Encamên lêgerînê
daw etek.
m 1. etek (giysinin belden aşağı kalan bölümü) * ba lê xist dawa wê rakir rüzgâr savurdu eteklerini kaldırdı 2. etek (çadır, kanepe örtüsü gibi kumaştan olan şeylerin yere sarkan bölümü) 3. peş 4. kuyruğu (koyun, koç kuyruğu gibi) 5. dişilik organı (hayvan için)
daw bûn l/ngh sinmek, pusmak
daw li (yekî) hilgaftin bir gerçeği ters yüz etmek
daw û dêl etek, etekler
daw û deling hildan paçaları sıvamak
daw û delinga xwe hildan çizmeleri çekmek
daw û delingên xwe hildan sıvanmak (bir işe girişmek)
daw û delingên xwe hilkirin (an jî çikçikandin) kolları (veya paçaları) sıvamak
dawa wê di ber de ye eteği belinde
dawa xwe ji daweşandin etek silkmek
dawbûn m sinme, pusma
dawdêl n elbise eteğinin uc kısmı
dawe m 1. dava (hukukî korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına baş vurma) * dawe li yekî vekirin birini dava etmek 2. dava (ileri sürülerek savunulan düşünce, çüzümlenmesi gerekli konu) * jinan daweya xwe bi mêran nedana pejirandin kadınlar davalarını erkeklere kabul ettirmemişler 3. dava (sorun) 4. dava (ideal, ülkü) 5. dava, kız kaçırma olayı * ka werin em daweya wan çêkin gelin davalarını çözelim 6.argo dava (sevgili) 8. mec düğün * daweya kurê min heye oğlumun düğünü var
dawe kirin l/gh 1. dava etmek 2. düğün yapmak
dava etmek
dawe lê kirin l/gh 1. dava etmek 2. hesabını sormak
dawe lê vekir (birine veya bir şeye) dava etmek (veya açmak)
dawe li dadgehê vegerandin hiq (davayı) nakzen iade etmek
dawe li hev vekirin davalaşmak
dawe û damîlok nd anlaşmazlık
sorunlar, problemler
dawe vekirin dava açmak
dawe vekolan dava görmek
dawe ya (...) kirin -e istemek
dawe ya (yekî) pê re tune birine davacı olmamak, biriyle alıp vereceği olmamak (li)
dawe yê nihêrtin davaya bakmak
dawedar nd/nt davacı, savlayıcı
dawekar bnr daweker
daweker nd/nt davacı
dawekerî m davacılık
dawekirî rd mahkemeli
dawekirin m 1. dava etme 2. düğün yapma
dawelêkirî nd/nt davalı
dawên m etek
dawênpak rd iffetli
dawênpîs rd iffetsiz
dawênpîsî m iffetsizlik
dawênter m fahişe, oruspu, kahpe
dawênterî m fahişelik, kahpelik
dawênterî kirin kahpelik etmek (veya yapmak)
dawêr m yargı, muhakeme
dawer (i) nd/nt 1. hâkim, yargıç 2. m hüküm
dawer (ii) m kaynak (bir şeyin çıktığı yer, menşe)
dawer (iii) m 1. sembol, simge 2. talih, şans
dawer (iv) nd/nt mülteci, sığınmacı
dawêr kirin l/gh yargılamak
daweran m damıtım
dawerandî rd damıtık, süzük, süzmüş olan
dawerandin m damıtma, süzme
l/gh damıtmak, süzmek
dawerdar fel/rd kaderci
dawerdarî m kadercilik
dawerebandin bnr daweribandin
dawergeh m rafineri, arıtım evi
dawêrger nd/nt yargıç
dawêrgerî m yargıçlık
dawerî (i) m hâkimlik, yargıçlık
dawerî (ii) iltica, sığınma
dawerî (iii) rd sembolik, simgesel
daweribandin m 1. damıtma, süzme, filtreleme 2. arıtma
l/gh 1. damıtmak, süzmek, filtrelemek 2. arıtmak
daweribîn m 1. süzülme 2. arıtılma
l/ngh 1. süzülmek 2. arıtılmak
dawerîn m süzülme
l/ngh süzülmek
dawerivan m arıtım, rafinaj
m 1. damıtılma, süzülme 2. arıtım
dawerîvandî duru.
dawerivandî kîm/rd 1. damıtık * ava dawerivandî damıtık su 2. süzme, süzülmüş olan 3. rafine, arıtılmış
dawerivandin m 1. damıtma, süzme 2. arıtma
l/gh 1. damıtmak, süzmek 2. arıtmak
dawerivî rd damıtılmış olan
dawerivîn m damıtılma, süzülme, süzülüş
l/ngh damıtılmak, süzülmek
dawerivîner nd/nt 1. damıtıcı (damıtma işlerini yapan) 2. rd süzücü
dawerivok m damıtıcı, imbik
daweriyayî rd süzülmüş olan
dawerk nd/nt yargıç
dawêrkirin m yargılama
dawertin l/gh kaza eda etmek
daweşan m 1. silkelenme 2. çırpma 3. savurma
daweşandî rd 1. silkelenmiş 2. çırpılmış 3. savruk
daweşandin silkelemek, silkmek.
m 1. silkeleme, silkeleyiş, silkme 2. çırpma (hızla ve kesik kesik silkeleme) 3. savurma (kaldırarak vurma) 4. arındırma 5. sallama (tokat atma, vurma) 6. birinin nesi varsa ortaya koyma 7. fırlatma
l/gh 1. silkelemek, silkmek * me xalî daweşand halıyı silkeledik 2. çırpmak (hızla ve kesik kesik silkelemek) * doşek daweşandin döşeği çırpmak 3. savurmak (kaldırarak vurmak) * kulma xwe daweşandê yumruğunu ona savurdu 4. arındırmak * ji gunehan xwe daweşand gunahlarından arındı, gunah çıkardı 5. sallamak (tokat atmak, vurmak) * şîrqamek daweşandê ona bir tokat salladı 6. birinin nesi varsa ortaya koymak 7. fırlatmak
daweşîn silkinmek.
m 1. silkelenme 2. çırpılma 3. savrulma 4. arınma
l/ngh 1. silkelenmek 2. çırpılmak 3. savrulmak 4. arınmak
daweşîner nd/nt 1. silkeleyici 2. çırpıcı
daweşînerî m 1. silkeleyicilik 2. çırpıcılık
dawestandî rd 1. duruk, ayakta durdurulmuş olan 2. yorgun
dawestandin m 1. ayakta durdurma, durdurma 2. yorma
l/gh 1. ayakta durdurmak, durdurmak 2. yormak
dawestî rd 1. duruk 2. yorgun
dawestîn m 1. durma, ayakta durma (hareketsiz kalma, yürümez olma) 2. durma (bir yerde bir süre oyalanma, eğleşme) 3. durma (olumsuz biçimiyle; ara vermeden, sürekli olarak) 4. dinme (sona erme, bitme, durma) 5. yorulma
l/ngh 1. durmak, ayakta durmak (hareketsiz kalmak, yürümez olmak) 2. durmak (bir yerde bir süre oyalanmak, eğleşmek) 3. durmak (olumsuz biçimiyle; ara vermeden, sürekli olarak) * ji serê sibehê de ez qet danewestîme sabahtan beri hiç durmadım 4. dinmek (sona ermek, bitmek, durmak) 5. yorulmak
dawêştin elemek
m eleme
dawestiyayî rd duruk, ayakta durmuş olan
dawet düğün, davet.
m 1. düğün * ez dê zeviyê bifiroşim û ji kurê xwe re daweteke xweş çêkim tarlayı satıp oğluma güzel bir düğün yapacağım 2. davet, çağrı 3. davet (yemekli toplantı)
dawet bi hev xistin düğünü yapmak
dawet ferikî berbû hetikî yalanı ortaya çıkmak, rezil olmak
dawet kirin l/gh 1. düğün yapmak 2. davet etmek 3. davet etmek (birinin bir şeye uymasını istemek)
1) düğün yapmak 2) davet etmek 3) damat, gerdek gecesini başarıyla atlatmak
dawet li dar ketin düğün başlamak
dawet li dar xistin düğün başlatmak
dawet sar kirin düğünü tatil etmek
dawet û dîlan düğün dernek
daweta (...) kir (birinin)düğününü yapmak
daweta (yekî) bi hev xistin düğününü yapmak
daweta bi hev re xweş e el ile gelen düğün bayram
daweta duduyan agir ketiye hemiyan 1) horoz evlenir, tavuk tellenir 2) göbeği çatlamak
daweta gur û rûvî çakal yağmuru
daweta mîran gira feqîran zengînin malı fakirin çenesi
daweta xwe kirin l/bw gerdeğe girmek, gerdek gecesini başarıyla atlatmak
gerdeğe girmek
dawetger nd/nt düğüncü
dawetî rd düğün davetlisi
dawetî (...) kir (birini bir şeye) davet etmek
dawetî xwarinê kirin yemeğe çağırmak, ziyafete davet etmek
dawetiye m davetiye
dawetkar rd davetkâr, davet edici
dawetker nd/nt 1. davetçi 2. rd davet edici 3. çağrıcı
dawetkerî m çağrıcılık
dawetkirî rd davetli, çağrılı
dawetkirin m 1. düğün yapma 2. davet etme 3. davet etme (birinin bir şeye uymasını isteme)
dawetname m davetiye, çağrılık
dawetnekirî rd davetsiz, çağrısız
dawetvan nd/nt düğüncü, dügüne çağrılmış, icabet etmiş kişi
dawetvanî nd/nt 1. düğüncü, düğün davetlisi 2. davetli
dawetvanîtî m düğüncülük
daweya çi dike ji (we)? ne alıp veremiyor?
dawî rd 1. son (ilk karşıtı) * baranên dawî son yağmurlar 2. son (en arkadan bulunan) * vagona dawîn son vagon 3. son (artık ondan ötesi veya başkası olmayan) 4.m s(bir şeyin en arkadan gelen bölümü, bitimi) * dawiya zivistanê kışın sonu 5. mec son (ölüm) 6. sonra (arkadan gelen bölüm veya zaman) * vî karî mehêlin dawiyê bu işi sonraya bırakmayın 7. arka (geri kalan bölüm) * dawiya xeberoşkê masalın arkası 8. wj sonuç
dawî lê anîn l/bw 1. son vermek, sona erdirmek, sonuçlandırmak 2. ardını almak (veya getirmek), ucunu bulmak 3. ortadan kaldırmak, varlığına son vermek
sona erdirmek
dawî lê hatin l/bw 1. sonuçlanmak, son bulmak (veya sona ermek), nihayetlenmek, neticelenmek 2. son bulmak, kesilmek * dawî li dersan hat dersler kesildi 3. sonu gelmek, yok olmak 4. bitmek (sona ermek, tamamlanmak)
sona ermek, hitam bulmak
dawî lê nehatin bitmek tükenmek bilmemek
dawî li axaftinê anîn söze son vermek, yekûn çekmek
dawî li gotinên xwe anîn sözlerine son vermek, lâfı yekûn tutmak
dawî li karê (kesekî) anîn (birinin) işine son vermek
dawîdar rd 1. sonlu 2. bitimli
dawidê dunikul zo/nd hüthüt (Upopa epops)
dawidî (i) bot/m krizantem
dawidî (ii) rd davudî (ses)
dawîdokê danikul zo/nd hüdhüt kuşu
dawidokê dunikul zo/nd hüthüt (Upopa epops)
dawik m tuzak (kuş tuzağı gibi)
dawil m davul
dawîlêanîn m 1. son verme, sona erdirme, sonuçlandırma 2. ardını alma (veya getirme), ucunu bulma 3. ortadan kaldırma, varlığına son verme
dawîlêhatî rd sona ermiş, sonlanmış, sonuçlanmış
dawîlêhatin m 1. sonuçlanma, son bulma (veya sona erme), nihayetlenme, neticelenme 2. son bulma, kesilme 3. sonu gelme, yok olma 4. bitme (sona erme, tamamlanma)
dawîn sonuncu, nihai.
rd 1. son (ilk karşıtı) * baranên dawîn son yağmurlar 2. son (en arkadan bulunan) * vagona dawîn son vagon 3. son, bitim, nihayet (artık ondan ötesi veya başkası olmayan) * heta qurişa dawîn xerc kiriye son kuruşuna kadar harcamış
dawîne rz/m 1. mastar soneki 2. sonek, son takı (kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan şekil verici ses veya sesler)
dawîng m 1. sonuç, netice 2. bitim, nihayet 3. rz son takı
dawînî rd nihaî, sonuç
dawînk m 1. sonuç, netice 2. rz sonek
dawirandin m geçirme
l/gh geçirmek
dawirîn m geçme, aşağıya doğru geçme
l/ngh geçmek, aşağıya doğru geçmek
dawirtin m geçirme
l/gh geçirmek
dawîtan m eleme
dawitîn m kalburlama
l/gh kalburlamak
dawîtin m eleme
l/gh elemek (ince elekten geçirmek)
dawîya (tiştekî) alt tarafı (işin daha sonrası)
dawîya (tiştekî) anîn (bir işin) sonunu getirmek
dawîya (tiştekî) hatin 1) sonu gelmek (bir şeyin) arkası kesilmek
dawîya dawî eninde sonunda, sonunda
dawiya dawîn h 1. sonunda 2. böylece
dawîya dinyayê ahir zaman, dünyanın son günleri
dawîya emr (jî an jî temen) ahir vakit
dawîya emrê (yekî) bi xêr be Allah son gürlüğü versin di
dawîya emrê xwe de xerifîn kırkından sonra azmak
dawîya hefteyê (an jî heftiyê) hafta sonu
dawîya virê tune yalancının mumu yatsıya kadar yanar
dawîya wî (...) bi xêr be Allah sonunu hayır etsin
dawiyandî rd sonuçlanmış, sonuçlandırılmış
dawîyandin sonuçla(ndır)mak.
dawiyandin m sonuçlama, sonuçlandırma, neticelendirme
l/gh sonuçlamak, sonuçlandırmak, neticelendirmek
dawiye rd ebedi, son
dawiyê h sonunda
dawlêbûyî rd davalı (dava konusu olmuş olan)
dawlimbaz m davlumbaz
dawm h aniden, yerinden, hemen * ji dawma xwe de rabû aniden kalktı
dawpak rd iffetli, namuslu
dawpakî m iffet
dawpaqij rd iffetli, ırz ehli, namuslu
dawpaqijî m iffet
dawpîs rd iffetsiz
dawpîs bûn l/ngh iffetsizleşmek
dawpîsbûn m iffetsizleşme
dawpîsî m iffetsizlik, etek kiri (yolsuz ilişki)
dawşandin bnr daweşandin
dawşêle nd döküntü (bir toplulukta geri kalmış kimseler)
dawşî m döküntü
dawşilik m/argo oruspu
dawudê dunikul zo/nd ibibik, hüthüt, çavuş kuşu (Upopa epops)
dawudî (i) bot/m kasım patı, krizantem (Chrysanthemum)
dawudî (ii) rd davudî (ses)
daw 1. pêş 2. boç, dêl *"danû xistin dawa wî, kîrê wî rabû; xistin rêza meriyan, qûna wî rabû" -dawa xwe xistin devê xwe pêşamadehiya revê kirin -daw û delingên xwe hilçinîn bi cidîtî xwe amadeyî karekî kirin
1. derqûna hin ajelan (navdêr, mê) duyê hin ajelan ve, parçeya ku bi pişta hin ajelan ve: dawa miyan/beranan/berxan.
: dawik, dawk.
Bide ber: dawa, dawe, dew, dêw
daw bûn (lêker)(Binihêre:) daw
daw kirin (lêker)(Binihêre:) daw
daw û delingên xwe hildan (biwêj) xwe ji bo hewldaneke amade kirin. “her tim te didît hu daw û delingên xwe çikandine û li her çem e. selman dilovan
dawa (navdêr, mê) daxwaz, hêvî, doz, xwestek, amanc, gazin, gilî, şikayet, doz.
Herwiha: dawe, dawa, dawe, dewa, dewe, dewa, dewe, dahwa, dahwe.
Bide ber: dawet.
ji: Ji erebî.
Bikaranîn: Lêker: dawa kirin. Navdêr: dawakirin Rengdêr: dawakirî.
: dawaker, dawalêkirî, xwedandawa, xwedîdawa
dawa (yekî) hilgirtin (biwêj) eyba yekî derxistin der. pelşîne dawa we hilgirt ît ew di nav el û aleme de rezîl kir.
dawa kirin (lêker)(Binihêre:) dawa
dawa xwe dayîn ser serê xwe (biwêj) ji bo jinên bear û beheya tê bikaranîn. çi ye dîsa ve jini he dawa xwe daye ser serê xwe. derketiye meydane, ma xwediyen ve tûne ne?
dawa xwe xistin devê xwe (biwêj) amadekariya reve kirin. evîne dawa xwe xiste deve xwe li baz da.
dawadar (rengdêr) dozker.
ji: dawa +-dar
dawakar (navdêr, mê) gilîkar, gazindeker, dadxwaz.
ji: dawa +-kar
dawaker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) serlêder, daxwazker, miracietker, amojkar, ricaker, tikaker, ya/ê dawa dike.
ji: dawa + -ker
dawakirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye dawa kirin
dawakirin (navdêr, mê) (Binihêre:) dawa
dawan (navdêr, mê) binke,zemîn,bingeh,, Beşê jêr yê avahiyekê yan ciyekî girtî ku rast û dûze û parallelî erdê ye. Dijwateya arîk û aristax, Biniyê mal û xaniyan, pileya jêrîn a tişt û çiştan.
ji: Bi dawî classwikitable
dawaname (navdêr, mê) îddianame, dozname, şikayetname
dawaş (navdêr, mê) sos, çênc, salsa, salça, avik
dawbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) daw
dawbûyî (rengdêr) (Binihêre:) daw
daweker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê dawe dike.
ji: dawe + -ker
dawên (navdêr, mê) damen, dang, serkap, tenore kirasê jinan yê ku ji navtengê berjêr digire, daw.
Herwiha: dehwên .Binêre.
Herwiha: derpî, etek, fîstan, hevalkiras, kiras.
: kurtedawên
dawênkurtk (navdêr, nêr) kurtedamen, kurtedawên, kurtetenore, kurtedaw, kurtekiras, kurte-etek, dawênên kurt yên ku çokan û berjêrtir rûs dihêlin.
Herwiha: dawênkurtik.
ji: kurte- + kurtk.
: kurtedawênî bend
dawênpak (rengdêr) dehmenpak, hêja, xwedî rûmet
dawênpîs (rengdêr) dehmenpîs, bênamûs, bêhetik
dawênpîsane (rengdêr) bêîffetane.
ji: dawênpîs +-ane
dawênpîsî (navdêr, mê) bêîfetî.
ji: dawênpîs + -î
dawer (navdêr, nêr) sembol, remz, nîşan, nimûne, mînak, îşaret, totem.
Bide ber: dadwer, dewar.
ji wêjeyê: Şêrînê rû ji tavêLêv kas e, mey di navêPir kûrê bê peravêXweş dawerê evînê (Cegerxwîn: Ah Şêrînê, Stockholm 1979).
: dawerî
dawerandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye dawerandin
dawerandin (lêker)(navdêr, mê) dalepandin, dawerivandin, dilop-dilop jê werandin, çip-çip jê rijandin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: داوه‌راندن. Tewîn: Lêker: da-lewerîn-.
Têkildar: dawerîn.
ji: da- + werandin.
: dawerandî, dawerîner
dawergeh (navdêr, mê) parzîngeh, safgeh, ra­finerî, palîngeh, refinerî, pakîxane, refînerî.
ji: dawer +-geh
dawerî (navdêr, mê) rewşa dawerbûnê, bêdestî, remzî, sembolî.
ji: dawer + -î
dawerîmend (navdêr, mê) bawermendê bêdestiyê.
ji: dawerî +-mend
dawerîn (lêker)(navdêr, mê) dalepîn, dawerivîn, dilop-dilop jê werîn, çip-çip jê rijîn, Di nav avê de li binî berhev bûn.(bi tirkî dîbe çokmek). Tewîn: Lêker: da-wer-.
Têkildar: dawerandin.
ji: da- + werîn.
: daweriyayî
dawerivandin/dadiwerivîne/dawerivîne 1. raparzandin 2. baravî kirin 3. guvaştin heta ku ziwa kirin
dawerivîn/dadiwerive/dawerive 1. raparzîn 2. baravî bûn 3. (ji ber guvaştinê) ziwa bûn
daweşan daqutan, veweşan.
ji: da- +
daweşandin (lêker) dawerandin, li ba kirin, ber bi ba kirin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: داوه‌شاندن
daweşandin eyare (yekî) (biwêj) li yekî dan, lê xistin. çima ku lawik ji keça wan re dabû xeberan, biraye keçike daweşa/ide eyare gede. (argo)
daweşandin/dadiweşîne/daweşîne 1. dawerandin 2. li ba kirin, ber bi ba kirin
daweşîn (lêker)dawerivîn , ber bi ba bûn. Tewîn: -daweş-.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: داوه‌شین
daweşîn/dadiweşe/daweşe 1. dawerivîn 2. ber bi ba bûn
dawestandin (navdêr, mê) westandin, mandî kirin, betilandin, reht kirin, qefilandin, tehibandin.
ji: da- +westandin +
dawestîn (lêker)li ser piyan sekinîn.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: داوه‌ستین
dawestîn/dadiweste/daweste li ser piyan sekinîn
dawet dîlan *"daweta mîran, agirê feqîran" -ma daweta diya te ye? em di xemgîniyê de ne lê ev çi kêf e ku li te girtiye?
(navdêr, mê) dîlan, zemawend, şahiya ji ber zewicîna du kesan tê kirin, govend, reqas, dans, vexwendin, gazîkirin anku bangkirin li kesekê/î yan hin kesan ku li civînekê yan şahiyekê amade bibin.
Herwiha: dehwat dehwet dewat dewat dewet dewet. Binêre
Herwiha: cejn dans dîlan govend reqas şahî zemawend.
Bikaranîn: Lêker: dawet bûn, dawet kirin. Navdêr: dawetbûn, dawetkirin Rengdêr: dawetkirî.
ji: Dawet bi wateya zavatî an bûkanî ji damat an damad a Îranî hatiye. digel zemawend hevreh e, Bi wateya vexwendin Hevreha dawa, herdu ji erebî دعوة (vexwendin, gazîkirin, bangkirin), têkilî دعا (dea: gazî kirinê).
: dawetî dawetker dawetkerî
dawet bûn (lêker)(Binihêre:) dawet
dawet daweta mîran, agir ketiye feqîran (biwêj) tatel û xiroşa zengîn û began feqir dikişinin. dawet daweta miran, agir ketiye fegîran. heyran ji te re çi derde wan
dawet firikî berbû(k) hetikî (biwêj) her kes li kefa xwe dinere, bar di stûye berpirsyar de ye. berpirsyarî zor e, dawet firikî, berbûk hetikî.
dawet kirin (lêker)(Binihêre:) dawet
daweta dînan e, her kes xwe lê hil dike (biwêj) tevî teşqele û xilaportê, her kes dixwaze, ji bo xeyal û daxwazên xwe, qirdê xwe bice-birîne. rewş ne wisa ye. nola daweta dînan e, her kes xwe lê hil dike.
daweta duduyan e, girê hemûyan e (biwêj) gelek caian hin tiştên bal keş ji xwediye sukure zedetir, yen li der û dor tekildar dikin. ew jî taybetiyeh mirovan e. daweta duduyan e, girê hemûyan e.
daweta gur û rovî (biwêj) navê rewşa hewayê dema ku hem tav hem jî şilî bi hev re ye. :Hela binêre li derve daweta gur û rovî heye.
daweta mirtiban e, mirtib bi xwe lê didin (biwêj) jixwe tiştên ku lê digerin hatiye li ber dere wan, çawa pek neyînin? ango, ya xwezayi ew e, ew jî dibe. got kor ji xwedê dixwest çavelc, xwedê daye du çav. daweta mirtiban e, mirtib bi xwe lê didin ?
dawetbûn (navdêr)(Binihêre:) dawet
dawetî (navdêr, mê) rewşa dawetbûnê, danser, semaker, govendî, dîlanker.
ji: dawet + -î
dawetker 1. vexwîner (navdêr) vexwîner, kesa/ê xelkê dawet dike civînekê.
Herwiha: dawatkar, dawatker, dawatvan, dawetkar, dawetvan.
Bide ber: dawaker.
ji: dawet + -ker.
: dawetkerî
dawetkerî (navdêr, mê) rewşa dawetkerbûnê.
ji: dawetker + -î
dawetkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye dawet kirin
dawetkirin (navdêr)(Binihêre:) dawet
dawetname (navdêr, mê) vexwendname.
ji: dawet +-name
dawetnekirî (rengdêr) venexwendî, gazînekirî.
ji: dawet +nekirî
dawetvanî (navdêr, mê) xwendî.
ji: dawet +-vanî
dawî 1. axirî 2. paşî 3. encam *"berfa hûr e, dawî dûr e" -dawî lê anîn 1. bi encam kirin 2. kuta kirin, qedandin -dawî bi gû hatin di axiriya temenê xwe de karekî nerewa kirin
(navdêr, mê) talî, soxî, xilasî, dûmahî, dûmahîk, encam, akam, netîce, neman, amadehî, songî, dawîng, hafil, pêjor, xilas, axir, kutahî, mirin, diwang, xilasbûn, qedîn.
Dijwate: destpêk, ser.
Bikaranîn: Lêker: bi dawî bûn, bi dawî hatin, bi dawî kirin, dawî anîn, dawî kirin, dawî dan, dawî bûn. Navdêr: bidawîbûn, bidawîhatin, bidawîkirin, dawîbûn, dawîanîn, dawîkirin, dawîdan Rengdêr: bidawîbûyî, bidawîhatî, bidawîkirî, dawîbûyî, dawîkirî.
: dawîn
dawî anîn (lêker)(Binihêre:) dawî
dawî bûn (lêker)(Binihêre:) dawî
dawî dan (lêker)(Binihêre:) dawî
dawî kirin (lêker)(Binihêre:) dawî
dawî lê anîn (biwêj) kuta kirin, ûeya dawiye bi serkeftî pek anîn. heya me xwe gihande we, dawî lê anîbû jî. min got nikare pek bîne, lê eferim, rizgar dawî lê anî.
dawî sifra hazir e gotina pêşiyan sifreya hazir ji bo xwarinê ye, çi hebe ew tê ser. dawiya hertiştî ku çi hebe talî tê ser sifreyê û ya rast ew e. kî jibo çi tiştekî bike dawiyê xuya dibe. dîsa li hin deveran dibêjin “dawe(doz) sifra hazir e”. wekî mirov doza tiştekî lihinekan bike an wan tawanbar bike, ew jî bibêje dawa sira hazir e, an aniha tiştekî wiha tune ye wa ye hertiştxuya ye.
dawî... pûç bûn (biwêj) encam vala derketin. tu çi dikî bike, karen ne rast û ne dirisi dawiya wan pûç e.
dawî... tune bûn (biwêj) li bo karen bêencam û neyînî tê bikaranîn. lawo min j1 te re negot dawiya wan karen sexte tune ye?
dawîanîn (navdêr, mê) (Binihêre:) dawî
dawîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) dawî
dawîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) dawî
dawid serenav, nêr, navek zelaman e, paşa û pêxemberek cihûyan û wergirê yan nivîserê Zebûrê bû.
Herwiha: Dawud
dawîdan (navdêr, mê) (Binihêre:) dawî
dawîdar (rengdêr) bidawîng, bidawî, bipayan.
ji: dawî +-dar
dawidê dunikil (navdêr) dîksilêman, hudhud, silêmanê dunikil, dîkilê silêmanî, dîkê silêman, hophopk, hepûşk, dunikil. Navê zanistî: Upupa epops
dawidî (navdêr, mê) guldawidî, gulmêş, giyamêş, giyazêrrgul, zêrgul, krîsantem, zêrrgul, giyadawidî
dawîhatin (navdêr, mê) dawiyandin, bi dûmahîhatin, kutabûn
dawîk Ji dawiya tiştekî ciyê zirav,Wek dawiya teriyê,dawiya keziyê,dawîka mar.
dawîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye dawî kirin
dawîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) dawî
dawîn tiştê li herî paşiyê
(rengdêr) paşîn, axirîn, talîn, ya/yê piştî hemûyan, ya/yê dawiyê, ya/yê taliyê: kanûna dawîn, roja dawîn, dawîn şeva vê mehê.
Dijwate: pêşîn, ewilîn.
ji: dawî + -în
dawîng (navdêr, mê) encam, netîce, akam, hafil, pêjor, talî, dawî, dûmahî, dûmahîk, beramet.
Herwiha: dongî.
Bide ber: amanc, daxwaz, hedef.
ji: Ji erebî.
: bêdawîng, bêdawîngî, bidawîng, bidawîngî, dawîngdar, dawîngdarî, dawîngder, dawîngderî, dawîngî
dawîngdar (rengdêr) biencam, binetîce, biakam, bihafil, bipêjor, bitalî, bidawî, bidûmahî, bidûmahîk.
ji: dawîng + -dar.
: dawîngdarî dawîngdarîtî dawîngdartî
dawîngdarî (navdêr, mê) rewşa dawîngdarbûnê.
ji: dawîngdar + -î
dawîngî (navdêr, mê) rewşa dawîngbûnê.
ji: dawîng + -î
dawînî (navdêr, mê) paşîn, talî.
ji: dawîn +-î
dawînk (navdêr, mê) parkît, paşgir, paşqertaf, paşpirtik, xurdepaş, paşdank, paşdanî, dawîne, dûpaşk, paşkok.
ji: dawîn +-k
dawirtin (lêker) bihartin, biwartin, bihortin, borandin, daborandin, rawirandin, hilboran din, derbas kirin, bihurandin, rabihurandin, raborandin, bihurtin, rabihartin, rabiwartin, rawêtin, biwerandin. Tewîn: -dawir-.
ji: da- +wir +-tin
dawişandin (navdêr, mê) daweşandin, raweşandin, rijandin.
ji: da- +wiş +-andin
dawitene (Zazaki) (lêker) seyandin
dawîtin (lêker)bêjandin, seridan, dabêtin, dawêştin, seridandin.
ji: dawî +-tin
dawîvekirî (rengdêr) tiştê ku dema bidawîhatina wî nehatiye diyarkirin.
Bide ber: bêdawî.
ji wêjeyê: — Ez dixwazim bala we bikişînim ser rastiyekê: Rewşa niho yanî “status quo” ji bo me ne alternatîvek e. Vê carê tarîxa ko bêt destnîşan kirin wekî berê ne dawîvekirî ye..
ji: dawî + vekirî, wergerra open-ended ya inglîzî
dawiya (yekî) bi xwe re anîn (biwêj) encam erênî bûn. di dest peke de rewşa zaroken ne baş bû, lê şikir ji xwedê re dawiya wan bi xêr hat.
dawiya dawîn a soxîn, axirî, hêşta, hêşko, taliyê, axir, axirê, asoxîn, axirkê, paşîya paşîn
dawiya derewan kuçe çekmezî ye gotina pêşiyan kuçeya ku bend an dîwar li dawiyê êdî rê tê re tuneye. derew jî ku bê kirin jî rojekê mîsoger dê derkeve û tiştêrast bê fêm kirin.dayê qirbûn alay, lay xûy heker, ga bedel na her
dawiya dinê (navdêr, mê) dûm,dawiya dinê,dûma dinê,rabûn, hilhatin (li gor dînî bi taybetî rabûna mirovan piştî bidawîhatina dinyayê): Roja qiyametê(roja tê bawerkirin ku hemî mirovên mirî dê ji gorrên xwe rabin û yên qenc dê biçin biheştê û yên gunehkar biçin dûjehê), qerebalix, dengûdor, heytûhot.
Herwiha: qîyamet.
Bide ber: qîmet.
ji: Ji erebî.
: qiyametî
dawiya kadîna xwe nîşanî her kesî nedan (biwêj) sir û razen xwe ji kesî re eşkere nekirin. ew ne mirovekî wisent e ku dawiya kadîna xwe re her kesî bide.
dawiyandin (navdêr, mê) bi dawî anîn, bi dûmahîk înan, kutakirin, bdn, :ez di dawînim em di dawînîn tu di dawînî hûn di dawînin pr, :dê bi +bdn bdb, :di dawîyand di dawîyandin db dûr, :dawîyandibû, bûn, (f), :bi dawîne bi dawînin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: داویاندن
dawk diravê ku li serê merc digirin
diravê ku li serê merc digirin
dawkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye daw kirin
dawkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) daw
dawnasî (navdêr, mê) dermannasî, eczanasî, îlacnasî.
ji: daw +-nasî
dawo, geriyawo (biwêj) yê ku dide, gelek caran bi xwe aciz dibe. dawo, geriyawo, minji te re negot nede?
dawpaqij jina binamûs
jina binamûs
dawpaqijî (navdêr, mê) îfet.
ji: dawpaqij +-î
dawxane (navdêr, mê) dermanxane, eczaxane, îlacxane, seydelî, dikana ku dermanan difiroşe.
Herwiha: dawgeh, dawfiroşxane, dawfiroşxxane.
ji: daw + -xane
dawe legal case
dawet (f.) wedding, feast
festive occasion
dawet (û dîlan) wedding
dawî end
(f.) end, result, extremity
(adv.) finally
last, end (cara dawî ‘last time’)
end.
dawî anîn v.t. to put an end to.
v.t. to put an end to.
dawî hatin v.i. to end, come to an end.
dawîn final
(adj.) last, final
(adj) last, final
dawîn lê anîn to end
dawiya dawîn finally
dawiya hefteyê weekend (dawî: end; hefte: week)
weekend (dawî: end; hefte: week)
dawiya vî mirovî this man’s destiny
dawiyandin to conclude, to wind up, to finalize
daw Rock
Rockschoß
daw û deling hildan Rock und Hose schürzen
dawa Anspruch
Forderung
Klage
dawên Rock
Rockschoß
Saum
dawerivandin abspülen
spülen
dawerivîn sich spülen
daweşandin abschütteln
ausschütteln
schütteln
daweşîn abschütteln
schütteln
dawestîn aufstehen
dawet Bankett
Festessen
Festschmaus
Hochzeit
Hochzeitsfeier
dawî Abschluss
Ende
hinter
letzte
letzter
letztes
Schluss
dawî hatin alle
dawîlêhatin schließen
zu Ende gehen
dawîlenîn beenden
dawişandin ausschütteln
schütteln
dawîya heftîye Wochenende
daw m. di m., tirîye, tirî n.
m. giris, pês, pês, piyes, eteg, gilêse, pilês, pîês, gilêsî n.
dawa m. doze, dawa, dewa m.
dawa kirin lg. doze kerdene, dawa kerdene, doznayene
dawa lê kirin lg. . doze re rikerdene, dawa re rikerdene
dawanî m. deue n.
dawat m. veyve, biyve n.
dawat bûn lng. veyve bîyene
dawat kirin lg. veyve kerdene, veyve degirewtene
dawe m. doze, dawa, dewa m.
dawe li hevvekirin lg. yewbînî mehkeme dayene, yewbînî de doze rakerdene, yewbînî dadgeh dayene *li daweyê nihêrtin doze de nîyadayene, doze de ewnîyene, dawa de qaytkerdene
dawedar m/. dozdar, dawadar, mudeî, dawacî, dewadar n.
dawekirî rd. dozkerde, dawakerde
dawên m. binmîye, binsuyalendî, bindoxîne n.
dawênpak rd. girispak, pêspak
dawênpîs rd. pizwir, bêîfet
dawer m. sîmge, sembol, tîmsal, re m., rûmûz n.
dawerandin lg. neselnayene, ropiroznayene, parzûn kerdene, raestene, ropaleknayene, ropirojnayene, paravnayene, aguznayene, apesnayene, paleknayene, parzûnnayene
m. neselnayis, parzûnkerdis, ropaleknayis, raestis, ropirojnayis, paravnayis, apesnayis, paleknayis, aguznayis, parzûnnayis n.
dawergeh m. tesfîyexane, palekxane, rafînerî, neselgeh n.
dawerî rd. sîmgeyên, sembolîk, sîmgeyî, remzên
dawerîn lng. rasayîyene
dawerivandin lg. . neselnayene, ropiroznayene, parzûn kerdene, raestene, ropaleknayene, ropirojnayene, paravnayene, aguznayene, apesnayene, paleknayene, parzûnnayene
m. neselnayis, parzûnkerdis, ropaleknayis, raestis, ropirojnayis, paravnayis, apesnayis, paleknayis, aguznayis, parzûnnayis n.
dawerivaner rd. neselnayox, ropaleknayox, paravnayox, paleknayox
dawerivîn m. neselîyayis, parzûnîyayis, ropalekîyayis, ropirojîyayis, paravîyayis, rodîyayis, rêjîyayis, apesîyayis n.
lng. neselîyene, ropirozîyene, parzûnîyene, ropalekîyene, ropirojîyene, paravîyene, rodîyene, rêjîyene, palakîyene, parzûn bîyene, apesîyene, nasalîyene
dawerîwandî rd. neselnaye, parzûnkerde, ropaleknaye, ropirojnaye, apesnaye, paleknaye, paravnaye, aguznaye
dawerîwok m. parzûn, palaknayox n.
dawesandin lg. rosanitene, wesanayene, rosanayene, rosanayene (xalî...)
lg. rasanitene, rasanayene, wesanayene, rasonayene, rasanayene, rasunayene, ruesunayene (dare)
dawesîn lng. rasayîyene, rasayîyene
dawestandin lg. betelnayene, qefelnayene, hefelnayene, betilnayene, batalnayene
m. betelnayis, qefelnayis, hefelnayis n.
dawet m. veyve, biyve n.
m. silayîye, dawete m.
dawet kîrin lg. veyve kerdene, veyve degirewtene *dawet û dîlan keyf û sahîye, keyf û esq, keyf û sefa. *xweyê dawetê wayirê veyveyî
dawet kirin lg. silaynayene, dawet kerdene, silayî kerdene
dawetker rd. silaynayox, dawetker, vengdayox, dawetker
dawetkirin m. silaynayis, dawetkerdis, silayîkerdis n.
dawetname m. mû m., silayname. dawetname. dawetîye, momî m.
dawetnekirî rd. bêmu m., nêsilaynaye, dawetnêkerde
dawî m. peynîye m.
dawî dan lg. . berko dayene, netîce dayene, peynîye dayene
dawî hatin lng. . peynîye ameyene
dawî lê anîn lg. peynîye re ciardene, berkonayene, qedênayene, netîce re rîardene, xelesnayene
dawî lê hatin m. qedîyayis, qutbîyayis, xelesîyayis, peynîyererîameyis, peynîyepiroameyis n.
dawîlêhatin lng. . qedîyene, qutbîyene, xelesîyene, peynî re rîameyene, peynîye piro ameyene
dawîn rd. peyên
dawîng m. peynîye m., berko n., netîce n.
dawinî rd. peyên, nîhaî
dawîtin lg. serad kerdene, bêjing kerdene, delujen kerdene, seradnayene
dawîya dawî h. peynîya peyene de, peynîya peyene, peynîye de, a peyene, a soxnîye, peynîya peynîye
dawîya dawîn h. peynîya peyene de, peynîya peyene, peynîye de, a peyene, a soxnîye, peynîya peynîye
dawiyandin lg. peynîye re ciardene, berkonayene, qedênayene, netîce re ciardene, xelesnayene
dawîyandin m. peynîyererîardis, berkonayis, qedênayis, netîcererîardis n.
dawpak rd. girispak, pêspak
dawsêle rd. lekas
dawûdê dunîkil n. zoo. dîksilêman, dikulik, dudu, hophopik, huthutik, silêmano dinîkil, dodo, duede, dode n.
dawûdî m. bot. vasemês n.
dawûdî dunîkil n. zoo. dîksilêman, dikulik, dudu, hophopik, huthutik, silêmano dinîkil, dodo, duede, dode n.
dawet davet
dawet kerdene davet etmek
dawetbîyaya davetli
dawetbîyaye davetli
dawetkerdiş davet etme
dawetname davetname
daw dav, xefik, tepik
daw (bo) nanewe dav (li ber) venan, dav (li ber) danîn
dawa daxwaz, xwestek, hêvî
doz, dawa, şikayet
dawa kirdin xwestin, dawa kirin
dawakar dozveker, xwedîdoz, şikayetker, dawaker
dawaname dozname, şikayetname
daxwazname
dawbaz fêlbaz, hîlebaz, fena, şatir, şeytan
dawên dang, daw, danga / daw kiras, berdang
rewişt, reftar
dawêngir xwestok, parsek, dangirok, dawgirok
dawênk dawî, dûmahîk, diwayî, kotayî
dawênpak mestûr, biexlaq, binamûs, dawpak, saf, paqij
rastgo
dawênpîs bênamûs, bêexlaq, dawpîs, nesaf, pîs
derewîn
dawer bn dadwer
daweşan hûr hûr bûn, parçe parçe bûn
ketin şermê, ji xwe şerm kirin
daweşandin hûr-hûr kirin, parçe-parçe kirin
dan şermê, şerma yekî birin
daweşaw hûr-hûr, hûr-hûrbûyî, parçe-parçe, parçe-parçebûyî
gazindo, bigilî, bigazin
daweşîn bn daweşan
dawet vexwendin, dawet
dawet, cejn, şahî, şehyan
dawet kirdin vexwendin, dawet kirin
dawet kirin, cejn kirin, şahî kirin
dawûderman giyayên derman