netîceyê de dîsa jî hêviya xwe bi wan ve girêda bû. enver karahan
hêvkarî (navdêr, mê) rewşa hêvkarbûnê.
ji: hêvkar + -î
hêvker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê hêv dike.
ji: hêv + -ker
hêvkirî (rengdêr) (Binihêre:) hêv
hêvkirin (navdêr)(Binihêre:) hêv
hêvojkarî 1. perwerdehî 2. amojkarî
(rengdêr) perwerdehî , amojkarî
hêvosîn (lêker) hîn bûn, elimîn, elimtin, fêr bûn.
ji: Binêre: hêvisîn
hêvotî (rengdêr) ya/yê ku hatiye hêvotin
hêvotin (lêker)(navdêr, mê) taşandin, perwerde kirin, terbiyet dan, elimandin, fêr kirin, hîn kirin, rê dan ber, teşwîq kirin, han dan, lê sor kirin, lê germ kirin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: هێڤۆتن.
Herwiha: hêvosîn, hevotin. Tewîn: Lêker: -hêvoj-.
ji: hevreha kurmancî hêvisîn, farisî آموختن (amûxten: hîn bûn, fêr bûn - rehê dema niha آموز -amûz-), pehlewî ammoxteg, avestayî fre-muxti-, zazakî mûsaene, jiari. Mya di farisî û zazakî de di kurmancî de dibe v, wek çeşm ya farisî û çim ya zazakî ku di kurmancî de çav e. -x- ya farisî ya berî T di kurmancî de dikeve, wek firoxten ya farisî ku di kurmancî de firotin e. A ya farisî û zazakî di kurmancî de hin car wek ê ye, bo nimûne hak ya zazakî ku di kurmancî de hêk e. H di kurmancî de li destpêka peyvan tê zêdekirin daku peyv bi vokalan dest pê nekin: bo nimûne hesp ku bi soranî esp, bi farisî esb, bi pehlewî esp, bi zazakî espe- ye..
ji wêjeyê: Bend 26: I.Mafê her mirovî yê perwerdebûnê heye. Perwerdahî bêpere ye, qet nebe divê ku di heyna perwerdeya destpêkê û bingehîn de ev yek wiha be. Hêvotina seratayî mecbûrî ye. Divê ku her kes ji hêvotina teknîkî û pîşeyî bikare sûd û kelkê wergire. Perwerdehiya bilind, divê ku li gorî behredarî û jêhatîbûnê, bi wekheviyeke tam ji her kesî re vekirî be..
: hêvojî, hêvojkar, hêvojkarî, hêvotingeh, hêvotinî, hêvotinkar, hêvotî
hêvotin/dihêvoje/bihêvoje 1. perwerde kirin 2. tembîh kirin 3. şîret kirin
hêvotinî (navdêr, mê) rewşa hêvotinbûnê.
ji: hêvotin + -î
hêvotinkar (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê hêvotin dike.
ji: hêvotin + -kar
hêvvanî (navdêr, mê) karê hêvvanan.
ji: hêvvan + -î
hêvar = êvar
= êvar
hêvî hope
f. hope.
hêvîdar hopeful
hopeful;
hêvojer educator, trainer,
hêvojerî education, training
hêvotin to educate, to train
hêv Mond
hêvî Hoffnung
hêvî jê birîn aufgeben
hêvî kirin hoffen
hêvîdar hoffnungsvoll
hêvîdar bûn hoffen
hêvişandin bewachen
schützen
hêviya ... bûn warten
hêvojkarî Erziehung
hêvotin erziehen
hêvas m. ana. miste, kafe, sala destî, kafa destî, lase, mîste m.
hêvî m. hêvî m., hîwa m.r umid n.r hêwî m.r omed n.r hîvî m.r umud n.
hêvî dan lg. hêvîye dayene, hîwa dayene, umid dayene
hêvî kirin tg. hêvîye kerdene, hîwa kerdene, umid kerdene
hêvîdar rd. hîwadar, hêvîdar, umidwar, hîwayin, hêvîyin
hêvîdar bûn tng. hêvîdar bîyene, hîwadar bîyene, umidwar bîyene, bi hîwa bîyene
hêvîdar kirin lg. hêvîdar kerdene, hîwadar kerdene, hîwadarnayene, umidwar kerdene, bi hîwa kerdene
hêvîdarbûn m. hêvîdarbîyayis, hîwadarbîyayis, hîwadarbîyayis, umidwarbîyayis, bihîwabîyayis n.
hêvîdarkirin m. hêvîdarkerdis, hîwadarkerdis, hîwadarnayis, umidwarkerdis, bihîwakerdis n.
hêvîdêr rd. hêvîyedayox, hîwadayox
hêvisan m. seveknayis, muhafeze, pawitis, muhafaza, mehfeze n.
hêvisandin tg. hewênayene, sitarnayene, seternayene, setirnayene, seveknayene
m. hewênayis, sitarnayis, seternayis, seveknayis, sitarnayis n.
seveknayene, miqayît bîyene, miqayîtê cibîyene, hîmaye kerdene, çimî serro bîyene, miqaytê ribîyene
hêvisîn m. sîye, hîmaye, sitare, setere n.
hêvisînêr rd. sitarnayox, hewênayox, seternayox
hêvîya xwe pê girêdan tg. hêvîya xo pêgiredayene, hîwa xo pêgiredayene
hêvoj m. perwerde, terbîye, bander n.
hêvojer m/n. perwerdeker, pedagog, banderker, terbîyecî, perwerdekar n.
hêvojerî m. perwerdekerîye, banderkerîye, perwerdekerênî m.
hêvojî rd. perwerdeyên, banderên, perwerdeyî, terbîyewî
hêvojkar m/n. perwerdeker, pedagog, banderker, terbîyecî, perwerdekar n.
hêvojkarî m. perwerdekerîye, banderkerîye, perwerdekerênî m.
hêvotî rd. perwerdekerde, terbîyekerde, banderkerde, perwerdenaye, badernaye
hêvotin tg. perwerde kerdene, terbîye kerdene, bander kerdene, perwerdenayene, bandernayene
m. perwerde, terbîye, baderîye n.
hêvotîtî m. perwerdekerîye, banderkerîye, perwerdekerênî m.
hêvrist m. bot. wersêre, merxêre, darmerxe, wersyer, merxe, orês m.
hêv gelmesi için keçiye seslenirken kullanılan sözcük
hêvêr bakınız: hêverê
hêverê ilkönce, en önce
hêverî bakınız: hêverê
hêvî (m) ümit, umut
hêvîya ... vindertene bakınız: hêvîya ... vindetene
hêvîya ... vindetene -i beklemek
hêvî 소망 (so-man)