Encamên lêgerînê
fiske 1. tapûzk, findoq, çipîsk, topisk, fitik, fiske, fiştik, pil, tilîfîsk, tilîpantk (serê tiliyekê tînin serê tiliya mezin û bi pêş de tiştek tê avêtin) *fiske ile suratına su ser­piyordu bi fitikê av direşande ser çavê wê 2. piç, piçik, çîç, çîçik (mixdara ku bi se­re du tiliyan dikare bê hilanîn) *bir fiske tuz piçek xwê 3. lûr, pizrik, bizir (pizrikê biçûçik ku di canê mirov de dertên û biav in) m
1. tapûzk, findoq, çipîsk, topisk, fîtik, fîske, fîstik, pil, tilîfîsk, tilîpantk (serê tiliyekê tînin serê tiliya mezin û bi pêş de tiştek tê avêtin) * fiske ile suratına su serpiyordu bi fîtikê av direşande ser çavê wê 2. piç, piçik, çîç, çîçik (mixdara ku bi serê du tiliyan dikare bê hilanîn) * bir fiske tuz piçek xwê 3. lûr, pizrik, bizir (pizrikê biçûçik ku di canê mirov de dertên û biav in)m
fiske fiske kabarmak (veya olmak) tev bûn pizrik, dan der, lûr dan, bizir dan * yumurta yiyince çocuğun derisi fiske fiske kabardı piştî ku kurik hêk xwar, canê wî tev da der
fiske kabarmak (veya fiske olmak) tev bûn pizrik, dan der, lûr dan, bizir dan *yumurta yiyince çocuğun derisi fiske fiske kabardı piştî ku kurik hêk xwar, canê wî tev da der
fiske kondurmamak (veya fiske dokundurmamak) nehiştin findoq lê ki­tin, nehiştin fitika (yekî) pê bûn, nehiştin ku çipisk pê bûn, nehiştin ku (yek) fîtka xwe pê kirin
fiske kondurmamak (veya dokundurmamak) nehiştin findoq lê kitin, nehiştin fîtika (yekî) pê bûn, nehiştin ku çipisk pê bûn, nehiştin ku (yek) fîtka xwe pê kirin
fiskelemek 1. fîtka xwe lê xistin, fîtka xwe pê kirin, findoq lê xistin, çipisk lê dan, to­pisk lê xistin l/bw 2. pûkandin l/gh, jê ga­zin kirin l/bw (mec)
1. fîtka xwe lê xistin, fîtka xwe pê kirin, findoq lê xistin, çipisk lê dan, topisk lê xistin l/bw 2. pûkandin l/gh, jê gazin kirin l/bw (mec)
fiskos pispis, kurtepist, pistepist m
pispis, kurtepist, pistepistm
fiskos etmek pistînî kirin, pistepist kirin, pisepis kirin
pistînî kirin, pistepist kirin, pisepis kirin
fistan 1. kiras, dêre, pazên, fistan 2. kiras, fistan (kirasê ku ji navê beijêr e û mêrên Skoç, Arnewid û Yewnan li xwe dikin) n
1. kiras, dêre, pazên, fistan 2. kiras, fîstan (kirasê ku ji navê berjêr e û mêrên Skoç, Arnewid û Yewnan li xwe dikin) n
fistanlı bikiras, bidêre, bifîstan rd
bikiras, bidêre, bifîstan rd
fistanlık 1. ji bo kirasan (qumaşê ku hêjayî çêkirina kirasan e) nd
ê ji bo kirasan (qumaşê ku hêjayî çêkirina kirasan e) nd
fistansız bêkiras, bêdêre, bêfîstan rd
bêkiras, bêdêre, bêfîstan rd
fisto 1. fisto (şirîda ku bi dest an jî bi makîneyê hatiye xemilandin) m 2. fisto (qumaşekî ku wekî dantêlan xemlên wê hene) ot 3. tiştê kuji vî qumaşî hatiye çêkirin
1. fîsto (şirîda ku bi dest an jî bi makîneyê hatiye xemilandin) m 2. fîsto (qumaşekî ku wekî dantêlan xemlên wê hene) m 3. tiştê ku ji vî qumaşî hatiye çêkirin * fisto bluz bilêzê fîsto rd
fistolu bifisto rd
bifîsto rd
fistül kînora bêserî bj/nd
kînora bêserî bj/nd
fis­to bluz bilêzê fisto rd
fis m 1. osuruk (sesizce olanı) 2. kavara (yel, gaz)
fis (i) n avuç içine alınabilen küçük taş
fis berdan kavara çekmek
fis di qûnê de disekine lê qise nasekine argo ağzında bakla ıslanmamak
fis kirin (i) l/gh osurmak, kavara çekmek
fis kirin (ii) l/gh düdüklemek (horoz tavukla çiftleşmek)
fis tê de nesekinîn argo çok ihtiyarlaşmış olmak
fisandin m 1. düdükleme (cinsel ilişkide bulunma) 2. argo düdükleme (aldatma, kandırma) 3. çiftleşme (kuşlar, tavuklar vb. için)
l/gh 1. düdüklemek (cinsel ilişkide bulunmak) 2. argo düdüklemek (aldatmak, kandırmak) 3. çiftleşmek (kuşlar, tavuklar vb. için)
fisdeqa erdê yer fıstığı.
fisdeqa qajê çam fıstığı.
fisdeqên dêlûkê/ruhayê Antep/Urfa fıstığı.
fisefis h 1. fıs fıs * bû fisefisa wan axiftin fıs fıs konuştular 2. fısır fısır
fisefis kirin l/gh fısıldamak
fisefiskirin m fısıldama
fisegur bot/m 1. dikenli çöğen 2. bir tür mantar
fisek rd osurgan, yelli, çok yellenen
fisekî m osurganlık
fisfisandin m fısıldama
l/gh fısıldamak
fisfisîn m fısıldanma
l/ngh fısıldanmak
fisfisk m 1. fışkırdak (sıvıları fışkırmaya yarayan araç) 2. fışkırdak (lâboratuarlarda yıkama işlerinde kullanılan bir deney aracı)
fisfiskandin m seğirtme
l/gh seğirtmek
fisfiskîn m seğirme
seğirmek
fisfisok m fısfıs
fisfisok kirin fısfıslamak
fisgenî rd/argo sinsi
fisgur nd çürüyüp toz haline gelmiş mantar
fisikandin m 1. düdükleme (cinsel ilişkide bulunma) 2. çiftmleşme (tavuk gibi hayvanların çiftleşmesi)
l/gh 1. düdüklemek (cinsel ilişkide bulunmak) 2. çiftmleşmek (tavuk gibi hayvanların çiftleşmesi)
fisikîn (i) l/ngh düdüklenmek
fisikîn (ii) l/ngh 1. burkulmak 2. bükülmek istenen değnek çatlamak
fisîn m sünümleme
l/ngh sünümlemek * werm fisiya şiş sünümlendi
l/ngh sünümlenmek
fisînî m fısıltı, fısırtı
fisirandin l/gh tüymesine neden olmak
fisirîn m 1. tüyme, kaytarma 2. dönme, sapma
l/ngh 1. tüymek, kaytarmak 2. dönmek, sapmak
fiska cotyara (=zaferan, kulîlka xubare) safran çiçeği-süsengiller; crocus sativa
fiska gur bot/nd bir bitki türü
fiske fiske.
fiskirandin m1. sıvışma, tüyme, kaytarma 2. dönme, sapma
l/gh 1. sıvışmak, tüymek, kaytarmak 2. dönmek, sapmak
fiskirin (i) m osurma, kavara çekme
fiskirin (ii) m düdükleme (horozun tavukla çiftleşmesi gibi)
fismirî rd/argo sinsi
fisoke rd/argo sinsi
fisolek m tozan toprak
fisos zo/m as, kakım, kakum (Mustela erminea)
fisq m oyun, desise, hile
fisq û fesadî fitne fesad, fitne ficur
fisqe m arpacık soğanı
fisteq zo/m kokarca (Mustela putorius)
fistiq (i) bot/m fıstık
fistiqa entebê nd Antep fıstığı (Pistacia vera)
fistiqandî rd burkuk, burkulmuş olan
fistiqandin m burkma (bir vücut üyesi birden bire kendi eklemi üzerinde dönme)
l/gh burkmak (bir vücut üyesi birden bire kendi eklemi üzerinde dönmek) * piyê xwe fistiqand ayağını burktu
fistiqên çaman nd çam fıstığı
fistiqfiroş nd/nt fıstıkçı, fıstık satıcısı
fistiqfiroşî m fıstıkçılık
fistiqî (i) nd 1. fistikî 2. rd fistikî (bu renkten olan şey)
fistiqî (ii) rd burkuk, burkulmuş olan
fistiqîn m burkulma
l/ngh burkulmak (bir vücut üyesi birden bire kendi eklemi üzerinde dönmek)
fistiqvan nd/nt fıstıkçı, fıstık yetiştiricisi
fistiqvanî m fıstıkçılık
fistoq rd 1. salak 2. m fiske
fistoqî (i) rd 1. evde duramayan kimse 2. evde duramayan köpek
fistoqî (ii) m kolay çözülen düğüm
fistoqî (iii) rd/h salakça
fistoqî bûn l/ngh salaklaşmak
fistoqîbûn m salaklaşma
fistoqîtî m salaklık
fistûj rd 1. keskin osuruklu 2. mec aptal, bön
fisû zo/m kokarca (Mustela putorius)
fisûn m efsun, büyü
fisûnker nd/nt efsuncu, büyücü
fisûnkerî m efsunculuk, büyücülük
fis 1. baberçûna bêdeng û bêhnkirêt 2. têkiliya zayendî ya di navbeyna firindeyan de *"bi fisan çarşev boyax nabe"
(navdêr, mê) yek ji cûnên berdana hewayî ji qûnê (ya dengek nizm yê mîna fff jê tê).
Bide ber: kuş piv tirr.
Bikaranîn: Lêker: fis kirin, fis(a kesekê/î) hatin, fis berdan. Navdêr: fisberdan, fiskirin.
: fisandin fisîn fisker fiso fisok
fis berdan (lêker)(Binihêre:) fis
fis kirin 1. ba ber ketin 2. (firinde) gayîn
(lêker) ba ber ketin, (firinde) gayîn.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: فس کرن
fisandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye fisandin
fisandin 1. hewa jê vala kirin (lêker)(navdêr, mê) hewa jê vala kirin, xalî kirin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: فساندن. Tewîn: Lêker: -fisîn-.
Têkildar: fisîn.
ji: fis + -andin.
: fisandî, fisîner, fisînerî, fisîninde, fisînindehî, fisînindetî, fisînindeyî
fisberdan (navdêr, mê) (Binihêre:) fis
fisefis kirin (lêker)fisfisandin, pistîn, pispisandin, pistepist kirin, pisepis kirin, kirin fisînî, kirin pistînî.
ji: fisefis + kirin
fisegur [I] cureyekî kariyên çolê/beriyê ye [II] zîvalzîvalî, kirtimkirtimî
(navdêr, mê) kivark, hacîlok, karok, domelan.
Bikaranîn: Di kurmanciya Elbistanê de.
ji: fis + -e- + gur.
: fisegurçin fisegurçinî
fisek baberketî
1. sist (rengdêr) sist, sisto-pisto, ne xurt, ne mukum, ne jixwebawer, ne jixwerazî.
ji: fis + -ek.
: fisekî fisekîtî fisektî 1. yek fis. Binêre; fis
fisekî (navdêr, mê) rewşa fisekbûnê.
ji: fisek + -î
fisgenî 1. bêhnkirêt 2. bêrûmet
(rengdêr) bêhnkirêt , bêrûmet
fisgenîtî kirin karên xwe yên kirêt veşartin
(lêker)karên xwe yên kirêt veşartin
fisgur (navdêr, mê) core giyayek qehwayî ye mêşûkêzikan digire
fisikîn (lêker)(dara ku tê tewandin) şikestin, (pê) şiqitîn. Tewîn: -fisik-.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: فسکین
fisikîn/difisike/bifisike 1. (dara ku tê tewandin) şikestin 2. (pê) şiqitîn
fisildûman (navdêr, mê) tofan, ziryan, barrove, bahoz, bayê xurt, bayê bihêz, bayê tund.
Herwiha: fisildîman, fisildwîman, fizildîman, fizildûman, fizildwîman.
ji wêjeyê: Pişt re ba rabû. Bû bahoz, fisildûman, brûsk, bablîsok, tofan...(Mem Mîrxan: Elî li vir e lê Mihê ne li vir e, ne li vir e, kurteçîrrok, Kovara MEHNAME, hj. 30, 7/2002: http://welcome.to/mehname).
ji: fisil + dûman.
: fisildûmanane, fisildûmanî
fisildûman lê xistin (biwêj) zor li yekî xistin. jinikê wisa fisildûman li mêrê xwe xîst ku her kes jê metel ma. fişefiş kirin ji bo kesên qelew an jî kal û pîr tê gotin. wî hingî fişefiş kir, min nedibihîst ku keçik çi dibêje.
fisildûmanane (rengdêr) bi awayekî fisildûman.
ji: fisildûman + -ane
fisildûmanî (navdêr, mê) rewşa fisildûmanbûnê.
ji: fisildûman + -î
fisîn (lêker)(navdêr, mê) hewa jê derketin, hewa tê de neman, fis kirin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: فسین.
Herwiha: fisan, fishan, fishîn, fisihan, fisihîn, fisiyan, fisîyan, fisyan. Tewîn: Lêker: -fis-.
Têkildar: fisandin.
Bide ber: nepixîn .Binêre.
Herwiha: fesilîn.
ji: fis + -în.
: fisiyayî, fisî, fisok, fisoke, fisokî, fisokîtî, fisoktî
fisînî (navdêr, mê) pistînî, kurepist, kurtepistî.
ji: fisîn +-î
fisirîn (lêker)fizirîn. Tewîn: -fisir-.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: فسرین
fisirîn/difisire/bifisire fizirîn
fisken (rengdêr) kesê ko fisan dike
fisker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê fis dike.
ji: fis + -ker
fiskîn (lêker)ji bo dîk û mirîşkan têkilîya cînsî
fiskirandin fîsfîsikandin, fîsikandin, fîzirandin, feqizandin, bazdan, fitişîn, fizirîn, rafizirin, çivdan, fizirandin, baz dan, fizirin, rafizirîn, feqizîn, çiv dan, done mayî, xwe qelizandin, qelizîn, revîn, fisirîn, vedizîn
fiskirin (navdêr) derêxistina bayê hinavan, kuşkirin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: فسکرن
fismirî xesîs, xasûk
(rengdêr) fêlbaz, gelac, kone, binbinkî, binfiskî, fisgenî, binifis, biwe, kunefêl, melûn, fetloke, pinî, baraz, fetbaz, xasok, şatir, şeytan, rovî, rûvî, di xapandin û hîlekirinê de jêhatî
fisqe pîvazên biçûk
pîvazên biçûk
fistanik (Zazaki) (navdêr) çîrrok, serpêhatî, hîkayet.
ji wêjeyê: Weşanxaney Vate ke serê zazakî (kirmanckî) de weşanê xo dewam keno çende kitabê bînî vetî. Miyanê nê kitaban de helbest, fistanik û roman estê.(Diyarname.com, 10/2007)
fisteq (navdêr, mê) piste, bindeq, findeq, hin cûn kakilên xwerbar in, riwekên ku ew kakil pê ve, heywanek guhandar ku dema parastinê bêhna nexweş dide dora xwe.
Herwiha: fistiq, pisteq, pistiq.
ji wêjeyê: Pistacia vera Cûreyeke endemîk ya herêma Mezopotamya ye. Ji vê herêmê li cîhanê belav bûye. Bi îngilîzî pistachio. Navê wê jî ji kurdî derbasî zimanên din yên cîhanê bûye. Dibêjin di dema Babîlan de li nav rezan ev dar hebûye..
ji: (festeq), tirkî fıstık, yûnaniya kevn πιστάκιον (pistakion), latînî pistacium, îtalî pistacchio, fransî pistache, inglîzî pistachio, ermenî պիստակ (pistek).Guherîna dengê p bi f û yê k bi q anku pistek > fisteq divê ji tesîra erebî be. Erebî peyvên îranî yên ku p tê de heye dike f, yên g jî tê de heye dike c. Bi heman awayî ereban gûz bi forma wê ya gewz ji zimanekî îranî wergirtiye û kiriye cewz lê ew peyv dîsa wek cûz li farisî vegeriye. Meseleya pisteq/fisteqê jî wisa ye..
: darfisteq, fisteqî bend
fisteqa qajê berên dara qajê
fisteqî (navdêr, mê) rewşa fisteqbûnê.
ji: fisteq + -î
fistîk (navdêr) heywanekî wek kurbeşk û kûjeyan û banevankan e.
Herwiha: fistek fisteq.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: فستیک. Bi soranî: bogenke fisos mişkexore gendedellek. Navê zanistî: Vormela peregusna
fistiqîn (lêker) bi xeletî gerîn, tehisîn, pê şiqitîn. Tewîn: -fistiq-.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: فستقین
fistiqîn/difistiqe/bifistiqe 1. bi xeletî gerîn 2. tehisîn, pê şiqitîn
fistoqî 1. axozî 2. çolêketî 3. li malê newanbûyî 4. segê navmalagerî
(rengdêr) axozî , çolêketî , li malê newanbûyî, segê navmalagerî.
Bikaranîn: Lêker: fistoqî bûn, fistoqî kirin. Navdêr: fistoqîbûn, fistoqîkirin Rengdêr: fistoqîbûyî, fistoqîkirî
fistoqî bûn (lêker)(Binihêre:) fistoqî
fistoqî kirin (lêker)(Binihêre:) fistoqî
fistoqîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) fistoqî
fistoqîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) fistoqî
fistoqîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye fistoqî kirin
fistoqîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) fistoqî
fisû ajaleke bêhnkirêt e
ajaleke bêhnkirêt e
fiscal year Sala malî
fish masî
cureyek masî, (zool.) Trachypterus.
fissure derizandin
fist kulm
fis Furz
Zischen
fistiq Pistazie
fistiqîn entschlüpfen
gleiten
schlittern
fisû Skunk
fis m. fîse, fîse m.
m. çilm, xirnik, zux, çilante, tin, lîke, fis, pilx, çil, çilane n.
fis kirin lg. . fisnayene, fisefis kerdene, fisfisnayene
lg. fise kerdene
lg. . tin kerdene, fis kerdene
fisandin lg. . fisayene, fisefis kerdene, fisfisnayene
m. fisayis, fisefiskerdis n.
lng. . xisayene, xusayene, wisayene, xusayene, xisayene
fisar m. tepes, dewes, repes, tazyîk, dawas n.
m. xelate, zembîl, hedîye, xela m.
fisefis h. pis-pis, pistepist, piç-piç, pisepis
fisefis kirin lg. fisayene, fisefis kerdene
lg. pispisnayene, pistepist kerdene, piçpiçnayene, piçpiçayene
fisefiskirin m. pispisnayis, pistepistkerdis, piçpiçnayis n.
fisegur m. fisa hesî, fisa vergî m.
rd. salên, qehwegon, qehweyî
fisek /tf. fiseker
m. fîsenge, qersune, gula, qerqesune, polate, mermîye, qersune, derbe, qerqusin m.
fisekdank m. fîsengdang n.
fisekker m/n. fîsengd, fîsengewan n.
fisekxane m. fîsengxane n.
fiselî bûn lng. fisfisîyene, çiv dayene, surikîyene, vizirîyene, xo çivirnayene
fisfisandin /g. pispisnayene, pistepist kerdene, piçpiçnayene, piçpiçayene
m. pispisnayis, pistepistkerdis, piçpiçnayis n.
fisik m. ana. serpez, fise, helpez, sîlperz n.
fisin lng. fîsayene
fisînî m. pistîye, kurtepisîye, pispisîye, pîçpîçîye, pistênî m.
fisk m. fêl n., dame m.r deke m., fend n.r dolab n.r hîle n.
m. piske, fiske m.
fiska cotyara (=kulîlka xubare, zaferan) vilika xabare; crocus sativa
fiskandin N/g. fîsknayene
fiske m. niçike, çirtike, nirçike, nîçike m.
fiskîn lng. . desinayene, fiskayene, piskayene, desinayene
m. desinayis, fiskayis, piskayis n.
lng. fiskayene, piskayene, pirkayene, firkayene (pez)
fiskirandin lg. fîsiknayene, suruknayene, çivirnayene, vizirnayene
fiskirin m. fisekerdis n.
m. tinkerdis, fiskerdis n.
fisne m. vîsna, albalîye, fîsna, wîsna, fisna, isna, isne m.
m. bot. vîsnêre, albalîyêre, dara fîsna, fîsnêre, wisnyere m.
fisok rd. çilmin, xirnikin, zuxin, çilantin, lîkin, fisin, çilanin, çilin, pilxin
fisos m. zoo. fisfisok, hermîn n.
fispehlewan rd. fispalewan, palewano fisek
fisqe m. kixse, qerece, kesha, kîxsa, kesa, kisxe n.
n. fisqî, fisqin, fisqe n.
fisqî n. fisqî, fisqin, fisqe n.
fisqî kirin lg. fisqî kerdene
fisteq m. zoo. kuje n.
fistiq m. bot. fistiqêre, pistiqêre, dara fistiqe, darfistiqe m.
m. fistiqe, pistiqe m.
fistiqa çamê n. bot. fistiqa çamî., çamfistiqe, fistiqa kajî, kajfistiqe m.
fistiqa entebê m. fistiqa entebî, pistiqa entebî m.
fistiqên çaman n. fistiqa çamî., çamfistiqe, fistiqa kajî, kajfistiqe m.
fistiqî rd. fistiqgon, pistîqgon, fistiqî, fistiqreng, rengê fistiqe
fistîqîn lng. nifirîyene, tadîyene, ta re dginayene, ta re dverdîyene, nefilîyene (linge..)
m. nifirîyayis, tadîyayis, taredginayis, tareciverdîyayis, nefilîyayis (linge..) n.
fistiqîn lng. . rareyîyene, felitîyene, serbest bîyene, raxelesîyene, reyene, filîtîyene, raxelesîyene, feletiyene, xelesîyene
fistiqvan m/n. fistiqcî, fistiqwan n.
fistiqvanî m. fistiqcîyîye, fistiqwanîye, fistiqcîyênî, fistiqwanênî m.
fistixîn lng. . rasemetîyene, xij bîyene, sus bîyene, semitiyene, rêsikîyene, rasamatîyene, rareysayene, sermitîyene, sermetîyene
fistoqî rd. fers, tirxêx, xêxo tewtewe, xêxo hov
fisû m. zoo. kuje n.
fistan fîstan (n)
fistan eteği pêşê fîstanî (n), pêsir (n)
fistanın belden yukarı kısmı qama fîstanî (m), îşlîga fîstanî (m)
fistanın bele oturan bölümü mîyaneyê fîstanî (n)
fis fis, fisîn, fisikîn, dengê fisefisê
fis dan fisandin, cotbûna dîk û mirîşkan, karê dîk mirîşkê digê
fis palewan fisto, kesê xwe mêr û mezin dihesibîne lê di rastiyê de ne ti mêr e
fise, fisefis fisefis, dengê fisss...
fiske pistîn, dengê pir nizm (t li ber guhê kesekî)
fiskefisk pistepist, peyivîna bi dengek pir nizm (t li ber guhê kesekî)