Encamên lêgerînê
bnr gih
gîdon m gidon, yönelteç
gîfek m çöplük, çöp yeri
gîfik m püskül
gîft m söz, lâf * li gur û gîfta berê çûn eski üsula göre gitmek
gîhanîsk bot/m yabanî mercimek
gîhev ikramiye.
n 1. kısmet, nasip 2. kısmet (olayların kötü sonuçlarını tevekülle karşılama durumu)
gîjik bnr gîjok
gîjok bot/m alıç 1. (Crataegus) 2. alıç (bu ağacın yemişi)
gîl (i) m dal, ağaç dalı
gîl (ii) m çamur
gîlzar m çamurlu yer
gîm (i) m 1. demet bağlama bağı 2. buğday demeti
gîm (ii) bot/m sepetçi süğüdü
gînî m beze
gîr rd asi
gîr kirin l/gh ertelemek
gîr û girîft m sorun, proplem
gîrak m tutkal
gîrak kirin l/gh tutkallamak
gîraka lastîkan lâstik tutkalı
gîraka plastîk plastik tutkal
gîrakkirî rd tutkallı, tutkallanmış
gîrakkirin m tutkallama
gîraknekirî rd tutkalsız, tutkallanmamış olan
gîrd rd abes (boş, gereksiz, yersiz)
gîrdan hiq/m hacir, kısıt
gîrdan kirin l/gh hacir etmek, kısıtlamak
gîrdankirin hiq/m hacir etme, kısıtlama
gîrdar rd hacirli, kısıtlı
gîrdarî m hacirlilik, kısıtlılık
gîre bj/nd kabız
gîre bûn l/ngh kabız olmak
gîre kirin l/gh kabız etmek
gîrebûn m kabız olma
gîrebûyîn m kabız oluş
gîrekirin m kabız etme
gîretî m kabızlık
gîrî m asilik
gîrik m un, yağ ve düğürden yapılan bir yemek
gîrkirin m erteleme
gîro (i) tutuklu * hûn evîna min ez ji we re gîro siz sevdamsınız ben size tutuklu
gîro (ii) m 1. gecikme 2. ertelenme
gîro bûn l/ngh 1. gecikmek 2. ertelenmek
gîro kirin tehir etmek.
l/gh 1. geciktirmek 2. ertelemek
gîrobar rd ertelenebilir
gîrobûn m 1. gecikme 2. ertelenme
gîrobûnî m 1. gecikme 2. ertelenme
gîrobûyîn m 1. gecikiş 2. erteleniş
gîrode rd bir olaya bulaşmış, karışmış kimse
gîroker rd 1. geciktirici 2. erteleyici
gîrokirî rd 1. geciktirilmiş 2. ertelenmiş, tehirli
gîrokirin m 1. geciktirme 2. erteleme
gîrov m belge
gîşe m gişe
gîşegirtî rd kapalı gişe
gîşevan nd/nt gişeci
gîsin n saban kulağı, saban demiri
gîsin lê xistin l/bw saban sürmek
gîsin zingarî nabe çalışan demir pas tutmaz
gîsinê di çavê xwe de nabîne, derziya hûr di çavê hevalê xwe de dibîne kendindeki büyük kusuru görmez arkadaşının küçük kusurunu affetmez
gîsinê reş yeşerme ile birlikte don ve ayazın vurduğu ekin
gîsinê xebatkaran diçirise çalışan demir pas tutmaz (veya ışıldar)
gîsinê zêr yagmur sonrası yabanî otların yeşermesi ardından sürüm ve ekim
gîsinlêxistin m saban sürme
gîşir bnr kêran
gîsk keçi yavrusu, çepiş.
nd/nt 1. çebiç 2. mec kefaret, ceza
gîska ezepan nd boyunduruk parası (genç delikanlıların gelin alayının önünü keserek aldığı hediye)
boyunduruk parası
gîska mêvanan misafirlere söyletilen türkü
gîskê pîrê Rumî takvimine göre Mart başında başlayan bir fırtına
gîskfetisîn nd Rumî takvimine göre 28 Şubat ve 13 Mart dönemi
gîskok nd berdelacuz, kocakarı soğuğu, koca karı fırtınası ( 9-18 mart arasında)
gîskokuro nd Rumî takvimine göre 28 Şubat ve 13 Mart dönemi
gîsn bnr gîsin
gîştik n şalvarın altına dikilen ince ve dar parça
gît n 1. badire, varta * em ji vî gîtî jî xelas bibin çi baş e bu badireden de kurtulsak ne iyi 2. darboğaz (fırtına, bunalımlı durum) * wek civak me ev gît jî li dû xwe hişt toplum olark bu darboğaz da atlattık
gîtar m gitar
gîtarîst nd/nt gitarist
gîtarjen nd/nt gitarcı
gîtarjenî m gitarcılık
gîte m varta (tehlikeli durum)
gîtê gamêşqiranê nd öküz soğuğu
gîtê gîsko nd kocakarı soğuğu, koca fırtınası, mart dokuzu ( 9-18 mart arasında)
gîtê gîskok Mart dokuzu
gîtê heftikê nîsanê heye pê bawer nebin siteisevir her saati bir devir
gîtî nd 1. dünya, darıdünya, yer yüzü 2. dünyasal
gîtik ant/m incik, incik kemiği, kaval kemiği, bacak kalemi
gîtir ant/n baldır
gîv rd kibirli, gururlu
gîvale m 1. ekip, takım * wê gîvaleyek li ber vê bînahiyê raweste bu binayı bir takım bekleyecek 2. lşk bölük
gîx n yüz hatları
gîyagewrik bozot; heliotropium
gîyakê sêva petalsiz, papatya; matricaria discoidea
gîyameşk eşek madımağı / kaz otu; polygonum aviculare
gîyayê kevno kuş fiği; vicia cracca
gîyayê kewlîk kuş fiği; vicia cracca
gîz (i) n çeyiz
gîz (ii) m silgi
gîzan rd çok bilen
gîzanî rd ünlü
gîze n zamanından önce çiftleşen teke
gîzik bnr gûzek
gîzme çizme.
m çizme (koncu diz kapaklarına kadar çıkan bir tür ayakkabı)
gîzmefiroş nd/nt çizmeci (satan)
gîzmefiroşî m çizmecilik
gîzmeker nd/nt çizmeci (imal eden)
gîzmekerî m çizmecilik
gîzmesaz nd/nt çizmeci (tamir eden)
gîzmeya saqdirêj sokman
gîzmeya saqkin edik, kısa çizme
gîzok bnr gûzik
gîzre rd ne kuru ne de yaş ağaç
hemî, tev; Cînav.
Herwiha: giş gişt gîh gîş.
Hevwate: hemî hemû hemîçk hemûçk her pêkve tev têkde xirr xirrek.
: giştî giştîname
gîfank (rengdêr) cihê ziblî lê xir ve dikin, gîfik, sergîfk, zibildan
gîfik serkên pateyî bi rîşîk nexşandî diêxin kulav dersok û perokan jibo ciwanî yê, pend, :te gîfik birnêş ang; dema mirov karekî çi jê çê neke, gîfank, sergîfk
gîh Wate.
Herwiha: giş gişt gî.
Hevwate: hemî hemû hemîçk hemûçk her pêkve tev têkde xirr xirrek.
: giştî giştîname
gîha 1. riwekek e (navdêr, nêr) (Binihêre:) giya 2. gîhan (tewandî) (lêker) rayê lêkera gîhan bo demên borî: Ez gîham malê.
gîha li ber gur e, goşt li ber mîhê ye (biwêj) ji bo kaiên çiloçepî û berevajî tê gotin. kîa çawa rewş xweş be? gîha li ber gur e, goşt li ber mîhê ye.
gîhandin (lêker)radest kirin, teslîm kirin.
ji: gîh +-andin
gîhev îkramiye
îkramiye
gîheva cejnê bexşîşa eydê
gîlan Serenav,mê, welatê Gîlaniyan, parêzgehek ji Îranê, beşek ji Kurdistanê
gîlanî (navdêr) neteweyê serekî yê Gîlanê, kesên ku bi gîlekî diaxivin, beşek ji kurdanBibe ber, gîlekî.
Têkildar: Kurd, Taliş, Mazenderanî, Belûç.
ji: Gîlan + -î
gîlekî (navdêr, mê) zimanek arî (îranî) ye ku şibîneke mezin li gel zimanên kurdî heye.
Têkildar: belûçî, talişî
gîr [I] 1. tund 2. asê 3. girtî 4. rawestayî [II] qebiz
tund, asê, girtî, rawestayî, qebiz.
Bikaranîn: Navdêr: gîrbûn
gîr bûn 1. qebiz bûn 2. rawestan 3. asê bûn
(lêker)qebiz bûn , rawestan , asê bûn
gîrav ava ku bi bûjeneke din ve têkel bûye (wek: av û xwê)
ava ku bi bûjeneke din ve têkel bûye (wek: av û xwê)
gîrbûn (navdêr, mê) qebizbûn, rawestan, asêbûn
gîrdan (navdêr, mê) xuma.
ji: gîr +dan
gîrdankî (navdêr, mê) bi radedarî, bi gîrdanî.
ji: gîrdan +-kî
gîre qebizbûyî
qebizbûyî.
Bikaranîn: Lêker: gîre bûn, gîre kirin. Navdêr: gîrebûn, gîrekirin Rengdêr: gîrebûyî, gîrekirî
gîre bûn (lêker)(Binihêre:) gîre
gîre kirin (lêker)(Binihêre:) gîre
gîrebûn (navdêr, mê) (Binihêre:) gîre
gîrebûyî (rengdêr) (Binihêre:) gîre
gîrêdayî (rengdêr) bestî, girtî, berbend, asê
gîrekî (navdêr, mê) bi gîreyî.
ji: gîre +-kî
gîrekirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye gîre kirin
gîrekirin (navdêr, mê) (Binihêre:) gîre
gîretî (navdêr, mê) qebzîtî, hefsîtî.
ji: gîre +-tî
gîrfan (navdêr, mê) berîk, bêrîk, tûrik, çante.
Herwiha: girfan.
Bikaranîn: Bi taybetî soranî.
: bêgîrfan, bêgîrfanî, bigîrfan, gîrfandar
gîrfandar (rengdêr) biberîk, bibêrîk.
ji: gîrfan + -dar.
: gîrfandarî gîrfandarîtî gîrfandartî
gîrfandarî (navdêr, mê) rewşa gîrfandarbûnê.
ji: gîrfandar + -î
gîrhe peqpeqokên ku ser ava kelyayî dikevin; kef
peqpeqokên ku ser ava kelyayî dikevin; kef
gîrî (navdêr, mê) zikgîrî, gîre, hinav girtî.
ji: gîr +-î
gîrîkî (navdêr, mê) bi gîrî.
ji: gîrî +-kî
gîro vemayî, paşdemayî
1. texîr (rengdêr) bi karekî ve mijûl û ji ber hindê ji karek din dereng bûn, dereng, texîr, wexiran, mijûl, xerîk.
Herwiha: gêro.
Bikaranîn: Lêker: gîro bûn, gîro kirin Navdêr, mê: gîrobûn, gîrokirin Rengdêr: gîrobûyî, gîrokirî.
ji wêjeyê: Li ser pirsa ka çima ji bajarê sisîyan yê Kurdistana Başûr - Dihokê ra carna dibêjin Dihoka Dasinîyan, heta niha tu kesî bi ciddî ne nivîsîye, ne zanyarên kurdan, ne jî kesên, ko bi ulmê êzdîtîyê va gîro bûne..
: gîrotî
gîro bûn 1. taloq bûn 2. egle bûn
(lêker)(Binihêre:) gîro
gîro kirin 1. taloq kirin 2. egle kirin
(lêker)(Binihêre:) gîro
gîrobar (rengdêr) hilawistinbar.
ji: gîro +-bar
gîrobûn (navdêr, mê) (Binihêre:) gîro
gîrobûyî (rengdêr) (Binihêre:) gîro
gîrodar (rengdêr) nehêl.
ji: gîro +-dar
gîroker (navdêr, mê) giran kirin, gîro kirin.
ji: gîro +-ker
gîrokirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye gîro kirin
gîrokirin (navdêr, mê) (Binihêre:) gîro
gîrotî (navdêr, mê) rewşa gîrobûnê.
ji: gîro + -tî
gîroyî (navdêr, mê) girodar.
ji: gîr +-oyî
gîsik karikê dusalî *"gîsika gurî diçe serê kaniyê û ji eslê avê vedixwe"
karikê dusalî gîsika gurî diçe serê kaniyê û ji eslê avê vedixwe
gîsikên par hevrû bûn (biwêj) yên piçûk mezin bûn. maşelah gîsikên par hevrû bûn.
gîsin di cot de nikilê tûj ê ku erdê vediqelêşe *"cotê bê gîsin, nikil zû lê dişkê"
(lêker) di cot de nikilê tûj ê ku erdê vediqelêşe cotê bê gîsin, nikil zû lê dişkê(navdêr) amûreke di cot de tê bikaranîn.
Herwiha: gêsin
gîsinkirin (navdêr) gêsinkirin
gîsk (navdêr) bizinên xort, bizinên ku êdî ji jiyê karikan derbas bûne lê hê nebûne bizinên yan nêriyên gihiştî, bizinê mê ye 2 sal e.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: گیسک. Têkilî: bizin, karik, nêrîBinere.
Herwiha: beran, berx, kavirr, mih.
ji: hevreha soranî گیسک (gîsk), mazenderanî گسن (gisen), pehlewî vêsek, jiari, belkî herwiha hevreha farisî گوسفند (gûsfend) û گوسپند (gûspend) herdu bi maneya pez, mih, mî, avestayî gao-spente- (heywanên pîroz - binêre ga + spente- pîroz), jiari.
gîskok (navdêr, mê) gîtê gîsko.
ji: gîsk +-ok
gîsnê xwe lê xistin (biwêj) tesele kirin, rewş kontrol kirin. bawer im ku beriya çûyînê, wî gîsnê xwe li wir xistibû.
gît 1. rojên zivistanê yên pir sar 2. karesat
(navdêr, mê) bahoz, barrove, babelîsk, hirreba.
Herwiha: git.
ji: Belkî têkildarî peyva egîd e..
: gîtî
gîtar (navdêr, mê) amûrek muzîkê ya têldar e û bi gelemperî kodê wê ji herdu rexan ve pan e û 6 têl hene û bi tilan yan mejbetê tê jenîn.
ji wêjeyê: Li dû axaftin û peyaman, koma dansê ya Alman ku ji 3 hezar kesî pêk hatiye, dest pê kir. Li gel barana sift jî performansa komê gelek bal kişand. Piştre koma bulgarî ya 2 hezar kesî hemû beşdar mest kirin. Di festîvalê de yek ji komên herî balkêş jî koma gîtarê ya 200 kesî bû. Aheng û lihevkirina di navbera gîtarîstan de ji aliyê temaşevanan ve li piyan hat silavkirin û bi çepikan hat pîrozkirin. Herwisa yoga û medîtasyona ku ji aliyê bi hezaran kesî ve hat kirin, bû sedem ku stadyûma Olîmpiyadê di nav bêdengiyeke kûr de bimîne. Armanca yoga û medîtasyonkirinê ew bû ku bikeve nav Pirtûka Rekoran a Guinesê..
ji: ji frensî guitare yan ji inglizî guitar ji erebî قيثارة (qîθare) ji latinî cithara ji yunanî κιθάρα, têkildarî sîtar..
: bas-gîtar, gîtarî, gîtarîst, gîtarvan, gîtarvanî
gîtarî (navdêr, mê) rewşa gîtarbûnê.
ji: gîtar + -î
gîtarîst (navdêr) gîtarvan, gîtarjen, hunermendê/a gîtarê, kesa/ê ku li gîtarê dide.
ji wêjeyê: Li dû axaftin û peyaman, koma dansê ya Alman ku ji 3 hezar kesî pêk hatiye, dest pê kir. Li gel barana sift jî performansa komê gelek bal kişand. Piştre koma bulgarî ya 2 hezar kesî hemû beşdar mest kirin. Di festîvalê de yek ji komên herî balkêş jî koma gîtarê ya 200 kesî bû. Aheng û lihevkirina di navbera gîtarîstan de ji aliyê temaşevanan ve li piyan hat silavkirin û bi çepikan hat pîrozkirin. Herwisa yoga û medîtasyona ku ji aliyê bi hezaran kesî ve hat kirin, bû sedem ku stadyûma Olîmpiyadê di nav bêdengiyeke kûr de bimîne. Armanca yoga û medîtasyonkirinê ew bû ku bikeve nav Pirtûka Rekoran a Guinesê..
ji: gîtar + -îst.
: gîtarîstî
gîtarîstî (navdêr, mê) rewşa gîtarîstbûnê.
ji: gîtarîst + -î
gîtarjen (navdêr, mê) gîtarîst, gîtarvan
gîtarvan (navdêr, mê) gîtarîst, gîtarjen
gîtarvanî (navdêr, mê) karê gîtarvanan.
ji: gîtarvan + -î
gîtî (navdêr, mê) rewşa gîtbûnê, darê dinyayê.
ji: gît + -î
gîtik hestiyê çîpê
hestiyê çîpê
gîvirr (navdêr) kitikên/pisîkên gir û kûvî.
Herwiha: gîvir.
ji: Serekanî ne diyar e lê hevrehên xwe di zimanên din yên îranî de hene: soranî گورپه/gurpe (kitikên nêr), belûçî گربگ (gurbeg: kitik), farisî گربه (gorbê: kitik): b ya farisî di kurmancî de gelek caran wek v ye (wek چوبان/çoban şivan). Cihguherîna rb (ya di gorbêde) û vir (ya di gîvirr de) jî bi metatezê: gîrv > gîvirr yan gobrê > gorbê. Herwiha belkî têkilî peyva kûvî be ku li hin deveran wek kîvî tê xwendin. Bi heman awayî belkî peyva kitik jî têkilî li gel peyva kedî (kehî, navmalî, ne-kûvî) hebe, bi taybetî bide ber hevreha kedi (kitik, pisîk) ya tirkî ku pirr dişibe peyva kedî ya kurdî.
gîx xêza ku di şeklê bazinekî de hatiye kêşan
xêza ku di şeklê bazinekî de hatiye kêşan
gîzan hesinê tûj ê ku pê tiraş dibin
gîzankirî (rengdêr) ser yan rihêd hatîn tiraşîn, rût, rûtkirî
gîzankirin (navdêr)tiraşîn, rihêd xwe gîzan kirin, :serê wî gîzan kir
gîzemî (rengdêr) nepenî, nehînî, sirrî, razber, veşartî, veşarî, berşêr, dizîkî, ne diyar, ne xwiya, ne eşkere, ne eyan, ne berçav.
ji wêjeyê: Carna meriv hinek tiştan di nava xwe de dihêle û dernaxe yan jî nikare derxe der. Bi taybet di meselên dewletî û gîzemî (sirrî) de meriv kerr û lal dibe.(Lotikxane.com, 2/2007).
ji: gîzem + -î.
: gîzemîtî
gîzemîtî (navdêr, mê) rewşa gîzemîbûnê.
ji: gîzemî + -tî
gîzik (candar) kulî
gîzre dar a ku ne hişk e ne jî ter e
dar a ku ne hişk e ne jî ter e
gîj- = gihîj-
gîr û helboq f. trap, entrapment
gîrf grasp. Also see: xistin gîrf û helboqê
gîro, abûyî arrears
gîrodarî f. struggle
gîsin (m.) ploughshare
gîsin iê xistin to plough
gîtar guitar
f. guitar
gîya =giya
=giya
alle
jeder
sämtlich
gîh alle
jeder
sämtlich
gîha Gras
Kraut
Rasen
gîhandin überreichen
gîhandin erziehen, sich ~
heranwachsen
gîr Gang
Verstopfung
gîrbûn Verstopfung haben
gîrîyan heulen
gîrobûn aufschieben
gîrokirin verschieben
gîsin Pflugschar
gîştin ankommen
gîtar Gitarre
gîya Pflanze
rd. pêro, têvter, têde, he m., he m., kulî, têdir, piyêr, tîede, tîedî, pîyor
gîfek m. siland, camûr, sile, silond, comir, silo n.
gîhandin lg. . taresnayene, rîresnayene, taardene
m. taresnayis, rîresnayis, taardis n.
gîhandin hev pêresnayene, yewbînî resnayene kr.
gîhanek m. rz. bestox n.
gîhanleber n. heywan, ters, heywon, heywun, heyban n.
gîhansûz rd. sawdar, tersdar, sencdar, muthîs, tersehêz, xofdar, dehsetin
gîhev m. îkramîye, paye m.
m. nesîb, pare n.
gîjok m. givje, simze, sivje, sêvze, gunce, sêze, simze, sinz m.
m. bot. givjêre, simzêre, sivjêre, guncêre, esêvzêre, sêzêr m.
gîl m. çamûre, lince, çamûrî, linrî, çomir, linc, çumir m.
gîm m. gîm, rîm, kêm n.
gîn paq. -in, -un
gîr n. cog. gîr, tûm, tîl, tap, qîl, pul, tûmik, tilik, komik, qot, tepe, tile n.
paq. -gîr, -gêr
m. tip. ger, gir n.
m. qebiz, qebz n.
gîr bûn lng. qebiz bîyene, miçiqîyene, tomarîyene
gîr girtin lng. . gervetene, gerin bîyene, ger girewtene, gir vetene
gîrak m. bivo, tutqal, sîrîj n.
gîrak kirin lg. bivo kerdene, sîrij kerdene, cuw kerdene, zamq kerdene
gîrakkirî rd. bivokerde, tutqalkerde, sîrîjkerde
gîrakkirin m. bivokerdis, tutqalkerdis, sîrîjkerdis n.
gîran m. berbayis, bermayis n.
gîrandin lg. berbnayene, bermnayene
gîre rd. qebzin, miçîqin
gîretî m. qebizîye, qebizênî m.
gîrî m. berb, berm, berbîs n.
gîrîn lng. berbayene, bermayene, bervayene, barmayene, berme bîyene
gîro m. peyserestis, texîr, tehîr, taxir n.
gîro bûn lng. peyser erzîyene, texîr bîyene, taloq bîyene, peyde erzîyene, texelîyene, texirîyene
gîro kirin lg. . peyser estene, texîr kerdene, taloqnayene, peyde estene, tehîrnayene, terîl kerdene, peyde dayene, taloq kerdene
gîse m. gîse, gîsa m.
gîsin n. sirsî, sisî m.
gîsk m/n. zoo. tusk, tistîrî, tusk n.
gîskok m. pîre, pukê pîre m.
gîstin lng. belate bîyene, derestene, restene, deresayene, resayene (meywe)
lng. rîrestene, restene, gîyene, rîresayene, carestene
lng. restene, resayene, rasayene
gît m. gêt, tofan n.
gîtar m. gîtare m.
gîtarjen m/n. gîtarbend, gîtarrînitox, gîtarrî n.
gîtarjenî m. gîtarbendîye, gîtarrînitoxîye, gîtarrîyênî, gîtarbendênî m.
gîtê gamês qiranê n. gamêsqiran n.
gîtî m. gêtî n.
gîtik n. ana. çîpe, peyîke. çîqe, saqe, çîpike, peke, çeqe, pale, saq, çaqe, pole m.
n. ana. asteyê peyîke, kateyê peke n.
gîtir m. velikê peke, singir, purz, singirê peke, puirz n.
gîvale m. selef (asparî) n.
gîyagewrik bostanbozek; heliotropium
gîyakê sêva habucînik; matricaria discoidea
gîyameşk (=werênek) vaşê midurê; polygonum aviculare
gîyayê kevno (=gîyayê kewlîk) mercuwêl; vicia cracca
gîyayê kewlîk (=gîyayê kevno) mercuwêl; vicia cracca
gîzan m. îstrî, ustura, usture, estire n.
gîzan kirîn lg. îstîrî kerdene, ustura kerdene
gîzêr m. bot. bunrîke, gizêre, hawice, pirçikin, bunrîke, hewice, buncuk m.
gîzik m. ana. kaboke, gozeke, gîzeke, kapoke, guzeke m.
gîzme m. gîz m., cuz m., rîzme n.
gîr girê, girêk
asteng
dav, xefik, feq, tepik
gîr kirdin (pê ve) girê dan
gîr xwardin ketin davan / xefikan / feqan / tepikan
gîra bicîhatî, bicihhatî (tika / daxwaz / dua)
gîran hatin girtin
(mang, xor) xeyirîn, tarî bûn
(şerbet) hatin givaştin (şerbet ji fêkî)
(mast) hatin rakirin (sertûk / firû ji ser mast)
gîraw girtî, hatî girtin
xeyirî, tarîbûyî
givaştî
rakirî, bn gîran
gîrawe têkilî, tevlihevî (ya du maddeyên têkilî hev bibin û maddeyek nû peyda bikin)
gîrawê şedde, nîşaneya cotandina (kirin du ya) tîpên dengdar di zimanê erebî de
gîregîr pitpit, gazin, gilî (t ne bi zimanek zelal)
gîrfan berîk, kûrik, cêb, bêrîk
gîrfanbir berîkdiz, kesa/ê ji tiştan berîkan didize
gîrfanî baxel berîka paxilê / paşilê
gîrî bn gîr
gîrkar kesa/ê bi dijwarî razî dibe, zû razî nabe
gîro girtî
girêdayî
rêgirtî, rêlêgirtî
(bi nesaxiyekê / nexweşiyekê) ketî
gîrobend nûjen, nû, jinûve
gîrodar serdest
serwer
gîrode bn gîro
gîrsan bn helgîrsan
gîrsanewe (li hewa) vegirtin, ne hêlan / hiştin tiştek têt xwarê bikeve erdê
dadan, nişîn, niştin, ji hewa hatin û rûniştin erdê, bn firoke
gîrûgirift asteng, dijwarî, pirsgirêk, zehmetî, gîrûgirift, arîşe, kêşe, astengî
gîşe gidîş, giyayê (t genim yan cehê dirûyî) li ser hev hatiye komkirin
gîsk gîsk, bizina / nêriyê ciwan ku êdî ne kar / kehr e lê hê mezin jî nebûye ku jê re bizin / nêrî bêt gotin
gîv gij, qij, pirç / por / pûrt / mû dema ne rast û rêk û hilû ye
gîy... bn giy...
gîz dengê vizeziz yan gizegiz
gîzandin vizandin, dengê viz (ji xwe)
derxistin
gizandin, dengê viz (ji xwe)