Encamên lêgerînê
guherîn m 1. değişme, değişim 2. değişme, dönme (durumdan duruma geçme, olduğundan daha değişik bir durum alma) 3. başkalaşma 4. çevirme (hava için, bir durumdan başka bir duruma geçme) 5. kayma (anlamı değişme) 6. değişme, oynama (değişiklik gösterme)
l/ngh 1. değişmek 2. değişmek, dönmek (durumdan duruma geçmek, olduğundan daha değişik bir durum almak) * hewa ji nişka ve guherî hava birden değişti 3. başkalaşmak 4. çevirmek (hava için, bir durumdan başka bir duruma geçmek) 5. kaymak (anlamı değişmek) * wateya peyvê guheriye kelimenin anlamı kaymış 6. değişmek, oynamak (değişiklik göstermek) * fiyet di navbera milyon û du milyonî de diguherin fiyatlar bir milyon ile iki milyon arasında oynuyor
guherîn pêk anîn (an jî çêkirin) değişiklik yapmak
guherîna deng rz ses değişmesi
guherîna hewayî ast hava değişimi
guherîna teşe biçim değişimi, transformasyon
guherîner rd/nd 1. degiştirici (değiştirme özeliği olan) 2. değiştirici (değiştirme işini yapan nesne veya kimse)
guherînî m değişiklik, tadil, tadilât
guherînî pêk anîn tadilât yapmak
guherînk fîz/m dönüştürücü, trasformatör
guherînkar nd/nt değiştirici
guherînkarî m değiştiricilik
guherînxwaz nd/nt değişimci (değişimden yana olan)
guherînxwazî m değişimcilik
guherîn [I] 1. guhêzîn 2. qelibîn
guherîn(guhertin)/diguhere/ biguhere [II] 1. teşeyeke nû girtin 2. dirûvekî din girtin
guherînkar sedemkarê qelibînê
sedemkarê qelibînê
guherîn (vi) to change; to vary, to differ; (n) change; variaton
v.i. to change
guherînxwaz reformist
guherînxwazî reformism
guherîn Unterschied
guherîn ändern, sich ~
verändern, sich ~
wechseln
guherîn m. vurîyayis, tehavul n.
guherîner vurnayox, bedelnayox
guherînxwaz m/n. vurnayiswaz, bedelnayiswaz n.
guherînxwazî m. vurnayiswazîye, bedelnayiswazîye, vurnayiswazênî m.