Encamên lêgerînê
gewir m değişim
gewiran (i) m değişim, değişme
gewiran (ii) m 1. sindirme, hazmetme 2. özümlenme, özümsenme 3. biy özümleme
gewirandin (i) m büyütme
l/gh ululamak, yüceltmek
gewirandin (ii) m 1. değiştirme (başka bir biçime sokma, değişikliğe uğratma) 2. değiştirme (bir kimse veya şeyi bulunduğu yerden başka bir yere alma) 3. değiştirme (bir şey verip yerine başka bir şey alma) 4. değiştirme (birini bırakıp başkasını edinme veya kullanma) 5. değiştirme (başka bur duruma, başka bir görünüme getirme)
l/gh 1. değiştirmek (başka bir biçime sokmak, değişikliğe uğratmak) 2. değiştirmek (bir kimse veya şeyi bulunduğu yerden başka bir yere almak) * mamosteyê gundê me gewirandin köy öğretmenimizi değiştirdiler 3. değiştirmek (bir şey verip yerine başka bir şey almak) * ev sol ji te re biçûk e, bigewirîne bu ayakkabı sana küçük, değiştir 4. değiştirmek (birini bırakıp başkasını edinmek veya kullanmak) 5. değiştirmek (başka bur duruma, başka bir görünüme getirmek) * pere ew gewirand para onu değiştirdi
gewirandin (iii) m 1. sindirme, hazmetme 2. özümleme, özümseme
l/gh 1. sindirmek, hazmetmek 2. özümlemek, özümsemek
gewirîn (i) m ululama, yücelme
l/ngh ululamak, yücelmek
gewirîn (ii) m 1. değişme (başka bir biçim veya duruma girme) 2. değişme (yerine başka şey veya kimse gelme) 3. değişme (başka bir şeyle yer değişme)
l/ngh 1. değişmek (başka bir biçim veya duruma girmek) 2. değişmek (yerine başka şey veya kimse gelmek) * dê gerînendeyê dibistanê bigewire okulun müdürü değişecek 3. değişmek (başka bir şeyle yer değişmek)
gewirîn (iii) m 1. yarama 2. sindirilme, hazmedilme 3. özümlenme, özümsenme
l/ngh 1. yaramak 2. sindirilmek, hazmedilmek 3. özümlenmek, özümsenmek
gewirok rd mübeddel
gewirtin bnr gewirandin (II)
gewirandin lg. gewhernayene, gewher kerdene
lg. gewrnayene, gewr kerdene
lg. hemelnayene, feriknayene, hezm kerdene, hezmnayene
m. hemelnayis, feriknayis, hezmkerdis, hezmnayis n.
lg. vurnayene, bedelnayene, bedilnayene
m. vurnayis, bedelnayis n.
gewirîn lng. hemelîyene, ferikîyene, hezm bîyene, hezmîyene
n. hemelîyayis, ferikîyayis, hezmbîyayis, hezmîyayis n.
m. vurîyayis, bedelîyayis n.
lng. . vurîyene, bedelîyene