Encamên lêgerînê
girê 1.düğüm, bağ, bent, ilmik. 2.yumru.
m bağlama, bağlayış (yek bi cihekî ve)
m 1. düğüm 2. boğum (parmak veya kamış gibi şeylerin şişkin kısmı)
girê (i) m budak (dalın gövde içindeki başlangıç yeri olan ve tahtalarda görülen yuvarlak koyuca renkte sert bölüm)
girê bi pişt xistin işini bitirmek
girê dan l/gh 1. bağlamak * min hesp bi darê ve girê da atı ağaca bağladım 2. bağlamak (düğümlemek) * qeytanê pêlava xwe girê bide ayakkabı bağını bağla 3. bağlamak (denk yapmak, paket yapmak) 4. tutmak (para toplamı ...-e varmak) * tiştên ku min kirîbû 20 milyon girê dabû aldığım şeyler 20 milyon tutmuş 5. giyinip kuşanmak * xwe baş girê dabû iyi giyinip kuşanmıştı 6. ağırlamak * mêvan girê dan misafir ağırlamak 7. yaptırmak * ji xwe re bedleke nû girê da kendine yeni bir takım elbise yaptırdı
girê dan başını bir yere bağlam (birini bir işe yerleştirmek, işsizlikten, başıboşluktan kurtarmak)
girê erefayê nd Arafat
girê kirin l/gh bağlamak
girê lê dan l/bw düğümlemek
girê lê ketin l/bw düğümlenmek
girê lê xistin l/bw 1. düğümlemek 2. ilmek (halı dokunurken)
girê li ser girêyan lê xistin (an jî lê dan) 1) düğüm üstüne düğüm vurmak (atmak) 2) düğüm üstüne düğüm vurmak veya atmak (parasını pintilik ederek saklayan)
girê miradan umutsuz vaka * tu dibê qey girê mirada ye kar pê nabe umutsuz vaka, hiç bir işeyaramıyor
girê qirase kocaman
girê serbikevir peri piramidi
girê xîzê kum tepesi
girê ya xwe bi pişt xistin 1) argo işini bitirmek (işini bilmek) 2) köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı demek lazım
girêba bj/m ur, kanser
girêbabûn m kanserleşme
girêbanasî m kanser bilimi, kanseroloji
girêbayî rd kanserli
girêbayî bûn l/ngh kanserleşmek
girêbayîbûn m kanserleşme
girêbend m yakı
girêbend (ii) wj/m terkibibent
girêbend girêbend lê xistin yakı vurmak
girêcan m ruhî sıkıntı
girêçik ant/m eklem
girêçik hev girtin eklemlenmek
girêçik kirin l/gh eklemlemek
girêçikkirin m eklemleme
girêçk ant/m eklem, mafsal
girêd m 1. çeper 2. şart
girêdan düğümlemek, bağlamak.
m 1. bağlama 2. bağlama (düğümleme) 3. bağlama (denk yapma, paket yapma) 4. tutma (para toplamı ...-e varma) 5. kuşantı, giyim kuşam, kiyafet, giyinip kuşanma 6. ağırlama 7. yaptırma 8. bağlantı
girêdana kemerê (an jî piştê) kemer bağlama (gelinin beline kemer bağlama töreni)
girêdanî m 1. bağlılık 2. bağıntı, bağlantı, irtibat 3. mec bağlılık, sadakat
girêdank ilinti.
m büyük taşı bağlama taşı
girêdar bağlayıcı.
rd 1. bağlı 2. nd/nt bağlayıcı 3. sözleşmeyi bağlayan
girêdayî rd 1. bağlı 2. bağlı, sadık 3. bağlı (halk inancına göre büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş erkek) 4. ilişik 5. kuşamlı, kuşanık 5. kuşanık * bi çek û rextan girêdayî bû silâhlarla kuşanıktı
girêdayî bûn l/ngh bağlı olmak
girêdayîbûn m bağlı olma
girêdayîn m 1. bağlayış 2. bağlayış (düğümleme) 3. bağlayış (denk yapma, paket yapma) 4. tutma (para toplamı ...-e varma) 5. giyinip kuşanış 6. ağırlama 7. yaptırış
girêdayîtî m 1. bağlılık 2. bağlılık, sadakat 3. kuşamlılık
girêdek rz/m 1. bağlaç 2. rd rabite, bağlayan
girêder rd bağlayıcı
girêfîtik m kolay çözülen düğüm
girêgût m 1. kör düğüm 2. mec kör düğüm (çözülmesi güç sorun)
girêhişk kör düğüm.
m 1. kör düğüm 2. mec kör düğüm (çözülmesi güç sorun)
girêk m 1. düğüm 2. ilmek, ilmik 3. ant boğum, düğüm * girêka damar damar boğumu * girêkên dest el düğümleri 4. yumru (yuvarlak, şişkin şey)
girêk (i) m budak (dalın gövde içindeki başlangıç yeri olan ve tahtalarda görülen yuvarlak koyuca renkte sert bölüm) * ev dep pir bigirêk e bu tahta çok budaklı
girêk avêtin (...) -e düğüm atmak, düğümlemek
girêk bi girêk düğüm düğüm
girêk bi pişt heçû xistin argo işini bitirmek
girêk ketin qirika (yekî) boğazı düğümlenmek
girêk lê dan l/bw düğümlemek
girêk lê ketin l/bw düğümlenmek
girêk lê xistin l/bw düğümlemek, düğüm atmak
girêk li pişt ketin işini bitirdikten sonra sırtını dönmek
girêka bez yağ kesesi
girêka firboqî gemici düğümü
girêka kore kör düğüm
girêka xwe bi destê xwe venekî kes ji te re venake kendi sorunu kendin çözmessen kimseler çözmez
girêka xwe bi pişt xistin argo işini bitirmek, ununu elemek, eleğini asmak
girêka xwe li paş xistin argo ununu elemek, eleğini asmak, işini bitmek
girêker rd bağlayıcı
girêkgirêkî rd boğum boğum
girêkî rd 1. boğumlu 2. yumrulu
girêkî bûn l/ngh yumrulanmak, yumrulmak
girêkîbûn m yumrulanma, yumrulma
girêklêdan m düğümleme
girêklêketî rd düğümlü, düğümlenmiş olan
girêklêketin m düğümlenme
girêklêxistin m düğümleme
girêkor m 1. kör düğüm 2. mec kör düğüm (çözülmesi güç sorun)
girêkutik m 1. kör düğüm 2. mec kör düğüm (çözülmesi güç sorun)
girêkwîrk m 1. kör düğüm 2. mec kör düğüm (çözülmesi güç sorun)
girêlêdan m düğümleme
girêlêketin m düğümlenme
girêlêxistin m 1. düğümleme 2. ilme (halı dokunurken)
girêmêr n insan azmanı
girêqutk m kör düğüm
girêş m meme (hayvan memelerin yapışık olduğu toparlakça organ)
girêse m el değirmeni
girêz m salgı, ifraz, salya
girêzank m kitre
girê (navdêr, mê) girêk, bend, bestik, girêdan, bi tiştekê/î ve girtin, asêkirin, ben.
ji wêjeyê: Min rebena girêdana qîz û bûkê welatê serhedê, xelkê Elajgirê (Zêtka)Bide ber, kirê.
Bikaranîn: Lêker: girê dan, girê kirin. Navdêr: girêdan, girêkirin Rengdêr: girêdayî.
ji: Têkildarî girtin, Proto-aryayî:grath- (girê dan) Pûnjabî: gryh (girê, girêk) Middle Persian: grih (girê, girêk) Sogdî: ģrnš (girê, girêk) Farisî: girih (girê, girêk) Kurdî: girê (girê, girêk) , ebyanî: gira (girê, girêk) siv: gira (girê, girêk) ... Zazakî: gire (girê, girêk) Sanskrîtî: granth- (girê, girêk) Çavkanî: Cheung p.123 Pokorny: -.
: girêder, girêhiç, girêfît, girêfok
girê bûn (lêker)(Binihêre:) girê
girê dan (lêker)(Binihêre:) girê
girê dayene (Zazaki) girê dan
girê kirin (lêker)(Binihêre:) girê
girê te netemire (biwêj) ji xwedê dixwazim girê te netemire. (nifir)
girê û beriyên (yekî) ji xelkê re man (biwêj) wekî tirane di wateya “ma mal û milkê wî/wê tune bû” de tê gotin. erê eman ha. bila girê û beriyên gulnazê ji xelkê re nemine, (qerf)
girê xwe avêtin hundir (biwêj) kîna xwe nîşan nedan. erê, ew xwe kifş nake, lê girê xwe diavêje hundir.
girê xwe bi destê xwe vemirandin (biwêj) bi xwe çareseriya xwe ditin. heta ku mirov girê xwe bi destê xwe venemirine, dilê mirov rehet nabe.
girê xwe bi destên min derman neke (biwêj) min ji bo kar û berjewendiyên xwe neke sedem. ez ne destiyê dase me. girê xwe bi destên htin derman neke.
girê xwe pê xurandin (biwêj) belaya xwe yekî gerandin. ev bêbav dixwaze girê xwe bi min bidê xurandin, vêca serê min dê têkeve belayê.
girêba 1. nexweşiyeke bakî û jandar a ku dikeve masûlke û gehên mirovî 2. kînora ku di rehçikên xwînê de derdikevin
nexweşiyeke bakî û jandar a ku dikeve masûlke û gehên mirovî, kînora ku di rehçikên xwînê de derdikevin.
Bikaranîn: Lêker: girêba bûn, girêba kirin. Navdêr: girêbabûn, girêbakirin Rengdêr: girêbabûyî, girêbakirî
girêba bûn (lêker)(Binihêre:) girêba
girêba kirin (lêker)(Binihêre:) girêba
girêbabûn (navdêr, mê) (Binihêre:) girêba
girêbabûyî (rengdêr) (Binihêre:) girêba
girêbakirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye girêba kirin
girêbakirin (navdêr, mê) (Binihêre:) girêba
girêbanasî (navdêr, mê) kansêrnasî, kansêrolojî.
ji: girêba +-nasî
girêbend 1. cihê girê ya ku bendik lê hatiye şidandin 2. peyman
(navdêr)cihê girê ya ku bendik lê hatiye şidandin, peyman
girêbenda zewacê peymana nikahê
girêbest şala navê; şûtik
(navdêr, mê) peyman, eqd, soz, pakt, wehd, rêkeftin, mitabeqet, miwafeqet, kontrat, tifaq, miwahede, qewl.
ji wêjeyê: Hikûmeta Kurdistanê radigihîne ko daxuyaniyên vê dawiyê yên wezîrê petrola Îraqê Husên Şehristanî li ser ”neqanûnîbûna” girêbestên petrolê yên hikûmeta Kurdistanê bi hemû awayî red dike.(KTV, 9/2007).
Hevwate: hevbest.
ji: girê + bestin - -in
girêbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) girê
girêbûyî (rengdêr) (Binihêre:) girê
girêcan bêaramiya giyanî
bêaramiya giyanî
girêçik movik
movik
girêdan 1. bi hev ve kirin, bestin 2. gilê kirin *"hesp li ser afirê keran nayê girêdan"
(navdêr)(Binihêre:) girê
girêdanî (navdêr, mê) peywend, pêwend, girêdayîtî, vebestîtî, bestandîtî.
ji: girê +-danî
girêdank (navdêr, mê) peyman, girêbend
girêdankî (navdêr, mê) bi girêdam.
ji: girêdan +-kî
girêdar (rengdêr) bendikar.
ji: girê +-dar
girêdayî 1. biservekirî 2. gilêkirî, beste
girêdayî hev du bûn (biwêj) bi hev du re sax û durist bûn. ji hev û din hez kirin. kes nikare têkeve navbera wan, ew girêdayî hev du ne.
girêdayî kirin (lêker) tabî kirin, binxistin, binemr kirin.
ji: girêdayî + kirin
girêdayî man (lêker) dûçar man.
ji: girêdayî + man
girêdayîş bestiya (Zazaki) hate bestin, hate girêdan
girêdek (navdêr, mê) tişta/ê ku tişt pê tên girêdan, (rêziman) konjoksiyon, konjuksiyon, peyvikên ku pê peyv yan hevok bi hev re girê didin (wek: û, ku, çimkî, ji ber ku, lew û hwd).
Bide ber: girdek, girek.
ji: girêdan - -an + -ek.
: girêdekî
girêdekî (navdêr, mê) rewşa girêdekbûnê.
ji: girêdek + -î
girêder (navdêr, mê) pêkvegirêder.
ji: girê +-der
girêdêr (navdêr, mê) bendikar, girêdar, girêker, zarûrî.
ji: girê +-dêr
girêhişk hişkegilê
hişkegilê
girêk cihê ku bi hev ve hatiye bestin; gilê *"girêka ku bi destan vebe, hewceyî diranan nake"
girêk ketin qirika (yekî) (biwêj) ji ber pirsgirêkekê gelekî aciz bûn. (ji ber wê jî di axaftinê de astengî kişandin.) dema min ew mesele seh kir û nehir, ew mêrikê ku serberjêri berdabûn birê, hate ber çavên min û girêkek kete qirika min. evdile koçer
girêk ketin qirikê 1. kelogirî bûn 2. nan di gewriyê de nedehîn
girêk li pişt heçikê ketin (biwêj) ji pirsgirêk û kêşeyan xelas bûn. karê xwe qedandin. divê beta ku girêk li pişt heçike keve tu li ber xwe bid1.
girêka xwe bi destê xwe vekirin (biwêj) pirsgirêka xwe bi xwe çareser kirin. “ma ji destê bengin û meyro çi dihat? wan ê bi alikariya evdal girêka xwe bi destê xwe vekirana ” mehmed uzun
girêker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê girê dike, girêdêr, girêdar.
ji: girê + -ker
girêkî (navdêr, mê) gupikî, giloverkî.
ji: girê +-kî
girêkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye girê kirin
girêkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) girê
girêkor (navdêr, mê) girêya bi darî tund kirî, î’k
girêlbûn (navdêr, mê) gilorbûn
girêlkirin (navdêr, mê) gilorkirin
girêmestî (navdêr, mê) berfeşîr, berfok, befrok, mot, dondirme, bestenî.
Bide ber: girêbest
girênedayî (rengdêr) qayimnekirî.
ji: girê +nedayî
girêpêç babelîsk
babelîsk
girêş der bûn (biwêj) xerabiyek bi serî de hatin. bila gir eş a wî der be, ev bela di rûyê wî de hat serê min.
girêvekirin (navdêr, mê) (Binihêre:) girê
girêz gilêz
girê f. knot, tumor.
girêdan v.t. to tie, to connect: navê bajêr li cem min bi navê nanê firnê, şekir û helawê hatibû girêdan=for me the word ‘city’ was connected to the words ‘bakery bread,’ ‘sugar,’ and ‘halvah’
v.t. to tie, to connect: navê bajêr li cem min bi navê nanê firnê, şekir û helawê hatibû girêdan=for me the word ‘city’ was connected to the words ‘bakery bread,’ ‘sugar,’ and ‘halvah’
girêkî Greek
girêcan stress
girêdan verbinden
girêdandin binden
girêdayî abhängen
angebunden
angeschlossen
verbunden
girêj schmutzig
girêk Knoten
Konjunktion
schwieriges Problem
Tumor
girê m. tip. gilmik, gilîye, gire, gulpik, gudik n.
m. perse, alange, problem, persgire, mesele, aloz m.
m. gire, best n.
girê bûn lng. gire bîyene
girê dan lg. gire dayene, bestnayene
girê girê h. gire gire
girê lêdan lg. . gire pirodayene, gireriestene
girê serbikevir m. perîpîramîd, pîramîdê pêrîye n.
girêba m. tip. gireva, va, hewa, suzî, romatîzma n.
m. tip. kerkenc, kanser, rêsa merdimwere, qanser n.
girêbanasî m. kanserologî, kerkencnasîye, kerkencsinasîye, kansersinasîye n.
girêbayî rd. kerkenrin, kanserin
girêbayî bûn lng. kerkenrin bîyene, kanserin bîyene
girêbend m. qîrbend, yaxî n.
girêbest n. kîsik, kîs, girwêst, kêsik, çêsik, kîse, kîsk n.
girêç m. hengame., haybro, herese, qerebelix, semate, hayle m., teqereq, gimîûnalî, zelemele, çîlvîlîye, gurintî, xirerir, teqereqe, gimîûnalî, welwele, samate, somate, zimîûnalî n.
girêçk m. ana. kabok, movik, kavok, mobik n.
girêdan m. giredayis, bestnayis n.
girêdanî m. giredane, têkilî m.
girêdayî rd. beste, giredaye, pabeste, pirabeste, pabende
rd. têrapîste, pîste
girêdayîtî m. dilsozîye m., wefa n., sedeqat /?., pêbestîye m., pêbawerîye m., giredayîye m.
girêdêr rd. giredar, gireker
girêhisk m. gireyo kor, gireyo husk, girehusk, korgire, girewo kor n.
girêk m. rz. bestox n.
m. gire n.
girêk lêketî rd. girepiroginaye
girêk lêxistin lg. . gire pirodayene, gire riestene
girêka kor m. gireyo kor, gireyo husk, girehusk, korgire, girewo kor n.
girêkasist m. gireyo sist, gireyo sistpist n.
girêklêxistin m. girepirodayis, gireriestis n.
girêkok rd. girebest, peyek, dimik
girêkor m. gireyo kor, gireyo husk, girehusk, korgire, girewo kor n.
girêkutik m. gireyo kor, gireyo husk, girehusk, korgire, girewo kor n.
girêlêdan m. girepirodayis, gireriestis n.
girêmitik m. tip. kurike, xirtik, dîfterî m.
girês m. guhandil, gandil n.
girêse m. destarî, destare, distarî m.
girêya sto m. ana. mora vileyî m.
girêz m. gilêzî, alêzî, alîye, malêzî, gewel, lêzike, sorike, gilêjge, alu, gilêjinge, alî, gilazige, alazî, malyez, gilêskî, girêze, olîye, gilyejg, gilêjg m.
m. bîyo. lêzike, îfraz m.
girê girê, girêk
xilf
girê dan girê dan
girêdiraw girêdayî
girêkiwêre girêkor, girêya nikare bi asanî bêt vekirin