Encamên lêgerînê
hêrs hiddet, hırs, hınç.
m 1. öfke, kızgınlık 2. hırs, hınç 3. sinir (rahatsız edici, hastalık derecesine varan özellik)
hêrs bûn l/ngh 1. öfkelenmek, kızmak, hiddetlenmek, celâlenmek * de were hêrs nebe gel de şimdi kızma 2. hırslanmak, hışımlanmak 3. sinirlenmek, asabîleşmek, sinir olmak, gerginleşmek 4. parlamak (birdenbire öfkelenmek)
hêrs hatin (yek) (biri) sinirlenmek
hêrs ketin l/ngh kızmak, öfkelenmek, sinirlenmek, hiddetlenmek
1) kızmak, sinirlenmek 2) infiale kapılmak
hêrs kirin sinirlendirmek.
l/gh 1. kızdırmak, öfkelendirmek, hiddetlendirmek 2. sinirlendirmek, asabîleştirmek
hêrs pê girtin l/bw siniri tutmak
hêrs rakirin infial uyandırmak
hêrs tê çavreş dibe, hêrs diçe rûreş dibe sinirlenince kendini kaybetmek
hêrs xistin l/gh kızdırmak, öfkelendirmek, hiddetlendirmek
hêrsa (yekî) danîn öfkesi geçmek, sinirleri yatışmak, harı geçmek, sinirleri gevşemek (veya yatışmak), sakinleşmek
hêrsa (yekî) di ser serê (yekî) de qelapt (birinin) öfke topuklarına çıkmak
hêrsa (yekî) hatin kızmaya başlamak, sinirlenmek
hêrsa (yekî) hatinê babalanmak, öfkelenmek
hêrsa (yekî) li hev qelibîn (birinin) sinirleri alt üst olmak
hêrsa (yekî) li nava hev ket (birinin) sinirleri alt üst olmak
hêrsa (yekî) ne ji xêrê re ye öfke ile kalkan ziyanla (zararla) oturur)
hêrsa (yekî) pê girtin 1) kızmaya başlamak 2) ateş püskürmek, ateşi başına vurmak, harı başına vurmak, siniri tutmak (çok öfkelenmek) 3) babası tutmak, babalanmak (veya babaları üstünde olmak)
hêrsa (yekî) rabûn 1) öfkelenmek, kızmak, infiale kapılmak, köpürmek (çok kızmak), kafası bozulmak, sinir kesilmek 2) hırslanmak
hêrsa (yekî) rabûn û rûniştin ayılıp bayılmak (aşırı dereceden sinir bunalımları geçirmek)
hêrsa (yekî) rabûye lê wê zerarê jê bibîne öfke ile kalkan ziyanla (zararla) oturur
hêrsa (yekî) rakir (bir durum birinin) sinirine dokunmak
hêrsa (yekî) rakirin 1) öfkelendirmek, kızdırma(birini) çileden çıkarma(birinin) bam teli ne basmak (veya dokunmak(birinin) dalına basma(birini) zivanadan çıkarma(birinin) sinirlerini bozmak 2) hırslandırmak 3) uyuz etmek, gıcık etmek (tiştek)
hêrsa mêran pênc deqe ye öfke baldan tatlıdır
hêrsa xwe bixwe 1) sinirlerine hakim ol, sakin ol 2) çatladın mı? patlama!
hêrsa xwe lê anîn (birine) kızmak, azarlamak
hêrsa xwe nexwarin hırsını alamamak
hêrsa xwe tê de kirin hırsını (veya hincini) birinden çıkarmak * hat hêrsa xwe di min de kir gelip hırsını benden çıkardı
hêrsa xwe xwarin 1) öfkesini yenme(bir kimse) sinirlerine hâkim olmak 2) hırsını yenmek
hêrsbûn m 1. öfkelenme, kızma, hiddetlenme, celâlenme 2. hırslanma, hışımlanma 3. sinirlenme, asabîleşme, sinir olma, gerginleşme 4. parlama (birdenbire öfkelenme)
hêrsbûnî m 1. öfkelilik, kızgınlık (öfkeli olma durumu) 2. sinirlilik, asabîlik, gerginlik
hêrsbûyî rd 1. kızgın, öfkeli, kızmış 2. gergin, sinirlenmiş olan
hêrsbûyîn m 1. öfkelenış, kızış, hiddetleniş, celâleniş 2. hırslanış, hışımlanış 3. sinirleniş, asabîleşiş, sinir oluş, gerginleşme 4. parlayış (birdenbire öfkelenme)
hêrsdar m gergin
hêrsdarî m gerginlik, gerilim, tansiyon
hêrshatî rd kızgın, öfkeli
hêrshatîbûn rd kızgınlık, öfkelilik
hêrshatin m kızma, öfkelenme
l/ngh kızmak, öfkelenmek
hêrsîtî m kızgınlık (öfkeli olma durumu)
hêrsketî rd kızgın, öfkeli, hiddetli
hêrsketin m kızma, öfkelenme, sinirlenme, hiddetlenme
hêrskirî rd 1. kızdırılmış, öfkelendirilmiş 2. sinirlendirilmiş
hêrskirin m 1. kızdırma, öfkelendirme, hiddetlendirme 2. sinirlendirme, asabîleştirme
hêrsok çabuk kızan kişilere denir.
nd/nt 1. öfkeli, kızgın (sert ve öfkeli) 2. hırçın, hırslı 3. sinirli, asabî, gergince
hêrsokî m 1. öfkelilik, kızgınlık 2. hırçınlık, hırslılık 3. asabîlik, sinirlilik 4. rd öfkelice, kızgınca 5. rd hırçınca, hırslıca 5. rd sinirlice, gergince
hêrsokî bûn l/ngh 1. asabîleşmek 2. hırçınlaşmak
hêrsokîbûn m 1. asabîleşme 2. hırçınlaşma
hêrsokîtî m 1. sinirlilik, asabîlilik 2. hırçınlık
hêrsokîtî kirin hırçınlık etmek
hêrsoyî nd/nt 1. öfkeli, kızgın 2. hırçın, hırslı 3. sinirli, asabî, gerilimli, gergin
hêrsoyî bûn l/ngh 1. öfkelenmek, kızmak 2. asabîleşmek, gerginleşmek
hêrsoyî kirin l/gh 1. öfkelendirmek, kızdırmak 2. sinirlendirmek, germek, gerginleştirmek * payîna li benda encamên ezmûnan ez hêrsoyî kirim sınav sonuçlarını beklemek sinirlerimi gerdi
hêrsoyîbûn m 1. öfkelenme, kızma 2. asabîleşme, gerginleşme
hêrsoyîbûyîn m 1. öfkeleniş, kızış 2. asabîleşme, gerginleşme
hêrsoyîkirin m 1. öfkelendirme, kızdırma 2. sinirlendirme, germe, gerginleştirme
hêrsoyîtî m 1. öfkelilik, kızgınlık 2. asabîlik, sinirlilik, gerginlik
hêrspêgirtin m siniri tutma
hêrsrabûyî rd 1. öfkeli, kızgın 2. sinirli, gergin
hêrsrabûyî bûn l/ngh 1. öfkelenmek 2. sinirleri gergin olmak
hêrsrakirî rd 1. öfkeli, kızgın 2. sinirli, gergin
hêrsxistin m kızdırma, öfkelendirme, hiddetlendirme
hêrs 1. rik 2. en(g)ir 3. gir *"hêrs tê çav lê reş dibe, hêrs diçe rû lê reş dibe"
(rengdêr) qehirî, enirrî, xezebî, har, hêç, qehirandî, enirrandî, haç.
Bikaranîn: Lêker: hêrs bûn, hêrs kirin, hêrs xistin, hêrs ketin. Navdêr: hêrsbûn, hêrskirin, hêrsxistin, hêrsketin Rengdêr: hêrsbûyî, hêrskirî, hêrsketî.
: bihêrs, hêrsî, hêrsîtî, hêrstî
hêrs bûn (lêker)(Binihêre:) hêrs
hêrs hatin (lêker) hêrs bûn, tûre bûn, hêrs ketin, ketin hêrsê, bêhnteng bûn, hêrsa, hêrsa, parça, bêhna, bêhna, parça.
ji: hêrs + hatin
hêrs ketin (lêker)(Binihêre:) hêrs
hêrs kirin (lêker)(Binihêre:) hêrs
hêrs rabûn (Binihêre:) hêrs
hêrs rakirin (Binihêre:) hêrs
hêrs xistin (lêker)(Binihêre:) hêrs
hêrsa (yekî) danîn (biwêj) vepesirîn, biaram bûn. heta hêrsa wî daynene, neçin balê.
hêrsa (yekî) rakirin (biwêj) yek hêrs kirin. sitiyê bi wan cilên xwe yên ecêb tim hêrsa bavê min radikir.
hêrsa mezin hatin (biwêj) zêde hêrs bûn. hê ku hêrsa wê ya mezin nehatiye, em derkevin.
hêrsa xwe jê derxistin (biwêj) bi dijminayî nêzîk bûn. almast sekinî sekinî, di axiriyê de hêrsa xwe ji gulê de derxist.
hêrsandin (lêker)behicandin, qehirandin, fît kirin.
ji: hêrs +-andin
hêrsbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) hêrs
hêrsbûnî (navdêr, mê) tengavbûnî, acizbûnî, bêhntengî, bêzarî, kasûlîtî.
ji: hêrs +-bûnî
hêrsbûyî (rengdêr) (Binihêre:) hêrs
hêrsdar (rengdêr) hişyardar, wuryadar.
ji: hêrs +-dar
hêrsdarî (navdêr, mê) libarbûn, rageşî, tansiyon (mec).
ji: hêrs +-darî
hêrsî (navdêr, mê) qehr, kerb, kîn, harî, xezeb, hêçî.
Herwiha: hêrsîtî, hêrstî.
ji: hêrs + -î
hêrsker (navdêr, mê) acizker, nerihetker.
ji: hêrs +-ker
hêrsketî (rengdêr) (Binihêre:) hêrs
hêrsketin (navdêr, mê) (Binihêre:) hêrs
hêrskirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye hêrs kirin
hêrskirin (navdêr, mê) (Binihêre:) hêrs
hêrsok 1. rikhatî 2. en(g)irî 3. girik
rikhatî , en(g)irî , girik
hêrsokî (navdêr, mê) hêrsok, parçokî, hêrsoyî, bêhnteng, firşteng, keleroqî, tîrakî, behe cok, girikî, xulqteng, dilteng, bêxulq, esa bî, hêrsoyîtî, bêhntengî, tîra­kî, diltengî, xulqtengî, esabîtî, tî­rakî, firştengî, xezebdar, dexezarî, harharetî, nojekî, behicokî, rageş, ture, qarok, esabî, rageşî, bêsemaxî, bêsebrî, bêtebatî.
ji: hêrsok + -î
hêrsokî bûn (lêker)türe bûn, hêrsoyî bûn, par­çokî bûn, tîrakî bûn, hêrs bûn, diltengî bûn, xulqtengî bûn, hêrs ketin, ketin hêrsê, bêhnteng bûn.
ji: hêrsokî + bûn
hêrsokîbûn (navdêr, mê) dilten gîbûn, hêrsoyîbûn, parço kîbûn, tîrakîbûn hêrsbûn, tûrebûn, xulqtengîbûn.
ji: hêrsokî +bûn
hêrsoyî (navdêr, mê) hêrsok, hêrsokî, parçokî, bêhnteng, firşteng, keleroqî, tîrakî, behe cok, girikî, xulqteng, dilteng, bêxulq, esa bî, xezebdar, qarok, behicokî, rageş, ture, esabî, bêhntengî, diltengî, firştengî, rageşî.
ji: hêrs +-oyî
hêrsoyî bûn (lêker)türe bûn, hêrsokî bûn, par­çokî bûn, tîrakî bûn, hêrs bûn, diltengî bûn, xulqtengî bûn, hêrs ketin, ketin hêrsê, bêhnteng bûn.
ji: hêrsoyî + bûn
hêrsoyî kirin (lêker) rageşî kirin.
ji: hêrsoyî + kirin
hêrsoyîbûn (navdêr, mê) dilten gîbûn, hêrsokîbûn, parço kîbûn, tîrakîbûn hêrsbûn, tûrebûn, xulqtengîbûn.
ji: hêrsoyî +bûn
hêrsoyîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) hêrsoyî
hêrsrabûn (navdêr, mê) dilmani, înfial.
ji: hêrs +rabûn
hêrsxistin (navdêr, mê) (Binihêre:) hêrs
hêrs (f.) anger
f. anger.
hêrs kirin v.t. to anger.
v.t. to anger.
hêrsê ketin v.i. to get angry
hêrs Ärger
Nerv
Verzweiflung
Wut
Zorn
hêrs hatin ärgern, sich ~
hêrsok reizbar
hêrs m. hêrs, nêr, su, xism, yers n.
hêrs bûn tng. hêrs bîyene, su bîyene, nêrîyene, cigirîyene, qarîyene, bajîyene, karawîyene, cîrgîyene, qehrîyene, hêrsîyene, beacîyene, nêr bîyene
hêrs ketin m. hêrsbîyayis, cigirîyayis, subîyayis, qarîyayis, bajîyayis, hêrskewtis, karawîyayis, cîrgîyayis, qehrîyayis, hêrsîyayis, beariyayis n.
hêrs kirin tg. hêrs kerdene, su kerdene, nêrnayene, hêrsnayene, hêrs fîstene
hêrsbûn m. hêrsbîyayis, cigirîyayis, subîyayis, nêrîyayis, qarîyayis, bajîyayis, hêrskewtis, karawîyayis, cîrgîyayis, qehrîyayis, hêrsîyayis, beacîyayis n.
hêrskirin m. hêrsnayis, sunayis, nêrnayis, cigirnayis, qarnayis, hêrsfîstis, bajnayis, karawnayis, sufîstis, beajnayis, qehmayis, beacnayis n.
hêrso kîm. firsiktengîye, bîhntengênî, asabîyîye, zeretengênî, hêrsinîye, cigirîye m.
hêrsok rd. hêrsin, suyin, nêrin, cigirin, xisimin, xezebin, sudar, qarqarok
hêrsokî bûn tng. hêrsin bîyene, sudar bîyene, nêrin bîyene
hêrsoyî rd. hêrsin, suyin, nêrin, cigirin, xisimin, xezebin, sudar, qarqarok
hêrsoyîtî m. firsiktengîye, bîhntengênî, asabîyîye, zeretengênî, hêrsinîye m.