Encamên lêgerînê
fes (ji navê bajarê Fasê) fîno, finong, fes n
rengi 1. sorê rengê (sorê girtî, sorê tari) nd 2. sorê rengê (tiştê ji vî rengî) rd
(ji navê bajarê Fasê) fîno, fînong, fesn
fes rengi 1. sorê rengê (sorê girtî, sorê tarî) nd 2. sorê rengê (tiştê ji vî rengî) rd
fesah rewanbêj, xweşbêj rd
rewanbêj, xweşbêj rd
fesahet rewanbêjî, xweşbêjî (di vegotin û axaftinê de rêkûpêkî) m
rewanbêjî, xweşbêjî (di vegotin û axaftinê de rêkûpêkî) m
fesat 1. xerabî, nepakî *ahlâk fesadı nepakiya exlaq m 2. ewanî, fesadî, gelacî, berhevdanî, bingilte *fesad çıkarmak isteyenler var kesên ku dixwazin fesadiyê bikin hene m 3. bedbîn (kesê ku der bare mijarekê de ne çakbîn e) rd 4. e wan, fesad, gelac, kizû (ê ku gelaciyan dike) rd 5. hîle *ihaleye fesat karıştırılmış hîle kirine îhaleyê m
1. xerabî, nepakî * ahlâk fesadı nepakiya exlaqm 2. ewanî, fesadî, gelacî, berhevdanî, bingilte * fesad çıkarmak istiyenler var kesên ku dixwazin fesadiyê bikin henem 3. bedbîn (kesê ku der barê mijarekê de ne çakbîn e)rd 4. ewan, fesad, gelac, kizû (ê ku gelaciyan dike)rd 5. hîle * ihaleye fesat karıştırılmış hîle kirine îhaleyêm
fesat karıştırmak (veya fesat çıkar­mak) berhevdanî kirin, fesadî kirin, gelacî kirin
fesat karıştırmak (çıkarmak) Bûn wekî darikê nav tirafê. Darika hewdelê bûn. Darika pilorê bûn. Gelacî kirin. Fesadî belav kirin.
fesat karıştırmak (veya fesat çıkarmak) berhevdanî kirin, fesadî kirin, gelacî kirin
fesat kaynatmak Agir bi erdê xistin. Gelacî kirin. (ji bo fesadî û xerabiyê amadekarî kirin)
fesat kumkuması kana fesadiyan
kana fesadiyan
I) Darika pilorê. Darika gebolê. Beko ewan. Kûçikê ser kormê. Gelac. II) Dixana kayê. Kana fesadiyan.
fesata vermek fesadî kirin, xwe dan fesadiyan
fesadî kirin, xwe dan fesadiyan
Agir bi erdê xistin. Darika hewdelê bûn. Agir bera nava (wan) dan. Fesadî kirin.
fesatçı ewan, gelac, kizû, fesad rd
ewan, gelac, kizû, fesad rd
fesatçılık ewanî, gelacî, kizûtî, fesadî m
ewanî, gelacî, kizûtî, fesadî m
fesatlı kewanî, gelacî, berhevdanî, tevdanî, fesadîm
fesatlık ewanî, gelacî, berhevdanî, tevdanî, fesadî m
fesatlık yapmak berhevdanî kirin, ge­lacî kirin, ewanî kirin
berhevdanî kirin, gelacî kirin, ewanî kirin
feshedilmek hatin fesxkirin, hatin betalkirin, hatin girtin, hatin dadan, hatin radan l/tb
hatin fesxkirin, hatin betalkirin, hatin girtin, hatin dadan, hatin radan l/tb
feshetme 1. betalkirin, fesxkirin 2. girtin, dadan,radan m
1. betalkirin, fesxkirin 2. girtin, dadan, radan m
feshetmek 1. betal kirin, feremûş kirin, fesx kirin (fesxkirina biryara ku hatiye dayın) 2. girtin, dadan, radan, feşilandin, feşkilandin, bela kirin l/gh
1. betal kirin, feremûş kirin, fesx kirin (fesxkirina biryara ku hatiye dayîn) 2. girtin, dadan, radan, feşilandin, feşkilandin, bela kirin l/gh
fesih feremûş, fesx, fesq, betalkirin (betalkirina biryara ku hatî dayîn) 2. fesx (ji bo belakirinê) *parlamentonun feshi fesxki­rina parlementoyê m
1. feremûş, fesx, fesq, betalkirin (betalkirina biryara ku hatî dayîn) 2. fesx (ji bo belakirinê) * parlamentonun feshi fesxkirina parlementoyêm
fesih etmek bnr feshet­mek
bnr feshetmek
fesih olmak 1) feremûş bûn, fesx (an jî fesq) bûn 2) feşkilîn, feşilîn, bela bûn fesleğen merzekew, belalîzk, rihan (Ocimum basilicum) bot/m
1) feremûş bûn, fesx (an jî fesq) bûn 2) feşkilîn, feşilîn, bela bûn
fesini havaya atmak bnr külahını havaya atmak
bnr külâhını havaya atmak
fesleğen rîhan; ocimum basilicum
merzekew, belalîzk, rihan (Ocimum basilicum) bot/m
festekiz bnr falan festekiz
bnr falan festekiz
festival 1. mîhrîcan, festival (pêşandana hunerî ya ku ji berê de bernameya wê, hejmara beşdaran tê diyarkirin) 2. mîhrîcan, festival sn û şn (xeleka pêşandanên neteweyî an jî navneteweyî ya der barê warekî hunerî de, nîşandanan film û leyîstikan û di dawiyê de jî dayîna xelatan) 3. mîhrî­can, festival (şahîneta kuji bo berhemeke herî navdar a herêmekê tê çêkirin) *kar­puz festivali mîhrîcana zebeşan 4. civîna bêserûber m
1. mîhrîcan, festîval (pêşandana hunerî ya ku ji berê de bernameya wê, hejmara beşdaran tê diyarkirin) 2. mîhrîcan, festîval sn û şn (xeleka pêşandanên neteweyî an jî navneteweyî ya der barê warekî hunerî de, nîşandanan fîlm û leyîstikan û di dawiyê de jî dayîna xelatan) 3. mîhrîcan, festîval (şahîneta ku ji bo berhemeke herî navdar a herêmekê tê çêkirin) * karpuz festivali mîhrîcana zebeşan 4. civîna bêserûber m
fesuphanallah subhanalah b
subhanalah b
fes (Fas şehrinin adından) n fes
fesad nd/rd fesat, fesatçı, ara bozucu, karıştırıcı
fesadê dijwar fitne fücur
fesadî m fesatlık, fesatçılık, ara bozuculuk, karıştırıcılık * kesên ku dixwazin fesadiyê bikin hene fesad çıkarmak istiyenler var
fesadî bi (te) neketiye fesatlık sana kalmamış, sen kendi işine bak
fesadî kirin 1) fesat karıştırmak (veya çıkarmak) 2) fesada vermek
fesadî kirin nava (wan) fitne sokmak
fesadîya (yekî) kirin fitnelemek, kovlamak, çekiştirmek
fesadkar nd/nt fesatçı
fesadkarî m fesatçılık
fesadker nd/nt fesatçı
fesadkerî m fesatçılık
fesal rd uygun * her tişt bi fesal bikin her şeyi uygun yapın
fesal (i) m 1. biçki 2. biçim, şekil 3. tarz, üslûp, usul
fesal (ii) m 1. ihtiyat 2. ölçü, kiyas 3. görüş (fikir)
fesal (iii) m fırsat
fesal bûn uygun hale gelmek * xanî ji bikaraninê re bi fesal bû ev kullanmaya uygun hale geldi
fesal dan l/gh biçimlendirmek
fesal girtin l/gh biçimlenmek
fesaldan m biçimlendirme
fesaldayîn m biçimlendiriş, biçimlendirme
fesalgirtî rd biçimlenmiş olan
fesalgirtin m biçimlenme
fesalî rd biçimsel
fesalîtî m biçimsellik
fesalker nd/nt ölçücü
fesane m 1. efsane 2. hikaye, öykü, masal
fesaxet m fesahat
fesdank m feslik
fesed bnr fesat
fesfiroş nd/nt fesçi (satan kimse)
fesîh rd fasih, sarahat (anlatış için; açık ve düzgün) 2. fasih (açık ve düzgün konuşma yeteneği olan) 3. açık, anlaşılır (kolay anlaşılır, vazıh) * gotina fesîh açık söz 4. net (iyi duyulan ses)
fesîh axaftin (an jî xeber dan) çıtır çıtır konuşmak
fesîh bûn 1) fasih olmak, anlaşılır olmak 2. billûrlaşmak, netlik kazanmak
fesîhî wj/m 1. yalınlık 2. netlik (ses için)
fesik n fes (yünden basit erkek başlığı)
fesil m barıştırma, uzlaştırma
fesil kirin l/gh barıştırmak, uzlaştırmak
fesilandî rd biçilmiş, biçki yapılmış olan
fesilandin (i) m biçme, biçki yapma
l/gh biçki yapmak, biçmek (dikilecek kumaşı belli bir ölçüye ve modele uygun olarak makasla kesmek)
fesilandin (ii) m seçme (ne olduğunu anlama, fark etme)
l/gh seçmek (ne olduğunu anlamak, fark etmek) * min yê li dûr nefesiland uzaktakini seçemedim
fesilkirin m barıştırma, uzlaştırma
fesixandin m 1. açılmasına, patlatılmasına neden olma (yırtılmasına sebep olma) 2. açılmasını sağlamk (konca gibi)
l/gh 1. açılmasına, patlatılmasına neden olmak (yırtılmasına sebep olmak) 2. açılmasını sağlamak (konca gibi)
fesixîn m 1. açılma, atma, patlama (yırtılıp açılma) 2. sağılma, sağılış 3. açılma, patlama (görünür duruma gelme, ortaya çıkma, yeşerme)
l/ngh 1. açılmak, atmak, patlamak (yırtılıp açılmak) * serçokên şalê min fesixîne pantolonumun dizleri açılmış (veya patlamış) 2. sağılmak (kumaşın bir yerinde ip çıkarak sökülmesi) * kilîm fesixî kilim sağıldı 3. açılmak, patlamak (görünür duruma gelmek, ortaya çıkmak, yeşermek) * bûtik fesixîn tomurcuklar patladı
fesker nd/nt fesçi
fesl (i) bnr biesl û fesl
fesl (ii) m 1. fasl, ayrılma, ayrılık 2. bölüm (bir kitabın bölümlerinden her biri) 3. mevsim
fesq m fesholma
fesq bûn l/ngh fesh olmak
fesqbûn m fesih
festîval m 1. festival (dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi) 2. sn/şn festival (belli bir sanat dalında oyun ve filimlerin sunulması ve gösterilmesi sonunda ödül veya derece verilmesi biçiminde düzenlenen ulusal veya uluslararası gösteri dizisi, şenlik) 3. festiv(bir bölgenin en ünlü ürünü için yapılan gösteri, şenlik) * festîvala zebeşan karpuz festivalı
festîvala fîlman film festivalı
fesx m 1. fesih (verilmiş bir yargıyı bozma, kaldırma) 2. fesih (dağıtma) * fesxkirina parlementoyê farlamentonun feshi
fesx bûn l/ngh fesholmak, bozulmak
fesx kirin l/gh feshetmek, bozmak (geçersiz duruma getirmek)
fesxbûn m fesh olma, bozulma, infisah
fesxbûyî rd münfesih, fesh olmuş olan
fesxkirî rd mefsuh, feshedilmiş, bozulmuş olan
fesxkirin m feshetme, bozma
fes (navdêr, nêr) kulav, kum, fîno, fînong.
Herwiha: fez
fesad kesê ku navbera xelqê xera dike; ewan
(navdêr, mê) sêf, newehî, buxtan, derew, virr, nerastî, xîlaf.
ji: Ji erebî
fesadî karê xerakirina aştiya xelqê; ewanî
(rengdêr) karê xerakirina aştiya xelqê; ewanî, diltengî, kelegermî, fît kirin, teşqelekerî, geremolkerî, berhevdêrî, berhevdanî, gelacî, ewanî, tevdanî, şofarî, fitnekarî, fitnetî, alozkerî, kizûtî, fitnebazî, coşî, kef, lihevdan, fîtkirin, fesadî kirin.
Bikaranîn: Lêker: fesadî kirin. Navdêr: fesadîkirin Rengdêr: fesadîkirî
fesadî kirin (lêker)(Binihêre:) fesadî
fesadîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye fesadî kirin
fesadîkirin (navdêr)axivtin veguhaztin
fesadker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) fitneker, nermonermo, nemam, ajawekar, ya/ê fesad dike.
ji: fesad + -ker
fesal 1. pîvan 2. qeys 3. rêbaz
(navdêr, mê) awa, şêwe, stîl, şêwaz, terz: Fesala van cilan ne bi dilê min e. derfet, delîv, firset, mecal, gengazî, îmkan: mecal û fesal.
Herwiha: fasal.
ji: Ji erebî.
Bikaranîn: Lêker: fesal dan, fesal girtin. Navdêr: fesaldan, fesalgirtin.
: bêfesal, bêfesalî, bifesal, fesaldar, fesaldarî, fesalî
fesal dan (lêker)(Binihêre:) fesal
fesal girtin (lêker)(Binihêre:) fesal
fesal lê anîn (biwêj) li hember kesekî derfet û serdestî bi dest xistin. tam jî di wê dema zor de ezîzeyê fesal li zerdesi anî
fesaldan (navdêr, mê) (Binihêre:) fesal
fesaldar (rengdêr) biawa, bişêwe, bistîl, bişêwaz.
ji: fesal + -dar.
: fesaldarî fesaldarîtî fesaldartî
fesaldarî (navdêr, mê) rewşa fesaldarbûnê.
ji: fesaldar + -î
fesalgirtin (navdêr, mê) (Binihêre:) fesal
fesalî (navdêr, mê) rewşa fesalbûnê, şêweyî.
ji: fesal + -î
fesalîtî (navdêr, mê) teşeyîtî, şêweyî, şeklîtî, nîgarî, fîguratîf, teşeyî, lewnî.
ji: fesal +-îtî
fesandin sihir, hêzên ku tê bawerkirin ku dersiriştî ne, fêlên ku hin kes bi hinêran destan yan amûran dikin û ji temaşevanan re ecêb dixwiyin, tişta/ê ecêb yan pirr şikodar
fesîh (rengdêr) eşkere, xuya, belî, ron, zelal, berçav.
Herwiha: fesîĥ Almanî eloquent, Tirkî sarih, Almanî eloquent, Tirkî sarih, Alm.: ausgedehnt, Îng.: readable, Tr.: net, Tr.: akibetine uğramak, sarahat, yalın, Tr.: fasih, Tr.: aydın
fesîh bûn (lêker)(Binihêre:) fesîh
fesîh kirin (lêker)(Binihêre:) fesîh
fesîhbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) fesîh
fesîhbûyî (rengdêr) (Binihêre:) fesîh
fesîhî (navdêr, mê) rewşa fesîhbûnê, rewanî, petî bûn.
ji: fesîh + -î
fesîhker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê fesîh dike.
ji: fesîh + -ker
fesîhkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye fesîh kirin
fesîhkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) fesîh
fesilandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye fesilandin
fesilandin (lêker)(navdêr, mê) pîvan, li gor bejnê dirist kirin: Terzî kirasê wê lê fesiland, ker kir û dirû..
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: فه‌سلاندن.
Herwiha: feslandin. Tewîn: Lêker: -fesilîn-.
Têkildar: fesilîn.
ji wêjeyê: Kek Arjen li gorî maqûlî û sewiyeya xwe, hevnasîna min û xwe ya li sala 2000î vajî dike, ji xwe re çîrokeka çêkirî li hev tîne, kirasên ku qet li bejna min nayên, ji min re difesilîne; neyartiya ku bi Dostî re dikir, niha bi min re dike. Di malperan de ji ber xwe de tişt li hev anîne, dibêje “Bîra min a li ber xitimandinê min neşehitîne...” û li gorî keyfa dilê xwe çîrokan dinivîse. Lê gelek şehetiye!.
ji: fesl + -andin.
: fesilandî, fesilîner
fesilîyene (Zazaki) (lêker) fesilîn
fesilnayene (Zazaki) (lêker) fesilandin
fesilnîyayene (Zazaki) (lêker)hatin fesilandin
fesix (navdêr, mê) betalkirin, pûçkirin, xirabkirin, nehêlan, fesixandin.
Herwiha: fesx, fesih (di bin tesîra tirkî de), fesh (di bin tesîra tirkî de).
Bide ber: fesîh.
Dijwate: damezrandin, avakirin.
Bikaranîn: Lêker: fesix bûn, fesix kirin. Navdêr: fesixbûn, fesixkirin. Navdêr: fesixbûyî, fesixkirî.
ji: ji erebî فسخ (fesx) jiarami פסח (pisêx), hevreha akadî pissû.
ji wêjeyê: Tirk ji bûyerên li dorûberê Sûriyeyê gelek ditirsin. Siyaseta Îsraîl û Emerîkayê ya lawazkirina Hizbullah û Hamasê wek têkçûna dewleta xwe hesab dikin. Di parlamentoya tirkan de gurubeka dostaniya tirk û Îsraîlê ya parlamenteran hebû û 263-ê parlamenter endamên vê gurubê bûn. Piştî bûyerên dawî yên li Libnanê gelek parlamenteran ji wê gurubê îstifa kir. Li gor agahiyên medyaya tirkan heta niho 100 kesan ji gurubê îstifa kiriye û gurub dê bêt fesix kirin..
: fesixandin, fesixandî, fesixiyayî, fesixî, fesixîn, fesixîner
fesix bûn (lêker)(Binihêre:) fesix
fesix kirin (lêker)(Binihêre:) fesix
fesixandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye fesixandin
fesixandin (lêker)(navdêr, mê) betal kirin, pûç kirin, xirab kirin, nehêlan.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: فه‌سخاندن.
Herwiha: fesxandin.
Bide ber: fetisandin.
Dijwate: damezrandin, ava kirin. Tewîn: Lêker: -fesixîn-.
Têkildar: fesixîn.
ji: fesix + -andin.
ji wêjeyê: Dadgeha Bilind ya dewleta tirk şaredarê Sûrê ji karê wî derxist û meclisa şaredariyê jî fesixand. Motivasyona dadgehê jî li ser vê biryarê xebata serok û meclîsa Sûrê ya ji bo pirzimaniyê û bi kar anîna kurdiyê ye. Ev dewlet jî hêj li gor qanûna xwe ya bingehîn ya nijadperist ya ko di Tirkiyeyê de dewleteka bi yek alayî û yek zimanî û yek miletî diparêze hereket dike. Ew ji bilî xwe wekî tirk û ji bilî zimanê xwe yê tirkî zimanên çi neteweyên din yên di nav sinorên xwe de napejirîne.(Sidqî Hirorî: Bila şoreşa bakûrê Kurdistanê ya binefşî xurtkirina xebata bikaranîna zimanê kurdî li ser her astekî be, Nefel.com, 6/2007).
: fesixandî, fesixîner
fesixbûn (navdêr)(Binihêre:) fesix
fesixbûyî (rengdêr) (Binihêre:) fesix
fesixî (navdêr, mê) rewşa fesixbûnê.
ji: fesix + -î
fesixîn (lêker) fetiqîn, derketin rastê, vepiçirîn, qetîn, qurifîn. Tewîn: -fesix-.
ji: fesix +-în
fesixkirî (rengdêr) (Binihêre:) fesix
fesixkirin (navdêr)(Binihêre:) fesix
festîval (navdêr, mê) şahî, cejn, pîrozî, hefle, dawet, aheng, merasim, dîlan.
Herwiha: fest, festîwal, fêst, fêstîval, fêstîwal, fîsteval, fîstewal, fîstîval, fîstîwal, vîsteval, vîstîval
fescennine mustehcen, bêsinc.
festal şên, şeng, bikêf.
festival cejn
cejn, mîhrîcan, şênayî, kêf û şahî, şahî
fes kumê sor
kumsorik
fessel qeyd
fest pihêt
qayîm
qehîm
qewîn
tekûz
têkûz
zexm
cejn
dîlan
şahî
şayî
xirêf
fest beim almauftrieb und almabtrieb der herden eyda Berodenaye
fest feiern saz hildan
fest organisieren saz hildan
festbekleidung rihal
festbinden şidandin <şidîn>
festessen dawet
festhalten pê girtin
qemitandin
festigen qefilandin
şidandin <şidîn>
festkleben qemitandin
festkrallen çik kirin
festland reşahî
festmachen hilbestîn
mehkem kirin
şidandin <şidîn>
festnahme binçavî
festnehmen binçavkirin
girtin
festsaugen qemitandin
festschmaus dawet
festsetzen destnîşankirin
hasê kirin
selmandin
festsetzen, sich ~ bi cih bûn
çikiyan <çik>
dadan
feststellen dîhna xwe dan
dîna xwe dan
texmîn kirin
xuya kirin
xwanê kirin
festung birc
keleh
festveranstaltung dîlan
fesad Intrigant
fesahet Beredsamkeit
Redegewandtheit
fesal abgemessen
angemessen
ausgewogen
bequem
Findigkeit
Form
gemessen
geordnet
Gerissenheit
geruhsam
geschickt
günstig
gut organisiert
List
majestätisch
ordentlich
Schlauheit
sittsam
Trick
Tücke
vorsichtig
fesel Findigkeit
Gerissenheit
List
Schlauheit
Tücke
fesîh ausgedehnt
offen
weit
fesl Abschnitt
Stück
Teil
fes n. fose m., fes n., kulik n.
fesad rd. fîzil, awan, pinevizik, fîtnecî, fîtnekar, fesad, munafiq, muzir, mozir
fesadî m. fizilîye, awanîye, pinevizikîye, fesadîye, munafiqîye, munafiqênî, awanênî, pinevizikênî m.
fesal m. canare m., keyse m., fesale m., sope m., firsend n., mecal n., fersend n., firset n., sap m., fasale m.
fesal lê anîn lg. . canare re ciardene, keyse re ciardene, fesale re ciardene, re ripînitene, keyse pawitene, fesale pawitene, ripawitene
fesandin lg. . vila kerdene, çarç kerdene, axme kerdene
fesartek rd. destvila, îsrafker
fesikandin lg. . astengnayene, pengnayene, kosp kerdene, pexm pirodayene, asteng kerdene
m. astengnayis, pengnayis, kospkerdis, pexmpirodayis, astengkerdis n.
fesilandin lng. arqelîyene, ferq kerdene, piro ginayene, vînitene, seder kerdene
lg. . tesfîye kerdene (sazgeh û dezgeh)
fesirandin lg. . fetesnayene, xeneqnayene, fatasnayene
fesk m. pexm, peng, kosp, asteng, manî, engel, qosp n.
feskilandin lg. vila kerdene, çarç kerdene, axme kerdene
m. vilakerdis, çarçkerdis, axmekerdis n.
feskilîn lng. . vila bîyene, çarç bîyene, axme bîyene
m. vilabîyayis, axmebîyayis, çarçbîyayis n.
fesl m. qisim, bes, dewre, fasîl n.
festîwal m. festîval n.
fesx m. betalkerdis, fes, betalnayis, feskerdis n.
fesx kirin lg. . betal kerdene, laxv kerdene, fes kerdene, betalnayene
fesxkirin m. betalkerdis, betalnayis, feskerdis n.
fes fînî (m), fese (m)
fes püskülü gulikê fese (n)
fes tahtası (fesin başa oturan kısmına tutturulan tahta)textikê fese (n), tasoke (m)
fesleğen rihan; ocimum basilicum
fesl lihevhatin, sulh, rêkeftin, lihevkirin, dijminatiya di navbera xwe herdu aliyan de nehêlan
festi pîroz kirin.