Encamên lêgerînê
doru 1. hespê kumêt, hespê kumeyt 2. sorê kumêt rd
1. hespê kumêt, hespê kumeyt 2. sorê kumêt rd
doruk sertap, pil.
1. bandev, dihar, tep, kop, sertar, navser, şintîl, gumpil, lûtke, tepel, gopîtk (ji bo çiya) 2. asta herî bilind a serfiraziyê (mec) m
1. bandev, dihar, tep, kop, sertar, navser, şintîl, gumpil, lûtke, tepel, gopîtk (ji bo çiya) 2. asta herî bilind a serfiraziyê (mec) m
doruklamak biserîkirin m
bi serî kirin (derdanekê, ser bi lod tije kirin) l/bw
biserîkirin m
bi serî kirin (derdanekê, ser bi lod tije kirin) l/bw
dorum kudik, olik (kudika deveyê) m
kudik, olik (kudika deveyê) m
dor m 1. çevre, etraf, dolay * ez li dora xanî gerîm evin çevresini dolaştım 2. sıra, keşik, nöbet * dora wî ye onun keşiği * îro dora te ye, tu dê mesrefê bikî bu akşam nöbet sizde, masrafı siz yapacaksın 3. sı(bir şeye ayrılan, uygun görülen veya rastlayan zaman) * gava ku dora wê bê em dê bikin sırası geldiğinde yaparız 4. el (iskambil oyunlarında kâğıt atma sırası) * niha dora min e şimdi el bende 5. dönüm, dönüş sonrası (zaman için) * dora salê yıl dönümü 6. kere, kez, sefer defa, nöbet * êvarkî bi zarokan re çend doran leyîstik leyîst akşamleyin çocuklarla dört beş nöbet oyun oynadı
dor bi dor sıra sıra
dor dan (...) -e öncelik tanımak
dor girtin l/gh kuşatmak, etrafını (veya çevresini) sarmak, ablukaya almak, çevirmek, muhasara etmek
dor hatin sırası gelmek.
sırası gelmek, yolu düşmek
dor jê stendin l/bw kuşatmak, çevirmek, çembere almak, çevresini sarmak, muhasara etmek
(bir şeyin) etrafını almak 2) kuşatmak, ortaya almak (çevresini sarmak, muhasara etmek) 3) çevrelemek, kuşatmak (çokça bulunmak)
dor lê dan girtin 1) kaplatılmak 2) etrafını sardırtmak, çepeçevre sardırtmak 3) kuşatmak
dor lê dan pêçandin kuşatmak
dor lê girtin çevrelemek, sarmak.
l/bw 1. kuşatmak, ablukaya almak veya altında tutmak (çevresini sarmak, muhasara etmek) * wê dor li bajêr bigirin şehri kuşatacaklar 2. çevirmek (bir yerin çevresini bir şeyle sarmak, kuşatmak) * dor li rez girtine bağı duvarla çevirmişler
(bir şeyin) etrafını almak 2) kuşatmaya almak 3) ortaya almak 4) kaplamak, çepeçevre sarmak
dor lê hatin girtin 1) kaplanmak 2) etrafı sarılmak, çepeçevre sarılmak 3) kuşatılmak 4) çevrelenmek
dor lê hatin pêçandin 1) kuşatılmak 2) çevrelenmek
dor lê pêçandin l/bw kuşatmak, çevrelemek, çevirmek, çembere almak, ablukaya almak veya altında tutmak (çevresini sarmak, muhasara etmek)
dor nehatin ser (yek) (birine) söz (veya laf) düşmemek (başkalarının konuşmasından kendisine sıra gelmemek)
dor pêçandin l/gh kuşatmak, çevrelemek, çevirmek, çembere almak, ablukaya almak veya altında tutmak (çevresini sarmak, muhasara etmek)
dor sênc kirin l/bw etrafını çitlemek (veya çeperlemek)
dor standin l/gh etrafinı almak, sarmak, çevirmek
dor û ber n çevre, etraf * ez li dor û berê xanî geriyam evin çevresini dolaştım e
dor vegirtin l/gh kuşatmak
dora (...) hatin 1) sırası gelmek * dora min hat benim sıram geldi 2) yeri gelmek, sırası düşmek
dora (...) hatin girtin 1) çevrilmek * dora xanî bi dîwar hatiye girtin evin etrafı duvarla çevrilmiş 2) kuşatılmak
dora (...) vekirin ablukayı kaldırmak
dora (tiştekî) bûn yeri olmak (sırası, uygun zamanı olmak)
dora (tiştekî) hatin û çûn zamanı gelip çatmak * dora wê hat û çû zamanı geldi çattı
dora (yekî) qerebalix e başı kalabalık
dora darê kolandin boğaz açmak
dora hefteyê ertesi hafta
dora heyvê sîwan dan ay harmanlanmak
dora min e 1) sıra bende 2) el bende (iskambil oyunlarında)
dora rojê ertesi gün
dora salê 1) ertesi yıl 2) yıl dönümü
dora xwe anîn cih sıra savmak (veya sırasını savmak)
dora xwe kirin sıra savmak (veya sırasını savmak)
dora xwe li berê danîn sırasını belli etmek
doralî h çepçevre, çepeçevre, etraf
doram m etraf
doran ant/nd 1. ince bağırsak 2. iç yağı (hayvanlarda)
doran (i) m etraf
dorandî rd kayip, kaybedilmiş
dorandin m 1. kaybetme 2. zarar verme
l/gh 1. kaybetmek 2. zarar vermek
dorav erd/m ada
dorayî m boyut
dorbajar banliyö.
dorbend m 1. çerçeve (yazı, ayna, resim gibi şeyleri süslemek veya bir yere asabilecek duruma getirmek için bunlara geçirilen kenarlık) 2. çerçeve (kapı, pencere ile bunların cam veya tablalarının yerleştirilmiş olduğu kenarlık) 3. mec çerçeve (bir düşünce alanının sınırları veya bu sınırlar içindeki alan) * em di dorbenda ramaneke teng de nemînin dar bir fikir çerçevesinde kalmayalım
dorber m çevre, etraf
dorbîn bnr dûrbîn
dorçêkirî rd etrafı işlemeli * destmala dorçêkirî etrafı işlemeli mendil
dordorik bot/m başı yümrü bağlayan kenger
dore m kilit
doredemî rd dönüşümlü (değişerek) * weşîneka doredemî dönüşümlü yayın
doredor h sırayla
doredor lê xistin l/bw sıra dayağı çekmek
doreke bi tenê bir kerecik
dorevan n nöbetçi, muhafız
dorevanî m nöbetçilik, muhafızlık
dorez m halka (çeşitli metallerden veya tahtadan yapılmış çember)
dorfireh rd 1. etraflı, etraflıca, derin (ayrıntıya önem verilerek hazırlanan) * lêkolîneke dorfireh derin bir araştırma 2. kapsamlı
dorfireh kirin l/gh 1. kapsamlılaştırmak 2. derinleştirme (derinliğine incelemek)
dorfirehî rd/h 1. etraflı, etraflıca, geniş bir şekilde 2. kapsamlıca 3. m derinlik (özüne inerek ayrıntılarıyla kavrama gücü) * divê ku mirov bûyerê bi dorfirehî hîn bibe olayı derinliğine öğrenmek lazım
dorfirehkirin m 1. kapsamlılaştırma 2. derinleştirme (derinliğine inceleme)
dorger m 1. etraf 2. ol tavaf
dorger kirin l/gh tavaf etmek
dorgerik (i) bot/m sarmışak
dorgerik (ii) bj/m tırnak altı iltihaplaması
dorgerîn m tavaf, çevrinme
dorgerînek m bir çocuk oyunu
dorgerînk m çevrinti (sürekli kendi ekseni etrafında dönme)
dorgerkirin m tavafetme
dorgir nd/nt kuşatmacı
dorgirtî rd kuşatılmış, etrafı sarılı, çevrili, ablukaya alınmış, çevrili,
dorgirtîbûn m kuşatılmışlık
dorgirtin m kuşatma, etrafını (veya çevresini) sarma, ablukaya alma, çevirme, muhasara etme
dorhatî rd sırası gelmiş olan
dorhêl dolay.
m 1. çevre, etraf, dolay, dolayı * ez li dorhêla xanî gerîm evin çevresini dolaştım 2. çev(bir kimsenin sürekli ilişkide bulunduğu insan topluluğu) 3. mec ort(bir kimsenin veya insan toplulğunun yaşayışını etkileyen ruhsal, toplumsal ve kültürel etkilerin bütünü) * dorhêla hunerî sanat ortamı 4. psî ortam (yakın çevre) 5. ortalık (çevre, etraf) * li dorhêlê tav tune bû ortalıkta güneş yoktu
dorhêla derveyî dış dünya
dorhêlî rd çevresel
dorhêşîn m etrafı mavili mendil
dorî m boyut
dorik m simit
dorîkî rd boyutlu
dorinc m is
dorîxe m 1. tarh 2. bir parça pirinç tarlası
dorjêstendî rd çevrili, etrafı alınmış, sarılmış, çevrilmiş
dorjêstendin m kuşatma, çevirme, çembere alma, çevresini sarma, muhasara etme
dorlêgir nd/nt kuşatıcı, muhasır
dorlêgirî m kuşatıcılık
dorlêgirtî rd 1. kuşanık, muhat, ablukaya alınmış olan 2. çevrili
dorlêgirtin m 1. kuşatma, ablukaya alma, çembere alma 2. çevirme (bir yerin çevresini bir şeyle sarma, kuşatma)
dorlêpêç m kuşatma, ablukaya alma, çembere alma
dorlêpêçandî rd kuşanık, çevrelenmiş, ablukaya alınmış olan
dorlêpêçandin m kuşatma, çevreleme, çevirme, çembere alma, ablukaya alma veya altında tutma (çevresini sarma, muhasara etme)
dorling bnr dornig
dormandor m çevre, etraf,
dormedor m çevre, etraf, fırdolayı
dormişk zo/m kakırca (muscardinus avellanarius)
dornexşekirî rd etrafı işlemeli
dornig n ayak izi, peşi sıra
dorodor h sırasıyla
dorpêç m abluka, çevirme, kuşatma, muhasere, sarma
dorpêç bûn l/ng ablukaya alınmak, çevrilmek
dorpêç kirin l/gh 1. kuşatmak, çevirmek, çevrelemek, sarmak (çevresini sarmak, muhasara etmek) * bajar dorpêç kirin şehrin etrafını sardılar 2. kucaklamak, çepeçevre sarmak * çiyayên ku zozan dorpêç kirine ovayı kucaklayan dağlar
dorpêçan m abluka, çevirme, kuşatma
dorpêçandî rd ablukaya alınmış, sarılmış, kuşatılmış, mahsur
dorpêçandîbûn m kuşatılmışlık
dorpêçandin m kuşatma, çevreleme, çevirme, çembere alma, ablukaya alma veya altında tutma (çevresini sarma, muhasara etme)
dorpêçayî abluka altında mahsur.
dorpêçbûn m ablukaya alınma, çevrilme
dorpêçî m kuşatma, sarma, çevirme
dorpêçî kirin ablukaya almak, muhasaraya almak. muhasara etmek.
dorpêçker nd/nt kuşatıcı, muhasır
dorpêçkirî rd kuşatılmış, sarılmış, çevrili, mahsur, muhat
dorpêçkirîbûn m kuşatılmışlık
dorpêçkirin m 1. kuşatma, çevirme, çevreleme, sarma (çevresini sarma, muhasara etme) 2. kucaklama, çepeçevre sarma
dorpî m törpü
dorpî (i) rd aşırı yaramaz, söz dinlemez, asabî
dorpî kirin l/gh törpülemek
dorpîkirin m törpüleme
dorsal m yıl dönümü
dorsênc rd etrafını çitli, etrafı çeperli
dorsênckirî rd etrafını çitli, etrafı çeperli
dorsênckirin m etrafını çitleme (veya çeperleme)
dorşeng m döşek
dorstandin m etrafinı alma, sarma, çevirme
dortir m ertesi * dortira salê ertesi yıl
dorvegerî rd 1. dönüşümlü (sıra ile) 2. dönüşümlü (değişerek) * weşîneka dorvegerî dönüşümlü yayın
dorvegirtin m kuşatma
dor 1. hawîr 2. şîştir 3. rêz *"Xanika Xido, yek nebû, dora dido"
(navdêr, mê) sira, nobet, gerr: Niha ne dora te ye. (Niha tu nikarî bikî ji ber ku kesek din dike.), dorber, derdor, dewrûber, hemû aliyên tiştekê/î yan kesekê/î, giş rexên tiştekê/î yan kesekê/î: Li dor xwe binerin. dar (bi devoka goyiyan)hoker, teqrîben, nêzî, ewqas yan piçekî kêmtir yan zêdetir: Dorî 50 kes li wir amade bûn. derbare, li ser, sebaret, nizbet: Raya te li dor vê mijarê çi ye?.
Bide ber: dewrBinere.
Herwiha: dûr.
ji: hevreha dewr, herdu ji erebî دور (d-w-r-: dor, zivirrîn, dewr dan), hevreha aramî ܕܘܪ (d-w-r: dewr, zeman), îbrî דור (dever: dewr, zeman). Bo guherîna -ew- bi -o-
Bide ber: xox, şor (qise, axiftin). Ji eynî rehî dewr û dever..
: dorik, dorî
dor bi dor e, ne bi zor e (biwêj) her karek azîne û ûsuleke wê heye. hûn bîn bûne bi zorê pêk bînin, lê bin caran jî dor bi dor e, ne bi zor e.
dor bûn (lêker) dor kirin, mişext bûn, aware bûn.
ji: dor + bûn
dor girtin (lêker)(Binihêre:) dor
dor hatin çax hatin
(lêker)(Binihêre:) dor
dor jê stendin (biwêj) firsend ji dêst girtin. bi pêş ketin. ev çend sal in bi ew dibû keya, lê îsal simko dor ji wî stend. berê gerîla serdest bûn, lê, vê dawiyê de leşkeran dor ji wan stendiye.
dor kirin (lêker)(Binihêre:) dor
dor lê girtin 1. rapêçan 2. derdest kirin
(lêker) dorpêç kirin, ji hemî aliyan ve asê, hatinûçûn lê qedexe kirin. Navdêr: dorlêgirtin.
: dorlêgir, dorlêgirî, dorlêgirîtî, dorlêgirtî
dor û berê xwe nas kirin (biwêj) di derka rewşa dinê de bûn. “sal hatin û derbas bûn. evdo êdî heft salî bû, dor û berê xwe nas dikirin, pakî û xirabî ji hev cuda dildrin. tîtal mûradov
dora deriyê xwe paqij kir, ma yê xelkê (biwêj) tu li çareya serê xwe binihêre, em ne hewceyî alîkariya te ne. dora deriyê xwe paqij kir, ma yê xelkê. bi xwe nikare karê xwe yê bingehîn bike, qala alîkariya hinekên din dike.
dora devê xwe alastin (biwêj) tameke zêde hilgirtin. dema ku rizgo ji hundir derket, dora devê xwe bê jî dialast.
dora devê xwe paqij kirin (biwêj) xwe bi awayekî bêsûc û paqij nîşan dan. dilgeş wisa dora devê xwe paqij dike, lê ez dizanim bê ew çi quzilqurt e.
dora qûna xwe paqij nekirin (biwêj) pir pejmûrde, qilêr û bêsîstem bûn. maıa te xera nebe, berna qet nebe ma mirov dora qûna xwe jî paqij nake kuro?
doraleyn hawîrdor
hawîrdor
doralî lê pêçandin (biwêj) bi hêla leşkerî ve dor lê hatin birîn, tiştek li dora tiştekî gerandin. bifermana serleşk-er leşker doralî li gmtdiyan hatin pêçandin. keçikê doralî li destmale bi moriyan pêçand.
dorandî (rengdêr) saqit, têkçûyî
dorandin 1. dor kirin (lêker)(navdêr, mê) dor kirin, her yekî li dora xwe kirin. Tewîn: -dorîn-.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: دۆراندن.
ji: dor + -andin.
: dorandî dorîner 2. xusirîn. Binêre; dorrandin
doranê (navdêr, mê) nobanê, nobetanê, noranê
dorav 1. (ji ber bandora kêşeya roj û heyvê) rabûn û daketina seviyeya ava deryayan 2. med û cezr
(navdêr, mê) girav, cizîre, devera di avê de (bi taybetî di deryayekê de), devera ku her aliyê wê av lê heye.
ji: dor + av.
: doravistan doravî
doravî (navdêr, mê) rewşa doravbûnê.
ji: dorav + -î
dorberî (navdêr, mê) cîranî, derdorî, cîwarî.
ji: dor +-berî
dorbîn (navdêr, mê) dûrbên, qemera, dûrbîn, dûrebîn.
ji: dor +-bîn
dorbînî (navdêr, mê) zelalîtî, rohnî tî, rewayî.
ji: dor +-bînî
dorbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) dor
dordar (rengdêr) dorçî.
ji: dor +-dar
dorenî (navdêr)(navdêr, mê) desmala li dora eniyê tê gerandin, cûreyek ji cil û bergên gelêrî yên kurdan e.
Herwiha: dorenîk.
Hevwate: berenîk.
Têkildar: • desmal • hibrî • şerpe.
ji: dor + enî, ew desmala li hevbadayÎ û dora eniyê tê gerandin.
Bi zaravayên kurdî: Kurdî (Soranî): Zazakî: Kurmancî: Kurdiya başûr: Lekî: Hewramî:
dorez (navdêr, mê) xelek, gogirr, çember, bazne, şoreb, cerge, gungil, helqe, heleq, tişta girrovirr ya ku nîveka wê kun yan vala ye (wek gustîlan yan bazinan), meydana girrovirr ya hin werzişan: di çembera boksîngê de, kesên ku wek xelekekê li hev kom bûne, koma hin mirovên ku hevkariyê dikin: çembera tawankaran
dorfireh (rengdêr) berfireh.
Herwiha: dorfere, dorfereh, dorfire, dorferhe, dorfirhe, dewrfireh.
ji wêjeyê: Serokkomarê Tirkiyeyê Abdullah Gul 30’ê kanûnê tê Amedê. Ev hatin girîng e. Bendewarî ew e ku Gul ji Amedê peyama sersalê ya ji bo tevahiya Tirkiyeyê bide. Gul dê li Amedê çi bêje? Bêguman, şêwirmendên wî dorfireh li ser peyama ku ew ê bide dixebitin. Her wiha divê paşguh neyê kirin ku Gul piştî civîna MGK’ê Encûmena Asayîşa Neteweyî ya dawiya salê pêk bîne dê bê Amedê. Ev noqte, peyama Gul dê bide hê jî giranbuhatir dike. Lewre tiştên ku Gul dê li Amedê bîne ziman, dê wekî peyamên di civîna MGK’ê de hatine rafînekirin bêne qebûlkirin. Ligel raya giştî ya Tirkiyeyê siyaseta kurd jî dê peyamên ku li Amedê bêne dayîn wisa şîrove bike.(Adil Zozanî: Heke Abdullah Gul kurd bûya, Welat.com, 12/2010).
ji: dor + fireh.
Bikaranîn: Lêker: dorfireh kirin. Navdêr: dorfirehkirin Rengdêr: dorfirehkirî.
: dorfirehî, dorfirehîtî, dorfirehtî
dorfireh kirin (lêker)(Binihêre:) dorfireh
dorfirehî (navdêr, mê) berfirehî.
ji: dorfireh + -î
dorfirehkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye dorfireh kirin
dorfirehkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) dorfireh
dorger (navdêr, mê) tewaf.
ji: dor +-ger
dorger kirin (lêker)(Binihêre:) dorger
dorgerîn (navdêr, mê) tewaf.
ji: dor +gerîn
dorgir (navdêr, mê) kenargir, sînor.
ji: dor +-gir
dorgirtî tiştê ku dora wî hatiye rapêçan
(rengdêr) tiştê ku dora wî hatiye rapêçan.
Bikaranîn: Lêker: dorgirtî bûn, dorgirtî kirin. Navdêr: dorgirtîbûn, dorgirtîkirin Rengdêr: dorgirtîbûyî, dorgirtîkirî
dorgirtî bûn (lêker)(Binihêre:) dorgirtî
dorgirtî kirin (lêker)(Binihêre:) dorgirtî
dorgirtîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) dorgirtî
dorgirtîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) dorgirtî
dorgirtîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye dorgirtî kirin
dorgirtîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) dorgirtî
dorgirtin (navdêr, mê) abloqedan, dorpêçan.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: دۆرگرتن
dorhêl 1. hawîr 2. çarçive
(navdêr, mê) derdor, dewrûber, derûdor, dorber, hawirdor, hawir, havêrke, jîngeh.
ji wêjeyê: Di salên 1960’an de em zarok bûn. Dema em ji gundan dihatin bajêr, em şaş û metel diman. Bajar qada tirkî û gund jî qada kurdî bûn. Em ji dorhêleke kurdîaxêv bi carekê diketin dorhêleke tirkîaxêv. Tirkîaxêviyeke şkestî û sosret. Lê qure, zewar û biteqayî... Dikandar û esnafên bajêr henekê xwe bi dayîk û bavên me dikirin...(Jîr Dilovan: Pirsgirêk piçûkdîtina kurdî ye, Diyarname.com, 7/2006).
ji: dor + hêl.
: dorhêlî
dorhêlî (navdêr, mê) rewşa dorhêlbûnê, hawirî, derdorî.
ji: dorhêl + -î
dorhêlparêz hawirparêz
dorik (navdêr, mê) cûnek nanî ye li ser sêlê têt patin.
Herwiha: dork.
Bide ber: dûrik tûrik.
: dorikpêj dorikpêjî dorikvan dorikvanî
dorikvanî (navdêr, mê) karê dorikvanan.
ji: dorikvan + -î
dorketin (navdêr, mê) xweladan, xwedorgirtin, xwevedan.
ji: dor +ketin
dorketinkî (navdêr, mê) bi dorketinî.
ji: dorketin +-kî
dorkirî (rengdêr) sirgunkirî, derxistî, awartekirî, sirgûnkirî, sirgûmkirî.
ji: dor +kirî
dorkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) dor
dorkirinbar (rengdêr) sirgûmbar.
ji: dorkirin +-bar
dormandor bi berfirehî
dornas 1. hawîrnas 2. pispor *"dorê bide dornasan"
hawîrnas , pispor dorê bide dornasan
dornex (navdêr, nêr) gundek biçûk e li bakurê Kurdistana başûr.
dorpaş (navdêr, mê) derdor, dewrûber, derûdor, dorber, hawirdor, dorhêl.
ji wêjeyê: ..Lawik tê mal çend ro dorpaş malê digere..ji http://www.birnebun.com/candukultur/cirok.htm, Tr.: çevre; muhit
dorpêç (navdêr), ?, ablûka.
Bikaranîn: Lêker: dorpêç kirin, dorpêç bûn. Navdêr: dorpêçkirin, dorpêçbûn Rengdêr: dorpêçkirî
dorpêç bûn (lêker)(Binihêre:) dorpêç
dorpêç kirin 1. rapêçan 2. pişt jê standin 3. xeneq lê şidandin
(lêker)rapêçan , pişt jê standin, xeneq lê şidandin
dorpêçan (navdêr, mê) dorgirtin, abloqedan
dorpêçandî (rengdêr) gemarokirî, dorpêçkirî, hesarkirî
dorpêçandîbûn (navdêr, mê) dorpêçkirîbûn, dorgirtîbûn.
ji: dorpêçandî +bûn
dorpêçandin (lêker)gemaro, rapêçan, rapêçandin, dorpêç, dorgirtin.
ji: dorpêç +-andin
dorpêçbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) dorpêç
dorpêçî (navdêr, mê) gemaro, dorpêçkirin.
ji: dorpêç +-î
dorpêçî kirin (lêker)(Binihêre:) dorpêçî
dorpêçker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê dorpêç dike, gemaroker.
ji: dorpêç + -ker
dorpêçkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye dorpêç kirin.
Bikaranîn: Navdêr: dorpêçkirîbûn
dorpêçkirî man (lêker)gemarokirî man, ketin dorpêçê, ketin hesarê.
ji: dorpêçkirî + man
dorpêçkirîbûn (navdêr, mê) dorpêçandîbûn, dorgirtîbûn.
ji: dorpêçkirî +bûn
dorpêçkirin (navdêr, mê) gemardan, abloqedan
dorpî (navdêr)(navdêr, nêr) dûvpişk,dûpişk.
Bi zaravayên kurdî: Kurdî (Soranî): Zazakî: Kurmancî: Kurdiya başûr: Lekî: Hewramî:
dorpî kirin (lêker) mevred kirin.
ji: dorpî + kirin
dorpîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye dorpî kirin
dorpîkirin (navdêr, mê) mevredkirin.
ji: dorpî +kirin
dorrandin (lêker)(navdêr, mê) xusirîn, xusaret kirin, ziyandar bûn, têk çûn, bi ser neketin, faşilîn: Di fînalê de Frensayê li hemberî Îtalyayê dorrand. (Îtalya bi ser ket.), faşilîn.
Bide ber: dorandin.
: dorrandî, dorrîner
dorûver (navdêr) derdor, dorûber.
ji wêjeyê: Şarê dorûverê Çêrmûge, Sêwregi, Aldûş û Motkî xo sey “dimilî/dumbilî” û lehçeya xo zî sey “dimilkî” name kenê.
dordorbeetle celebek kêzik ku li cihên pîs û gemarî dijî, (zool.) Geotrupes ster corarius.
doric aîdî Dolaran 2. (mîm.) kevntirîn û xwerûtirîn terzê mîmarî yê Yewnanî, Dorîk.
dorking mirîşka Îngîlîzî ya ku di lingên wê de pênç pêçî hene.
dorm (zimanê k.) nivîngeh, razanxane.
dormant temirî, xeware, xewok, xewgiran 2. (colloq.) ya ku hatiye hilanîn 3. ya ku hê nehatiye dîtin. (jêhatinî) 4. (bot.), (zool.) ya ku ji bo demeke demkî ketî xewê, bêtevger. dormancy xewarî.
dormer dormer window pencereya avadanê.
dormitory nivîngeh, xewxane 2. wargehê xwendekaran.
dormouse (zool.) dormişk, (zool.) Muscardinus avel lanarius.
dorpêçkirin envelop ,blocade, enclose
dorsal (anat.) ya ku aîdê piştê ye 2. (bot.) ya ku aîdê aliyê paş û piştê ye.
dory celebek keleka pahn 2. (zool.) celebek masiyên pahn yên ji binemala Zeidaeê.
dor turn
(f.) turn (it is somebody else's turn= dora kesek din e)
f. turn (dora min e. ‘It is my turn.’)
1. f. environs 2. m. turn.
dor girtin to surround, to encircle,
dora ... girtin v.t. to surround
v.t. to surround
doralî f. circumference
dorandin to take turns; to alternate
dorandor m. circumference
dorgerî, dorvegerî rotatory, rotative, varying regularly
dorhêl (f.) surroundings
f. environs, parts, region.
dorrandin to defeat
dorf gund
gund
dorfbewohner gundî
dorfbürgermeister muxtar
dorfvorsteher muxtar
dorn dirî
dirî
mit
mit
stirî
stirî
stirîh
strî
ustirî
xar
dornbusch çalî
dornige pflanze sinc
sincî
dort ewder
li wê derê
liwir
wêderê
wir
wira
dorthin wêda
dor Reihe
Umgebung
dor bûn an der Reihe sein
dor û ber um ... herum
dor û der um ... herum
dora rund um
dorber Umgebung
Umkreis
Umwelt
dorbidor abwechselnd
hier und dort
dorhatin an die Reihe kommen
dorhêl Umgebung
Umgegend
dorlêgirtin umgeben
dormandor umfassend
dorpêçkirin einkreisen
umzingeln
doruber Umkreis
Umwelt
Umgebung
dorûber Umgebung
Umkreis
Umwelt
dor m. dore m.
m. dor m., dorhêl, dormar, hetat, derûdor, derûber, çors m., derdor, dormare, muhît, dorûver, dormag, hethat n. li dora dorme de, derûdor de
dor gerîn in g. dorme gêrayene, dormefetelîyene
dor girtin lg. dorme girewtene, dorme çerexnayene
dor lê pêçandîn lg. têra pîstene, dorme re rîgirewtene, dorme pîstene, dorme girewtene, dorme têrapîstene
dor lêgirtin m. têrapîstis, muhasere, dormepîstîs, dormegirewtis, dormerecigrewtis n.
dor pêçandin lg. têra pîstene, dorme re cigirewtene, dorme pîstene, dorme girewtene, dorme têrapîstene
dor vekirin lg. dorme rakerdene
dorahî m. dor m., dormar n.
doralî rd. çarkose, dormale, çargose, dormedor, çarmedor, çarewêl, çarhet, çarkobe, çardor m., dorhêl, çarhêm, çarkobe, çarkinar, çarqirne, çarkose
m. dor m., dorhêl, dormar, hetat, derûdor, derûber, çors m., derdor, dormare, muhît, dorûver, dormag, hethat n.
doran m. berge, ufiq n.
m. ano. roqila hurdîye, loqla barîye m.
n. ton, guhn, don, guhin, dîên n.
dorav m. cog. girawe, dorawe m.
dorbîn m. fiz. durvîn, durde, durbîn n.
dorevan m/n. dorçî, nobedar n.
dorez m. xeleke, helqe, heqla m.
dorfireh kirin lg. verhîra kerdene, verehîra kerdene
dorfirehî h. bi dorhîrayîye, bi durûhîrayîye, bi kitekitîye *bi dorfirehî h. bi dorhîrayîye, bi durûhîrayîye, bi kitekitîye
dorfirehkirin m. verhîrakerdis n.
dorger m. tewaf, dormegêrayis n.
dorgirtî rd. dormegirewte, dormeçerexnaye
dorgirtin m. têrapîstis, muhasere, dormepîstîs, dormegirewtis, dormererîgrewtis n.
dorhêl n. dorhêm, cawar, caûwar, derdor n.
m. dor m., dorhêl, dormar, hetat, derûdor, derûber, çors m., derdor, dormare, muhît, dorûver, dormag, hethat n.
dorinc m. tenîye, duye, tênîye, duwe, tenê m.
dorîxe m. lare, qarix, siqe, tej m.
dormandor rd. çarkose, dormale, çargose, dormedor, çarmedor, çarewêl, çarhet, çarkobe, çardor m., dorhêl, çarhêm, çarkobe, çarkinar, çarqirne, çarkose
dormilk m. bot. tolmike, kundira tolmeyî m.
dormisk m. zoo. mereyê findiqan n.
dorodoro h. doredor, bi dore
dorpêç kirin lg. têra pîstene, dorme re rîgirewtene, dorme pîstene, dorme girewtene, dorme têrapîstene
dorpêçan m. têrapîstis, muhasere, dormepîstîs, dormegirewtis, dormererigrewtis n.
dorpêçand rd. dergo, mahsur
dorpêçandin m. têrapîstis, dormerecigirewtis, dormepîstis, dormegirewtis, dormetêrapîstis n.
dorpêçkirî rd. dergo, mahsur
dorpêçkirî man lng. . dergo mendene, mahsur mendene
dorpî m. turpî, turpîyê nenûgan n.
dorpî kirin lg. turpî kerdene
dorpîkirî rd. turpîkerde. *hatin dorpîkirin llb. turpî kerîyene, ameyene turpîkerdene
dorpîkirin m. turpîkerdis n.
dorsal m. sereroje, seregêre, sergêre m.
dorvekirî rd. dormerakerde
doruk tîtik (n), nîçik (n), gil (n), tap (n), tiltili (n), tiltilik (n)
doran xisirîn, têk çûn, dijw. bi ser ketin
dorandin jê birin, xisirandin, têk birin, bi ser ketin
dorge girav, cihek ax yê ku her çar aliyên wî av in
dorjing tenî
dorniç tenî
dor ĉirkaŭ
linio
dorber ĉirkaŭ