Encamên lêgerînê
goril goril (gorilla gorilla) zo/nd 2.parêzker (mec) nd
1. gorîl (gorilla gorilla) zo/nd 2. parêzker (mec) nd
gor m mezar, gömüt
gor ên tomerî (an jî bikomel) toplu mezarlar
gor, gorî 1. gö(bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince) * li gorî modeya rojê günün modasına göre 2. göre (bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulursa) * li gor ku tê gotin söylendiğine göre 3. -e göre, sorulursa * li gor min her du jî yek in bana göre ikisi de bir (li)
gor, gorî (....) bir şeye göre * ev xanî tam li gorî me ye bu ev tam bize göre
gora (yekî) fireh be toprağı bol olsun
gora (yekî) kol (birinin) kuyusunu kazma(birinin) çukurunu kazmak
gora bihevrayî toplu mezar
gora bikomel toplu mezar
gora hev kolan (an jî veda(birbirinin) kuyusunu kazmak
gora ku ji hevalan re kola (ew) ketê 1) kazdığı çukura (veya kuyuya) kendisi düşmek 2) ayağına dolanmak veya dolaşmak (başkasına yapmayı düşündüğü kötülük kendi başına gelmek)
gora tomerî toplu mezar (yek) di
gora xwe de ezab kişandin kemikleri sızlamak
goran mera.
goran (i) m otlak, çayırlık, mera
goran (ii) rd 1. reaya, köylü 2. düşük karakterli kimse
goran (iii) m değişim
gorandî rd değiştirilmiş
gorandin m değiştirme
l/gh 1. değiştirmek (başka bir biçime sokmak, değişikliğe uğratmak) 2. değiştirmek (bir kimse veya şeyi bulunduğu yerden başka bir yere almak) * mamosteyê gundê me gorandin köy öğretmenimizi değiştirdiler 3. değiştirmek (bir şey verip yerine başka bir şey almak) 4. değiştirmek (birini bırakıp başkasını edinmek veya kullanmak) 5. değiştirmek (başka bur duruma, başka bir görünüme getirmek) * pere ew gorand para onu değiştirdi
gorangeh m vakıf yeri
goranî m türkü
goranî (i) bnr gor, gorî (I)
goranî (iii) m ocakta sıcak sacın altında pişirilen yuvarlak kümbe
goranî çêkirin türkü yapmak
goranî gotin türkü çığırmak, türkü söylemek
goranîbêj nd/nt türkücü
goranîbêjî m türkücülük
goranîbêjî kirin türkücülük yapmak
gorankar rd değiştirici
gorankarî m değişim
gorapik bj/m kabakulak
gorbihuşt nd/nt 1. rahmetli, rahmetlik (ölmüş bir kimsenin adı yerine kullanılır) 2. cennetmekân
gorçî ant/m böbrek
gorcîsk ant/m böbrek
gord rd kör (kesici aletler için)
gord bûn l/ngh körelmek (keskinliğini yitirmek)
gord kirin l/gh köreltmek (keskinliğini yitirmesine sebep olmak)
gorda m mezarlık, özelikle Hrıstıyan mezarlığı için kullanılır
gordbûn m körelme (keskinliğini yitirme)
gordbûyîn m köreliş
gordkirin m köreltme (keskinliğini yitirmesine sebep olma)
gore çorap.
m çorap
gore filitîn çorap kaçmak (çorabın bir teli kopup örgüsü uzunlamasına açılmak)
gorebend n çorap bağı, jartiyer
gorefiroş nd/nt çorapçı (satan kimse)
gorefiroşî m çorapçılık
goreker nd/nt çorapçı
gorekerî m çorapçılık
gorepan m 1. alan, meydan, saha 2. meydan (yarışma veya karşılaşma yeri)
gorepana ramyarî (an jî siyasetê) siyaset meydanı
gorepana werzîşî spor alanı
gorewîlk zo/m karakulak (Caracal melanotis)
goreya pozik ucu nakışlı çorap
goreya saqdirêj dizlik
goreya saqkin nd şoset
goreya saqkurt kısa çorap, soket
gorg ant/m gırtlak
gorgin rd etkin
gorginî m etkinlik
gorî m nöbet (sıra ile yapılan görev)
m 1. kurban 2. kurb(bir ülkü uğruna feda edilmiş veya kendini feda eden kimse) 3.b kurban (seslenme sözü olarak) 4. feda
gorî (iii) m tarlada bir solukta ekilen ve bir solukta da biçilen bölüm, sabanla bir solukta sürülebilen alan
gorî (iv) rd değişmiş olan
gorî bûn 1) kurban olmak 2) feda olmak
gorî girtin nöbet beklemek (veya tutmak)
gorî kirin kurban etmek, mezara koymak, gömmek.
l/gh 1. kurban etmek 2. feda etmek
1) kurban etmek 2) feda etmek
gorî yê cengê (an jî şer) savaş kurbanı
gorîbim kurban olayım! mezara gireyim.
gorîçe n mezar taşı
gorîgeh m sunak
gorik m kısa konçlu çorap
gorîker rd kurban edici
gorîkirî rd 1. kurban edilmiş 2. feda edilmiş
gorîkirin m 1. kurban etme 2. feda etme
gorîl goril.
zo/n goril (gorilla gorilla)
gorîn l/ngh 1. değişmek (başka bir biçim veya duruma girmek) 2. değişmek (yerine başka şey veya kimse gelmek)
m değişme, değişim
gorîna yarîkerî oyuncu değişimi
goringan bot/m korunga, tirfil, yabanî yonca
goristan m mezarlık, gömütlük, kabristan
goristana şehîdan m şehitlik
gorivan mezarcı.
gorker n mezarcı
gorkerî m mezarcılık
gorkol n mezar kazıyıcı
gorkolî m mezar kazıyıcılık
gorm m görümce
gormîtî m görümcelik
gormîtî kirin görümcelik yapmak (veya etmek)
gormiz bot/m hardal (Brassicanigra)
gorn m mezar, gömüt
gornebaş zo/n 1. sırtlan 2. nd/nt mezar hırsızı, nebbaş
gornebaşî m mezar hırsızlığı, nebbaşlık
gornebeşk bnr gornebaş
gornepiş zo/n 1. sırtlan 2. nd/nt mezar soyguncusu
gornepişê nav mezelan mezar soyguncusu
gornepişk bnr gornepiş
gornêr n mezarcı (mezarlığa bakan kimse)
gornêrî m mezarcılık
goro nd çorab (çocuk dilinde)
gorpe rd iri, iri yarı, iri kıyım, kocaman
gorteçene m çene deliği
gortestû n ense çukuru
gorvedêr n mezar kazıyıcı
gorvedêrî m mezar kazıyıcılık
gor 1. qebr, mezel, meqbere 2. kortal *"kes, nakeve gora kesî"
1. wek, mîna daçek li gor(a) ... yan gorî...: wek kesek yan tiştek dibêje: Li gor Quranê, mirovên baş dê biçin Biheştê û yên xirab dê biçin Dûjehê ango Cehnemê. bi baweriya kesekê/î: Li gor te, divê em çi bikin?, bi tiştekî: Meaşê wî li gor seetan e. Peyv li gor alfabeyê hatine rêzkirin. wek ku hatiye fermankirin: Divê hûn li gor şîretên min vî karî bi cih bînin..
Herwiha: anegor, angor, pey.
Hevwate: şehn 2. cihê mirî tê de (navdêr, mê) Baştir: gorr Bavên xelkê yên di temenê bavê min de hemi mirine, me li gund li ser gora wan behîv çandin. Behîvên ku li ser gora wan çêbibûn me dixwarin. Ev bavê min nasekite (geber nabe) ku ez jê xilas bim. Her roj êvarî wê şîr vexwe û spêdê rabe bibêje: Bo min avê germ ke ez ŞEYTANQÛNÎ bûme. 3. gef û gor. Binêre; gorr
gor bi gor herin ser ava şor (biwêj) bila bicehimin. ew gor bi gor herin ser ava şor, wan em hetikandin.
gor cehenem bûn (biwêj) bila biqeşite. tu çi li pey wê ketiyî? nayê, bila gor cehenem be.
gor kirin (lêker) veşêrit.
ji: gor + kirin
gor lê teng bûn (biwêj) ezab kişandin. mirov ku baş be, gor lê teng nerbe.
gora (yekî) kolan (biwêj) di pişt keseki de amadekariya ziyanê kirin. mehemed hay pê nîn e ku kamer di pişt de gora uv dikole.
gora hev kolan (biwêj) di nav hewldana ziyana li hemberî hev du de bûn. her du jî li rûyê hev dikenin, lê li pişt hev du de jî gora hev dikolin.
gora xwe bi destê xwe kolan (biwêj) di nav hewldana ziyana xwe de bûn. me got jî lê fêm nekir ku gora xwe bi xwe dikole.
goran mêrg û çîman
1. goranîaxiv (navdêr) kesên ku zaravayê wan yan zimanê wan goranî ye, her kesa/ê ji wê komê.
Herwiha: guran.
ji: ji gawiran (kafiran, zerdeştiyan), jiari. Sebebê vê ew e ku gelek ji goranîaxivan ne sunnî bûn anku ji aliyê piraniya misilmanan ve wek dîndarên nerast dihatin hejmartin. Michiel Leezenberg di nivîsa xwe ya navdar de Gorani influence on Central Kurdish (Tesîra goranî li ser kurdiya navendîsoranî) de dibêje ku goran, goranî navên derekî ne (eksonîm). Peyva goranî ya bi maneya stran ji navê wê lehceyê ye..
: goranî , goranîtî 2. pirrjimariya gorê. Binêre;, gor
gorangeh mêrga ku bi kêrî bêhnvedan û seyranan tê
mêrga ku bi kêrî bêhnvedan û seyranan tê
goranî 1. kilam, stran 2. zaravayeke kurdî ye
1. zaravayek kurdî (navdêr, mê) zaravayek zimanê kurdî ye (li hin deverên Rojhilata Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê têt peyivîn) (rengdêr) tişta/ê bi wê zaravayê.
ji: goran + -î.
: goranîtî
goranîbêj (navdêr) stranbêj, dengbêj, kilambêj, kesa/ê stranan anku goraniyan dibêje, ahengbêj.
ji: goranî + -bêj.
: goranîbêjî
goranîbêjî (navdêr, mê) rewşa goranîbêjbûnê, stranbêjî, kilambêjî.
ji: goranîbêj + -î
goranîtî (navdêr, mê) rewşa goranbûnê.
ji: goran + -îtî
goranparêz (navdêr, mê) alîgirên guherînê.
ji: goran +-parêz
gore lixwekirina piyan
(navdêr, mê) cilên bo piyan, cilek nerm e ku mirov dikin piyên xwe ku ji sertilên piyan dikarin bigihin ta gozekê yan jî çokan.
Herwiha: gurrik kurrik.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: گۆره.
Têkildar: gozek pêçî pêlav saq sol til, tilî.
ji: hevreha gurrik ya kurmanciya Xorasanê, kurrik ya devokên Anadolê, soranî گۆره‌وی (gorewî), soraniya erdelanî/cafî gorwa, şêxbizinî gûrwa, hewramî gorewe, feylî/kelhurî cwîraw/cîraw, hemû jiarami גרבא/גרבא (gûrba/graba: gore), hevreha îbrî גרב (gerev), akadî gûrabû (tûrik, çewal), erebî جورب (cewreb), erebiya devokî جوراب (cûrab). Peyva ermenî գուլպա (gulpa: gore) jî ji aramî hatiye wergirtin. Peyva farisî جوراب (cûrab) ji erebî hatiye wergirtin yan jî ji aramî hatiye wergirtin lê di bin tesîra erebî de ji gorab bûye cûrab. Ji farisî jî wek çorap ketiye tirkî û ji Rojhilata Navîn ev peyv li gelek zimanên din jî belav bûye: albanî çorape, azerî corab, bosnî čarapa, bulgarî чорап (çorap), makedonî чорап (çorap), romanî ciorap, sirbî чарапа (çarapa), teterî şorap, tirkmenistanî jorap, xirwatî čarapa... Destgork/dezgork ya kurdî jî ji wê ye..
: bêgore bigore derpiyên bigore goreker gorefiroş gorefiroşî
gorederpî (navdêr) cilek e derpî û gore bi hev ve ne (bi taybetî ji alî keç û jinan ve tên bikaranîn).
Herwiha: derpêgore dergîgore gorederpê.
ji: gore + derpî.
: gorederpîk.
Bide ber: derpî gore hevalkiras
gorefiroş (navdêr, mê) kesê/a goreyan difroşe.
ji: gore + -firoş
gorefiroşî (navdêr, mê) karê gorefiroşiyê.
ji: gorefiroş + -î
goreker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê gore dike.
ji: gore + -ker
gorekî (hoker) li gor ku tê gotin, bi gotina kesekî: Gorekî tirkan, kurd ne milet in. (Tirk dibêjin ku kurd ne milet in.)
gorevan 1. kesê ku goreyan çêdike 2. kesê ku qebrên miriyan dikole
kesê ku goreyan çêdike, kesê ku qebrên miriyan dikole
goreyî kirin (navdêr, mê) îzafî kirin.
ji: gore +-yî + kirin
gorî 1. qurban 2. fedakar
1. qurban (navdêr) qurban, fîda: Mirovên welatparêz xwe bo welatê xwe dikin gorî. (xwe bo welatê xwe didin kuştin) Ez gorî herdu çavên te bibim.Gorî te bin bav û dayika min, ya resûlê xwedê!.
Bikaranîn: Lêker: gorî bûn, gorî kirin. Navdêr: gorîbûn, gorîkirin Rengdêr: gorîbûyî, gorîkirî.
: ezgorî, gorîtî, gorîker
gorî bûn (lêker)(Binihêre:) gorî
gorî girtin (lêker)(Binihêre:) gorî
gorî makê, golik pak e (biwêj) ewled disa ji dê çêtir e. heke em li benda dê bisekiniyana, delîl li halê me bû. dîsa li gorî makê, golik pakê.
gorîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) gorî
gorîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) gorî
gorîçe kêlika gorê
kêlika gorê
gorîgeh (navdêr, mê) pêşkêşgeh, qurbangeh.
ji: gorî +-geh
gorîgirtin (navdêr, mê) (Binihêre:) gorî
gorîker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê gorî dike.
ji: gorî + -ker
gorîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye gorî kirin
gorîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) gorî
gorîl (navdêr) girtirîn anku zexmtirîn cûnê meymûnan, (mecazî) mirovê gir û zexm.
Herwiha: gorîla.
ji: Bi rêya frensî gorille ji latînî gorilla ji yewnaniya kevn.
: gorîlî, gorîlnas, gorîlnasî
gorîlî (navdêr, mê) rewşa gorîlbûnê.
ji: gorîl + -î
goristan cihê ku qebr lê tên kolan û mîrî lê tên çalkirin *"mirov diçe serdana goristanê, da ku gora wî jî tê de hebe"
cihê ku qebr lê tên kolan û mîrî lê tên çalkirin mirov diçe serdana goristanê, da ku gora wî jî tê de hebe
gorîtî (navdêr, mê) heyranî, hejmetkarî, qurbanî, heyranbûn, rewşa gorîbûnê.
ji: gorî + -tî
gorker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê gor dike.
ji: gor + -ker
gorkerî (navdêr, mê) gorvedêrî, gorkolî.
ji: gor +-kerî
gorkirin (navdêr, mê) veşartin.
ji: gor +kirin
gormiz (navdêr, mê) xendelk, xerdel, giyayek kulîlkzer ku li nêzî avan şên dibe û tê qelandin û xwarin yan jî biharateke tûj jê tê çêkirin. Navê zanistî: Sinapis arvensis
gorn 1. mala ku havînê tê bikaranîn; sermiyan 2. hevşiyê sewalan
gornapişkî bûn (biwêj) ınşelah tu gornapişkî bibi, (nifîr)
gornebaş pîşekarê diziya goristanan
pîşekarê diziya goristanan
gornebaşe goristanan bûn (biwêj) xwe veşartin. xwe ta kirin. piştî ku keçika wî revi û pê de, ew gomebaşe goristanan e.
gornepişk gornebaş, xwînmêj, hêftyar, gorneba, heftyar, torîk, wawik, gornepa, keftar, keftar
gorr 1. cihê mirovên mirî (navdêr, mê) tirb, qebir, mezar, ziyaret, mezel, qebr, aramgeh, cihê kesek mirî lê hatiye binaxkirin.
Herwiha: gor, gorn, gorrn.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: گۆڕ.
Bikaranîn: Lêker: (kesek) gorr kirin, gorr kirin. Navdêr: gorrkirin Rengdêr: gorrkirî.
ji: Teorî 1: hevreha soranî گۆڕ (gorr), kelhûrî gûrr, farisî گور (gûr), têkilî peyva gir (cihên piçekê bilind), ji Proto-hindûewropî gʰrābʰ- (kolandin, kolan), hevreha proto-slavî grobъ (grobi: gorr > polonî grób, sirbî гро̏б/grȍb, çekî hrob), proto-cermenî graban/grabō (almanî Grab inglîzî grave, danmarkî/norwecî/swêdî grav, îzlendî gröf), albanî varr... Delîlekî din jî yê têkiliya wan, ji bilî şibîna peyva gir û gorr, ew e ku di zimanên din de jî ew têkilî heye û gelek caran peyva bi maneya gir, girik wateya gorr girtiye, bo nimûne peyva τύμβος (tûmbos: girik > gorr) ya yûnanî serekaniya peyva tumba (gorr) ya latînî, tombe (gorr) ya fransî, tomb (gor) ya inglîzî û (bi rêya aramî) heta tirb (gorr) ya kurdî ye jî.Teorî 2: ji erebî قبر (qebir/qebr) > erebiya iraqî gebir > kurdî gewr/qewr > gor > gorr. Bo veguherîna b/w binere ba, baran, berf. Bo veguherîna -ew- > o
Bide ber: dor (ji erebî dewr), xox (ji erebî xewx, şor (qise, axivîn ji erebî şewr)..
: gorrandin, gorrandî, gorrbiheştî, gorrî, gorrîner, gorrkol, gorrkolî, gorristan, gorristanî
gorr kirin (lêker)(Binihêre:) gorr
gorran (soranî) (lêker) guherrîn.
Herwiha: goran. Tewîn: Lêker: -gorr-.
Têkildar: gorrandin.
ji: (Binihêre:) guherrîn.
: gorrankarî, gorraw
gorrandî (rengdêr) binaxkirî, definkirî
gorrandin 1.1, ferqî lê peyda kirin. Binêre; guhartin 2. kirin di gorrê de (lêker) gorr kirin, binax kirin, defin kirin, kirin di gorrê de(navdêr, mê) gorrkirin, binaxkirin, definkirin, kirina di gorrê de. Tewîn: Lêker: -gorrîn-.
Herwiha: gorandin (1 û 2)
gorrankarî (soranî) (navdêr) guherrandin, guhartin, guhortin, reform.
Herwiha: gorankarî.
ji: gorrankar + -î ji gorran + -kar + -î
gorrek (navdêr, mê) guherrok.
ji: gorr +-ek
gorrepan (navdêr, mê) meydan, qad, com, gom, arena, sahe, zom, rastgeh, war, wargeh, aqar, yarîgeh, lîstikgeh, werzişgeh, giyar, guher, bazarr.
Herwiha: gorepan panov.
ji: gorr + -e- + pan.
: gorrepanî
gorrepanî (navdêr, mê) rewşa gorrepanbûnê.
ji: gorrepan + -î
gorrî (navdêr, mê) gorrîn, rewşa gorrbûnê.
ji: gorr + -î
gorrîn (kurmancî) (rengdêr) têkildarî gorrê, gorrî, ya/yê gorrê.
Herwiha: gorîn.
Bide ber: guherrîn.
ji: gorr + -în. Kurdî: (soranî) (Binihêre:) gorran
gorristan (navdêr, mê) cihê gorran, meydana tirban, cihê merqedan, qebiristan, ziyaretgeh, meqbere, (mecazî) cihê ku gelek kes lê tên yan hatine kuştin: Kurdistan dê li dijminan bibe gorristan. (Gelek dijmin dê li wê derê bên kuştin.).
Herwiha: goristan, gornistan, gorrnistan.
ji: gorr + -istan.
: gorristanî
gorristanî (navdêr, mê) rewşa gorristanbûnê.
ji: gorristan + -î
gorrkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye gorr kirin
gorrkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) gorr
gortî (navdêr, mê) dirrindeyî hovî, dijwarî, dirrî, hovî.
ji: gor +-tî
gor (li a) according to, in accordance with, under, in pursuant to, in pursuance of
f. grave
1. f. method, manner, way. Also see: "li gora ..." 2. f. grave.
gore (f.) socks, stockings
gorî (f.) sacrifice
f. sacrifice; ez bi gorî=please
goristan (f.) graveyard, cemetery
f. cemetery
gorn f. tomb
gor gemäß
Grab
Grabstätte
nach
gora Dummkopf
gemäß
Laie
nach
rückständig
Ungebildeter
goranî ein Dialekt der kurd. Sprache
Lied
gore Socken
Strümpfe
gorî Spende
goristan Friedhof
gorcal gurnik; turgenia latifolia
gorcala ardî (=gorcala arra kewte) gurnika ardî; tribulus terrestris
gorcala arra kewte (=gorcala ardî) gurnika ardî; tribulus terrestris
gor d. gore, gor
m. gorne, mezele, mexbere, qebre, gore, merzele m.
goral m. bac n.
goran m. çere, puze, mera, çeregeh, olaxe n.
n. reya, reaya n.
goranîbêj m/. lawikvaj, deyîrvaj, kilamvaj n.
goranîbêjî m. lawikvajîye, deyîrvajîye, kilamvajîye, lawikvajênî, deyîrvajênî m.
gord rd. kone, kor, konî
gord kirin lg. kone kerdene
gore d. gore, gor
m. puç, kurik, punc, gewre, gor, puçik, gerwe n.
gore honandin lg. puçvirastene
gorefilitîn lng. . weke raxelesîyene
gorefiros m/n. puçrotox, gewrerotox, kurikrotox n.
gorekar m/. puçvirastox, gewrevirastox, kurikvirastox n.
gorenîs m. pîst, nistgeh, panistgeh n.
gorepan m. barac n., qad n., wa n., meydan n.f saha m., raste n.
gorewilk n. zoo. pisingê çolî, pisingo kovî n.
gorgor m. halêneke, gengola, halên, gongola, kenkola, hêlaneke, kengûla, kenkolay, gangola, kergula, gunguela m.
gorî m. gorî, gojî, guec n.
m. pawitis n. , nobete m.
m/n. gorî, qurban n.
gorî bûn lng. . gorî bîyene
gorî kirin tg. gorî kerdene, feda kerdene
gorîçe m. gornbere, gornkêle, kêlike, hemde, berkole, gornsîye, kemera mezele, kemera gorne, kêle, berkuele m.
gorîl n. zoo. gorîl n.
gorîla m. zoo. gorîle m.
gorim m. zêyî, gori m., zêyîye, guerim m.
gorimîtî m. zêyîyîye, zêyîyênî, gorimîye m.
gorimîtî kirin lg. zêyîyîye kerdene, gorimîye kerdene, zêyîyênî kerdene
gorîn lng. . vurîyene, bedelîyene
m. vurîyayis, bedelîyayis n.
goristan m. gornistan, qebristan, mezelistan n.
gorker n. gornkinitox, mezelkinitox n.
gorkerî m. gornkinitoxîye, mezelkinitoxîye, gornkinitoxênî m.
gorkol h. gornkinitox, mezelkinitox
gorkolî m. gornkinitoxîye, mezelkinitoxîye, gornkinitoxênî m.
gorm m. zêyî, gori m., zêyîye, guerim m.
gormiz m. bot. zirtirpe, xerdel, xerdal m.
gorn m. gorne, mezele, mexbere, qebre, gore, merzele m.
gornêr n. gornenîyadayox, gorne ewnîyayox n.
gornistan m. gornistan, qebristan, mezelistan n.
gorvedêr n. gornkinitox, mezelkinitox n.
gorvedêrî m. gornkinitoxîye, mezelkinitoxîye, gornkînitoxênî m.
gorcal pıtrak; turgenia latifolia
gorcala ardî (=gorcala arra kewte) demirdikeni; tribulus terrestris
gorcala arra kewte (=gorcala ardî) demirdikeni; tribulus terrestris
gorîl goril
goril gorîl, -e
gor gor, mezar, qebr, mezel, ziyaret, zêd, cihê kesên mirî tê ve hatine binaxkirin
guher, guhor, guherîn
goran kesên zaravaya / zimanê wan yê dayikanî kurdiya goranî ye (goranî)
guherîn, guhorîn, hatin guherandin / guhartin, bedil bûn, têvel bûn, wek xwe / berê neman
gorandin guherandin, guhorandin, guhartin, bedil kirin, têvel kirin, wek xwe / berê nehêlan
gorandinewe veguherandin, veguhartin
goranî stran, kilam
goranî, zaravayek zimanê kurdî ye
gorankar guherbar, guhorbar, tişta diguhere yan dikare biguhere
gorankarî guherandin, guhartin
gorepan com, gom, meydan
gorewî gore
gorhelken gorkol, kesa/ê goran dikole / çêdike
gorîn eynî, heman, her ew
guherandin, guhartin, guhorandin, bedil kirin, têvel kirin, wek xwe / berê nehêlan
gorînewe (ve)guhastin, (ve)guhezandin, bi hev guherandin,dan bi hev
goristan goristan, cihê goran