Encamên lêgerînê
cem cem (di nav Alewiyan de ayîna olî) ol/m
cem (di nav Alewiyan de ayîna olî) ol/m
cemaat 1. cemaet (civata ku bi îmam re nimêj dike) 2. qefle, qewte (qerebalixa mirovan) 3. civat, cemaet (civata kesên ji dînekî an jî, ji nîjadekî) m
1. cemaet (civata ku bi îmam re nimêj dike) 2. qefle, qewte (qerebalixa mirovan) 3. civat, cemaet (civata kesên ji dînekî an jî, ji nîjadekî)m
cemaat ne kadar çok olsa (veya cami ne kadar büyük olsa) imam gene bildiğini okur îmam her bi ya xwe dike
cemaat ne kadar çok olsa imam gene bildiğini okur îmam her bi ya xwe dike
cemaata uymak Bi awayê xelkê (cimeetê) kirin.
cemaate uymak bi awayê cemaetê ki­rin
bi awayê cemaetê kirin
cemaatle namaz kılmak bi cemaetî nimêj kirin
bi cemaetî nimêj kirin
cemaatleşmek bûn cemaet l/ngh
bûn cemaet l/ngh
cemadat heyberên bêcan, heyberên bêruh nd
heyberên bêcan, heyberên bêruh nd
cemal dîdar, cemal, xweşikiya rû m
dîdar, cemal, xweşikiyâ rû m
ceman bi tomerî, bi tevayî, li ser hev, tevde h
yekûn bi yekûnî, gişt
bi tomerî, bi tevayî, li ser hev, tevde h
ceman yekûn bi yekûnî, gişt
cemaziyelevvelini bilmek Bi helhelka (yekî) zanibûn. Helhelka (yekî) derxistin. (bi hemû tiştên kesekî (ên baş û nebaş) zanîn)
cemaziyülâhır meha şeşemîn a salnameya heyvî, meha biçûk a tobeyan
meha şeşemîn a salnameya heyvî, meha biçûk a tobeyan
cemaziyülevvel meha pêncemîn a salname­ya heyvî, meha mezin a tobeyan
meha pêncemîn a salnameya heyvî, meha mezin a tobeyan (birinin)
cemaziyülevvelini bilmek bi helhelka (yekî) zanibûn, helhelka (yekî) derxistin
bi helhelka (yekî) zanibûn, helhelka (yekî) derxistin
cembiye cureyek xencer
cureyek xencer
cemetme 1. cem girê dan (di nav Alewiyan de civîna olî) l/bw 2. kom kirin, civandin, berhev kirin l/gh
1. ccmgircdan 2. komkirin, civandin, berhevkirin m
1. cemgirêdan 2. komkirin, civandin, berhevkirin m
1. cem girê dan (di nav Alewiyan de civîna olî) l/bw 2. kom kirin, civandin, berhev kirin l/gh
cemi 1. sehî, saxî rd 2. komkirin, civan m 3. komkirin, civan mat/m 4. gelejmar, pirejimar rz/m
1. sehî, saxî rd 2. komkirin, civan m 3. komkirin, civan mat/m 4. gelejmar, pirejimar rz/m
cemil 1. bedew (ji bo mêran) 2. cemîl (yek ji sifatên Xwedê) rd
1. bedew (ji bo mêran) 2. cemîl (yek sifatên Xwedê) rd
cemile 1. rind, spehî, xweşik (ji bo jinan) 2. libata dilniwaz rd
1. rind, spehî, xweşik (ji bo jinan) 2. libata dilniwaz rd
cemilendirme gelejmarîkirin, pirejimarikirin rz/m
gelejmarîkirin, pirejimarîkirin rz/m
cemilendirmek gelejmarî kirin, pirejimarî kirin l/gh
gelejmarî kirin, pirejimarî kirin l/gh
cemilenme gelejmarîbûn, pirejimarîbûn rz/m
gelejmarîbûn, pirejimarîbûn rz/m
cemilenmek gelejmarî bûn, pirejimarî bûn l/ngh
gelejmarî bûn, pirejimarî bûn l/ngh
cemiyet 1. komele m 2. komel, civak, civat m 3. dîlan, dawet m 4. cemiyet wj/m
1. komele m 2. komel, civak, civat m 3. dîlan, dawet m 4. cemiyet wj/m
cemre pereng, pizot, sotik, pişko, piling (baweriya ku beriya meha reşemiyê (sibatê) germayî pêşî di hewayê, bi dû re di axê û pişt re jî di avê de zêde dibe) m
pereng, pizot, sotik, pişko, piling (baweriya ku beriya meha reşemiyê (sibatê) germayî pêşî di hewayê, bi dû re di axê û pişt re jî di avê de zêde dibe)m
cemre düşmek sotikê agir (an jî perengê agir) ketin (...) *suya cemre düştü=sotikê agir kete avê
sotikê agir (an jî perengê agir ) ketin (...) * suya cemre düştü sotikê agir kete avê
cem 1.büyük sepet. 2.yükün bir tarafı, iki denkten biri. 3.bir kimsenin ya da bir şeyin yanı, nezd. 4.Alevi ayini.
ol/m cem (Alevilikte dini ayin)
cem (i) n 1. iki buçuk üç ölçekli çuval 2. çuval yükten teki
cem (ii) b ineği sürerken söylenir
cem (iii) nd yan, kat, nezd (birlikte, beraber olma) * li cem min sê kes hene yanımda üç kişi var
cem bûn l/ngh toplanmak
cem girê dan cem bağlamak
cem kirin l/gh toplamak
cem etmek
cema bûn l/ngh toplanmak
cema kirin l/gh toplatmak
cemabûn m toplanma
cemabûyî rd toplanık, toplanmış olan
cemabûyîn m toplanma, toplanış
cemaet m 1. cemaat (bir imama uyup namaz kılan kişiler) 2. cemaat, topluluk (insan kalabalığı) 3. cemaat (bir dinden veya bir soydan olanların topluluğu)
cemaetî h cemaat ile
cemakirî rd toplatılmış olan
cemakirin m toplatma
cemal m 1. cemal, yüz güzelliği 2. cemal, parlaklık
cemandî rd toplanmış olan
cemandin m toplama
l/gh toplamak
cemawer kitle
m 1. alay (herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk) 2. kitle (insan topluluğu) 3. halk, ahali
cemawerî rd kitlesel
cemb n iki torba yükten biri
cembat m küfe
cembek (i) n 1. iki buçuk üç ölçekli çuval 2. iki çuval yükten teki
cembek (ii) m küçük sepet
cembelûlk bnr şembelîlk
cembî n büyükçe küfe
cembûn m toplanma
cemcem ant/n 1. kafa tası 2. m çalpara
cemciqandî rd çalkalanmış
cemciqandin sıvıları karıştırmak, çalkalamak.
m çalkalama, çalkama (sulu bir şeyi sarsarak veya çırparak karıştırma)
l/gh çalkalamak, çalkamak (sulu bir şeyi sarsarak veya çırparak karıştırmak)
cemçiqandin bnr cemciqandin
cemciqî rd çalkalanmış
cemciqîn m çalkalanma
l/ngh çalkalanmak
cemcitandin m sıva çatlatma
l/gh sıva çatlatmak
cemcitîn m sıva çatlama
l/ngh sıva çatlamak
cemdan n çuval
cemed don, buz.
m buz
cemed girtin l/gh 1. buz bağlamak, buz kesmek * hundir qet germ nedibû, hetanî beyaniya sibehê binê piyên min cemed girtin içeri bir türlü ısınmıyordu, sabaha kadar ayaklarım buz kesti 2. buz tutmak, buzlanmak (sıvı için; üstünde buz oluşmak, buzla kaplanmak)
cemed helîn buzlar çözülmek (buzlar erimeye, kırılmaya başlanmak)
cemeda ser dilê (yekî) helîn içinin (veya yüreğinin) yağı erimek
cemedan m camadan, kefiye
cemedanî bnr cemedan
cemedank m buzluk
cemedbir m buzkıran
cemedfiroş nd/nt buzcu
cemedgeh m buzluk
cemedgirtî rd buzlu, buz bağlanmış, buz tutmuş olan
cemedgirtin m buz bağlama
m buzlanma
m 1. buz bağlama, buz kesme 2. buz tutma, buzlanma (sıvı için; üstünde buz oluşma, buzla kaplanma)
cemedker rd dondurucu
cemedok m soğutucu
cemedşikên m buzkıran
cemedxane m buzhane
cemgirêdan m cemetme
cemî m 1. iki çuval yükten teki 2. sepetten büyük küfe
cemidan m donma
cemidandî rd 1. soğutulmuş, soğuklaştırılmış 2. dondurulmuş (buz durumuna getirilmiş) 3. dondurulmuş (soğukta konrunmuş, soğuktan katılaşmış) * goştê cemidandî dondurulmuş et
cemidandin m 1. soğutma, soğuklaştırma 2. dondurma 3. üşütme 4. ısırma (sert rüzgâr için)
l/gh 1. soğutmak, soğuklaştırmak 2. dondurmak 3. üşütmek 4. ısırmak (sert rüzgâr için)
cemidayî rd soğutulmuş olan
cemidgeh m soğuk hava deposu
cemidî donmuş.
rd 1. soğuk, soğumuş 2. soğuklanmış, soğuk almış olan 3. mec soğuk (sevimsiz veya yersiz) * bersîveke cemidî soğuk bir cevap 4. mec soğuk (kadın için; cinsel istek duymayan) 5. donmuş, donuk 6. mec acı (kırıcı, üzücü, incitici) * xebera cemidî acı haber * gotineke sara cemidî jê re hat ona acı bir haber geldi 7. mec dargın (soğuk, ilgisiz) * diya min li ber deriyê bexçe bi du gotinên cemidî ez pêşwazî kirim annem bahçe kapısında beni iki dargın kelime ile karşıladı
cemidîn donma, donmak.
m 1. soğuma 2. donma 3. üşüme 4. soğuklama, soğuk alma, donma, buyma (çok üşüme) 5. çözülme (gevşeme, güçsüz kalma) 6. kıkırdama (donarak ölme) 7. serinleşme 8. donup kalma
l/ngh 1. soğumak 2. donmak 3. üşümek 4. soğuklamak, soğuk almak, donmak, buymak (çok üşümek) 5. çözülmek (gevşemek, güçsüz kalmak) 6. kıkırdamak (donarak ölmek) 7. serinleşmek 8. donup kalmak * ji xwe re cemidî donup kaldı
cemik sırtta veya omuzda taşınan torba ya da çanta.
cemik (i) m dirgen
cemik (ii) rd ikiz
cemik (iii) n sırt yükü
cemik kirin l/gh dirgenlemek
cemikkirin m dirgenleme
cemîl rd 1. yakışıklı, güzel 2. cemil (Allah’ın sıfatlarından biri)
cemîle rd cemile
cemîlî bir tür ekmek tatlısı
cemîn m toplanma
l/ngh toplanmak
cemisandî rd 1. mayalı 2. pıhtılaşmış
cemisandin m 1. mayalama 2. pıhtılaşma 3. olgunlaştırma
l/gh 1. mayalamak 2. pıhtılaşmak 3. olgunlaştırmak
cemisî m 1. mayalı, mayalanmış 2. pıhtılaşmış
cemisîn l/gh 1. mayalanmak 2. pıhtılaşmak 3. olgunlaşmak 4. kesilmek
m 1. mayalanma 2. pıhtılaşma 3. olgunlaşma 4. kesilme
cemisîna xwînê kan pıhtılaşması
cemiyet m 1. cemiyet 2. wj cemiyet
cemker rd toplayıcı, toplayan
cemkirin m toplama
cempal n büyük yük üzerine konulan küçük yük
cemser kutup.
erd/m kutup (yer yuvarlağının, ekvatordan en uzak olan yer ekseninin geçtiği var sayılan iki noktasından her biri)
cemser kirin l/gh kutuplaştırmak
cemser nîşan dan kutuplanmak (ibreyi göstermek)
cemsera esmanî ast/nd gök kutbu
cemserî rd kutupsal
cemserî bûn l/ngh kutuplanmak
cemserîbûn m kutuplanma
cemserker rd kutuplaştırıcı
cemserkirin m kutuplaştırma
cem 1. ba, hind 2. tayê barekî 3. selika mezin
1. nik, bal, alî daçek.
Hevwate: ba, bal, nik, dev, def.
ji: ji erebî جنب (cenb: alî, rex) bi guherîn: cenb -> cemb -> cem.
(navdêr, nêr) Cemşîd, paşayek Îrana berê bû, navek zelaman e.
Bide ber: cem çem.
ji wêjeyê: Saqî, tu ji bo Xwedê kerem ke yek cur’eê mey di camê Cem ke, da cam bi mey cîhannuma bitherçî me îrade ye, xuya bit.(Ehmedê Xanî: Mem û Zîn, 1695)
cem kirin (lêker)(Binihêre:) cem
cema cejneka dînî ya êziyîyane.
Bikaranîn: Lêker: cema bûn, cema kirin. Navdêr: cemabûn, cemakirin Rengdêr: cemabûyî, cemakirî
cema bûn (lêker)(Binihêre:) cema
cema kirin (lêker)(Binihêre:) cema
cemabûn (navdêr, mê) (Binihêre:) cema
cemabûyî (rengdêr) (Binihêre:) cema
cemaetgeh (navdêr, mê) hemderk, civat, cemaet, civatgeh
cemaetî (rengdêr) civakî, komelî, cemiyetî, komelgehî, civatî, sosyal, komeleyî, komelayetî
cemakirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye cema kirin
cemakirin (navdêr, mê) (Binihêre:) cema
cemal (navdêr, mê) cemal: delalî, bedewî, spehîtî, xweşikî, ciwanî, keşxetî, qeşengî, şengî, şemalî, şepalî: Hisn û cemala wê ez mendehoş kirim.(navdêr, nêr) Cemal: navek zelaman e.
Têkildar: cemîl.
Bide ber: kemal hemal.
ji wêjeyê: 72) Bira tev ecêb mabûn Ji tirsa hemi zahf hebitîbûn Aqil û edeb li balê bûn Û gelek bi hisn û cemal bû(Çîroka Nebî Ûsiv, iranistik.uni-goettingen.de, jêwergirtin 2006).
ji: Ji erebî.
: cemalî cemalîtî cemaltî
cemandin (lêker)civandin, kom kirin, vecemandin, vehewandin, xir kirin, racivandin, top kirin.
ji: cem +-andin
cemawer ehalî
(navdêr, nêr) girse, kitle, girseya gel, koma mirovan (bi taybetî koma guhdarên yan temaşevanên bernameyekê).
Herwiha: cemaher cemahir cemawir.
ji wêjeyê: Di dawiyê de jî Kemal Kerkûkî ji bo dîtina çareseriya arîşeya heyî û rawestandina problemên ordiya tirkan, herweha şandina nameyekê bo serokê Emerîkayê ko rasterast bê nav meseleyê, hewlên dîplomatik yên serokê Kurdistanê bilind nirxand û spasî wezareta pêşmerge û navxwe ya hikûmeta Kurdistanê kir û destxweşî li cemawerê deverên Behdînan kir bo hevkarîkrina hêzên pêşmerge.(Pukmedia.com, 2/2008).
ji: Ji erebî, têkildarî cimhûr.
: cemawerî
cemawerî milkiyeta gel
(rengdêr) milkiyeta gel
cembelî serenav, nêr, navek zelaman e, mîrek hekariyan û evîndarê Binefşê di dastana Cembeliyê Hekarî de
cembûn (navdêr, mê) (Binihêre:) cem
cemciqandin (navdêr, mê) pirtikanin, hincinandin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: جه‌مجقاندن
ceme caw
caw.
Bikaranîn: Navdêr: cemedan
cemed her tiştê ku ji ber sermayê hişk dibe; qeşa *“xanî, li ser cemedê ava nabe”
cemed anî (navdêr, mê) şaşik, kum.
ji: cemed +-anî
cemed girtin (lêker)(Binihêre:) cemed
cemedan (navdêr, mê) çefî, kefiye, poşî, şaşik.
ji: ceme +dan
cemedanî pûşî, egal, şaşik
(navdêr, mê) şaşik, dersok, parçeyek çîtî ye zelam li serê xwe dialînin (bi taybetî li ser kumî), kefî, egale, kevînk, xafik, xêlî, eyaşî, pêçe, laçik, poşî, berrûk, pate, teylesan. Nêzîk: egale kefî kevînk kulav kum serpoş şewqe.
Bide ber: şal şapk şel şelûşapk şûtik.
ji: hevreha azerî çömetan (buxçik) herdu jiari, têkilî farisî جامه (camê: caw, çît, qumaş) + -dank
cemedank (navdêr, mê) qeşemdank.
ji: ceme +-dank
cemedbir (navdêr, mê) qeşembir.
ji: cemed +-bir
cemeddar (rengdêr) biqeşa, biqerrise, bisehol, bibûz.
ji: cemed + -dar.
: cemeddarî cemeddarîtî cemeddartî
cemeddarî (navdêr, mê) rewşa cemeddarbûnê.
ji: cemeddar + -î
cemedfiroş (navdêr, mê) qeşemfiroş, qeşafiroş.
ji: cemed +-firoş
cemedgeh (navdêr, mê) qeşageh.
ji: cemed +-geh
cemedgir (navdêr, mê) kesê/a cemedan digire.
ji: cemed + -gir
cemedgirî (navdêr, mê) karê cemedgiriyê.
ji: cemedgir + -î
cemedgirtî (rengdêr) (Binihêre:) cemed
cemedgirtin (navdêr, mê) (Binihêre:) cemed
cemedî (rengdêr) seholî, qeşayî, qerrisî, qefilî, qerriseyî, bûzî, cemidî, tezî, sar.
ji: cemed + -î
cemedîyayene (Zazaki) cemidîn
cemedkirin (navdêr, mê) sarkirin, tezîkirin, qerisandin, qefilin, bestin, bestandin, tezandin terizîn.
ji: cemed +kirin
cemedxane (navdêr, mê) qeşaxane.
ji: cemed +-xane
cemente Heywanên wehşî
cemexew kincên dema razanê; pîceme
kincên dema razanê; pîceme
cemidandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye cemidandin
cemidandin (lêker)(navdêr, mê) kirin cemed/qerrise/qeşa/bûz, hindî/mîna qerriseyê sar kirin; pirr sar kirin, cemed kirin nav avê daku av sar bibe, sar kirin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: جه‌مداندن. Tewîn: Lêker: -cemidîn-.
Hevwate: qerrisandin, qerrimandin, tezandin.
Dijwate: helandin, germ kirin.
ji: cemed + -andin.
: cemidandî, cemidîner, cemdînk
cemidandin/dicemidîne/bicemidîne 1. bi sermayê qerisandin 2. sar kirin
cemidî 1. ji ber sermayê qerisî 2. sar *"ava cemidî, ji kaniyan qut nabe"
(rengdêr) qerrisî, qeşagirtî, sar, tezî.
Herwiha: cemidiyayî.
Têkildar: cemedî cemidandî.
ji: cemidîn
cemidîn (lêker) bûn cemed/qerrise/qeşa/bûz, cemedê girtin, hindî/mîna cemedê sar bûn; pirr sar bûn.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: جه‌مدین. Tewîn: -cemid-.
Hevwate: qerrisîn, qerrimîn.
Dijwate: helîn
cemidîn/dicemide/bicemide 1. ji ber sermayê qerisîn 2. sar bûn *"berf ketiye ku ling bicemidin"
cemidîyayene (Zazaki) (lêker) cemidîn
cemidnayene (Zazaki) (lêker) cemidandin
cemidnîyayene (Zazaki) (lêker) hatin cemidandin
cemik (navdêr, mê) milhêb, duguh, çarguh, :bi cemikê danebayê di ken.
Bikaranîn: Lêker: cemik kirin. Navdêr: cemikkirin Rengdêr: cemikkirî
cemik kirin (lêker)(Binihêre:) cemik
cemikkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye cemik kirin
cemikkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) cemik
cemîl (rengdêr) cemîl: delal, spehî, bedew, rind, xweşik, qeşeng, keşxe, hisnî(navdêr, nêr) Cemîl: navek zelaman e. Nêzîk: cemal.
: Cemîla Cemîle cemîlî cemîlîtî cemîltî
cemîla Serenav,mê, navek jinan e.
Herwiha: Cemîle.
ji: Ji erebî: Cemîl + -a
cemîlî (navdêr, mê) rewşa cemîlbûnê.
ji: cemîl + -î
cemisandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye cemisandin
cemisandin (lêker)(navdêr, mê) xwarin di nav rûnê kel (germ) de sor kirin, qelandin, biraştin, kizirandin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: جه‌مساندن.
Herwiha: cemsandin. Tewîn: Lêker: -cemisîn-.
Têkildar: cemisîn.
Bide ber: cemidandin.
ji wêjeyê: Cemisandina hêkan bo têştê hî ye. (adet e) (Îbrahîm Remezan Zaxoyî: Ferhenga Pîşkên Kurdî, weşanxaneya Spîrêz, Dihok 2007, r. 49).
: cemisandî cemisîner cemisînk
cemiyet (navdêr, mê) komele, rêkxistin, organîzasyon, sazman, teşkîlat, yekîtî, civat, sosyete, koma mirovan ya ku bi hev re bo hin armancan dixebite.
Têkildar: cemaet.
ji wêjeyê: Faruk Balikçiyê serokê Cemiyeta Rojnamevanên Başûrê Rojhilatê (Guneydogu Gazeteciler Cemiyeti) ko dibe bakurê Kurdistanê îro got hin derdor dixwazin cemiyeta wan bigrin û rojnamevanên li herêmê bêdeng bikin.(Nefel.com, 7/2008).
ji: Ji erebî.
: cemiyetî
cemiyetî (navdêr, mê) civakî, komelî, komelgehî, civatî, cemaetî, sosyal, rewşa cemiyetbûnê.
ji: cemiyet + -î
cemkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye cem kirin
cemkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) cem
cemse (navdêr, mê) tirimpêlên eskerî yên ku mîna kamyonan lê kurttir in.
Bide ber: cemser.
ji wêjeyê: Medyaya tirkan ji bo xurtkirina van îdiayên xwe fotoyên cemse û TIR-ên eskerî yên kevin ji arşîvan derdixe û digel ”nûçeyên” xwe belav dike.(Nefel.com, 3/2007)
cemser 1. gopika sêrî 2. bakur û başûrê tewereya ku di navenda dinyayê re derbas dibe; pol, qutb
(navdêr, nêr) qutb, salîs.
Bide ber: cemse.
Têkildar: tewere.
ji wêjeyê: Cemserê magnetîsî yê bakur bi lez cihê xwe diguherîne..
: cemserî
cemser bûn (lêker) cemser kirin.
ji: cemser + bûn
cemser kirin (lêker)(Binihêre:) cemser
cemserî (navdêr, mê) rewşa cemserbûnê.
ji: cemser + -î
cemşîd serenav, nêr, paşayek Îrana berê bû, navek zelaman e.
Herwiha: Cem
cemvan (navdêr, mê) aşpêj, xwarinçêker, xwarinsaz, nanpêj
cemxane (navdêr, mê) peristgehên elewiyan, pîrozgehên elewiyan.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: جه‌مخانه.
Bide ber: camxane.
ji wêjeyê: Rapora Komisyona peywendiyên derve ya Parlamentoya Ewropayê dixwaze ku cemxaneyên elewiyan resmî wek warên dînî bên nasîn..
ji: ji erebî جمع (cemee: civîn, kom bûn), hevreha cemaet, camî, civat, civak, civîn, cime, cume, cimhûr, cimhûrî, cimhûriyet, cemawer, cemahir, ictima, cemiyet... + kurdî/farisî -xane
cem m. group; side (Also see: li cem)
cemawer public, audience
cemawerî (adj.) attendance
cemser pole
cem Andacht
bei
neben
nebenan
cemal Reiz
schönes Aussehen
Schönheit
cemed Eis
cemidandin eisen
frieren
cemidî gefrieren
cemidîn gefrieren
cemser Pol
cem m. bendek, bendike n.
m. kamos, torbe n.
h. lêwe, kîste
m. sangar, etle n.
m. cem, cemat n.
cem girêdan lg. cem giredayene, cem degirewtene
cemaet m. komel, cemaat, komsar, cemîyet n.
cemandin lg. kom kerdene, are dayene, pêresnayene, top kerdene, are kerdene, komnayene, arye dayene
cemawer m. kutte, girseye, kotit m., korma merdiman m.
cembelî m. cembetî n.
cemed m. qesa, cemed, bûz, qese, qes, qeja n.
cemed girtin lg. qesa girewtene, cemed girewtene
cemedan m. camedane m.
cemedanî m. egate, pûsîye m.
cemedbir n. cemedbire, qesabire, cemedsikitoxe, qesasikitoxe (gemîye) m.
cemeddank m. cemeddang, qesadang n.
cemedfiros m/n. cemedrotox, qesarotox n.
cemedgeh m. cemedgeh, qesageh, bûzgeh n.
cemedgirtî rd. cemedgirewte, qesagirewte
cemedgirtin m. qesagirewtis, cemedgirewtis n.
cemidandî rd. qeresnaye, cemednaye, qeremnaye, qesanaye
cemîdandin lg. qesanayene, cemednayene, qeresnayene, qeremnayene
cemidandin m. qesanayis, cemednayis, qeresnayis, qeremnayis, qesanayis n. *xwecemidandin m. serdgirewtis, cemedîyayis, serdeçîyayis, xocemednayis n.
cemidîn m. cemedîyayis, qeresîyayis, qeremîyayis n.
lng. . cemedîyene, qeresîyene, qeremîyene, qerisîyene
lng. . serd girewtene, ser de çayîyene, cemedîyene
cemik m. dirgane, gosike, cemike m.
cemisandin lg. deresnayene, resnayene (meywe)
lg. amên kerdene, hamên kerdene, amênnayene
m. amênkerdis, hamênkerdis, amênnayis n.
cemisîn lng. . raameyene, hamên girewtene, îzayene, amên girewtene
m. resayis, kemelîyayis, restis n.
cemîyet m. komet, cemaat, komsar, cemîyet n.
cemriqandin lg. çitqnayene, çetqnayene, cetqnayene
cemriqîn lng. . çetqîyene, çitqîyene, nîriyene, cetqayene, çetqayene
cemser m. qutub, qutib, kutub n.
cemsera bakûr n. qutubêvakurî, kutubê vakurî n.
cemsera basûr n. qutubê vakurî, kutubê vakurî n.
cemtêr m. heqîbe, heqîve n.
cem (n) öğün
cem ... ginayene yellenmek, hava kaçırmak, osurmak
cem bîyene toplanmak
cem kerdene toplamak
cema (m) istif, yığın
cema kerdene istiflemek, istif etmek, yığmak, loda etmek
cemaat (n) bakınız: cemat (n)
cemaet (n) bakınız: cemat (n)
cemat (n) belli amaçlar için veya belli sorunları çözmek için bir araya gelmiş olan topluluk, cemaat
cematkî içtimai
sosyal
içtimai, sosyal
cembaz -i, bakınız: canbaz -e,
cembîyayîş (n) toplanma
cemê sanî (n) bakınız: cemê şanî (n)
cemê şanî (n) 1)öğleden sonra 2)akşam öğünü
cemê sibayî (n) 1)öğleden önce 2)sabah öğünü
cemê sodirî (n) bakınız: cemê şodirî (n)
cemê şodirî (n) 1)öğleden önce 2)sabah öğünü
cemê sonî (n) bakınız: cemê şanî (n)
cemeat (n) bakınız: cemat (n)
cemeati (n) bakınız: cemat (n)
cemed (n) buz
cemed bestene buz bağlamak
cemed girê dayene buz bağlamak
cemedîyayene bakınız: cemidîyayene
cemedîyayîş (n) bakınız: cemidîyayîş (n)
cemednaye (n) sonbaharda geç sürülen çift
cemednayene bakınız: cemidnayene
cemednayîş (n) bakınız: cemidnayîş (n)
cemet (n) bakınız: cemat (n)
cemid (n) bakınız: cemed (n)
cemid bestene bakınız: cemed bestene
cemidîyayene donmak
cemidîyayîş (n) donma
cemidnayene dondurmak
cemidnayîş (n) dondurma
cemkerdiş (n) toplama
cemle (n) bakınız: cemre (n)
cemlê aw (n) bakınız: cemreyê awe (n)
cemlê erdî (n) bakınız: cemreyê erdî (n)
cemlê heway (n) bakınız: cemreyê hewayî (n)
cemli (n) bakınız: cemre (n)
cemre (n) cemre
cemrê aw (n) bakınız: cemreyê awe (n)
cemrê erdî (n) bakınız: cemreyê erdî (n)
cemrê heway (n) bakınız: cemreyê hewayî (n)
cemreyê awe (n) su cemresi (Rumi takvime göre 14-15 Şubat gecesi başlar.)
cemreyê erdî (n) toprak cemresi (Rumi takvime göre 22-23 Şubat gecesi başlar.)
cemreyê hewayî (n) hava cemresi (Rumi takvime göre 6-7 Şubat gecesi başlar.)
cemri (n) bakınız: cemre (n)
cemse cemse
(m) cemse
cemaat cemat (n)
cemse cemse (m)
cema'et cemat, cema'et, koma mirovan
cemat cemat, cema'et, koma mirovan
cemawer cemahir, cemawer, girseya gel
temaşevan, guhdar
cemedanî şaşik, cemedanî, serlav