Encamên lêgerînê
gotin 1.söz, güfte, laf. 2.kelime. 3.söylemek.
m 1. söz (kavil, lâkırdı, lâf) * gotin û rabûn û rûniştina wî li hev bûn söz ve hareketleri derli toplu idi 2. söz (kelime, sözcük) * gotin heye ku kar diqedîne söz var iş bitirir 3. söz (bir konuyu yazılı olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi) * gotin û tîpên romanê yên di wê ne romanın sözleri, tipleri onun 4. söz (bir işi yapacağını kesin olarak vaat etme) * zilamekî xwediyê gotina xwe bû sözünün eri bir adamdı 5. söz (güfte) * gotinên stranê pir watedar in şarkının sözleri çok anlamlı 6. söyleme 7. söyleme (türkü, şarkı söyleme) 8. diyecek, itiraz (söylenecek söz, karşı söyleme) * gotineke we ya dî heye? başka diyeceğiniz var mı? * ji vê re gotina min tune buna itirazım yok 9. anlatma 10. deyiş, tabir * di zaravayê dîplomatîk de gotineke wiha nîn e diplomatik lehçede böyle bir tabir yoktur 11. dokunaklı söz, iğneli söz 12. ifade * li gor gotina wê ew tişt bi ev çendî jî nemaye onun ifadesine göre bu iş bu kadarıyla kalmamış 13. söylenti 14. küfür * gotin jê re got ona küfür söyledi
l/gh 1. söylemek, demek * min tiştek negot ben bir şey demedim 2. söylem(bir düşünceyi ileri sürmek, ortaya atmak) * hûn nikarin tiştekî wiha ji bo min bibêjin benim için böyle bir şey söyleyemezsiniz 3. söylemek, çığırmak, çekmek (türkü, şarkı vb. okumak) * lawikek got bir uzunhava çekti 4. söylemek (haber vermek) * kesên dîtine ku ez çawan li vir dijîm çûne ji bavê min re gotine benim burada nasıl yaşadığımı görenler gidip babama söylerler 5. söylemek (tahmin etmek) * min gotibû ku ne yek du heb in bir değil iki tane olduğunu söylemiştim 6. söylemek (bildirmek, hatırlatmak, demek istemek) * ev kilam çi dibêjin? bu türküler ne söyler? 7. demek (ad vermek) * Alewî ji pîr re dede jî dibêjin Aleviler pire dede de derler 8. demek (ses çıkarmak) * got tep û ket küt dedi düştü 9. demek (herhangi bir yargıya varmak) * ji vî tiştî re wê her kes çi bibêje? bu işe herkes ne der? 10. demek (zıt anlamlı kelimeler kullanıldığında ve olumsuz olarak; şartlar ne olursa olsun) * negot berf û baran, kete rê yağmur, kar demedi yola çıktı 11. hesaba katmak * dê û bavê min dixwazin min bizewicînin, lê nabêjin ka fikra wî çi ye beni evlendiriyorlar, ama fikrimi hesaba katmıyorlar 12. açmak (avunmak veya danışmak için söylemek) * ez hatim ku derdê xwe ji we re bibêjim derdimi size açmaya geldim 13. anlatmak (söz etmek, nakletmek) 14. açılmak (sırrını, üzüntüsünü, sorunlarını birine söylemek) * jinika reben derdê xwe ji kesî re nabêje kadıncağız hiç kimseye açılmıyor 15. lütfetmek, söylemek * hûn dikarin navê xwe bibêjin? adınınızı lütfeder misiniz?
atmak (kestirmeden söylemek) * di pêşbirka pêzaniyê de hema bi eletexmînî digot bilgi yarışmasında attıyordu
gotin anîn rûyê (yek) (birine) söz getirmek
gotin anîn rûyê xwe söz (veya lâf) işitmek, kendine lâf getirmek
gotin anîn ser (tiştekî) söz düşürmek
gotin anîn ser esil meseleyê sözü bağlamak
gotin anîn xwe kendine lâf getirmek, lâf yemek, fırça yemek
gotin avêtin (yekê) sarkıntılık etmek (veya yapmak), lâf atmak
gotin avêtin ber (yek) (bir kadına) lâf atmak, harf atmak
gotin avêtin ber (yekî) 1) atışmak, ima yoluyla birine lâf vurmak * qet gotinan navêje ber min ez bi te re li hev nayêm hiç atışma ben seninle barışmam 2) ima etmek
gotin avêtin berê gır atmak
gotin belav bûn söz çıkmak
gotin beqê tufî li te be; beqê got rûyê min ji ava çem şil nebû, îcar ji tûka te şil bibe yüzüne tükürseler yağmur yağıyor sanır
gotin bes pes demek
gotin bi bihîstinê xweş e yüz yüze konuşmak iyidir
gotin bi dû (yekî) xist (birinin ardında) lâf çıkarmak
gotin bi gotin kelimesi kelimesine
gotin bi serê (yekî) de neçûn aklından zoru olmak, sert kafalı olmak
gotin bi teql gotin yerine, uygun söz söylemek
gotin bih gık demek * negotin viq (bih an jî televiz) gık dememek
gotin bihîstin söz (veya laf) işitmek
gotin birin û anîn (sözü) döndürüp dolaştırmak
gotin çip (an jî şirp) (ansızın, beklenmedik bir anda) * gotin çip û hatin şıp diye geliverdiler
gotin çirp pırlamak (insanlar için)
gotin çîz pes etmek
gotin danexwarin söz kaldırmamak
gotin daqurtandin yutmak, dilinin ucuna gelip söylememek
gotin daxistin yutmak (söylemek istediği bir sözü kendini tutarak söylememek)
gotin derxistin lâf çıkarmak
gotin devê çima stûyê te xwar e got çi yê min li kar e deveye sormuşlar boynun niye eğri, deve – nerem düz ki demiş
gotin di ber (yekî) de man boğazında düğümlenmek
gotin di ber de avêtin söz atmak, lâf atmak
gotin di ber re avêtin tariz etmek, sataşmak, imalı bir şekilde lâf dokundurmak
gotin di cihê xwe de girîng e söz yerinde ağırdır
gotin di dev de hazırcevap
gotin di dev de bûn hazırcevap olmak
gotin di dev de girtin ağız tıkamak, lâfı (veya lâfını) ağzına tıkamak, lâkırdıyı ağzına tıkamak
gotin di dev de hiştin sözü ağzına tıkamak
gotin di dev de man sözü ağzında kalmak, lâf ağzında kalmak
gotin di dev re girtin sözü ağzına tıkamak
gotin di devê (yekî) de birîn (lâfı) ağzından kapmak
gotin di devê (yekî) de girtin ağız tıkamak
gotin di devê (yekî) de nesekinîn sır saklamayı becermemek
gotin di devê (yekî) re girtin sözü ağzına tıkamak
gotin di devê me de der demez (hemen, o sırada)
gotin di devê xwe de birin û anîn sözü (veya lafı) ağzında gevelemek
gotin di devê xwe de mizmizandin sözü (veya lafı) ağzında gevelemek
gotin di mêjiyê (yekî) de cemidîn dolduruşa gelmek
gotin di nav me de bimîne söz (veya laf) aramızda
gotin di paşil de hazırcevap, önceden hazırlıklı
gotin di qafê (yekî) de neçûn 1) kafasına söz girmemek (çop aptal veya inatçı olmak) 2) kafasına söz girmemek (önemsememek)
gotin di serê (wî) de naçe lâf anlamaz
gotin di serê (yekî) de çûn anlayışlı olmak, çabuk ikna olmak
gotin di serê (yekî) de neçûn 1) kafasına söz girmemek (çop aptal veya inatçı olmak) 2) kafasına söz girmemek (önemsememek)
gotin di serê (yekî) de rûniştin kafasına söz geçmek, çabuk ikna olmak
gotin di xwe de derbas nekirin lâf kaldırmamak
gotin di xwe de nebihartin söz kaldırmamak
lâf kaldırmamak, söz kaldırmamak
gotin di xwe de şikandin sözde kalmak (bi eletexmînî)
gotin dinya min çêkiriye yeri göğü ben yarattım demek
gotin ên tewş kirin saçma sözler söylemek, yabana söylemek
gotin erebo çima qûna te xwar e, got çi bikim malê min ev e deveye sormuşlar neren eğri demiş nerem doğru ki?
gotin gerandin lâf taşımak
gotin gihandin (yek) (birine) lâf yetiştirmek
gotin gotin l/gh lâflamak
gotin gotinê anîn lâf lâfı açmak, söz sözü açmak
gotin gotinê tîne lâf lâfı açar
gotin gur hürya etmek * gotin gur û ketin hundir hürya edip içeriye girdiler
gotin gurm gürlemek (aniden ölmek) * diya wê piştî ku ket nav cihan bi çend rojan gote gurm û çû anası doğum yaptıktan bir kaç gün sonra gürledi
gotin hatin qirika (yekî) û sekinîn boğazında düğümlenmek
gotin hatin rûyê (yek) (birine) söz gelmek, söz (veya lâf) işitmek, lâf yemek, payını almak (azarlanmak), azar işitmek * ez naxwazim ji sedema te gotin bên rûyê min senin yüzünden azar işitmek istemiyorum
gotin hatin ser gotinê lâf lâfı açmak
gotin hatin serê sırası gelmek
gotin hilq û avêtin kusmak
gotin himha (an jî hing) lê xistin var gücüyle vurmak
gotin jê çûn söz olmak
gotin jê re nîn e! (an jî tune!) söz yok!
gotin jê re tune bûn 1) lâf yok 2) su götürür yeri olmamak
gotin ji (yekî) girtin ağzından lâf almak (veya çekmek)
gotin ji (yekî) kişandin 1) ağzından lâf almak (veya çekmek) 2) ağız aramak (veya yoklamak), ağzını aramak (veya yoklamak)
gotin ji berê hilanîn sözü ağzına tıkamak
gotin ji dev derxistin ağzından lâf almak (veya çekmek)
gotin ji dev girtin sözü ağzında bırakmak (veya sözü ağzından almak)
gotin ji devê (yekî) derketin 1) baklayı ağzından çıkarmak (açık söylemekten kaçındığı bir sorunu sonunda söylemek) * dev ji vê axaftina xwe berde, wê gotinê ji devê xwe derxe bırak öyle konuşmayı çıkar ağzından baklayı 2) ok yaydan (veya yayından) çıkmak
gotin ji devê mêran dertê öz bir Allah bir
gotin ji nav diranekî derdikeve dikeve nava sî û sê sinceqan bir ağızdan çıkan bin dile yayılır
gotin ketin nav dest û piyan söz ayağa düşmek
gotin kirin söz sarfetmek, laf etmek * tu çima van gotinan dikî? bu sözleri niye sarediyorsun?
gotin kirin destê (yek) (birine) gereken cevabını vermek
gotin kirin xwarê yutmak (söylemek istediği bir sözü kendini tutarak söylememek)
gotin kirp h hartadak, hartadan, hartladak
gotin kişandin 1) lâf almak 2) lâf taşımak
gotin lê giran hatin söz ağır kaçmak, gücendirici olmak * ev gotin hinek lê giran hat bu söz biraz ağır kaçtı
gotin li (yekî) nem (birine) söz (veya laf) düşmemek
gotin li bin çeng xistin lâfı dokundurmak
gotin li bin çengê (yekî) xist (birine) lâf dokundurma(birini) iğnelemek, taş atmak
gotin li bin çengên (an jî parsûyên) hev xistin birbirine lâf dokundurmak
gotin li hev gerandin lâf taşıyıp dedikodu yapmak
gotin li hev nenihartin sözleri birbiriyle çelişmek, sözleri birbirini tutmamak * gotinên te li hev nanihêrin sözlerin birbirleriyle çelişiyor
gotin li hev qelabtin lâkırdıyı ezip büzmek
gotin li rû bûn sözünü esirgememek (veya sakınmamak)
gotin li ser (yekî) derket (biri hakkında) lâf çıkmak
gotin li ser çavê (yekî) xistin cevabı dikmek (veya dayamak, yapıştırmak), lâfı yüzüne vurmak
gotin li ser zimên bûn lâf ağzında olmak * gotin li ser zimên bû kete hundir lâf ağzımızdaydı içeri girdi
gotin li telê (yekî) ketin söz ağır kaçmak, gücendirici olmak
gotin ling bavê min ling tabana (veya tabanlara) kuvvet kaçmak
gotin lingo ez bi qurbana te bim tabana (veya tabanlara) kuvvet kaçmak
gotin lingo heyrano û baz dan tabana (veya tabanlara) kuvvet kaçmak
gotin meleko pê û bask tabana (veya tabanlara) kuvvet kaçmak
gotin nayê serê su (veya söz) götürmez
gotin nayê serê lâf y (bir şeye)
gotin ne bêmane ne, mane jê derîne ne söylenmek istediğini anlamaya çalış
gotin ne heqê (yekî) bûn (birine) söz (veya laf) düşmemek * der barê vê yekê gotin heqê me ye bu konuda söz bize düşmüyor
gotin ne ji dil be naçe dil içten söylenmeyen söz inandırıcı olmaz
gotin ne xerab e, pir şîret ezab nasihatın çoğu bezdirir
gotin neavêtin pişt guhê xwe lâfı yabana atmamak
gotin nehatin ser (yek) (birine) söz (veya laf) düşmemek
gotin nehatin serê su götürür yeri olmamak
gotin neketin qafê (yekî) 1) kafasına söz girmemek (çop aptal veya inatçı olmak) 2) kafasına söz girmemek (önemsememek)
gotin neketin serê (yekî) 1) kafasına söz girmemek (çop aptal veya inatçı olmak) 2) kafasına söz girmemek (önemsememek)
gotin nûh ne gotin nebî Nuh deyip peygamber dememek
gotin ox oh demek
gotin oxweş oh demek
gotin pê kirin lâf vurmak (veya dokundurmak)
gotin pê re çûn gorê (an jî tirbê) ser veririp sır vermemek, ketum olmak
gotin pê ve danîn cevabı dikmek (veya dayamak, yapıştırmak)
gotin pêk neanîn lâfta kalmak
gotin pekandin işkembeden atmak (veya işkembe söylemek)
gotin pijandin hîna rijandin (an jî rêtin) sözü tartmak
gotin pişo gûyê te derman e, firiya çû esmanan kediye pisliğin derde devadır demişler, havasından geçilmemiş
gotin pişo gûyê te derman e, got deremê wî bi zêran e kediye pisliğin derde devadır demişler, dirhemi altına bedeldir demiş
gotin pişo tu başî çû di çaviya kaniyê de rî kediye nekadar iyisin demişler, gitmiş gözenin içine etmiş
gotin qelaptin sözü çevirmek
gotin qey g halbuki
gibisine gelmek * ez dibêjim qey öyle gibime geliyor
gotin qeynî zannetmek, sanmak
gotin qirç çıt etmek
gotin sero tu bi qurbana lingan bî tabana (veya tabanlara) kuvvet kaçmak
gotin şikandin sözünü kırmak
gotin şir û mîz kirin işemek (yek)
gotin şirp û baz dan ok gibi (yerinde) fırlamak
gotin xirp h hartadak, hartadan, hartladak
gotin xirt h hartadak, hartadan, hartladak
gotin xwarin payını almak (azarlanmak)
gotina (an jî xebera) vala dikeve qula dîwaran boş lâf yerini bulmaz
gotina (wan) rastî hev nehatin sözleri birbirini tutmamak
gotina (yekî) (yek) girtin sözü birine dokunmak
gotina (yekî) bihurîn 1) sözü geçmek 2) hükmü geçmek (veya yürütmek(birinin) borusu ötmek
gotina (yekî) birîn sözünü (veya lâfını) kesmek
gotina (yekî) cih girtin taşı gediğine koymak
gotina (yekî) dan rûyê (wî) kusurunu yüzüne vurmak
gotina (yekî) derbas bûn 1) sözü geçmek 2) hükmü geçmek (veya yürütmek(birinin) borusu ötmek
gotina (yekî) derketin dediği çıkmak (ji)
gotina (yekî) derneketin sözünden çıkmamak
gotina (yekî) di dev de girtin lâfı (veya lâfını) ağzına tıkamak, lâkırdıyı ağzına tıkamak
gotina (yekî) di devê (yekî) de man lâfı (veya lâkırdısı) ağzında kalmak, sözü ağzında kalmak
gotina (yekî) di paşila (wî) de bûn lâf (veya söz) altında kalmamak
gotina (yekî) di paşilê de bûn hazırcevap olmak
gotina (yekî) dilê (yekî) girtin lâfı dokunmak
gotina (yekî) gotin e dediği dedik
gotina (yekî) gotina (wî) ya din negirtin tutarsız olmak, bir dediği diğerini tutmamak
gotina (yekî) hilnanîn û dananîn (birinin) bir dediğini iki etmemek (bi)
gotina (yekî) kirin söz dinlemek (veya tutmak)
gotina (yekî) kirin destê (wî) terslemek (birini bozmak)
gotina (yekî) li balê bihurîn (birinin) yanında değeri olmak, sözü para etmek (birine) söz geçirmek
gotina (yekî) li erdê nehişt (birinin) bir sözünü iki etmemek
gotina (yekî) li ser çavê (yekî) xistin lâfını yüzüne vurmak
gotina (yekî) ne hilanîn û ne jî danîn yüze duramam(birinin hatırından çıkamamak, hatırını kıramamak)
gotina (yekî) nebûn du gotin bir dediği iki olmamak
gotina (yekî) nekirin du got (birinin) bir sözünü iki etmemek
gotina (yekî) pê tehl hatin sözler (birine) ağır gelmek
gotina (yekî) pere dike 1) sözü geçer (birinin) borusu ötüyor
gotina (yekî) pere kirin 1) sözü geçmek (birinin) borusu ötmek
gotina (yekî) qebûl kir (birinin) sözünü tutmak
gotina (yekî) qut kirin sözünü (veya lâfını) kesmek
gotina (yekî) tê de man sözde kalmak
gotina (yekî) yek girt (birinin) lâfı dokunmak
gotina (yekî) yek negirtin tutarsız olmak (bi)
gotina beredayî nd saçma söz, herze
boş söz, lafi güzaf, boş lâf, kuru söz
gotina bi qerîne 1) iğneli söz 2) dolaylı söz
gotina bicih rd oturaklı söz
gotina bikeys rd oturaklı söz
gotina dawî ev e b vesselâm
gotina êvaran dikeve qula dîwaran akşamleyin söylenen söz yerini bulmaz
gotina giran ağır söz (kişinin onuruna dokunan)
gotina ku eyb tê de tune söylemesi ayıp
gotina ku nayê xwarin köpek yese kudurur
gotina me li vir bimîne lâf aramızda
gotina min ji haziran dûr sözüm yabana (veya sözüm meclisten dışarı)
gotina ne ji dil be naçe dil içten söylenmeyen söz yerine ulaşmaz
gotina negotin 1) ağza alınmayan söz, ağır söz, kaba küfür 2) olmayacak * gotinên negotin gotin olmayacak sözler söyledi
gotina negotin jê re gotin ağza alınmayacak sözü söylemek
gotina nelihev kırık dökük * ji çend hevokên nelihev pê ve tiştên ku dizanî tune bûn bildikleri kırık dökük bir kaç cümleden öteye geçmezdi
gotina nerm li ya hişk siwar e tatlı dil sert lâfı yumuşatır
gotina nexweş acı söz, katı söz
gotina nîvco mirov ji keran re dibêje eksiz sözü insan eşeklere söyler
gotina paş û pêş li hev qelaptin en son söylemesi gerekeni söylemek
gotina pêşiyan ata sözü
gotina pîs pis lâkırdı, küfür
gotina rast tehl e dost sözü acıdır
gotina sade özlü söz
gotina sar acı söz
gotina te ye haklısın!
gotina tehl acı söz, ağır söz
gotina tehl gotin acı söylemek * dost gotina tehl dibêjê dost acı söyler
gotina têrwate özlü söz
gotina tewş (an jî beredayî) lafi güzaf, boş lâf
gotina tewşik deli saçması
gotina vala boş söz, kuru söz, saçma sapan söz
gotina we bi şekir be lâfını (veya lâfınızı) balla kestim
gotina xapandinê oyalayıcı, aldatıcı söz
gotina xerab a xweyan e kötü söz sahibinindir
gotina xerab ji xwediyan (an jî xweyiyan) re ye kötü söz sahibinindir, kem söz kem akçe sahibinindir
gotina xwar eğri söz
gotina xwe bipêje hîna birêje boğaz dokuz boğumdur, sözü tart ondan sonra söyle
gotina xwe bipêje pey re bibêje boğaz dokuz boğumdur, sözü tart ondan sonra söyle
gotina xwe birîn susmak, konuşmasını kesmek
sözü kesmek
gotina xwe daqurtandin kendini tutmak * hate ser zimanê min ku ez bibêjim mêrik miriye, lê min gotina xwe daqurtand adamın öldüğünü demek, dilimin ucuna geldi, ama kendimi tuttum
gotina xwe dipêje hê dirêje kelimeleri tartarak konuşuyor
gotina xwe dirêj kirin lâfını uzatmak, lâfı uzatmak
gotina xwe guhartin lâfı değiştirmek
gotina xwe kirin ağız birliği etmek
gotina xwe kirin yek söz birliği etmek
gotina xwe neqedandin sözü ağzında kalmak (li)
gotina xwe poşman bûn sözünü geri almak (üstüne aldığı işten vazgeçmek)
gotina xwe qelapt (bir şey için) ağız değiştirmek
gotina xwe tê de bihart (birine) sözünü geçirmek
gotina xwe texsîr nekirin gotin sözünü esirgememek (veya sakınmamak)
gotina xweş nd 1. güzel söz 2. öz deyiş
güzel söz, tatlı dil, gönül alıcı söz
gotina xweş bihara dilan e güzel söz insanı yumuşatır, tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır
gotina xweş ji qulê dikişîne marê reş tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır
gotinan çûn (yekî) söz atmak (birine sözle sarkıntılık etmek) (bi)
gotinan çûn hev söz yarışı yapmak
gotinbêj nd/nt 1. söyleyen, söyleyici 2. sözcü 3. konuşmacı, hatip 4. lâfçı
gotinbêjî m 1. söyleyicilik 2. sözcülük 3. konuşmacılık, hitabet 4. lâfçılık
gotinçors rd sözünü bilmez
gotinçorsî m sözünü bilmezlik
gotindaner nd/nt söz yazarı, güfteci
gotindanerî m söz yazarlığı, güftecilik
gotindar nd/nt söyleyen, söyleyici
gotineke (yekî) nenihêrtin bir dediği bir dediğini tutmamak
gotineke bi cih gotin üstüne basmak
gotineke bi cih kirin bir söyledi pir söyledi
gotineke bi keys gotin üstüne basmak
gotinekê nenihêrtin bir dediği bir dediğini tutmamak
gotineke tehl bi barek hingiv re nayê xwarin bir acı sözü bin tatlı söz paklamaz
gotinên (wan) tevan yek bûn aynı telden çalmak * ez dêhna xwe didimê ku gotinên we tevan yek in bakıyorum da aynı telden çalıyorsunuz
gotinên (wî) meriv (an jî mirov) digirin dili kılıçtan keskin (krıcı ve ağır konuşan)
gotinên (yekî) bi zêran bûn (söz, lâkırdı) ağzından dirhemle çıkmak
gotinên (yekî) hev negirtin çelişkiye düşmek, bir dediğini bir dediğini tutmamak
gotinên bêbinî asılsız söz, yakıştırmaca, yalan
gotinên beredayî boş sözler, lâfıgüzaf
gotinên beredayî kirin boş lâf etmek
gotinên bi cih kirin taşı gediğine koymak
gotinên bi teqil kirin sözü tartmak
gotinên dijminan düşman ağzı
gotinên eletewş boş sözler (veya lâf)
gotinên eletewş kirin boş lâf etmek
gotinên fişarde saçma sapan lâflar
gotinên fişarde kirin saçma sapan konuşmak
gotinên kes nebihîstî yakası açılmadık sözler
gotinên klîşe beylik lâf, beylik söz
gotinên kopiyayî avêtin der saçma sapan sözler sarfetmek
gotinên mezin iri lâf
gotinên mezinan nd ata sözleri
gotinên ne baş gotin mec lâf sokuşturmak
gotinên ne xweş ji (yekî) re got (birine) arı gibi sokmak
gotinên neyaran düşman ağzı
gotinên pêş û paş ileri geri söz
gotinên pêşiyan atasözü.
nd ata sözleri
gotinên pîs pis lâkırdı (veya söz)
gotinên sar şok edici sözler
gotinên vala û ne ji dil içten olmayan, boş sözler
gotinên vala û ne ji dil kirin edebiyat yapmak
gotinên vala û tewş saçma sapan sözler, lâfıgüzaf
gotinên xweş güzel sözler
gotinên xweş ji devê (yekî) derketin ağzından bal akmak, (ağızdan) inci saçmak * bibêje bimire dimire bibêje bijî dij(birinin) öl dediği yerde ölmek, kal dediği yerde kalmak * bibêje rast raze rast eğri oturup doğru konuşmak lazım * dibêje jixwe dinyayê min çêkiriye küçük dağları ben yarattım demek * dibêjî qey dev pê ve tune ağzı teneke kaplı (çok sıcak veya acı şeyleri içebilen veya yiyebilen kimseler için söylenir) * dibêjî qey te sêv di nav de kiriye du cî (cih) yarım elmanın yarısı o, yarısı bu * dibêje qey tu pêlî hêkan dikî (tu wisa giran î) Ermeni gelini gibi kırıtmak * (yek) dibêje reş e (yek) dibêje spî (birinin) ak dediğine kara demek * dibêje wê de! sen de kim oluyorsun?! * dibêje wê de here! sen de kim oluyorsun?! * dibêjim qey anlaşılan * dibêjin çi ji çiya mezintir e, dibêjin xeyb başkalarını çekiştirmek çok günah * ew qas jê re hatin negotinê paraya para dememek (elde edilen paraya az bulmak) * got kûr û girîn hıçkıra hıçkıra ağladı * . .. got qey diyerek, sanarak * got û hey got diye diye * got û negot söylediklerinden caymak * negotin ay bana mısın dememek * mebêje ku (...) deyip de geçmemek mebêjin zarok in! çocuk deyip de geçmeyin! * negotin (tu) heyî an jî tune yî (kendi kendine) gelin güvey olmak * negotin him û negotin gum çıt çıkarmamak * negotin kew, gotin nikul sor e leb demeden leblebiyi anlamak * negotin kirt jî gıkı bile çıkmamak * negotin telefiz ağzından çıt çıkmamak, çıt çıkarmamak, kalıp kesilmek (olduğu gibi kalmak) * negotin viq (bih an jî televiz) gık dememek * negotin yek û dudo bir iki demeden (veya bir iki derken)
gotingerandî nd/nt dedikoducu
gotingerandîtî m dedikoduculuk
gotingerîn nd/nt lâfçı, lâkırdıcı, lâf taşıyıcısı
gotingerînî m lâf taşıyıcılığı
gotingir rd kendinden büyük lâflar eden
gotingirî m kendinden büyük lâflar etme
gotinî söylenmiş.
rd sözel, verbal
gotinî kirin l/gh söz söylemek, lâf etmek
gotinkî rd 1. sözel, sözsel 2. h sözlü, şifahî
gotinlirû rd açık sözlü, açık yürekli, tok sözlü, kör kadı (doğru bildiğini herkesin yüzüne söyleyen, sözünü budaktan sakınmayan
gotinlirûtî m açık sözlülük, açık yüreklilik, tok sözlülük, kör kadılık
gotinnexweş rd pek yüzlü
gotinnexweşî m pek yüzlülük
gotinnivîs nd/nt söz yazarı, güfteci
gotinnivîsî m söz yazarlığı, güftecilik
gotinxweş rd güzel sözlü (zarif, hoşa giden bir biçimde konuşan)
gotin [I] 1. soz 2. biryar 3. peyman *"mêr ew e ku bibe xwediyê gotina xwe"
1. bi zimanî diyar kirin Tewandî(lêker)(navdêr, mê) bi dengek normal peyivîn (bêyî qîrrîn, stirîn yan pistîn), anîn ziman, bi alîkariya ziman peyamek derbirin: Di nivîsê de tê gotin ku... eşkere kirin, xuya kirin, diyar kirin: Vê razê ji kesî re nebêje. ferman dan, emir kir: Wê got: du kîlo sêv bîne. texmîn kirin, bawer kirin: Ez dibêjim ku ew êdî nayê. peyamek giring ragihandin: Bi seetan diaxive lê tiştekî nabêje..
Herwiha: gutin.
Bi alfabeyên din: kurdî-erebî: گۆتن. Tewîn: standard -bêj- devkî, -bê- devokî, -vê- (Serhed), -wê- (Anatoliya Navîn, Xorasan).
Bi zaravayên kurdî: soranî: witin, feylî: wetin, lekî: vitin, hewramî: watey, zazakî: vatene.
: -bêj, -bêjî, bêjer, bêjerî, galegot, galegotik, galegotikî, galegotî, gotar, gotgot, gotgotik, gotgotikî, gotgotk, gotgotkî, gotinî, gotî.
ji: GOTIN: Hevreha avestayî geob-, farisiya kevn geub-, bi pehlewî goften, guften, farisî guften, jiari. Li gor Chyet belkî hevreha weep/wept (girîn, rondik barandin) ya inglîzî be.-BÊJ-: hevreha hewramî watey û rehê wê yê dema niha -waç-, zazakî vatene û rehê wê yê dema niha -vaj-, pehlewî waz- (binere: awaz), avestayî wac-, sanskrîtî वच् (vac: axivîn) û वक्ति (vakti: ew diaxive), latînî vox, hemû ji Proto-hindûewropî wekʷ-.Gotin ya kurmancî, gutin ya soraniya Mukriyan û guften ya farisî hevreh in. -uft- ya farisî di kurmancî de wek -ot- e û di soranî de -ut- e. Bo nimûneyeke din jî: bi farisî cuft û bi kurmancî cot û bi soranî cut loma bi farisî guften û bi kurmancî gotin û bi soranî gutin e jî.Rehê dema niha yê lêkera gotin hem di kurmancî de (di-BÊJ-im) û hem jî di soranî de (de-LÊ-m) awarte anku istisna ye. Lê di farisî de ne awarte ye guften > mî-GUY-im). Eger di kurmancî û soranî de rehê dema niha yê go-tinê ne awarte bûya, ew ê di kurmancî de -goj- û di soranî de -guj- bûya wek çawa ku avê-tin dibe -avêj-, rêtin dibe -rêj-, patin/pehtin dibe -pêj- û bêtin (li bêjingê kirin) dibe -bêj- ku bêjing jî jê çêbûye.Watey ya hewramî û rehê wê yê dema niha -waç- li gel vatene ya zazakî û rehê wê yê dema niha -vaj- ne awarte ne û herdu ji eynî rehî ne. Ew wek rêtin, bêtin, patin yên kurmancî ditewin anku rehê xwe yê dema niha digirin.Forma rader/mesder gotin ya kurmancî û gutin/wutin yên soranî li gel formên demên borî (wek got, gotiye, gotibû) ihtimal e ku ji farisî hatine û wan cihê bêtin (bi maneya gotin) ya kurmancî û formên wê yên dema borî (wek bêt, bêtiye, bêtibû) girtiye û ew winda kirine. Lê rehê dema niha -bêj- her maye.Bêtin (eger hebûya) û rehê wê yê dema niha -bêj- hevrehên watey/-waç- ya hewramî û vatene/-vaj- ya zazakî ye ji ber ku li hemberî b ya kurmancî di hewramî de w û di zazakî de v heye: kurmancî: baran, hewramî: waran, zazakî: varan, kurmancî: befr/berf, hewramî: wewre, zazakî: vewre Herwiha ê ya kurmancî gelek caran di hewramî û zazakî de wek a ye, wek kurmancî hêk, zazakî hak..
Bikaranîn: Lêker: gotin kirin. Navdêr: gotinkirin. Gotinên pêşiyan: dîtin û gotin nabe wek hev
gotin anîn rûyê (yekî) (biwêj) ji ber kêmasî yan jî çewtiyan, yek bi rexneyan re rû bi rû hiştin. di rûyê yekî de bi goti-nên neyînî re rû bi rû man. di rûyê wî dizekî de gotin hatin rûyê min.
gotin anîn ser (biwêj) ji bo axaftin û nirxandina mijarekê hewl dan. wî çi kir, kir, axirîgotin anî ser koçberiyê.
gotin avêtin (lêker) dest avêtin, dahelîn, daşindilîn, şingilîn.
ji: gotin + avêtin
gotin baş e, baş e, çû di curnê gund de rî (biwêj) ji bo bitrîbûnê tê bikaranîn. zêde mezinkirin jî carinan encameke baş nade. gotin baş e, baş e, çû di curnê gund de rî.
gotin bêje negot, pey de çû li ser kulîk got (biwêj) divê mirov dema gotinê bizanibe. gotin beje negot, pey de çû li ser kulîk got. divg mirov gelekî jî xwe nazî nexe, naxwe mirov carinan dikeve rewşeke sosret.
gotin çirpandin guhên (yekî) (biwêj) pê hesandin. jina xwe da aliyek, çend gotin çirpande guhên we û ber bi odeva mêvanan ve çû. ibrahim ehmed
gotin dan destê (yekî) (biwêj) bersiveke çak dayîn. -pî neçe. ji duh ve em dikin nakin, tu gilîkî nadin dest me. tosinê reşît
gotin derxistin (lêker)(Binihêre:) gotin
gotin di devê (yekî) de nesekinîn (biwêj) raz negirtin. eman ji wê re tiştekî nebeje, gotin di deve we de hasekinin.
gotin di serê (yekî) de neçûn (biwêj) tênegihîştin. dibêjim, nabêjim, gotin di serê hevale min de naçe.
gotin di xwe de nebihartin (biwêj) bêbersiv neman. bûken niha ne wekî yên beri ne, gotinan cjet di xwe de nabiherin.
gotin dirêj kirin (biwêj) li cihê tune zêde axaftin, gotin zêde dubare kirin. min ji te re negot, gotinê zêde dirêj neke, dê bandorê xerabtir bike.
gotin gerandin (biwêj) paşgotinî, kurtepistî kirin, gotinên tên gotin li nav kesan birin û anîn. tu dizanî ku gulçîn gotinan digerine, tu çima gotina xwe li bal wê dibêjî?
gotin gotin (lêker)şor kirin, qise kirin.
ji: gotin + gotin
gotin gotin anîn (lêker)(Binihêre:) gotin gotin
gotin hatin rûyê (yekî) (biwêj) belasebeb gotinên nebaş gotin. ez çi bibêjim ji te re? tu dikî, lê gotin tên rûyê min.
gotin jê re tune bûn (biwêj) têkûz û mikemel bûn. tu kêmasî tune bûn. ya xwedatî tu gotin ji mala te re tune ne lê mixabin, bihayê wê bi min zêde tê.
gotin ji dêv derketin (biwêj) kar ji karan derbas bûn. firsend ji dest derketin. êdi her tişt qewimîbû, mixabin ku ew gotin ji dêv derketibû jî.
gotin ji mirdaran, spî ji qerpalan (biwêj) ji kesên an jî tiştên xerab tiştên xerab û pîs dertên. pir xweş gotine. gotin ji mirdaran, spî ji qerpalan.
gotin kirin (lêker)(Binihêre:) gotin
gotin kirin guhar û kirin guhê xwe (biwêj) gotin pir girîng girtin. hingî gotinên min ên berê rast derketine, êdi gotinên mitt dike guhar û dike guhê xwe.
gotin kirin xwarê (biwêj) ji bo kesên ku dikin tiştekî bibêjin, peyv tê ber devê wan, lê di dawiyê de dadiqurtin û nabêjin tê bikaranîn. seyîdxan dema ku bi çav evîndara xwe dikeve, gotinên ku divê hibêje, hemûyan dike xwarê.
gotin kişandin (lêker) gotin gerandin, gilî gerandin.
ji: gotin + kişandin
gotin lê giran hatin (biwêj) ji ber gotinên zêde neyînî gelekî şikestin. wî zû bi zû wer nedikir, lê xnya ye ku ew gotin gelekî li wî giran lultine.
gotin li ber gotinê xistin (biwêj) zêde axaftin. eman zimanê wî jî nayê kişandin, hema gotin li ber gotinê dixe.
gotin nehanîn ser xwe (biwêj) tu rexne û kêmasî nepejirandin, rê li ber rexne û giliyên xerab girtin. karê xwe bi têkûzî kirin. evîn çiqas xetayan bike jî tu car gotinê nayîne ser xwe. maşelah ezîze tu gotinekê nayne ser xwe, bi xwe karê xwe dizane û dike.
gotin pê de neçûn (biwêj) pir bimyat bûn, zû bi zû îkna nebûn. herdu melekan li hev nihêrîn û gotin: bi rastî serê vî hişk e, pirs pê de naçût divê ruhistîn bi xwe were û çûn. osman sebrî
gotin pê neman (biwêj) heqê gotinê tune bûn. dibe ku wisa be, lê ew gotin bi te nemaye.
gotin pê re çûn gorê (biwêj) raz (sir) tu car negotin. ew mêrekî wisan e ku gotin pê re diçin gorê.
gotin xwarin (biwêj) li ber kesekî dengê xwe nekirin. ez bêgav bûm, ji bo xatirê zarokên xwe, wê çi gotin got, ntin xwarin.
gotin, here aş, çû aşvan kuşt (biwêj) ji bo helwesta berevajî û mirovên bêdenge tê gotin. gotin here aş, çû aşvan kuşt. kî dizane ev dînik dê çi bike?
gotin/dibêje/bibêje [II] 1. axaftin, peyivîn, xeber dan 2. salix dan 3. şehitandin *"gotin: 'bavê te siwaran kuşt an peyaran'; got: 'wekî kuştin, ha siwaran, ha peyaran' "
gotina (yekî) belav bûn (biwêj) her kes bi gotinê hesîn. min tiştek ji te re got, sibetirê min dît ku gotina min li her derê belav bûye jî.
gotina (yekî) bihurîn (biwêj) gotin bibandor bûn. tu qet meraqan meke, gotina wê li wan deran dibuhure.
gotina (yekî) birîn (biwêj) ketin navbera gotina kesekî. ew xortekî bêmeymenet e, tim gotina diya xwe dibire.
gotina (yekî) di dêv de bûn (biwêj) her gotin bi bersiveke di cih de pêşwazî kirin. maşelah ev biraziyê min jî wekî behlûlê zana (dana) hema gotina wî di dêv de ye.
gotina (yekî) di paşilê de bûn (biwêj) bersiva pirsan di heman demê de dan. pesqelyar (nûktedan) bûn. zêde bi ser yargule de neçin, gotina we di paşile de ye. dê we poşman bihe.
gotina (yekî) kêrta kêvir bûn (biwêj) gotin gelekî girîng bûn. kuro lawo, tu çi dixwazî, çima gotina jina te kêrta kêvir e? (qerf)
gotina (yekî) kirin dêst (biwêj) bersiva yekî ya ku pêwîst e, dan. erê wê got, lê min jî gotina wê kire dêst û çû.
gotina (yekî) li erdê xistin (biwêj) rûmet nedan û gotina yekî bi cih neanîn. bi rastî min ji wê ew qas jî hêvî nedikir. keçikê bêminet gotina min li erdê xist.
gotina (yekî) li ser zimên bûn (biwêj) amadeyî gotina xwe bûn. gotina wê li ser ziman bû, lê sehoyê keçel nehişt bibêje.
gotina (yekî) li telê (yekî) ketin (biwêj) ji ber gotinên yekî yên neyînî, êşîn. ew gotina nûdemê li telê asmûtê ket, loma wer xeyîdî û çû mala xwe.
gotina (yekî) pere nekirin (biwêj) gotinê tu bavdor nekirin. ez dizanim gotina te jî pere nake, qet xwe neeşîne.
gotina (yekî) qut kirin (biwêj) ketin navbera axaftina yekî. biborîne min gotina te qut kir, lê ez gelekî tijî rne.
gotina gêziyê derbas bûn, ya (yekî) derbas nebûn (biwêj) bêrûmet bûn, gotin bi tiştekî hesab nebûn. li wir gotina gêziyê derbas dibe, ya rebenê şemsedîn derbas nabe.
gotina ku nayê xwarin, gotin (biwêj) gotina xerab serfkirin. helbet mezinê min e, lê belê ji min re gotinek wisa got ku nayê xwarin.
gotina me li mala me (biwêj) divê eyb û qisûrên malbatê neyên aşkerekirin. divê ev gotin li vir bimîne. erê rast e, lê ji bîr mekin, miti çi got? gotina me li mala me.
gotina mezinan rêbaz, binik, pîvanî, nimûne, sereta, pend, têkraya hejmarî, şorê berê
gotina pêşiyan (navdêr, mê) Gotinek ji gotinên pêşiyan
gotina te ji çewtiyan tilove ye axaftina tijî şaşî ye
gotina tewş bereday, ebes, güzaf, gotina beredayî, yawe, moleq, tirhêw, fîşar, tewş
gotina xwe bi cih anîn (biwêj) wekî gotina xwe kirin. li soza xwe xwedî derketin. berê me jî zêde jê bawer nekir, lê di dawiyê de gotina xwe bi cilt anî.
gotina xwe derbas nekirin (biwêj) li ser bandor nekirin. a rastî min kir û nekir, gotina xwe lê derbas nekir.
gotina xwe gotin (biwêj) daxwaza xwe ya girîng û dawîn bi cih anîn. wê gotina xwe got, êdî encam girêdayî gotina te ye.
gotina xwe kirin yek (biwêj) biryara heman gotinê dayîn. rojekê min û sê-çar hevalan me gotina xwe kire yek, emê biçûna şikefta bilxêrrê, nêçîra çêlkewan... şikeft sê-çar saetan ji gundê me dûr bû. qedri can
gotina xwe li rûyê (yekî) gotin (biwêj) armanc û daxwaza xwe veneşartin, rasterast gotin. ew ne jineke wer xeybbêj e, gotina xwe hema li rûyê mirov dibêje.
gotina xwe ne hildan, ne danîn (biwêj) vê gotina xwe carek din dubare neke û carek din qala vê mijarê meke. te vê carê ji min re got, lê carek din vê gotina xwe ne hikle, ne jî dayne.
gotina xwe nedan paş (biwêj) dev ji gotina xwe bernedan. ew mirovekî wisa ye, gotina xwe imde paş.
gotina xwe texsîr nekirin (biwêj) tiştê ku di dil re derbas dibe bêminet gotin. welat mirovekî dirust e, çi difikire, dibêje, gotina xwe texsîr nake.
gotina xwe xwarin (biwêj) li gotina xwe xwedî derneketin. ez ji wî ne bawer im, çimkî wî gelek caran gotina xwe xwariye.
gotinbêj (navdêr, mê) goyende, axivker, berdevk, peyvdar, xeberdox, peyamber, rewan, peyk, xeberdar, teter.
ji: gotin +-bêj
gotinbêjî (navdêr, mê) xîtabet, hunera gotinbêjiyê, berdevkî, peyvdarî, xeberdoxî.
ji: gotin +-bêjî
gotindar 1. axivger 2. xeberdayî 3. salixdayî
axivger , xeberdayî , salixdayî
gotine (lêker) ji gotin
gotinek tê de neçûn (biwêj) gelekî bêhnteng û hêrs bûn. heyran ka lawik çawa ye, gotinek tê de nerçe.
gotinên (yekî) bi heft bar hingiv nehatin xwarin (biwêj) gotinên pir xerab gotin. bi rasti ji gotinên wê bi heft bar hingiv nayê xwarin, lê mixabin ku di navberê de fatine heye.
gotinên (yekî) cihê xwe girtin (biwêj) gotin layiqî rewşê bûn, gotin rast derketin. ew gotinên almastê yên teqil di wê sohbetê de li hemberî zerîfeyê tam jî cihê xwe girtin. me berê guh nedayê, lê gotinên diya min giştî jî cihê xwe girtin
gotinên (yekî) daqurtandin (biwêj) ji ber hin sedemên bêgavî li hember gotinên yekî yên xerab dengê xwe nekirin. ji neçarî min stûyê xwe li ber xwar kir û ew gotinên wî daqurtandin.
gotinên (yekî) di bêjinga qul de çûn (biwêj) gotinê bandor û feyde nekirin. mixabin, min çi got, henni gotinên min di bêjinga qul de çûn.
gotinên (yekî) hev du negirtin (biwêj) di navbera gotinan de nakokî hebûn. derew kirin. baweriya min pê çênebû. çimki gotinên wî hev du nedigirtin.
gotinên (yekî) li hev nenihêrîn (biwêj) gotinan li hev negirtin ango derew axivîn. ew zehf zêde dipeyîve, belki jî loma wisa gotinên wî li hev nanihêrin.
gotinên (yekî) pîne kirin (biwêj) bi armanca parastin û alîgiriyê gotinên yekî yên ne xweş, wekî xweş nîşan dan. qet gotinên qîz.a xwe pîne neke, minfêm kir, ku ew dixwaze çi bibêje.
gotinên (yekî) serê xwe girtin (biwêj) gotin rast derneketin. mixabin ku gotinên ku wî gotin, serê xwe negirtin.
gotinên fişarde kirin (biwêj) bê rê û bê denge peyîvîn. wi gotinên fişarde kirin, ez gelekî aciz bum.
gotinên giran gotin (biwêj) gotinên tehl û ne xweş gotin. gotinên giran mebêje. zana farqînî
gotinên mezinan (navdêr, nêr) gotinên pêşîyan, Gotinên kurt ku gelek caran bi beşavendin (qafîye), li nav neteweyekê yan jî li herêmekê berbelavin û rastiyekê, heqîqetekê ku herkes dizane tîne ziman yan jî pend û şîretan didin. Nayê zanîn ku ev gotin ji teref kê hatiye dirûst kirin û encama tecrûbeyên (serborî) dûr û dirêj yê milletekîne.
Têkildar: (biwêj) mamik
gotinên nedîtî û nebînayî kirin (biwêj) gotinên pir balkêş û ecêb kirin. ‘‘yani jinek dikere hevqasî ji xelkê cihê be; tevgerên cuda, kar bi rêkûpêk, girêdaneke kevnare û rengîn, gotinên nedîtî û nebînayî, safbûneke zarokan û baweriyek xerîb. selman dilovan
gotinên pêşiyan (navdêr, nêr) gotinên mezinan, Gotinên kurt ku gelek caran bi beşavendin (qafîye), li nav neteweyekê yan jî li herêmekê berbelavin û rastiyekê, heqîqetekê ku herkes dizane tîne ziman yan jî pend û şîretan didin. Nayê zanîn ku ev gotin ji teref kê hatiye dirûst kirin û encama tecrûbeyên (serborî) dûr û dirêj yê milletekîne.
Têkildar: (biwêj) mamik
gotinên sar kirin (biwêj) di xeberdana xwe de qala tiştên ne li cih, neyînî û pozîdebûnê kirin. ev gotinên te yên sar min diêçînin. zana farqînî
gotinên tewş kirin (biwêj) gotinên ne di cih de gotin. ez ji wir qetiyam, ji ber ku tê gotinên tewş kirin û min nexwest ez li wan gotinên te guhdarî bikin1.
gotingerîn (navdêr, mê) gilîgerîn, xemaz, peyvgenn, xeberguhêz, gilîgerin (mec).
ji: gotin +gerîn
gotingerînî (navdêr, mê) gilîgerînî, gelacî, ewanî, peyvgerînî, xeberguhêzî.
ji: gotingerîn +-î
gotinî (navdêr, mê) rewşa gotinbûnê.
ji: gotin + -î.
Bikaranîn: Lêker: gotinî kirin. Navdêr: gotinîkirin
gotinî kirin (lêker)(Binihêre:) gotinî
gotinîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) gotinî
gotinkî (navdêr, mê) devkî.
ji: gotin +-kî
gotinkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye gotin kirin
gotinkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) gotin
gotinlirû (rengdêr) deqerû, dobra, rikerast, rasterast
gotinnivîs (navdêr, mê) gotindanêr, guftnivîs.
ji: gotin +-nivîs
gotinxweş (navdêr, mê) zimanxweş.
ji: gotin +-xweş
gotin to say; to tell
to say; word, saying
bêjv.t. to say: tu bêjî nebêjî=no matter what you say; f. word: bi gotineke din=in other words; ji X re Y gotin=to call X Y: gelo mirov kane ji berhemên ku bi zimanên din têne nivîsandin re bibêje berhemên kurdî?=I wonder if can one call works that are written in other languages Kurdish works?.
gotinkî verbal, oral
gotinxweş well-spoken
well-spoken
gotin lg. vatene
m. vatis n.
m. gufte, vate m.
m. çekû, laf, vate, qalûqirf, qal, soz, qese, qisa n.
gotin avêtin (yekê) qese pirodayene, vatene dsanitene, laf destene, xebere pakuyene
gotin bi gotin çekû bi çekûye, kelîme bi kelîme
gotin derxistin lg. vatene vetene, lafe vatene
gotin gerandin lg. vate çarnayene, laf çarnayene, qese çarnayene, qal çarnayene
gotin gotinê tîne bw. vate vateyî keno ra, qese qeseyî keno ra, vate vateyî ano, qese qeseyî ano, xebere xebere ana
gotin ji dev derxistin lg. fek ra qesa girewtene, fek ra xebere girewtene, fek ra vatene girewtene *gotin ji devê mêran dertê vatene fekê camêrdan ra vejîna, vatis fekê camêrdan ra vejîno
gotina tehl m. vatena venge, vata tale, vengvata, qala venge, talçekûye, vengçekûye, qesa tale, guzafe, vatena venge, talvata, vatiso veng, vatiso tal m.
gotina tews m. vatena venge, vata tale, vengvata, qala venge, talçekûye, vengçekûye, qesa tale, guzafe, vatena venge, talvata, vatiso veng, vatiso tal m.
gotina vala m. vatena venge, vata tale, vengvata, qala venge, talçekûye, vengçekûye, qesa tale, guzafe, vatena venge, talvata, vatiso veng, vatiso tal m.
gotina xwes n. vatena sîrîne, vatena wese, ziwano sîrîn, qesa wese m.
n. wecîze, vatena kibare, kelamikîbar, wesvatene m. *gotin a xwes ji qulê dikisîne marê res ziwano nerm marî qule ra veceno, ziwano wes marî lone ra veceno
gotinbêj m/n. vatox n.
gotindar m/n. vatox n.
gotinên mezinan vatenê verênan, vatenê pîlan, vatenê pîûkalikan, vateyê verênan
gotinên nerm h. vatenên ner m., qeseyên ner m., nermvateyî
gotinên pêsîyan vatenê verênan, vatenê pîlan, vatenê pîûkalikan, vateyê verênan
gotinên qirase vatenê girsî, vatenê pîlî
gotingerîn m/n. vateçarnayox, lafçarnayox, qeseçarnayox n.
gotinkî rd. fekkî, vatekî, qalkî, qalan reyde, bi fek
gotinlirû rd. herbî, rastvatox, rastevaj, rastek
gotinnivîs m/n. gufted, guftenivis, vatenûs, guftenûstox n.
gotinxwes rd. vatewes
gotin gotin, bêjîn, bêjan