Encamên lêgerînê
emir (I) 1. ferman m, ferwar m, emir n *iki­de bir bana dönüp benden bir emrim olup olmadığını soruyordu hema car caran li min difetilî û dipirsî ka fermaneke min heye an na 2. fermanname, emirname *atama emri hâlâ çıkmadı fermannameya tayînkirinê hîna derneketiye m
1. ferman m, ferwar m, emirn * ikide bir bana dönüp benden bir emrim olup olmadığını soruyordu hema car caran li min difetilî û dipirsî ka fermaneke min heye an na 2. fermanname, emirname * atama emri hâlâ çıkmadı fermannameya tayînkirinê hîna derneketiyem
emir (ii) mîr, emîr n
emir almak emir jê stendin, ferman jê girtin (II) mîr, emîr n emirber fermanber, emîrber nd/nt
emir jê stendin, ferman jê girtin
emir cümlesi hevoka fermanî rz
emir cümle­si hevoka fermanî rz
emir eri emir­ber, emirqûl
emirber, emirqûl
emir etmek bnr emretmek
bnr emretmek
emir kipi raweya fermanî rz
raweya fermanî rz
emir kulu berdest
berdest
emir vermek emir dan, ferman dan
emir dan, ferman dan (birinin)
emirber fermanber, emîrber nd/nt
emire amade beremr, berdest
emirine amade durmak ji (yekî) re hazir sekinîn, li ber (yekî) sekinîn
emirine girmek ketin bin fermana (yekî), ketin bin emrê (yekî)
emirine vermek 1) tayîn kirin 2) dan bin ferman (yekî), dan bin emrê (yekî)
emirlik 1. mîritî, emîrî 2. mîrnişîn, mîrgeh (cihê ku di bin fermana mîr de ye) m
1. mîrîtî, emîrî 2. mîrnişîn, mîrgeh (cihê ku di bin fermana mîr de ye) m
emirname fermanname, emirname m
fermanname, emirname m
emir n 1. ömür, yaş (doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman) * emirê min sî û pênc e, otuz beş yaşındayım 2. meteor ya(bir gök cisminin oluşmaya başladığı günden bu güne kadar geçirdiği zaman)
n 1. emir, buyruk, ferman * hema car caran li min difetilî û dipirsî ka emrekî min heye an na ikide bir bana dönüp benden bir emrim olup olmadığını soruyordu 2. komut
emir bike (an jî bikin) buyur (ya da buyrunuz), söyleyiniz, emrediniz anlamında
emir buhartin ömür geçirmek
emir çûn yaş ilerlemek
emir dan l/gh emir vermek
1) emir vermek 2) komut vermek
emir dan haziran sizlere ömür
emir derbas kirin ömür geçirmek
emir ekî dirêj kirin uzun bir ömür yaşamak
emir ekî tam li dinyayê kirin uzun bir ömür sürmek
emir heye lê wekî qîzekê ye cami yıkılmış ama mihrabı yerinde
emir jê stend (birinden) emir almak
emir kirin 1) uzun yaşamak 2) ömür uzamak
emir kirin (i) l/gh uzun yaşamak
emir kirin (ii) l/gh 1. emretmek, emreylemek, buyurmak * emir bike ku careke din dereng neyê ona buyur da bir daha geç gelmesin 2. emretmek, emreylemek, buyurmak (söylemek, demek, düşüncesini bildirmek) * we tiştek emir kir bir şey mi buyurdunuz
emir ku diçe mirin li pey e yaş ilerledikçe ölüm yaklaşıyor
emir lê hatin kirin buyrulmak
emir nema n yaşı ilerlemiş olmak (son demleri olmak)
emir pê tune bûn (biri) izin vermemek, ferman vermemek
emir û tecrûbe yaş baş
emir xesifîyo boyu (bosu) devrilsi (veya devrilesin), ömrün tükene
emirber n emirber, emir eri
emirberî m emirberlik, emir erliği
emirbiçûk rd yaşı küçük olan
emirbiçûkê hestîgir genç irisi
emirbiçûkî m yaşı küçük olma
emirdan m emir vermek
emirdar rd buyrukçu, emreden kimse
emirdarî m buyrukçuluk
emirdirêj rd 1. ömürlü, uzun ömürlü * Xwedê wê emrdirêj bike Tanrı ömürlü etsin
emirdirêj bî el öpenlerin çok olsun
emirdirêj kirin ömürlü etmek 2. ömürlü, uzun ömürlü (veya süreli) * hevaltiya wan emirdirêj nebû arkadaşlıkları uzun ömürlü olmadı
emirê (wî) emirê sîsyareka gurî ye dokuz yorgan eskitmek (veya paralamak)
emirê (wî) ji te re be yaşı benzemesin
emirê (wî) kinî kurt be yaşı yerde (veya topraktan) sayılası
emirê (yekî) çar tirên keran man argo bir ayağı çukurda olmak
emirê (yekî) derbas bûn yaşı geçmek
emirê (yekî) kin be damarı kurusun, yaşı yerde (veya topraktan) sayılası
emirê çû êdî nayê giden gençlik bir daha gelmez
emirê çûyî venagere (li xwediyan) gençlik bir gitti mi bir daha gelmez
emirê dirêj kirin uzun yaşamak
emirê ku çû êdî venagere giden gençlik bir daha gelmez
emirê ku çû nede dû giden gençliğin ardına düşme, giden ömrün peşine düşme
emirê leglege çû bi leqleqê (an jî teqteqê) leyleğin ömrü (veya günü) laklakla geçer
emirê min 1) ömrüm 2) ömrümün varı
emirê mirinê ölüm fermanı
emirê nivîskî yazılı emir
emirê sîsyarekê kirin (dünyaya) kazık çakmak (veya kakmak)
emirê te emrê pîvokê be ’tez geberesin’ anlamında
emirê te kin be boyu (bosu) devrilsi (veya devrilesin), ömrün tükene
emirê xwe ajotin ömür sürmek (yaşamı belli şartlar içinde sürüp gitmek)
emirê xwe di ber de mehf kir (bir şey veya kimse için) ömür çürütmek
emirê xwe tije (an jî tijî) kirin yaşını doldurmak, gidici olmak
emirê xwe xwarin 1) yaşlı başlı olmak, saat on bir buçuğu çalmak, gidici olmak (yaşı çok ilerlemiş bulunmak) 2) miadını doldurmak
emirê xwedê 1) Allahın emri 2) emrihak, emrihak vaki olmak (ölmek)
emirê xwedê kirin Hakkın rahmetine kavuşmak (veya Hakka kavuşmak, Hakka yürümek), vefatetmek
emirî (yekî) kir (birine) emretmek
emirkan n amerikan bezi, kaput bezi
emirkin rd 1. kısa ömürlü, ömürsüz 2. mec bedbaht 3. zalim * emirkinekî mîna wî tune zalimin tekidir 4. mec kısa süreli, yararsız 5.b geberesin
emirkin bî geberesin inşallah
emirkin bûn l/ngh 1. kısa ömürlü olmak 2. ömrü tükenmek
emirkinbûn m 1. kısa ömürlü olma 2. ömrü tükenme
emirkinî m 1. kısa ömürlülük 2. mec bedbahtlık 3. zalimlik
emirkino b ölesin!
emirkirin (i) m uzun yaşama
emirkirin (ii) m 1. emretme, emreyleme, buyurma 2. emretme, emreyleme, buyurma (söyleme, deme, düşüncesini bildirme)
emirmarde rd yaşlı, gidici olan (yaşa çok ilerlemiş olan)
emirmarde bûn saat on bir buçuğu çalmak (yaşı çok ilerlemiş bulunmak)
emirmend rd 1. buyrukçu 2. mec yiğit
emirmendî m 1. buyrukçuluk 2. mec yiğitlik
emirname m emirname, emir (emir belgesi, yazılı buyruk) * emirnameya tayînkirinê hîna derneketiye atama emri hâlâ çıkmadı
emirok rd emir verici
emirqûl rd emir kulu
emirqûlî m emir kulluğu
emirqut rd 1. kısa ömürlü, ömürsüz 2. mec bedbaht 3. mec zalim 4. mec kısa süreli, yararsız 5.b geberesin
emirqut bî geberesin inşallah
emirqutî m 1. kısa ömürlülük 2. mec bedbahtlık 3. mec zalimlik
emir (navdêr, nêr). (ferman) ferman, ferwar, gotina kesek dibêje û divê kesek din wek wê gotinê bike: Serokê wan emrê rawestandina şerrî daye. (Serokê wan gotiye ku nabe şerr bêt kirin.).
Herwiha: emr.
Bikaranîn: Lêker: emir dan, emir kirin, emir wergirtin. Navdêr: emirdan, emirkirin, emirwergirtin Rengdêr: emirdayî, emirkirî, emirwergirtî.
ji: ji erebî أمر (emr: ferman, ragihandin), أمر (emere: ferman dan/kirin), hevreha aramî û îbranî אמר (e-m-r-: gotin, ferman kirin), akadî emaru (dîtin, ketin ber çavan) jiprotosami.
: binemir, binemirî, emirber, emiberî, emirdar, emirdarî, emirder, emiderî, emirname, emîr, emîrat, mîr, mîrî, mîrîtî, mîrnişîn, mîrnişînî 2. salên jiyanê. Binêre; , imr
emir dan (lêker)(Binihêre:) emir
emir dan haziran (biwêj) mirin, emrê Xwedê kirin, koça dawîn kirin, wefat kirin, çûn ber dilovaniya Xwedêé, rehma Xwedê kirin, çûn ser heqiya xweé, çûn gorrê.
ji wêjeyê: Di 30 salîya min de jina min emir da haziran.
emir kirin (lêker)(Binihêre:) emir
emir wergirtin (lêker)(Binihêre:) emir
emirber (navdêr, mê) emirqûl.
ji: emir +-ber
emirdan (navdêr)(Binihêre:) emir
emirdar (rengdêr) (navdêr, mê) serdest, serwer, serdar, hakim, domînant, hukimran
emirdirêj (navdêr, mê) jîdirêj, temendirêj.
ji: emir +-dirêj
emirkirî (rengdêr) (Binihêre:) emir
emirkirin (navdêr)(Binihêre:) emir
emirwergirtin (navdêr)(Binihêre:) emir
emir 1. f. order, command 2. m. age
m. life
1. f. order, command 2. m. age
emir Alter
Lebensalter
emir n. riw, cu, e m., cusere, ci, emir n.
n. ferman, emir n.
emir kirin lg. ferman kerdene, emir kerdene, fermannayene
emirber m/n. fermanber, emirber n.
emirdan N/g. ferman dayene, emirdayene
emirdirêj rd. riwderg, cuderg, emrderg, ciderg, emirderg
emirê mirinê n. fermanê merdisî, emrê merdisî n.
emirkin rd. riwkilm, cukilm, emrkilm, cuserkilm, cuqut, rikilm
emirkirin m. fermankerdis, emirkerdis, fermannayis n.
emirname m. fermanname. emirname m.
emirqut rd. riwkilm, cukilm, emrkilm, cuserkilm, cuqut, cikilm
emir ferman (n), emr (n)
emir kipi raweya fermanî (m)
raweya fermanî (m)