Encamên lêgerînê
dax m 1. dağ (kızgın bir demirle vurulan damga) 2. en, damga (hayvanlara veya eşyalara vurulan işaret) 3. dağ (iyileştirmek için vücudun hastalıklı bölümünde kızgın bir araçla yapılan yanık) 4. mec dağ (büyük üzüntü, acı)
dax dan dağlamak.
l/gh 1. dağlamak (kızgın bir demirle hayvan derisine damga vurmak) 2. dağlamak (hasta bölümleri ortadan kaldırmak için vücudun bir yerine kızgın bir metal parçayla vurmak)
dax kirin l/gh 1. dağlamak (kızgın bir demirle hayvan derisine damga vurmak) 2. dağlamak (hasta bölümleri ortadan kaldırmak için vücudun bir yerine kızgın bir metal parçayla vurmak)
dax û durf işaret * bi dax û durfan wî nas dike işaretler aracılığıyla onu tanıyor
daxa çeqik nd üç taşla oynan bir oyun
daxa dehûşeşan nd on altı taşla oynanan bir oyun
daxa nehan nd dokuz taşla oynan bir oyun
daxan bz/m indirim
daxandî rd dağlı, dağlanmış olan
daxandin m dağlama
l/gh 1. dağlamak (kızgın bir demirle hayvan derisine damga vurmak) 2. dağlamak (hasta bölümleri ortadan kaldırmak için vücudun bir yerine kızgın bir metal parçayla vurmak)
daxbar rd 1. dağlı (dağı olan, dağlanmış olan) 2. mec dertli, tasalı, üzüntülü
daxbar bûn 1. tasalanmak, üzülmek 2. etkilenmek
daxbarbûn m 1. tasalanma, üzülme 2. etkilenme
daxbarî m dağlama
daxdan m dağlama
daxdar rd 1. dağlı (dağı olan, dağlanmış olan) 2. mec dertli, tasalı, üzüntülü 3. mec yaralı
daxdar bûn l/ngh 1. tasalanmak, üzülmek 2. etkilenmek
daxdarbûn m 1. tasalanma, üzülme 2. etkilenme
daxdarî m dağlanma, dağlılık
daxdaxî rd dağlanmış durumda olan
daxdaxî kirin l/gh dağlamak
daxdaxîkirin m dağlama
daxdayî rd dağlı, dağlanmış olan
daxdayîn m dağlayış
daxekêş m dağlama aracı
daxil nd1. dahil, dahl, karışma 2. dahil, iç, içeri
daxil (i) n tahıl
daxil bûn l/ngh katılmak, dahlolmak
daxil kirin l/gh katmak, dahletmek
daxilbûn l/ngh katılma, dahlolma
daxilê protokolê protokole dahil
daxilî rd dahilî, içsel
daxilî (...) bûn 1) -e katılmak, içine girmek 2) -e basmak * daxilî sara çaran bû dörtüncü yaşını bastı
daxilî qebrê kirin toprağa vermek, gömmek
daxiliye nd 1. dahiliye nd dahiliye (devlet yönetiminde iç işleri) 2. dahiliye (vücudun iç hastalıklarıyla ilgili hekimlik bölümü) 3. dahiliye (iç hastalıklarıyla ilgili hastahane bölümü)
daxilkirin m katma, dahletme
daxim m cam
daximrandin m söndürme, köreltme
l/gh söndürmek, köreltmek
daximrîn m söndürülme, körelme
l/ngh söndürülmek, körelmek
daxîn m 1. indirim 2. bz indirim, tenzilat
daxîner rd 1. indirici 2. düşürücü
daxînera xwînpestênê (an jî tansiyonê) tansiyon düşürücü
daxirxilîn m salkım saçak asılı olma
l/ngh salkım saçak asılı olmak
daxistan m indirim, tenzilât
daxistanî nd/rd Dağıstanlı
daxistî rd 1. inik, indirilmiş * pace daxistî bûn pencereler inikti 2. alçaltılmış (aşağıya doğru indirilmiş) 3. indirimli, tenzilâtlı (değeri, fiyatı indirilmiş olan)
daxistin indirim, indirmek, indirgemek, iskonto, tenzilât.
m 1. indirme, indiriş (yüksekten veya yukarından aşağıya inmesini sağlama) 2. indirme, kapama, kapatma 3. alçaltma (aşağıya doğru indirme) 4. indirme, düşürme (değerini, fiyatını düşürme) 5. indirim, indirim, tenzilât, indirim yapma, tenzil etme
l/gh 1. indirmek (yüksekten veya yukarından aşağıya inmesini sağlamak) * tekberên qata jorê daxistin yukarı kattaki eşyayı indirdiler 2. indirmek, kapamak, kapatmak * derebe daxistin kepenkleri indirdi 3. alçaltmak (aşağıya doğru indirmek) 4. indirmek, düşürmek (azaltmak, değerini, fiyatını düşürmek) * piştî bazarkirinê êpê bihayê kiras daxist pazarlıktan sonra giysinin fiyatını epey indirdi * min deh hezar lîreyê din jî daxist, dîsa nekirî on bin lira daha düşürdüm almadı 5. indirim yapmak, tenzil etmek
daxker nd/nt dağlamacı, dağlayıcı
daxkirî rd dağlı, dağlanmış olan
daxkirin m dağlama
daxkirok m dağlağı
daxme m dama
daxsî rd kaynatılmış olan (kaynatılmış süt, su)
daxûl rd eğinik
daxûl bûn l/ngh eğilmek (insan için, iş yaparken belini bükmek)
daxûl kirin l/gh eğmek (düz olan bir şeyi eğik duruma getirmek)
daxûlbûn m eğilme
daxûlbûyîn m eğiliş, eğilme (insan için)
daxûlî (...) bûn - e eğilmek
daxuliqandin m yaratma
l/gh yaratmak
daxuliqîn m yaratılma
l/ngh yaratılmak
daxûlkirin m eğme
daxumandin m örtme
l/gh örtmek
daxumîn m örtülme
l/ngh örtülmek
daxûn bnr darxûn
daxuran m aşınma, erozyon
daxurandî rd aşınık
daxurandin m aşındırma
l/gh aşındırmak
daxurîn m l. aşınma 2. aşağıya akma
l/ngh l. aşınmak 2. aşağıya akmak * lehî ji pal û kaşan dadixuriya sel bayırlardan akıyordu
daxuşandî rd süründürülmüş
daxuşandin m süründürme
l/gh süründürmek
daxuşîn m sürünme
l/ngh sürünmek (karnı üzerinde sürünerek ilerlemek)
daxuya kirin l/gh 1. belirtmek, belli etmek (görünür, anlaşılır hale getirmek) 2. açıklamak, beyan etmek
daxuyakirî rd 1. belirtilmiş 2. açıklanmış, beyan edilmiş olan
daxuyakirin m 1. belirtme, belli etme (görünür, anlaşılır hale getirme) 2. açıklama, beyan etme
daxuyakirina mal û mulk mal mülk beyanı
daxuyan m 1. bildirme, beyan 2.hiq ifade 3. duyurma
daxuyan dan beyan vermek
daxuyana vînî hiq irade beyanı
daxuyaname m bildirim
daxuyanameya giştî ya lihevkirinê genel uygunluk bildirimi
daxuyandî rd 1. bildirilmiş, beyan edilmiş 2. belirtilmiş 3. açıklanmış, açıklama yapılmış
daxuyandin m 1. bildirme, beyan etme, deklare etme 2. bildirme, deklare etme, beyan etme (gümrüklerde vergi konusu olacak eşya vb.yi resmî makamlara bildirme) 3. belirtme 4. açıklama, açıklama yapma, açıklamada bulunma 5. yürütme (açıklama, öne sürme)
l/gh 1. bildirmek, beyan etmek, deklare etmek 2. beyan etmek, bildirmek, deklare etmek (gümrüklerde vergi konusu olacak eşya vb.yi resmî makamlara bildirmek) 3. belirtmek * min ramanên xwe daxuyandin ben düşüncelerimi belirttim 4. açıklamak, açıklama yapmak, açıklamada bulunmak * wezîr der barê vê yekê de ramanên xwe daxuyandin bakan bu konuda düşüncelerini açıkladı 5. yürütmek (açıklamak, öne sürmek) * raman daxuyandin fikir yürütmek
daxuyanî belirti, açıklama.
m 1. bildirme, beyan 2. açıklama 3. demeç, beyanat
daxuyanî dan l/gh 1. açıklama yapmak, açıklamak, izahat vermek, izahatta bulunmak 2. demeç vermek, beyanat vermek
1) açıklama yapmak, açıklamak, açıklamada bulunmak 2) beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak), demeç vermek
daxuyanî kirin l/gh açıklama yapmak, açıklamak
açıklama yapmak, açıklamak, açıklamada bulunmak
daxuyanîdan m 1. açıklama yapma, açıklama, izahat verme, izahatta bulunma 2. demeç verme, beyanat verme
daxuyanîkirin m açıklama yapma, açıklama
daxuyanname m 1. bildirge, beyanname 2. bildirge (vergi yükümlülerin gelir bildirme belgesi)
daxwaran m aşınım
daxwarandî rd aşınık
daxwarandin m aşındırma
l/gh aşındırmak
daxwarin m 1. lâf yeme, yalayıp yutmak (kötü bir davranış, söz karşısında ses çıkarmama, kabullenme) 2. hazmetme, içine sindirme, içine atma, sesini çıkarmadan içerleme
l/gh 1. lâf yemek, yalayıp yutmak (kötü bir davranış, söz karşısında ses çıkarmamak, kabullenmek) 2. hazmetmek, içine sindirmek, içine atmak, sesini çıkarmadan içerlemek
daxwarîn m aşınma
l/ngh aşınmak
daxwastin m 1. dileme 2. talep etme
l/gh 1. dilemek 2. talep etmek
daxwaz arzu, dilek, talep, istek.
m 1. istek, dilek (bir şeye duyulan eğilim) * me li gor emadê we ew tişt anî cih tam isteğinize göre o işi yaptık 2. istek, istem, talep (yerine getirilmesi başkasından istenilen, beklenilen şey) 3. emel, ülkü 4. rağbet, istek 5. sürüm, revaç 6. istek, heves
daxwaz kirin l/gh 1. dilemek (rica etmek, arzu etmek) 2. dilemek (biri için bir dilekte bulunmak) * ez ji te re şad û kamiraniyan daxwaz dikim sana mutluluklar dilerim 3. istemek, istekte bulunmak, talep etmek
daxwazbar rd 1. istekli, rağbetli 2. sürümlü
daxwazbara (...) kirin -e istemek, talep etmek
daxwazî istem.
m 1. istek, dil(bir şeye duyulan eğilim) * me li gor emadê we ew tişt anî cih tam isteğinize göre o işi yaptık 2. istek (yerine getirilmesi başkasından istenilen, beklenilen şey, talep)
daxwazîî kirin istek duymak
daxwazkar nd/nt 1. dileyici 2. istekli, talepkâr, talip
daxwazkarî m isteklilik, talepkârlık
daxwazker bnr daxwazkar
daxwazkerî bnr daxwazkarî
daxwazkir rd matlup, istenilen
daxwazkirî rd matlup, istenilen
daxwazkirin m 1. dileme (rica etme, arzu etme) 2. dileme (biri için bir dilekte bulunma) 3. isteme, istekte bulunma, talep etme
daxwazlêker nd/nt davacı
daxwazlêkerî m davacılık
daxwazname m 1. dilekçe, arzuhal 2. talepname
daxwaznamenivîs nd/nt arzuhalcı
daxwaznamenivîsî m arzuhalcılık
daxwer rd aşındırıcı
daxwerîner rd aşındırıcı
daxwestin m 1. dileme (rica etmek, arzu etme) 2. dileme (biri için bir dilekte bulunma) 3. talep etme
l/gh 1. dilemek (rica etmek, arzu etmek) 2. dilemek (biri için bir dilekte bulunmak) 3. talep etmek
dax [I] pêvedana bi hesinekî sincirî [II] keder, keser -dax kirin 1. bi êgir an jî hêsinê sincirî çêrm şewitandin 2. xemgîn kirin *"li dû bêhna kebabê çû, rastî daxkirina lingê kerê hat" -daxê daye stuyan çiqas zilm heye li sêrî qewimiye û lewre serî hildaye
(navdêr, mê) dirh, dirûv, durif nîşanên ku mirov bi şewitandinê li guhên sewalên xwe dike daku li gel yên xelkê tevlihev nebin, asinê germ yê ku ew nîşan pê têt çêkirin, danîn asinek germ li ser leşî daku bişewite, heyf, mixab: Cihê daxê ye ku me hûn nedîtin (Mixabin me hûn nedîtin.).
Herwiha: dex.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: داخ.
Bide ber: -daxHevawaz, ax, bax, çax, sax, tax, wax.
Bikaranîn: Lêker: dax dan, dax kirin. Navdêr: daxdan, daxkirin Rengdêr: daxdayî, daxkirî.
ji: Ji Proto-hindûewropî dʰegʰ- (sotin, şewitandin), hevreha avestayî dexe- (sotin, şewitandin), sogdî deẍ- (sotin, şewitandin), pehlewî deẍ- (dax), farisî دغ (deẍ: dax). dağlamak (dax dan) ya tirkî ji kurdî yan farisî ye..
: daxder, daxî, daxker
dax be û li deste sax be (biwêj) bila ehed û şerd be. heke ez carek din wer bikini; bila dax be li li deste sax be.
dax dan (lêker)(Binihêre:) dax
dax kirin (lêker)(Binihêre:) dax
daxandin (lêker) dax kirin. Tewîn: -daxîn-.
ji: dax +-andin
daxbar bikeder, biazar
(rengdêr) xemgîn, xembar, xemnak, derdgiran, bikeser, bikul, kesa/ê xeman dixwe yan xemên giran hene, xemxur, dilsoj, tişta/ê ku mirovî xemgîn dike.
Bikaranîn: Lêker: daxbar bûn, daxbar kirin. Navdêr: daxbarbûn, daxbarkirin. Navdêr: daxbarbûyî, daxbarkirî.
ji: dax (derd, xem) + -bar.
: daxbarane, daxbarî, daxbarîtî, daxbartî
daxbar bûn (lêker)(Binihêre:) daxbar
daxbar kirin (lêker)(Binihêre:) daxbar
daxbarane (rengdêr) bi awayekî daxbar.
ji: daxbar + ane
daxbarbûn (navdêr)(Binihêre:) daxbar
daxbarbûyî (rengdêr) (Binihêre:) daxbar
daxbarî (navdêr, mê) rewşa daxbarbûnê, daxkirin, kewandin.
ji: daxbar + -î
daxbarkirî (rengdêr) (Binihêre:) daxbar
daxbarkirin (navdêr)(Binihêre:) daxbar
daxdan (navdêr, mê) (Binihêre:) dax
daxdar (rengdêr) dax.
ji: dax +-dar
daxî (navdêr, mê) rewşa daxbûnê, daxker, tirraneyî, tal.
ji: dax + -î
daxîdar (navdêr) xemgîn, derdgiran.
ji wêjeyê: Ew kelîmê xweşnewayê çerxî tûr Daxîdar im bo wî sîmayê bi nûr w:Mela Hisênê Bateyî
daxil hoker(navdêr) hindirr, tê ve, tê de, navxwe, nêvxwe.
ji: Ji erebî.
Bikaranîn: Lêker: daxil kirin, daxil bûn. Navdêr: daxilkirin, daxilbûn.
: daxilî, daxilîn, midaxele, midaxil
daxil bûn (lêker)(Binihêre:) daxil
daxil kirin (lêker)(Binihêre:) daxil
daxilbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) daxil
daxile (yekî) bûn (biwêj) ketin ber bext û bandora yekî. ez daxile te me, dive tu ve pirsgireka min çareser bikîl
daxilî (navdêr, mê) rewşa daxilbûnê, hindirrîn, hundirîn, navxweyî.
ji: daxil + -î
daxilkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) daxil
daxîn (lêker) buhaşkestin, fiyetdaxistin, tenzîlat.
ji: dax +-în
daxin daxistin, tenzilat.
ji: da- +
daxistan Serenav,mê, komarek ji Federasyona Rusyayê ye li Qefqasyayê.
Herwiha: Dagistan.
ji: dağ (bi tirkî: çiya) + -istan.
: daxistanî, daxistanîtî
daxistî (rengdêr) ya/yê ku hatiye daxistin
daxistin (lêker)(navdêr, mê) qepat kirin, girtin, qepitandin, qifilandin, qifl kirin, qerrase kirin: Derî daxe daku sarma neyê hindirr. xistin, êxistin, da-anîn, anîn jêr, anîn xwarê, ji cihek bilind anîn derek nizmtir, Berjêranîna tiştekî ji dereke berjor, Di zimanê teknîk de anîna dosiyekê ji pêşkêşkerekê.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: داخستن.
Herwiha: daêxistin. Tewîn: da-x-.
ji: da- + xistin.
: daxistî, daxer, daxerk
daxistin/dadixîne/daxîne [I] 1. peya kirin 2. berjêr kirin 3. anîn xwarê 4. jê xistin [II] (ji malperekî agahiyek) vekirin û anîn xwarê
daxker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê dax dike, daxî, tirraneyî, tal.
ji: dax + -ker
daxkerîtî (navdêr, mê) talîtî.
ji: daxker +-îtî
daxkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye dax kirin
daxkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) dax
daxme (navdêr, mê) mor
daxmekirin (navdêr) morkirin
daxosî kirin (navdêr, mê) dexesî kirin, dexesokî kirin, pexîlî kirin, dexsînî kirin, hesûdî kirin, çavnebarî kirin, zikreşî kirin, kimreşî kirin, dilreşî kirin, çavreşî kirin.
ji: dex +-osî
daxuran daxurandin.
ji: da- +
daxurandî (navdêr, mê) xemilandî, enirî.
ji: da- +xurand +-î
daxurandin (lêker) daxuran, ramalîn.
ji: da- +xur +-andin
daxurîn (lêker) kirandin, şepirze kirin. Tewîn: -daxur-.
ji: da- +xur +-în
daxuşandin (navdêr, mê) li erdî xişandin, rakêşan, xişkirin, revandin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: داخوشاندن
daxuşîn (navdêr, mê) xuşîn, şûjikîn, kişîn, xuşilîn, xuşikîn.
ji: da- +xuş +-în
daxuya kirin (lêker) diyar kirin, aşkere kirin, destnîşan kirin.
ji: da- +xuya + kirin
daxuyan dan (lêker)(Binihêre:) daxuyan
daxuyandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye daxuyandin
daxuyandin (lêker)(navdêr, mê) xuyandin, xuya kirin, diyar kirin, berçav kirin, eşkere kirin, zelal kirin (bi taybetî bi gotinê), dan zanîn.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: داخویاندن.
Herwiha: daxweyandin, daxwiyandin, daxwîyandin, daxwuyandin. Tewîn: Lêker: da-xuyîn-.
Têkildar: daxuyanî.
ji: da- + xuyandin.
: daxuyandî, daxuyîner, daxuyînerî, daxuyîninde, daxuyînindehî, daxuyînindetî, daxuyînindeyî
daxuyandin/dadixuyîne/daxuyîne 1. dan zanîn 2. eşkere kirin
daxuyanî danezan, teblîx -daxuyaniya zelal danezana servekirî û eşkere
(navdêr, mê) peyama anku mesaja têt belavkirin daku xelk jê agadar bibeJi . Ji wêje: Rayedarekî leşkerî yê bilind yê Yekîtiya Dewletên Amrîkayê General Ray Odierno daxûyaniyeke pir girîng da û wisa got: “Pirsgirêka PKK bi rêya çekdariyê ve nahête çareserkirin, ji vê û pê ve divê gengeşî û bazarî bihêtin dest pêkirin.”.
Herwiha: daxwiyanî, daxwuyanî, daxûyanî, daxweyanî.
ji: da- + xuyanî.
Bikaranîn: Lêker: daxuyanî kirin, daxuyanî dan. Navdêr: daxuyanîkirin, daxuyanîdan Rengdêr: daxuyanîkirî.
: daxuyandin, daxuyandî, daxuyînende, daxuyenendetî, daxuyînendeyî, daxuyîner, daxuyînerî
daxuyanî dan (lêker)(Binihêre:) daxuyanî
daxuyanî kirin (lêker)(Binihêre:) daxuyanî
daxuyanîdan (navdêr, mê) (Binihêre:) daxuyanî
daxuyanîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye daxuyanî kirin
daxuyanîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) daxuyanî
daxwarin (lêker)xwe jê dan aliyekî, ser tewandin, avêtin dil û hinavan û eşkere nekirin kîso, awira masiyî danaxwe. Tewîn: -daxwar-.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: داخوارن
daxwarin/dadixwe/daxwe 1. xwe jê dan aliyekî 2. ser tewandin 3. avêtin dil û hinavan û eşkere nekirin *"kîso, awira masiyî danaxwe"
daxwastin (lêker) daxwaz kirin, teleb kirin. Tewîn: -daxwaz-.
ji: da- +xwas +-tin
daxwaz 1. xwestek 2. teleb 3. arzû
(navdêr, mê) tika, hêvî, rica, umêd, xwestek, , tişta mirov ji kesekê/î dixwaze, tişta mirov hêvî dike ku bi cih bibe.
Herwiha: darxwaz, daxwez, daxaz, darxaz.
Hevwate: xwestek.
ji: da + -xwaz.
Bikaranîn: Lêker: daxwaz kirin. Navdêr: daxwazkirin Rengdêr: daxwazkirî.
: daxwazî, daxwazkar, daxwazkarî, daxwazker, daxwazkerî, daxwazname, daxwazvan, daxwazvanî.
Bi zaravayên kurdî: Kurmancî: daxwaz, Kurdî (Soranî): arezû, Kurdiya başûr: Lekî: Hewramî: Zazakî:
daxwaz kirin (lêker)(Binihêre:) daxwaz
daxwaza (yekî) di zik de hîştin (biwêj) armanc û daxwaz asteng kirin. ... di dema erîşa leşkere ûrisan de leşkerekî xwestiye ku xirabiyê bi xaltiya hewê bike, feqet wê ev daxwaza leşker di zikê wî de hiştiye. nûbar asan
daxwazbar (rengdêr) xwezbar.
ji: daxwaz +-bar
daxwazî (navdêr, mê) rewşa daxwazbûnê, daxwaz, xwestin, dilxwazî.
ji: daxwaz + -î
daxwazkarî (navdêr, mê) rewşa daxwazkarbûnê.
ji: daxwazkar + -î
daxwazker (navdêr) talib, xwazgîn, dilxwaz, viyer, xwazkar, karniyar, telebkar, kesa/ê ku daxwaza tiştekî dike, kesa/ê ku tiştekî dixwaze, kesa/ê ku teleba tiştekî dike.
Herwiha: daxwazkar, daxwezkar, daxwezker, daxazkar, daxazker, darxwazkar, darxwezkar, darxwezker, darxazkar, darxazker.
ji: daxwaz + -ker
daxwazkî (navdêr, mê) bi daxwazî.
ji: daxwaz +-kî
daxwazkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye daxwaz kirin
daxwazkirin (navdêr) daxazkirin
daxwazname rûpela ku xwestekek lê tê nivîsandin û ji saziyeke fermî re tê pêşkêşkirin, erzehal
(navdêr, mê) nameya yek yan hin daxwaz tê de tên kirin (û ji dezgehek fermî re tê şandin).
Bide ber: dawetname, vexwendinname.
ji: daxwaz + name.
: daxwaznameyî
daxwazname dan (lêker)(Binihêre:) daxwazname
daxwaznameyî (navdêr, mê) rewşa daxwaznamebûnê.
ji: daxwazname + -yî
daxwazvanî (navdêr, mê) karê daxwazvanan.
ji: daxwazvan + -î
daxwerin (navdêr, mê) peristin, peristîş, îbadet, guhdarî, binemrî, dîsîplîn.
Herwiha: itaat, itaet, îtaat, taat, taet.
ji: Ji erebî.
Bikaranîn: Lêker: îtaet kirin. Navdêr: îtaetkirin Rengdêr: îtaetkirî.
: bêîtaet, bêîtaetî, biîtaet, îtaetdar, îtaetdarî, îtaetkar, îtaetker
dax brand; sorrow
daxaz kirin v.t. to request, beseech.
v.t. to request, beseech.
daxistin (daxe) to fold, to go down, to close
v.t. to take down: polîsan tabeleya me daxist = the police took down our sign
v.t. to take down: polîsan tabeleya me daxist = the police took down our sign
daxwaz (n) demand, request; (daxwazname) application, petition
request
(f.) wish, desire
request.
daxwaz kirin to demand; to apply
daxwazî desire
daxwazname petition; application
daxwiyandin to notice
daxwiyanî notice, statement, announcement
daxwiyanî bo çapemeniyê press release
daxwiyaniya sêrojî three-day notice
dax Traurigkeit
daxbar traurig
daxistin abladen
abnehmen
abwerten
herabnehmen
herunterladen
daxistin hinterbringen
hinunterbringen
senken
daxul bûn niederwerfen, sich ~
verbeugen, sich ~
daxuyandin erklären
daxuyanî Achtung
Erklärung
daxwarin gehorchen
sich unterwerfen
daxwaz Bitte
Forderung
Nachfrage
Wille
Wunsch
daxwazî Wunsch
daxwazname Antrag
dax m. dax, derd, kul, birîne n.
m. dax, daxme n.
dax bûn lng. . dax bîyene, daxîyene
dax kirin lg. dax kerdene, daxnayene, daxmenayene, daxme kerdene, demxenayene
daxandin lg. dax kerdene, daxnayene, daxmenayene, daxme kerdene, demxenayene
m. daxmekerdis, daxkerdis, daxmenayis, daxnayis n.
daxil n. zere, daxil, mîyan n.
daxiliye m. karên zereyî, daxilîye, dahîlîye m.
daxîn m. warodayis, tenzîl, kêmkerdis, tenzîlat, îskonto, warardis n.
daxînera tansiyonê n. tansîyon warodayox, gonîdewes warodayox n.
daxistî rd. warodaye, tenzîlatin, kêmkerde, tenzîlkerde, tenzîlatkerde, îskontokerde
daxistin lg. waro dayene, tenzîl kerdene, kêm kerdene, tenzîlat kerdene
m. warodayis, tenzîl, kêmkerdis, tenzîlat, îskonto, warardis n.
daxker m/n. daxker, daxmeker, daxmenayox, daxnayox n.
daxkirî rd. daxkerde, daxmekerde, daxnaye *hatin daxkirin llb. dax kerîyene, daxme kerîyene, ameyene daxkerdene
daxkirin m. daxmekerdis, daxkerdis, daxmenayis, daxnayis n.
daxme m. dax, daxme n.
m. dax m., daxma n.
daxme lîstin lg. daxma kaykerdene
daxusîn lng. . anrîyene
daxuyan m. vatis, beyan, eyan, negar, dazanayis n.
daxuyandan lg. negar kerdene, beyan kerdene, eyan kerdene, dazanayene, dazane dayene
daxuyandin lg. . negar kerdene, beyan kerdene, eyan kerdene, dazanayene, dazane dayene
m. negarkerdis, beyankerdis, eyankerdis, dazanayis n.
daxuyanî m. beyanate, dazane, dazanîye m.
daxwastin lg. wastene, teleb kerdene
daxwaz m. wastis, teleb, waz, wastis, talav n.
m. nega m., arzû n., wastis n., waz n., niyaz n., dîlege m., rexbe n., merem n.
daxwaz kirin tg. wastene, teleb kerdene
lg. mirad kerdene, nega wastene, wastene, arzû kerdene
lg. nega kerdene, arzû kerdene, zerî kerdene, wastene
daxwaz namenivîs m/n. neganamenûs, neganamennivis, arzûnamerî, arzuhalrî, neganamenûstox n.
daxwaz namenivîsî m. neganamenûstoxîye, neganamennivisîye, arzûnamerîyîye, arzûhalrîyîye m.
daxwazbar rd. rexbetin, arzûdar, wazdar
daxwazkar rd. wastox, arzûkar, arzûker
daxwazker rd. wastox, arzûkar, arzûker
daxwazkirin m. arzûkerdis, negakerdis, zerîkerdis, wastis n.
daxwazname m. wastisname. telebname. wazname m.
m. neganame. arzûname. wazname. arzûhale, îstida m.
daxwestin lg. nega kerdene, zerî kerdene, wastene, arzû kerdene
dax n dax, nîşankirina (t. guhên tewalan bo nasîna wan) bi sujandinê / sotinê / şewitandinê
r kel, gurî, zêde germ
ax: Dax le dest em çarenûse! Ax felek! Ax ji destê felekê
mixabinî, heyf, dax
n jan, azar, ezyet, êş, kul, keder, derd, keser, xem, kovanî, kovandarî
dax kirdin dax dan, bi sujandinê nîşan kirin
kel kirin, gurî kirin, pir germ kirin
dax xwardin xem xwarin, derd kişandin
daxdar xemgîn, xembar, bixem, kovandar, derdgiran
daxiran daxistin, daêxistin, bestin, qepat kirin, girtin, qilf kirin, kilîl kirin, kilît kirin
daxiraw daxistî, daêxistî, bestî, qepatkirî, girtî, qilfkirî, kilîlkirî, kilîtkirî
daxistin daxistin, daêxistin, bestin, qepat kirin, girtin, qilf kirin, kilîl kirin, kilît kirin
daxurpan datezîn, dacemidîn, şokek tezî / cemidî bi ser leşî de hatin
daxwaz daxwazker, dawaker, hêvîker
daxwazî daxwaz, xwestek, hêvî, dawa