Encamên lêgerînê
dêhn dikkat.
m dikkat * min dêhna xwe dayê lê min tiştek fehm nekir dikkat ettim, ama bir şey anlayamadım
dêhn dan dikkat etmek.
dêhn kişandin l/gh 1. dikkat çekmek 2. ilgi çekmek 3. vurgulamak
dikkat çekmek
dêhn kişandin ser xwe ilgi görmek, ilgi toplamak
dikkati çekmek
dêhn û bala (yekî) kişandin nazarı dikkatini çekmek
dêhna (yekî) kişandin alâka çekmek (toplamak veya uyandırmak)
dêhna (yekî) li (....) bûn gözü bir şeyde (veya bir şeyin üzerinde) olmak
dêhna xwe berdan ser (...) dikkatını üstüne toplamak
dêhna xwe bidê! baksana! (veya baksanıza!) dikkat çekme sözü * dêhna xwe bidê êdî êvar e baksana akşam oluyor
dêhna xwe dan (...) 1) dikkat etmek * we dêhna xwe dayê ku bê çi got? dikkat ettiniz mi ne söyledi? 2) dikkat etmek (gözüne çarpmak veya ilgisini çekmek) * min heta wê gavê dêhna xwe nedabûyê ben o zamana kadar buna dikkat etmemişim 3) anlamak, farkına varmak, bakmak * min dêhna xwe dayê ku fehm nake, min dengê xwe birî baktım ki anlamıyor, sesimi kestim 4) göz atmak (kısaca bakıvermek) * car carinan dêhna xwe dida odeya doktor ara sıra doktorun odasına göz atıyordu 5) göz gezdirmek (derinlemesine incelemeden okumak) 6) bakmak (yoklamak, incelemek, denemek) * ca tu jî dêhna xwe bide vê berhemê bu esere bir de sen bak 7) gözden geçirmek (incelemek, muayene etmek) 8) ilgi toplamak, ilgisini yoğunlaştırmak
dêhna xwe dan ser (tiştekî) dikkat kesilmek
dêhndanî m bakım
dêhndar rd dikkatli
dêhndarane h dikkatlice
dêhndayî rd bakımlı
dêhnkêş rd dikkat çekici
dêhnkêşî m dikkat çekme
dêhnkişandin m 1. dikkat çekme 2. ilgi çekme 3. vurgulama
dêhnnedayî rd bakımsız
dêhn 1. bal 2. serinc
dêhn ne dêhn in, ê ji wan bawer dikin dêhn in gotina pêşiyan ji xwe mirovên ku ji wan re dîn tê gotin li derî civakê ne.heke ne wiha bûya jêre dîn nedihat gotin.mirov divêtiştên li gor rêbaza civakê çê bûne ji dînan nexwaze û ji wan bawer neke.
dêhna xwe dan 1. bala xwe dan 2. lê hûr bûn
(biwêj) lê mêze kirin, bala xwe dayîn. tu dêhna xwe baş nadiyê, loma fêm nakî.
dêhn Aufmerksamkeit
dêhna xwe dan aufpassen
dêhn m. bal, dîqet n.
dêhn kisandin lg. . balantene
dêhndar rd. baldar, balin, dîqetin