Encamên lêgerînê
ecê nd/c filanca, falanca
ecêb rd 1. acayip, ilginç, garip, enteresan (şaşılacak şey) 2. hayret (beklenmedik, garip bir şeyin sebep olduğu şaşkınlık) 3. dehşetli (şaşırtıcı) * taveke ecêb heye dehşetli bir güneş var 4. tuhaf (alışılmamış, yabansı) 5. korkunç, felaket, müthiş (şaşkınlık veren) * vegotineke ecêb korkunç bir anlatım 6. korkunç (çok aşırı, pek çok) * sînema ecêb qerebalix bû sinema korkunç kalabalıktı 7. bir sürü, bir yığın * di nava vê ecêba kar de, ez nikarim bi te re mijûl bibim bir yığın iş içinde bir de senle ilgilenemem * vê ecebâ xwarinê tu dê çi bikî? bu bir sürü yemeği sen ne yapacaksın? 8. düşündürücü, ilginç * bûyereke ecêb e düşündürücü bir olay 9.m ibret * hûn li vê ecêbê binêrin? bu ibrete bakın 10.b acayip, garip, hayret, pes (şaşılacak bir şey karşısında söylenir, şaşma anlatır) * ecêb, ev qas jî! pes doğrusu 11.dehşetli (çok fazla, son derece) * min ecêb jê hez dikir onu dehşetli seviyordum 12. h fena * baraneke ecêb dibare fena bir yağmur yağıyor
ecêb bûn l/ngh garipleşmek, tuhaflaşmak * kena wê jî ecêb bûbû gülmeside garipleşmişti
ilginç olmak
ecêb dîtin garipsemek.
l/gh 1. ilginç bulmak 2. garipsemek
ecêb e olur şey (veya iş) değil
ecêb ecêb garip garip (alışılmamış, tuhaf)
ecêb jê girtin -den ibret almak
ecêb jê re çêbûn tavan başına çökmek (veya yıkılmak)
ecêb lê çêbûn nefesi durmak, şaşkınlık içinde kalmak
ecêb man l/ngh tuhaflaşmak
ecêba h acaba, acep
ecêba (yekî) çûn acayibine gitmek
ecêba (yekî) hatin acayibine gitmek
ecêba (yekî) jê re (bûn) acayibine gitmek
ecêba (yekî) jê re çêbûn 1) şaşa kalmak, bakakalmak, hayret etmek 2) parmak ısırmak (bir şey birinin) tuhafına gitmek
ecêba giran tuhaf durum (li)
ecêba min jê re olur şey (veya iş) değil, hayret * ecêba min jê re deqeyek jî nasekine olur şey değil, bir dakika durmuyor
ecêba reş a giran çok ilginç (veya tuhaf)
ecêbanek h yığınla
ecêbanekî bir sürü, yığınla
ecêbankî rd bir sürü, epey
ecêbbûn m garipleşme, tuhaflaşma
ecêbdîtin m 1. ilginç bulma 2. garipseme
ecêbek rd 1. bir sürü, epey 2. pek çok, pek bol
1) bir sürü, bir alay * ecêbek mirov hatibûn dîlana me düğünümüze bir sürü insan gelmişti 2) dağ gibi (veya kadar), dağlar gibi (veya kadar) pek çok * ecêbek firaqên qirêjî li berê hatin lodkirin dağ gibi bulaşık önüne yığıldı
ecêbeke reş a giran ilginç durum (li)
ecêbên giran anîn serê (yek) (birini) ibreti alem etmek
ecêbên giran ji destê (yekî) dît (birinden) çok çekmek,
ecêbgirtî rd şaşa kalmış, hayrete kalmış olan
ecêbgirtin m şaşa kalma, hayrete düşme
l/gh şaşa kalmak, hayrete kalmak
ecêbhiştî rd hayretler içinde kalmış olan
ecêbhiştî bûn l/ngh hayretler içinde kalmak
ecêbî m 1. acayiplik, gariplik, tuhaflık, garabet 2. mec korkunçluk
ecêblosik bnr ecêblosk
ecêblosk nd 1. acayip yaratık, hilkat garibesi 2. tanınmayacak kadar değişen kimse
ecêbman m tuhaflaşma
ecêbmayî rd 1. şaşkın, şaşırmış olan 2. tuhaflaşmış
ecêbmayî bûn l/ngh şaşırmak, şaşa kalmak, hayrette (veya hayretler içinde) kalmak
ecêbmayî hiştin l/gh hayrette bırakmak, parmak ısırtmak
hayrete (veya hayretlere) düşürmek
ecêbmayî man l/ngh şaşırmak, şaşmak, şaşa kalmak * ez jî ecêbmayî mam ez dê çawa ji vî derkevim bundan nasıl çıkacağımı ben de şaşırdım
1) hayrete (veya hayretlere) düşmek, şaşa kalmak 2) acayibine gitmek
ecêbmayîbûn m şaşırma, şaşa kalma, hayrette (veya hayretler içinde) kalma
ecêbmayîman m şaşırma, şaşma, şaşa kalma
ecêbmayîn m tuhaflaşma
ecêb 1. xerib, seyr 2. nedîtî û nebînayî
(rengdêr) seyr, sosret, mat, behît, xerîb, ne asayî, ne normal, nedîtî, biyanî.
Herwiha: acaîb, acayîb, acêb, acîb, ecaîb, ecîb, ecayîb, ecêb.
ji: Ji erebî.
Bikaranîn: Lêker: ecêb girtin. Navdêr: ecêbgirtin Rengdêr: ecêbgirtî.
: ecêbî
ecêb bûn (lêker)(Binihêre:) ecêb
ecêb dîtin (lêker) seyr dîtin.
ji: ecêb + dîtin
ecêb girtin (lêker)(Binihêre:) ecêb
ecêb kirin (lêker)(Binihêre:) ecêb
ecêb man 1. mat man 2. şaşwaz bûn
(lêker)ecêbgirtî man, fikirîn, heyirîn, hêbitîn.
ji: ecêb + man
ecêb-ecêb (rengdêr) gelek ecêb, zêde ecêb.
Herwiha: ecêb ecêb, ecêbecêb.
ji wêjeyê: Roj-bi-roj hijmara deriyên nûçeyan û torgehên (websaytên) kurdî û kanalên radyoyî û televizyonî yên kurdan zêde dibe. Lê mixabin, hemî jî miştî şaşiyên ecêbecêb in..
: ecêb-ecêbane, ecêb-ecêbî, ecêb-ecêbîtî, ecêb-ecêbtî
ecêb-ecêbane (rengdêr) bi awayekî ecêb-ecêb.
ji: ecêb-ecêb + -ane
ecêb-ecêbî (navdêr, mê) rewşa ecêb-ecêbbûnê.
ji: ecêb-ecêb + -î
ecêba giran bi çavê xwe dîtin (biwêj) bûn şahide tiştên pir balkêş. “diçî tînî, here bîne, beke tu neçî neyînî, tê ecêba giran bi çavê xwe bibînî. celîlê celîl, ordîxanê celîl
ecêba giran bûn (biwêj) ji bûyer an jî rewşa pir baldar û awarte re tê gotin. ez çûm li dewsa bûyerê çi bibînim, ecêbeke reş a giran bû.
ecêba li ser ecêban bûn (biwêj) xerabtira xeraban, xerabtirîn. ya lai xelo kir jî ecêba li ser ecêban e.
ecêba min ser ecêbê, keç dibin, dê lingê xwe dike rikêfê (biwêj) dayîkên keçan di dema zewaca wan de gelekî dikevin xiroşê. ew jî tiştekî balkeş e. ecêva min ser ecêvê, keç dibin, dê lingê xwe dike rikêfê.
ecêbandin (lêker) pesend kirin.
ji: ecêb +-andin
ecêbbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) ecêb
ecêbbûyî (rengdêr) (Binihêre:) ecêb
ecêbdîtin (navdêr, mê) seyrdîtin, xeribdîtin, seyr dîtin, xerîb dîtin.
ji: ecêb +dîtin
ecêbek (navdêr, mê) dêşek, ecêbankî, tibabek, dinyayek, ewqas, tebabek, gelek.
ji: ecêb +-ek
ecêbgirtî (rengdêr) mat, heyirî, hêbitî, sersur, mendehoş, şaş, metelbûyî, heyirandî, hêbitandî, hêbetî, mest.
ji: ecêb + girtî.
Bikaranîn: Lêker: ecêbgirtî bûn, ecêbgirtî kirin. Navdêr: ecêbgirtîbûn, ecêbgirtîkirin Rengdêr: ecêbgirtîbûyî, ecêbgirtîkirî
ecêbgirtî bûn (lêker)(Binihêre:) ecêbgirtî
ecêbgirtî kirin (lêker)(Binihêre:) ecêbgirtî
ecêbgirtî man (lêker)şaşwaz man, metel man, heyîrî man, şaşmî man, behitî man, kişmatî man, ecêbmayî man, heyirî man, metel bûn, heyirîn, şaş bûn, behîtîn.
ji: ecêbgirtî + man
ecêbgirtîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) ecêbgirtî
ecêbgirtîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) ecêbgirtî
ecêbgirtîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye ecêbgirtî kirin
ecêbgirtîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) ecêbgirtî
ecêbgirtîman (navdêr, mê) matman, mat man, heyirîn, hêbitîn, gêjbûn.
ji: ecêbgirtî +man
ecêbgirtin (navdêr, mê) heyr, sosret, seyrî, mat
ecêbî (navdêr, mê) sosret, xerîbî, seyrî, behît, heyr, tiştên ecêb, tiştên ne asayî, tiştên ne normal, mat, hêbitîn, heyirîn.
Herwiha: acayîbî, acayîbîtî, acayîbtî, ecêbîtî, ecêbtî, acayîb, acayîbîtî, acayîbtî, ecêbî, ecêbîtî, ecêbtî.
ji: ecêb + -î
ecêbîgirtî (rengdêr) (Binihêre:) ecêbî
ecêbkî (navdêr, mê) bi ecêbî.
ji: ecêb +-kî
ecêbkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye ecêb kirin
ecêbkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) ecêb
ecêblosik kesê ku wisa guheriye ku nayê nasîn
kesê ku wisa guheriye ku nayê nasîn
ecêbman (Binihêre:) ecêb
ecêbmayî (rengdêr) teheyyur, matmayî.
Bikaranîn: Lêker: ecêbmayî bûn, ecêbmayî kirin. Navdêr: ecêbmayîbûn, ecêbmayîkirin Rengdêr: ecêbmayîkirî
ecêbmayî bûn (lêker)(Binihêre:) ecêbmayî
ecêbmayî hîştin heyret hîştin, heyran kirin, heyranmayî hîştin, heyranmayî kirin, ecêbmayî kirin, şaşwaz hîştin, metelmayî hîştin, heyirandin, şepilandin
ecêbmayî kirin (lêker)(Binihêre:) ecêbmayî
ecêbmayî man (lêker)şaşwaz man, heyretmayî man, heyirî man, behitî man, behitîn, heyirîn, şaş man, şaş bûn, şeqiz man, şelişîn, sersûr man, aşiftin, behîtîn, metel man, dilihîn, şilihîn, ecêbgirtî man, metel bûn, şaşbûn, metelman, heyirîman, ecêbmayîman.
ji: ecêbmayî + man
ecêbmayîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) ecêbmayî
ecêbmayîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye ecêbmayî kirin
ecêbmayîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) ecêbmayî
ecêbmayîman (navdêr, mê) şaşbûn, heyirîn, behîtîn, metelman, şaşwazman, heyirîman, şilihîn, dilihîn, şaş bûn, metel man, heyirî man, ecêbmayî man.
ji: ecêbmayî +man
ecêb amazing, strange
(adj.) strange, amazing
strange.
ecêbmayî (adj.) amazed
dumbfounded, stupified
ecêbmayî man (lê ecêbmayî man) to be surprised
ecêbmayîn astonishment, amazement
ecêb abnorm
anomal
merkwürdig
seltsam
sonderbar
ungewöhnlich
wunderbar
wunderlich
ecêb komisch
ecêbman erstaunen
geschockt sein
verwundern
ecêbmayî erstaunt
verblüfft
verwirrt
verwundert
ecêb m. mat, ecêb, mateq, heyret, sasbîyayis n.
rd. temase, ecêb, balante, xerîb, ecayîb
ecêb bûn lng. . temase bîyene, ecêb bîyene, batante bîyene, xerîb bîyene
ecêb dîtin lg. . temase vînîtene, xerîb vînitene, ecêb vînitene
ecêb man lng. . matmendene, maleq mendene, ecêb mendene, sas mendene, heyran mendene, sasîyene
ecêb mayîn lng. . mat mendene, maleq mendene, ecêb mendene, sas mendene, heyran mendene, sasîyene
ecêba h. geto, derê, eceba, tirê, deto, deray
ecêbdîtin m. temasevînitis, xerîbvînitis, ecêbdîyayis n.
ecêbmayî rd. matmende, mateqmende, sasbîyaye, temasemaye, matbîyaye, ecêbmende
ecêb -e, acayip, garip, gariplik
ecêba bakınız: eceba
ecêbi (m) bakınız: ecêb -e,
ecêv -e, bakınız: ecêb -e,