Encamên lêgerînê
dawe m 1. dava (hukukî korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına baş vurma) * dawe li yekî vekirin birini dava etmek 2. dava (ileri sürülerek savunulan düşünce, çüzümlenmesi gerekli konu) * jinan daweya xwe bi mêran nedana pejirandin kadınlar davalarını erkeklere kabul ettirmemişler 3. dava (sorun) 4. dava (ideal, ülkü) 5. dava, kız kaçırma olayı * ka werin em daweya wan çêkin gelin davalarını çözelim 6.argo dava (sevgili) 8. mec düğün * daweya kurê min heye oğlumun düğünü var
dawe kirin l/gh 1. dava etmek 2. düğün yapmak
dava etmek
dawe lê kirin l/gh 1. dava etmek 2. hesabını sormak
dawe lê vekir (birine veya bir şeye) dava etmek (veya açmak)
dawe li dadgehê vegerandin hiq (davayı) nakzen iade etmek
dawe li hev vekirin davalaşmak
dawe û damîlok nd anlaşmazlık
sorunlar, problemler
dawe vekirin dava açmak
dawe vekolan dava görmek
dawe ya (...) kirin -e istemek
dawe ya (yekî) pê re tune birine davacı olmamak, biriyle alıp vereceği olmamak (li)
dawe yê nihêrtin davaya bakmak
dawedar nd/nt davacı, savlayıcı
dawekar bnr daweker
daweker nd/nt davacı
dawekerî m davacılık
dawekirî rd mahkemeli
dawekirin m 1. dava etme 2. düğün yapma
dawelêkirî nd/nt davalı
dawer (i) nd/nt 1. hâkim, yargıç 2. m hüküm
dawer (ii) m kaynak (bir şeyin çıktığı yer, menşe)
dawer (iii) m 1. sembol, simge 2. talih, şans
dawer (iv) nd/nt mülteci, sığınmacı
daweran m damıtım
dawerandî rd damıtık, süzük, süzmüş olan
dawerandin m damıtma, süzme
l/gh damıtmak, süzmek
dawerdar fel/rd kaderci
dawerdarî m kadercilik
dawerebandin bnr daweribandin
dawergeh m rafineri, arıtım evi
dawerî (i) m hâkimlik, yargıçlık
dawerî (ii) iltica, sığınma
dawerî (iii) rd sembolik, simgesel
daweribandin m 1. damıtma, süzme, filtreleme 2. arıtma
l/gh 1. damıtmak, süzmek, filtrelemek 2. arıtmak
daweribîn m 1. süzülme 2. arıtılma
l/ngh 1. süzülmek 2. arıtılmak
dawerîn m süzülme
l/ngh süzülmek
dawerivan m arıtım, rafinaj
m 1. damıtılma, süzülme 2. arıtım
dawerîvandî duru.
dawerivandî kîm/rd 1. damıtık * ava dawerivandî damıtık su 2. süzme, süzülmüş olan 3. rafine, arıtılmış
dawerivandin m 1. damıtma, süzme 2. arıtma
l/gh 1. damıtmak, süzmek 2. arıtmak
dawerivî rd damıtılmış olan
dawerivîn m damıtılma, süzülme, süzülüş
l/ngh damıtılmak, süzülmek
dawerivîner nd/nt 1. damıtıcı (damıtma işlerini yapan) 2. rd süzücü
dawerivok m damıtıcı, imbik
daweriyayî rd süzülmüş olan
dawerk nd/nt yargıç
dawertin l/gh kaza eda etmek
daweşan m 1. silkelenme 2. çırpma 3. savurma
daweşandî rd 1. silkelenmiş 2. çırpılmış 3. savruk
daweşandin silkelemek, silkmek.
m 1. silkeleme, silkeleyiş, silkme 2. çırpma (hızla ve kesik kesik silkeleme) 3. savurma (kaldırarak vurma) 4. arındırma 5. sallama (tokat atma, vurma) 6. birinin nesi varsa ortaya koyma 7. fırlatma
l/gh 1. silkelemek, silkmek * me xalî daweşand halıyı silkeledik 2. çırpmak (hızla ve kesik kesik silkelemek) * doşek daweşandin döşeği çırpmak 3. savurmak (kaldırarak vurmak) * kulma xwe daweşandê yumruğunu ona savurdu 4. arındırmak * ji gunehan xwe daweşand gunahlarından arındı, gunah çıkardı 5. sallamak (tokat atmak, vurmak) * şîrqamek daweşandê ona bir tokat salladı 6. birinin nesi varsa ortaya koymak 7. fırlatmak
daweşîn silkinmek.
m 1. silkelenme 2. çırpılma 3. savrulma 4. arınma
l/ngh 1. silkelenmek 2. çırpılmak 3. savrulmak 4. arınmak
daweşîner nd/nt 1. silkeleyici 2. çırpıcı
daweşînerî m 1. silkeleyicilik 2. çırpıcılık
dawestandî rd 1. duruk, ayakta durdurulmuş olan 2. yorgun
dawestandin m 1. ayakta durdurma, durdurma 2. yorma
l/gh 1. ayakta durdurmak, durdurmak 2. yormak
dawestî rd 1. duruk 2. yorgun
dawestîn m 1. durma, ayakta durma (hareketsiz kalma, yürümez olma) 2. durma (bir yerde bir süre oyalanma, eğleşme) 3. durma (olumsuz biçimiyle; ara vermeden, sürekli olarak) 4. dinme (sona erme, bitme, durma) 5. yorulma
l/ngh 1. durmak, ayakta durmak (hareketsiz kalmak, yürümez olmak) 2. durmak (bir yerde bir süre oyalanmak, eğleşmek) 3. durmak (olumsuz biçimiyle; ara vermeden, sürekli olarak) * ji serê sibehê de ez qet danewestîme sabahtan beri hiç durmadım 4. dinmek (sona ermek, bitmek, durmak) 5. yorulmak
dawestiyayî rd duruk, ayakta durmuş olan
dawet düğün, davet.
m 1. düğün * ez dê zeviyê bifiroşim û ji kurê xwe re daweteke xweş çêkim tarlayı satıp oğluma güzel bir düğün yapacağım 2. davet, çağrı 3. davet (yemekli toplantı)
dawet bi hev xistin düğünü yapmak
dawet ferikî berbû hetikî yalanı ortaya çıkmak, rezil olmak
dawet kirin l/gh 1. düğün yapmak 2. davet etmek 3. davet etmek (birinin bir şeye uymasını istemek)
1) düğün yapmak 2) davet etmek 3) damat, gerdek gecesini başarıyla atlatmak
dawet li dar ketin düğün başlamak
dawet li dar xistin düğün başlatmak
dawet sar kirin düğünü tatil etmek
dawet û dîlan düğün dernek
daweta (...) kir (birinin)düğününü yapmak
daweta (yekî) bi hev xistin düğününü yapmak
daweta bi hev re xweş e el ile gelen düğün bayram
daweta duduyan agir ketiye hemiyan 1) horoz evlenir, tavuk tellenir 2) göbeği çatlamak
daweta gur û rûvî çakal yağmuru
daweta mîran gira feqîran zengînin malı fakirin çenesi
daweta xwe kirin l/bw gerdeğe girmek, gerdek gecesini başarıyla atlatmak
gerdeğe girmek
dawetger nd/nt düğüncü
dawetî rd düğün davetlisi
dawetî (...) kir (birini bir şeye) davet etmek
dawetî xwarinê kirin yemeğe çağırmak, ziyafete davet etmek
dawetiye m davetiye
dawetkar rd davetkâr, davet edici
dawetker nd/nt 1. davetçi 2. rd davet edici 3. çağrıcı
dawetkerî m çağrıcılık
dawetkirî rd davetli, çağrılı
dawetkirin m 1. düğün yapma 2. davet etme 3. davet etme (birinin bir şeye uymasını isteme)
dawetname m davetiye, çağrılık
dawetnekirî rd davetsiz, çağrısız
dawetvan nd/nt düğüncü, dügüne çağrılmış, icabet etmiş kişi
dawetvanî nd/nt 1. düğüncü, düğün davetlisi 2. davetli
dawetvanîtî m düğüncülük
daweya çi dike ji (we)? ne alıp veremiyor?
daweker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê dawe dike.
ji: dawe + -ker
dawer (navdêr, nêr) sembol, remz, nîşan, nimûne, mînak, îşaret, totem.
Bide ber: dadwer, dewar.
ji wêjeyê: Şêrînê rû ji tavêLêv kas e, mey di navêPir kûrê bê peravêXweş dawerê evînê (Cegerxwîn: Ah Şêrînê, Stockholm 1979).
: dawerî
dawerandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye dawerandin
dawerandin (lêker)(navdêr, mê) dalepandin, dawerivandin, dilop-dilop jê werandin, çip-çip jê rijandin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: داوه‌راندن. Tewîn: Lêker: da-lewerîn-.
Têkildar: dawerîn.
ji: da- + werandin.
: dawerandî, dawerîner
dawergeh (navdêr, mê) parzîngeh, safgeh, ra­finerî, palîngeh, refinerî, pakîxane, refînerî.
ji: dawer +-geh
dawerî (navdêr, mê) rewşa dawerbûnê, bêdestî, remzî, sembolî.
ji: dawer + -î
dawerîmend (navdêr, mê) bawermendê bêdestiyê.
ji: dawerî +-mend
dawerîn (lêker)(navdêr, mê) dalepîn, dawerivîn, dilop-dilop jê werîn, çip-çip jê rijîn, Di nav avê de li binî berhev bûn.(bi tirkî dîbe çokmek). Tewîn: Lêker: da-wer-.
Têkildar: dawerandin.
ji: da- + werîn.
: daweriyayî
dawerivandin/dadiwerivîne/dawerivîne 1. raparzandin 2. baravî kirin 3. guvaştin heta ku ziwa kirin
dawerivîn/dadiwerive/dawerive 1. raparzîn 2. baravî bûn 3. (ji ber guvaştinê) ziwa bûn
daweşan daqutan, veweşan.
ji: da- +
daweşandin (lêker) dawerandin, li ba kirin, ber bi ba kirin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: داوه‌شاندن
daweşandin eyare (yekî) (biwêj) li yekî dan, lê xistin. çima ku lawik ji keça wan re dabû xeberan, biraye keçike daweşa/ide eyare gede. (argo)
daweşandin/dadiweşîne/daweşîne 1. dawerandin 2. li ba kirin, ber bi ba kirin
daweşîn (lêker)dawerivîn , ber bi ba bûn. Tewîn: -daweş-.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: داوه‌شین
daweşîn/dadiweşe/daweşe 1. dawerivîn 2. ber bi ba bûn
dawestandin (navdêr, mê) westandin, mandî kirin, betilandin, reht kirin, qefilandin, tehibandin.
ji: da- +westandin +
dawestîn (lêker)li ser piyan sekinîn.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: داوه‌ستین
dawestîn/dadiweste/daweste li ser piyan sekinîn
dawet dîlan *"daweta mîran, agirê feqîran" -ma daweta diya te ye? em di xemgîniyê de ne lê ev çi kêf e ku li te girtiye?
(navdêr, mê) dîlan, zemawend, şahiya ji ber zewicîna du kesan tê kirin, govend, reqas, dans, vexwendin, gazîkirin anku bangkirin li kesekê/î yan hin kesan ku li civînekê yan şahiyekê amade bibin.
Herwiha: dehwat dehwet dewat dewat dewet dewet. Binêre
Herwiha: cejn dans dîlan govend reqas şahî zemawend.
Bikaranîn: Lêker: dawet bûn, dawet kirin. Navdêr: dawetbûn, dawetkirin Rengdêr: dawetkirî.
ji: Dawet bi wateya zavatî an bûkanî ji damat an damad a Îranî hatiye. digel zemawend hevreh e, Bi wateya vexwendin Hevreha dawa, herdu ji erebî دعوة (vexwendin, gazîkirin, bangkirin), têkilî دعا (dea: gazî kirinê).
: dawetî dawetker dawetkerî
dawet bûn (lêker)(Binihêre:) dawet
dawet daweta mîran, agir ketiye feqîran (biwêj) tatel û xiroşa zengîn û began feqir dikişinin. dawet daweta miran, agir ketiye fegîran. heyran ji te re çi derde wan
dawet firikî berbû(k) hetikî (biwêj) her kes li kefa xwe dinere, bar di stûye berpirsyar de ye. berpirsyarî zor e, dawet firikî, berbûk hetikî.
dawet kirin (lêker)(Binihêre:) dawet
daweta dînan e, her kes xwe lê hil dike (biwêj) tevî teşqele û xilaportê, her kes dixwaze, ji bo xeyal û daxwazên xwe, qirdê xwe bice-birîne. rewş ne wisa ye. nola daweta dînan e, her kes xwe lê hil dike.
daweta duduyan e, girê hemûyan e (biwêj) gelek caian hin tiştên bal keş ji xwediye sukure zedetir, yen li der û dor tekildar dikin. ew jî taybetiyeh mirovan e. daweta duduyan e, girê hemûyan e.
daweta gur û rovî (biwêj) navê rewşa hewayê dema ku hem tav hem jî şilî bi hev re ye. :Hela binêre li derve daweta gur û rovî heye.
daweta mirtiban e, mirtib bi xwe lê didin (biwêj) jixwe tiştên ku lê digerin hatiye li ber dere wan, çawa pek neyînin? ango, ya xwezayi ew e, ew jî dibe. got kor ji xwedê dixwest çavelc, xwedê daye du çav. daweta mirtiban e, mirtib bi xwe lê didin ?
dawetbûn (navdêr)(Binihêre:) dawet
dawetî (navdêr, mê) rewşa dawetbûnê, danser, semaker, govendî, dîlanker.
ji: dawet + -î
dawetker 1. vexwîner (navdêr) vexwîner, kesa/ê xelkê dawet dike civînekê.
Herwiha: dawatkar, dawatker, dawatvan, dawetkar, dawetvan.
Bide ber: dawaker.
ji: dawet + -ker.
: dawetkerî
dawetkerî (navdêr, mê) rewşa dawetkerbûnê.
ji: dawetker + -î
dawetkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye dawet kirin
dawetkirin (navdêr)(Binihêre:) dawet
dawetname (navdêr, mê) vexwendname.
ji: dawet +-name
dawetnekirî (rengdêr) venexwendî, gazînekirî.
ji: dawet +nekirî
dawetvanî (navdêr, mê) xwendî.
ji: dawet +-vanî
dawe legal case
dawet (f.) wedding, feast
festive occasion
dawet (û dîlan) wedding
dawerivandin abspülen
spülen
dawerivîn sich spülen
daweşandin abschütteln
ausschütteln
schütteln
daweşîn abschütteln
schütteln
dawestîn aufstehen
dawet Bankett
Festessen
Festschmaus
Hochzeit
Hochzeitsfeier
dawe m. doze, dawa, dewa m.
dawe li hevvekirin lg. yewbînî mehkeme dayene, yewbînî de doze rakerdene, yewbînî dadgeh dayene *li daweyê nihêrtin doze de nîyadayene, doze de ewnîyene, dawa de qaytkerdene
dawedar m/. dozdar, dawadar, mudeî, dawacî, dewadar n.
dawekirî rd. dozkerde, dawakerde
dawer m. sîmge, sembol, tîmsal, re m., rûmûz n.
dawerandin lg. neselnayene, ropiroznayene, parzûn kerdene, raestene, ropaleknayene, ropirojnayene, paravnayene, aguznayene, apesnayene, paleknayene, parzûnnayene
m. neselnayis, parzûnkerdis, ropaleknayis, raestis, ropirojnayis, paravnayis, apesnayis, paleknayis, aguznayis, parzûnnayis n.
dawergeh m. tesfîyexane, palekxane, rafînerî, neselgeh n.
dawerî rd. sîmgeyên, sembolîk, sîmgeyî, remzên
dawerîn lng. rasayîyene
dawerivandin lg. . neselnayene, ropiroznayene, parzûn kerdene, raestene, ropaleknayene, ropirojnayene, paravnayene, aguznayene, apesnayene, paleknayene, parzûnnayene
m. neselnayis, parzûnkerdis, ropaleknayis, raestis, ropirojnayis, paravnayis, apesnayis, paleknayis, aguznayis, parzûnnayis n.
dawerivaner rd. neselnayox, ropaleknayox, paravnayox, paleknayox
dawerivîn m. neselîyayis, parzûnîyayis, ropalekîyayis, ropirojîyayis, paravîyayis, rodîyayis, rêjîyayis, apesîyayis n.
lng. neselîyene, ropirozîyene, parzûnîyene, ropalekîyene, ropirojîyene, paravîyene, rodîyene, rêjîyene, palakîyene, parzûn bîyene, apesîyene, nasalîyene
dawerîwandî rd. neselnaye, parzûnkerde, ropaleknaye, ropirojnaye, apesnaye, paleknaye, paravnaye, aguznaye
dawerîwok m. parzûn, palaknayox n.
dawesandin lg. rosanitene, wesanayene, rosanayene, rosanayene (xalî...)
lg. rasanitene, rasanayene, wesanayene, rasonayene, rasanayene, rasunayene, ruesunayene (dare)
dawesîn lng. rasayîyene, rasayîyene
dawestandin lg. betelnayene, qefelnayene, hefelnayene, betilnayene, batalnayene
m. betelnayis, qefelnayis, hefelnayis n.
dawet m. veyve, biyve n.
m. silayîye, dawete m.
dawet kîrin lg. veyve kerdene, veyve degirewtene *dawet û dîlan keyf û sahîye, keyf û esq, keyf û sefa. *xweyê dawetê wayirê veyveyî
dawet kirin lg. silaynayene, dawet kerdene, silayî kerdene
dawetker rd. silaynayox, dawetker, vengdayox, dawetker
dawetkirin m. silaynayis, dawetkerdis, silayîkerdis n.
dawetname m. mû m., silayname. dawetname. dawetîye, momî m.
dawetnekirî rd. bêmu m., nêsilaynaye, dawetnêkerde
dawet davet
dawet kerdene davet etmek
dawetbîyaya davetli
dawetbîyaye davetli
dawetkerdiş davet etme
dawetname davetname
dawer bn dadwer
daweşan hûr hûr bûn, parçe parçe bûn
ketin şermê, ji xwe şerm kirin
daweşandin hûr-hûr kirin, parçe-parçe kirin
dan şermê, şerma yekî birin
daweşaw hûr-hûr, hûr-hûrbûyî, parçe-parçe, parçe-parçebûyî
gazindo, bigilî, bigazin
daweşîn bn daweşan
dawet vexwendin, dawet
dawet, cejn, şahî, şehyan
dawet kirdin vexwendin, dawet kirin
dawet kirin, cejn kirin, şahî kirin