Encamên lêgerînê
gerîn gezmek, dolaşmak.
m 1. gezme, gezinme, dolaşma 2. gezme, dolaş(bir yerde yürüme) 3. gezinme (belirli bir çevre içinde gezinip durma) 4. gezme, arama (bulunma) 5. dolaş(bir yeri belli bir amaçla gezme) 6. dolaşma (denetlemek amacıyla gezme) 7. dolaşma (kan için; akma) 8. dolan(bir şeyin çevresinde dönme) 9. dolanma, dönelme (gelişigüzel gezme) 10. dönme (kendi ekseni veya başka bir şey etrafında hareket etme) 11. dönme (geri gelme, geri gitme) 12. dönme (belirli bir yerde dolaşma) 13. ara(birini veya bir şeyi bulmaya çalışma) 14. ara(bir yöntemi bulmaya çalışma) 15. ara(bir şeyin yokluğunu duyarak geri gelmesini isteme, özleme) 16. yürüme (karada veya suda herhangi bir yöne doğru sürekli olarak yer değiştirme) 17. yürüme (yayan gezme, yayan gitme) 18. çıkma, flört etme 19. dilenme
l/ngh 1. gezmek, gezinmek, dolaşmak * em vê havînê li gelek cihan geriyan bu yazın bir çok yeri gezdik * ez derketim der ji xwe re hinek gerîm dışarı çıkıp biraz dolaştım 2. gezmek, dolaşm(bir yerde yürümek) * sola xwe derdixist û pêxwas digeriya ayakkabısını çıkarır yalın ayakla gezerdi 3. gezinmek (belirli bir çevre içinde gezinip durmak) * di hundirê odeyê de digere odada geziniyor 4. gezmek, aramak (bulunmak) * şewqa min li vir çi dike? şapkam burada ne geziyor? 5. dolaşm(bir yeri belli bir amaçla gezmek) * ez dê îro li muzeyê bigerim bu gün müzeyi dolaşacağım 6. dolaşmak (denetlemek amacıyla gezmek) 7. dolaşmak (kan için; akmak) * di rehên wan de eynî xwîn digere damarlarında aynı kan dolaşıyor 8. dolanm(bir şeyin çevresinde dönmek) 9. dolanmak, dönelmek (gelişigüzel gezmek) 10. dönmek (kendi ekseni veya başka bir şey etrafında hareket etmek) * tekelek digere tekerlek dönüyor 11. dönmek (geri gelmek, geri gitmek) 12. dönmek (belirli bir yerde dolaşmak) 13. aram(birini veya bir şeyi bulmaya çalışmak) 14. aram(bir yöntemi bulmaya çalışmak) * ji bo ku li fabrîkayê hilberînê zêde bikin li azîneke nû digerin fabrikada üretimi artırmak için yeni yöntem arıyorlar 15. aram(bir şeyin yokluğunu duyarak geri gelmesini istemek, özlemek) 16. yürümek (karada veya suda herhangi bir yöne doğru sürekli olarak yer değiştirmek) * çiyayên cemedê ber bi başûr ve geriyane buz dağları güneye yürümüş 17. yürümek (yayan gezmek, yayan gitmek) * ez dixwazim hinekî bigerim biraz yürümek istiyorum 18. çıkmak, flört etmek * bi keçikeke din re digere başka bir kızla çıkıyor 19. dilenmek * ji xwe re digere kendine dileniyor
gerîn û hey gerîn dönüp dolaşmak (veya döne dolaşa) * megere li cihê kaş mebîne xewnên şaş ne şeytanı gör ne de kuluvallahı oku * megere li newalan nebîne xeyalan ne şeytanı gör ne de kuluvallahı oku
gerîna beredayî sürtme
gerînde rd gezgin, seyyar
gerîndetî m gezginlik, seyyarlık
gerînek (i) m arayış
gerînek (ii) erd/m 1. burgaç, eğrim, çevri 2. çevrinti (su ve hava çevrintisi) 3. rd döner, dönel
gerînende yönetim.
nd/nt 1. müdür 2. yönetmen
gerînendegeh m müdüriyet, müdürlük (mürünün görev yaptığı yer)
gerînendekar nd/nt müdür
gerînendekarî m müdürlük
gerînendetî m 1. müdürlük 2. yönetmenlik
gerînendetîya darayî mal müdürlüğü
gerînendeyê asayîşê emniyet müdürü
gerînendeyê darayî mal müdürü
gerînendeyê giştî 1) genel müdür 2) genel yönetmen * gerînendeyê giştî yê weşanê genel yayın yönetmeni
gerîngeh daire (ev), yönetim dairesi.
m 1. büro * gerîngeha paçevaniyê tercüme bürosu 2. daîre * min bihîst ku di gerîngeheke dewletê de dest bi xebatê kiriye devlet dairesinde çalışmaya başladığını duydum
gerînî rz/m şart, şart kipi
gerînk m büro, yazıhane
gerînok m girdap
gerîn/digere/bigere 1. seyahet kirin, geşt kirin, çûn seyranê 2. (kar) bi rê ve çûn *"aş digere bi avê, law dike karê bavê"
gerînek kuna di bin avê a ku av bi zivirînê tê re derbasî cihekî din dibe
kuna di bin avê a ku av bi zivirînê tê re derbasî cihekî din dibe
gerînende 1. mudîr 2. berpirsyar
(navdêr) birêveber, midûr, serperişt, pêşeng, pêşewa, serkar, serperiştkar, serok.
: gerînendehî, gerînendetî, gerînendeyî
gerînendegeh (navdêr, mê) birêvebergeh, midûritiyet, meqamê gerînende.
ji: gerînende +-geh
gerînendetî (navdêr, mê) serperiştî, birêveberî, pêşengî, pêşewayî, serkarî, serkirdetî, serokatî, rewşa gerînendebûnê.
ji: gerînende + -tî
gerînge 1. rojgeran 2. pergala ku gera tiştan têkûz dike
rojgeran , pergala ku gera tiştan têkûz dike
gerîngeh (navdêr, mê) îdarexane.
ji: gerîn +-geh
gerînî (navdêr, mê) mercdar, hekînî.
ji: gerîn +-î
gerînkar (navdêr, mê) gerîde, gerînvan.
ji: gerîn +-kar
gerînkarî (navdêr, mê) gerîdevanî, gerînvanî.
ji: gerîn +-karî
gerînvan (navdêr, mê) gerîde, gerînkar.
ji: gerîn +-van
gerînvanî (navdêr, mê) gerîdevanî, gerînkarî.
ji: gerîn +-vanî
gerîn (bigere) to (take a) walk, to travel
to wander
gerînende head, director, manager, supervisor
(m.) manager
gerînendekarî (f.) administration, management
gerînendeyî headship, directorship, management, directorate
gerîn reisen
suchen
umherwandern
gerîna dinê Lauf der Welt
Treiben der Welt
gerînende Direktor
gerîn lng. gêrayene, cewlan kerdene, çerexîyene, cewlan xo dayene, fetelîyene, seyran kerdene, cêrayene, geyrayene
m. gêrayis, cêrayis, fetelîyayis, çerexîyayis n. di nav de gerîn lg. . tede gêrayene, pira gêrayene, tagêrayene
lng. re dgêrayene, ere dcêrayene, ro dfetelîyene
gerînek m. cog. gêjike, girawe, sîpe, gêrike, girdawe, çerxê awe m.
gerînende m/n. midur, serwer, dîrektor, çerexnayox, mudur n.
gerînendetî m. midurîye, serwerîye, çerexnayoxîye, midurênî, serwerênî m.
gerînendeyê darayî midurê malûmilkî, serwerê malûmilkî
gerînendeyê gistî n. serwerê pêroyî, midurê pêroyî n.
gerîngeh m. îdare, kargeh, îdarexane, rayeraberdisgeh, sermîyangeh, îdaregeh n.