Encamên lêgerînê
hêr (birine) eziyet çektirmek
hêr û hat nd geliverdi
hêra bûn l/ngh öğrenmek
hêra kirin l/gh öğretmek
hêrabûn m öğrenme
hêrakirin m öğretme
hêram m 1. ihram 2. duvak 3. gelinlik olarak kullanılan çarşaf
hêram kirin l/gh duvaklamak
hêrama bûkê gelinlik.
hêramkirî rd 1. duvaklı, duvak takmış olan 2. çarşaflı (çaşaf giymiş olan kimse)
hêramkirin m duvaklama
hêran m öğütme, öğütüş
l/gh 1. öğütmek * genim hêran buğday öğütmek 2. öğütmek (ezmek, çiğnemek 3. mec hazmetmek * mîda min nahêre midem hazmetmiyor (yek)
hêrandî rd öğütük, öğütülmüş
hêrandin m 1. öğütme 2. öğütme (ezme, çiğneme) 3. mec hazmetme 4. çekme, öğütme 5. kırma (tahıl için; iri ve kaba öğütme) 6. kalbura çevirme
l/gh 1. öğütmek * genim hêrandin buğday öğütmek 2. öğütmek (ezmek, çiğnemek) 3. mec hazmetmek 4. çekmek, öğütmek * qewe hêrandin kahve çekmek 5. kırmak (tahıl için; iri ve kaba öğütmek) 6. kalbura çevirmek * canê wî ji gulan hêrane vücudunu kurşunlarla kalbura çevirmişler
hêrat m bir tür şal
hêratî m 1. eşarp 2. bir tür şal
hêrayî rd 1. öğütük, öğütülmüş 2. m öğütülmüş fakat yıkanmamış buğdaydan yapılan pilav
hêrbîz bnr hêvrist
hêre (i) nd bura
hêre (ii) m 1. temaşa 2. manzara 3. selâmlık (saray ve köşklerde erkeklerin bulunduğu ve erkek misafirlerin alındığı bölüm)
hêre kirin l/gh 1. bakmak 2. seyretmek, izlemek
hêreker nd/nt 1. izleyici, seyirci (bir olayı gören, izleyen kimse) 2. izleyici, seyirci (izlemek, eğlenmek için bakan)
hêrekerî m izleyicilik, seyircilik
hêrekirin m 1. bakma 2. seyretme, izleme
hêrfanok rd gevrek
hêrfanokî rd gevrekçe
hêrfanokîtî m gevreklik
hêrfonek rd gevrek
hêrfonekî rd gevrekçe
hêrg m nadasa bırakılmış toprak
hêrgiz hiç bir zaman, asla, katiyen.
m filiz
hêrî hêrî b koyunları ayırma ünlemi
hêrifandin un ufak hale getirmek, darmadağın.
l/gh 1. yıkmak 2. çökertmek. göçertmek, göçürmek
hêrifîn l/ngh 1. yıkılmak 2. dağılmak 3. çözülmek 4. çökmek, göçmek
hêriftî rd yıkık
hêriftin m yıkma
l/gh yıkmak
hêrik taşlık, kuş midesi.
hêrik (i) m küçütk tepe
hêrik (ii) zo/m kursak
hêrîn m öğütülme, öğütülüş
l/ngh öğütülmek
hêrîner nd/rd öğütücü * makîneya hêrîner öğütücü makine
hêris m ilgi duyma
hêrîş m saldırı
hêrîş birin saldırmak
hêrîş birin ser (yek) (birine) saldırı düzenleme(birine) saldırıda bulunmak
hêris dan l/gh ilgi duymak
hêrîş kirin saldırmak
hêrîşber rd saldırıcı
hêrîşî (yekî) kir (birine) saldırmak
hêrîşker rd saldırıcı
hêrîşkerî m saldırıcılık
hêrîşvan nd/nt saldırıcı, saldırgan
hêrivandî rd 1. yıkık 2. göçermi olan
hêrivandin m 1. yıkma 2. çökertme, göçertme, göçürme
l/gh 1. yıkmak * dîwar hêrivand duvarı yıktı 2. çökertmek, göçertmek, göçürmek
hêrivîn m 1. yıkılma 2. çökme, göçme
l/ngh 1. yıkılmak 2. çökmek, göçmek
hêrivtî bnr hêriftî
hêrivtin bnr hêriftin
hêrke m öğütülmüş un
hêro bot/m hatmi çiçeği
hêrs hiddet, hırs, hınç.
m 1. öfke, kızgınlık 2. hırs, hınç 3. sinir (rahatsız edici, hastalık derecesine varan özellik)
hêrs bûn l/ngh 1. öfkelenmek, kızmak, hiddetlenmek, celâlenmek * de were hêrs nebe gel de şimdi kızma 2. hırslanmak, hışımlanmak 3. sinirlenmek, asabîleşmek, sinir olmak, gerginleşmek 4. parlamak (birdenbire öfkelenmek)
hêrs hatin (yek) (biri) sinirlenmek
hêrs ketin l/ngh kızmak, öfkelenmek, sinirlenmek, hiddetlenmek
1) kızmak, sinirlenmek 2) infiale kapılmak
hêrs kirin sinirlendirmek.
l/gh 1. kızdırmak, öfkelendirmek, hiddetlendirmek 2. sinirlendirmek, asabîleştirmek
hêrs pê girtin l/bw siniri tutmak
hêrs rakirin infial uyandırmak
hêrs tê çavreş dibe, hêrs diçe rûreş dibe sinirlenince kendini kaybetmek
hêrs xistin l/gh kızdırmak, öfkelendirmek, hiddetlendirmek
hêrsa (yekî) danîn öfkesi geçmek, sinirleri yatışmak, harı geçmek, sinirleri gevşemek (veya yatışmak), sakinleşmek
hêrsa (yekî) di ser serê (yekî) de qelapt (birinin) öfke topuklarına çıkmak
hêrsa (yekî) hatin kızmaya başlamak, sinirlenmek
hêrsa (yekî) hatinê babalanmak, öfkelenmek
hêrsa (yekî) li hev qelibîn (birinin) sinirleri alt üst olmak
hêrsa (yekî) li nava hev ket (birinin) sinirleri alt üst olmak
hêrsa (yekî) ne ji xêrê re ye öfke ile kalkan ziyanla (zararla) oturur)
hêrsa (yekî) pê girtin 1) kızmaya başlamak 2) ateş püskürmek, ateşi başına vurmak, harı başına vurmak, siniri tutmak (çok öfkelenmek) 3) babası tutmak, babalanmak (veya babaları üstünde olmak)
hêrsa (yekî) rabûn 1) öfkelenmek, kızmak, infiale kapılmak, köpürmek (çok kızmak), kafası bozulmak, sinir kesilmek 2) hırslanmak
hêrsa (yekî) rabûn û rûniştin ayılıp bayılmak (aşırı dereceden sinir bunalımları geçirmek)
hêrsa (yekî) rabûye lê wê zerarê jê bibîne öfke ile kalkan ziyanla (zararla) oturur
hêrsa (yekî) rakir (bir durum birinin) sinirine dokunmak
hêrsa (yekî) rakirin 1) öfkelendirmek, kızdırma(birini) çileden çıkarma(birinin) bam teli ne basmak (veya dokunmak(birinin) dalına basma(birini) zivanadan çıkarma(birinin) sinirlerini bozmak 2) hırslandırmak 3) uyuz etmek, gıcık etmek (tiştek)
hêrsa mêran pênc deqe ye öfke baldan tatlıdır
hêrsa xwe bixwe 1) sinirlerine hakim ol, sakin ol 2) çatladın mı? patlama!
hêrsa xwe lê anîn (birine) kızmak, azarlamak
hêrsa xwe nexwarin hırsını alamamak
hêrsa xwe tê de kirin hırsını (veya hincini) birinden çıkarmak * hat hêrsa xwe di min de kir gelip hırsını benden çıkardı
hêrsa xwe xwarin 1) öfkesini yenme(bir kimse) sinirlerine hâkim olmak 2) hırsını yenmek
hêrsbûn m 1. öfkelenme, kızma, hiddetlenme, celâlenme 2. hırslanma, hışımlanma 3. sinirlenme, asabîleşme, sinir olma, gerginleşme 4. parlama (birdenbire öfkelenme)
hêrsbûnî m 1. öfkelilik, kızgınlık (öfkeli olma durumu) 2. sinirlilik, asabîlik, gerginlik
hêrsbûyî rd 1. kızgın, öfkeli, kızmış 2. gergin, sinirlenmiş olan
hêrsbûyîn m 1. öfkelenış, kızış, hiddetleniş, celâleniş 2. hırslanış, hışımlanış 3. sinirleniş, asabîleşiş, sinir oluş, gerginleşme 4. parlayış (birdenbire öfkelenme)
hêrsdar m gergin
hêrsdarî m gerginlik, gerilim, tansiyon
hêrshatî rd kızgın, öfkeli
hêrshatîbûn rd kızgınlık, öfkelilik
hêrshatin m kızma, öfkelenme
l/ngh kızmak, öfkelenmek
hêrsîtî m kızgınlık (öfkeli olma durumu)
hêrsketî rd kızgın, öfkeli, hiddetli
hêrsketin m kızma, öfkelenme, sinirlenme, hiddetlenme
hêrskirî rd 1. kızdırılmış, öfkelendirilmiş 2. sinirlendirilmiş
hêrskirin m 1. kızdırma, öfkelendirme, hiddetlendirme 2. sinirlendirme, asabîleştirme
hêrsok çabuk kızan kişilere denir.
nd/nt 1. öfkeli, kızgın (sert ve öfkeli) 2. hırçın, hırslı 3. sinirli, asabî, gergince
hêrsokî m 1. öfkelilik, kızgınlık 2. hırçınlık, hırslılık 3. asabîlik, sinirlilik 4. rd öfkelice, kızgınca 5. rd hırçınca, hırslıca 5. rd sinirlice, gergince
hêrsokî bûn l/ngh 1. asabîleşmek 2. hırçınlaşmak
hêrsokîbûn m 1. asabîleşme 2. hırçınlaşma
hêrsokîtî m 1. sinirlilik, asabîlilik 2. hırçınlık
hêrsokîtî kirin hırçınlık etmek
hêrsoyî nd/nt 1. öfkeli, kızgın 2. hırçın, hırslı 3. sinirli, asabî, gerilimli, gergin
hêrsoyî bûn l/ngh 1. öfkelenmek, kızmak 2. asabîleşmek, gerginleşmek
hêrsoyî kirin l/gh 1. öfkelendirmek, kızdırmak 2. sinirlendirmek, germek, gerginleştirmek * payîna li benda encamên ezmûnan ez hêrsoyî kirim sınav sonuçlarını beklemek sinirlerimi gerdi
hêrsoyîbûn m 1. öfkelenme, kızma 2. asabîleşme, gerginleşme
hêrsoyîbûyîn m 1. öfkeleniş, kızış 2. asabîleşme, gerginleşme
hêrsoyîkirin m 1. öfkelendirme, kızdırma 2. sinirlendirme, germe, gerginleştirme
hêrsoyîtî m 1. öfkelilik, kızgınlık 2. asabîlik, sinirlilik, gerginlik
hêrspêgirtin m siniri tutma
hêrsrabûyî rd 1. öfkeli, kızgın 2. sinirli, gergin
hêrsrabûyî bûn l/ngh 1. öfkelenmek 2. sinirleri gergin olmak
hêrsrakirî rd 1. öfkeli, kızgın 2. sinirli, gergin
hêrsxistin m kızdırma, öfkelendirme, hiddetlendirme
hêrtin m öğütme
l/gh öğütmek
hêrû bnr hîro
hêrûg bot/m 1. kayısı (Prunus armeniaca) 2. kayısı (bu bitkinin meyvesi) 3. erik
hêrûga reş erik
hêrûga zer kaysı
hêrûn m sahanda yumurta
hêrûng m erik
hêrvist bot/m bir tür ardıç
hêrwist bnr hêrvist
hêr (rengdêr) gêj.
ji wêjeyê: Lêker: hêr kirin. Navdêr: hêrkirin Rengdêr: hêrkirî, hêrbûyî
hêr kirin (lêker)(Binihêre:) hêr
hêram (navdêr, mê) çarşaf, ihram, pûşî, xêlî, xaşe, toga, cawê yekparçeyî yên ku bi taybetî hecî li xwe dipêçin(berê romiyan jî li xwe dikirin).
Bikaranîn: Lêker: hêram kirin. Navdêr: hêramkirin Rengdêr: hêramkirîHerweha, hêrame.
Bide ber: heram.
: hêramî
hêram kirin (lêker)(Binihêre:) hêram
hêramî (navdêr, mê) rewşa hêrambûnê.
ji: hêram + -î
hêramkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye hêram kirin
hêramkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) hêram
hêran (lêker)(navdêr, mê) hêrdin,hûr kirin, biçûk kirin (bi taybetî bi amûrekê şkandin daku hûr bibe): Aş genimî dihêre û dike ar..
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: هێران.
Herwiha: hêrandin, hêrtin, vehêran, vehêrandin, vehêrtin. Tewîn: Lêker: -hêr-.
ji: Têkildarî ar û hûr.
ji: Proto-hindûewropî: el- (hêran) Proto-aryayî: ar- (hêran) Avestayî: ar- (hêran) Middle Persian: ār- (hêran) Hotenî: ārr- (hêran) Sogdî: rd (kerayê ari), rdrnk (arî) hoker, rd (ar) Farisî: ārd (ar) Eslê vê peyvê ne farisî ye.Kurdî: hēr- (hêran), ārd (ar), belûçî: ārt (ar), sîvendî: ārde (ar) Hewramî: hār- (hêran), ārdi (ar)... , (Zazakî: ārd) ir Sanskrîtî: ātā (ar) Yewnanî: aleo (hêran) Ermenî: alam (hêran)... Çavkanî: Cheung p.166 Pokorny: 28 f. Hevreh: ar.
: danhêr, danhêrî, danhêrik, danhêrk, diran (dihêran), genimhêr, genimhêrî, genimhêrik, genimhêrk, goşthêr, goşthêrî, goşthêrik, goşthêrk, -hêr, -hêrî, hêrayî, vehêr, vehêrî, vehêrayî
hêran/dihêre/bihêre 1. kotin 2. pişirandin 3. cûtin 4. hûr kirin *"kûçik kûçik e, dema ku hestiyan dihêre, hesabê qûna xwe jî dike"
hêratî destmala ku jin di ser mêzerê de didine ser eniyên xwe hêre jûra ku aîdî jinan e û mêrên biyanî nakevinê
(rengdêr) destmala ku jin di ser mêzerê de didine ser eniyên xwe hêre jûra ku aîdî jinan e û mêrên biyanî nakevinê
hêrayî (rengdêr) hêrandî, hûr-hûrkirî, tişta/ê hêran: Ar genimê hêrayî ye. Tehîn ji kunciyên hêrayî tê çêkirin.
ji: hêran
hêrbûyî (rengdêr) (Binihêre:) hêr
hêrdin (lêker)(navdêr, mê) hêran, hûr kirin, biçûk kirin (bi taybetî bi amûrekê şkandin daku hûr bibe): Aş genimî dihêre û dike ar. Aş gênim dihêre. êş genim hêrd.. Tewîn: Lêker: -hêr-.
: hêrdî
hêrî (navdêr, mê) şewldan, pêlkirin.
ji: h +-êrî
hêrik [I] erdê bi kevir [II] sewala ku hirî yan jî muyê wê rast û zivir e
erdê bi kevir, sewala ku hirî yan jî muyê wê rast û zivir e
hêrik î (navdêr, mê) berdelan, xilxile.
ji: hêrik +-î
hêris zana û keşeyê cihûyan; haxam
zana û keşeyê cihûyan; haxam.
Bikaranîn: Lêker: hêris bûn, hêris kirin. Navdêr: hêrisbûn, hêriskirin Rengdêr: hêrisbûyî, hêriskirî
hêris bûn (lêker)(Binihêre:) hêris
hêris kirin (lêker)(Binihêre:) hêris
hêrisandî (rengdêr) pinîpinî.
ji: hêrisand + -î +
hêrisandin (lêker) gulavdon.
ji: hêris +-andin
hêrisbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) hêris
hêrisbûyî (rengdêr) (Binihêre:) hêris
hêriskirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye hêris kirin
hêrişkirin (navdêr, mê) êrişbirin
hêriskirin (navdêr, mê) (Binihêre:) hêris
hêrkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye hêr kirin
hêrkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) hêr
hêro (navdêr, mê) hêro: riwekek kulîlkdar e û nexşîn e, remik, Hêro: navek jinan e: Hêro Talebanî xanima Celal Talebanî ye..
Herwiha: hîro remik.
: hêroyî. Navê zanistî: Alcea rosea, Althaea rosea, Althaea chinensis, Althaea ficifolia bend
hêroyî (navdêr, mê) rewşa hêrobûnê.
ji: hêro + -yî
hêrr (Zazaki) (navdêr) ax, erd, xak
hêrs 1. rik 2. en(g)ir 3. gir *"hêrs tê çav lê reş dibe, hêrs diçe rû lê reş dibe"
(rengdêr) qehirî, enirrî, xezebî, har, hêç, qehirandî, enirrandî, haç.
Bikaranîn: Lêker: hêrs bûn, hêrs kirin, hêrs xistin, hêrs ketin. Navdêr: hêrsbûn, hêrskirin, hêrsxistin, hêrsketin Rengdêr: hêrsbûyî, hêrskirî, hêrsketî.
: bihêrs, hêrsî, hêrsîtî, hêrstî
hêrs bûn (lêker)(Binihêre:) hêrs
hêrs hatin (lêker) hêrs bûn, tûre bûn, hêrs ketin, ketin hêrsê, bêhnteng bûn, hêrsa, hêrsa, parça, bêhna, bêhna, parça.
ji: hêrs + hatin
hêrs ketin (lêker)(Binihêre:) hêrs
hêrs kirin (lêker)(Binihêre:) hêrs
hêrs rabûn (Binihêre:) hêrs
hêrs rakirin (Binihêre:) hêrs
hêrs xistin (lêker)(Binihêre:) hêrs
hêrsa (yekî) danîn (biwêj) vepesirîn, biaram bûn. heta hêrsa wî daynene, neçin balê.
hêrsa (yekî) rakirin (biwêj) yek hêrs kirin. sitiyê bi wan cilên xwe yên ecêb tim hêrsa bavê min radikir.
hêrsa mezin hatin (biwêj) zêde hêrs bûn. hê ku hêrsa wê ya mezin nehatiye, em derkevin.
hêrsa xwe jê derxistin (biwêj) bi dijminayî nêzîk bûn. almast sekinî sekinî, di axiriyê de hêrsa xwe ji gulê de derxist.
hêrsandin (lêker)behicandin, qehirandin, fît kirin.
ji: hêrs +-andin
hêrsbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) hêrs
hêrsbûnî (navdêr, mê) tengavbûnî, acizbûnî, bêhntengî, bêzarî, kasûlîtî.
ji: hêrs +-bûnî
hêrsbûyî (rengdêr) (Binihêre:) hêrs
hêrsdar (rengdêr) hişyardar, wuryadar.
ji: hêrs +-dar
hêrsdarî (navdêr, mê) libarbûn, rageşî, tansiyon (mec).
ji: hêrs +-darî
hêrsî (navdêr, mê) qehr, kerb, kîn, harî, xezeb, hêçî.
Herwiha: hêrsîtî, hêrstî.
ji: hêrs + -î
hêrsker (navdêr, mê) acizker, nerihetker.
ji: hêrs +-ker
hêrsketî (rengdêr) (Binihêre:) hêrs
hêrsketin (navdêr, mê) (Binihêre:) hêrs
hêrskirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye hêrs kirin
hêrskirin (navdêr, mê) (Binihêre:) hêrs
hêrsok 1. rikhatî 2. en(g)irî 3. girik
rikhatî , en(g)irî , girik
hêrsokî (navdêr, mê) hêrsok, parçokî, hêrsoyî, bêhnteng, firşteng, keleroqî, tîrakî, behe cok, girikî, xulqteng, dilteng, bêxulq, esa bî, hêrsoyîtî, bêhntengî, tîra­kî, diltengî, xulqtengî, esabîtî, tî­rakî, firştengî, xezebdar, dexezarî, harharetî, nojekî, behicokî, rageş, ture, qarok, esabî, rageşî, bêsemaxî, bêsebrî, bêtebatî.
ji: hêrsok + -î
hêrsokî bûn (lêker)türe bûn, hêrsoyî bûn, par­çokî bûn, tîrakî bûn, hêrs bûn, diltengî bûn, xulqtengî bûn, hêrs ketin, ketin hêrsê, bêhnteng bûn.
ji: hêrsokî + bûn
hêrsokîbûn (navdêr, mê) dilten gîbûn, hêrsoyîbûn, parço kîbûn, tîrakîbûn hêrsbûn, tûrebûn, xulqtengîbûn.
ji: hêrsokî +bûn
hêrsoyî (navdêr, mê) hêrsok, hêrsokî, parçokî, bêhnteng, firşteng, keleroqî, tîrakî, behe cok, girikî, xulqteng, dilteng, bêxulq, esa bî, xezebdar, qarok, behicokî, rageş, ture, esabî, bêhntengî, diltengî, firştengî, rageşî.
ji: hêrs +-oyî
hêrsoyî bûn (lêker)türe bûn, hêrsokî bûn, par­çokî bûn, tîrakî bûn, hêrs bûn, diltengî bûn, xulqtengî bûn, hêrs ketin, ketin hêrsê, bêhnteng bûn.
ji: hêrsoyî + bûn
hêrsoyî kirin (lêker) rageşî kirin.
ji: hêrsoyî + kirin
hêrsoyîbûn (navdêr, mê) dilten gîbûn, hêrsokîbûn, parço kîbûn, tîrakîbûn hêrsbûn, tûrebûn, xulqtengîbûn.
ji: hêrsoyî +bûn
hêrsoyîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) hêrsoyî
hêrsrabûn (navdêr, mê) dilmani, înfial.
ji: hêrs +rabûn
hêrsxistin (navdêr, mê) (Binihêre:) hêrs
hêrûg (navdêr, mê) hilûk, încas, mijmij, qeysî, zerdelî.
Herwiha: arong, arûng, hêrog, hîrog.
: hêrûgî
hêrûgî (rengdêr) (navdêr, nêr) ji hêrûgan anku mijmijan çêkirî yan mîna wan, mijmijî, qeysî, zerdelî, rengê mîna yê mijmijan: :rengê hêrûgî:  
 
.
Herwiha: hêrûkî.
ji: hêrûg
hêrvist (navdêr, mê) merx, kaj, qaç, hevrist, hevrêz
hêre kirin v.t. to look
v.t. to look
hêriş see: êrîş.
hêrs (f.) anger
f. anger.
hêrs kirin v.t. to anger.
v.t. to anger.
hêrsê ketin v.i. to get angry
hêran mahlen
zerkleinern
zermahlen
hêrandin mahlen
hêrandin mahlen
zerkleinern
zermahlen
hêrimandin aufheben
beseitigen
vernichten
zerstören
hêrîn mahlen
verdauen
zermahlen
zerkleinern
hêrs Ärger
Nerv
Verzweiflung
Wut
Zorn
hêrs hatin ärgern, sich ~
hêrsok reizbar
hêrûg Pflaume
hêram m. hêrame m.
hêram kirin tg. hêram kerdene, heramnayene
hêramkirî rd. hêramkerde
hêramkirin m. hêramkerdis n.
hêran tg. rarêdayene, tehernayene, rarîdayene, tehnayene, rarêdene, tarnayene, tehnayene, rarîdene
m. rarêdayis, tehernayis, tarnayis, tehnayis, rarêdis, rarîdayis, rarîdis n.
hêrandin tg. rarêdayene, tehernayene, rarîdayene, tehnayene, rarêdene, tarnayene, tehnayene, rarîdene
m. rarêdayis, tehernayis, tarnayis, tehnayis, rarêdis, rarîdayis, rarîdis n.
hêratî m. sarpa, çîte, qemte, çîtike, qente m.
hêrdin tg. rarêdayene, tehernayene, rarîdayene, tehnayene, rarêdene, tarnayene, tehnayene, rarîdene
m. rarêdayis, tehernayis, tarnayis, tehnayis, rarêdis, rarîdayis, rarîdis n.
hêre m. odaya camêrdan n.
m. temase, seyr, sêr n.
hêrgiz h. îleh, îlehî, îlam, îla
hêrifandin tg. xirêfnayene, rarêdayene hêrifîn tng. piro ginayene, tiro ginayene, tiro kewtene (ban)
hêrik m. zoo. baqurik, çilqone, areye, cîqune, ayrek n.
hêrîn tg. rarêdayene, tehernayene, rarîdayene, tehnayene, rarêdene, tarnayene, tehnayene, rarîdene
m. rarêdayis, tehernayis, tarnayis, tehnayis, rarêdis, rarîdayis, rarîdis n.
hêrîner rd. rarêdayox, tehernayox, tehgnayox, rarêdox
hêring m. moxile, zivyele, êlege, ardvîje, moxle m.
hêris m. galim, êris, hucum, gal, hêris, gale, gal m., hicum n.
hêro m. bot. hîro, îro n.
hêrs m. hêrs, nêr, su, xism, yers n.
hêrs bûn tng. hêrs bîyene, su bîyene, nêrîyene, cigirîyene, qarîyene, bajîyene, karawîyene, cîrgîyene, qehrîyene, hêrsîyene, beacîyene, nêr bîyene
hêrs ketin m. hêrsbîyayis, cigirîyayis, subîyayis, qarîyayis, bajîyayis, hêrskewtis, karawîyayis, cîrgîyayis, qehrîyayis, hêrsîyayis, beariyayis n.
hêrs kirin tg. hêrs kerdene, su kerdene, nêrnayene, hêrsnayene, hêrs fîstene
hêrsbûn m. hêrsbîyayis, cigirîyayis, subîyayis, nêrîyayis, qarîyayis, bajîyayis, hêrskewtis, karawîyayis, cîrgîyayis, qehrîyayis, hêrsîyayis, beacîyayis n.
hêrskirin m. hêrsnayis, sunayis, nêrnayis, cigirnayis, qarnayis, hêrsfîstis, bajnayis, karawnayis, sufîstis, beajnayis, qehmayis, beacnayis n.
hêrso kîm. firsiktengîye, bîhntengênî, asabîyîye, zeretengênî, hêrsinîye, cigirîye m.
hêrsok rd. hêrsin, suyin, nêrin, cigirin, xisimin, xezebin, sudar, qarqarok
hêrsokî bûn tng. hêrsin bîyene, sudar bîyene, nêrin bîyene
hêrsoyî rd. hêrsin, suyin, nêrin, cigirin, xisimin, xezebin, sudar, qarqarok
hêrsoyîtî m. firsiktengîye, bîhntengênî, asabîyîye, zeretengênî, hêrsinîye m.
hêrtin tg. rarêdayene, tehernayene, rarîdayene, tehnayene, rarêdene, tarnayene, tehnayene, rarîdene
m. rarêdayis, tehernayis, tarnayis, tehnayis, rarêdis, rarîdayis, rarîdis n.
hêrû m. bot. hîro, îro n.
hêriş akın
hücum
saldırı
hêriş kerdene akın etmek
hücum etmek
saldırmak
hêre bn êre
hêriş êriş, biserdegirtin, pelamar
êriş
hêro hêro (navê gulekê ye)