Encamên lêgerînê
celâdet mêranî, mêrxasî, gernasî, lehengî m
mêranî, mêrxasî, gernasî, lehengî m
celal 1. mezinayi, gewretî 2. hêrs m
1. mezinayî, gewretî 2. hêrs m
celâlendirmek vecelidandin, qijvijandin l/gh
vecelidandin, qijvijandin l/gh
celâlenme vecetidîn, qijvijîn, hêrsbûn m
vecelidîn, qijvijîn, hêrsbûn m
celâlenmek vecelidîn, qijvijîn, hêrs bûn l/ngh
vecelidîn, qijvijîn, hêrs bûn l/ngh
celâli Celalî (di heyna Osmanî de navê ku li serhildêr û rêbiran hatiye danîn, ku ev nav jî, ji ber serhildana peyayên Derviş Celâli II Bozokî tê. Ev yek cara pêşîn di wexta Yawiz Siltan Selim de çêdibe) dîr.
celâlî Celalî (di heyna Osmanî de navê ku li serhildêr û rêbiran hatiye danîn, ku ev nav jî, ji ber serhildana peyayên Derviş Celâlî yê Bozokî tê. Ev yek cara pêşîn di wexta Yawiz Siltan Selîm de çêdibe) dîr/nd
celalli 1. (kesê) hêrsok û sirt 2. dijwar, bicoş rd
celâlli 1. (kesê) hêrsok û sirt 2. dijwar, bicoş rd
celbe çeltik, çentikê nêçîrvanan n
çeltik, çentikê nêçîrvanan n
celep 1. têcir (têcirê pez û dewarên ji bo ke­re) 2. xortê ku ji bo xizmetên dewletê wekî berendam li serayên Topkapi, Gala­ta û ıbrahim Paşa dihatin hêvotin n
1. têcir (têcirê pez û dewarên ji bo kêrê) 2. xortê ku ji bo xizmetên dewletê wekhi berendam li serayên Topkapı, Galata û İbrahim Paşa dihatin hêvotin n
celeplik têcirî m
têcirî m
celî 1. aşîkar, xuya 2. cîlakirî, birqok rd
1. aşîkar, xuya 2. cîlakirî, birqok rd
celil 1. gewre, pir mezin 2. celîl (yek ji sifatên Xwedê) rd
1. gewre, pir mezin 2. celîl (yek ji sifatên Xwedê) rd
cellât l. qinarbaz, celad 2. dilhişk, stemkar, zalim, qeterihm (mec) nd/nt
1. qinarbaz, celad 2. dilhişk, stemkar, zalim, qeterihm (mec) nd/nt
cellâtlık 1. qinarbazî, celadî 2. dilhişkî, stemkarî, zalimi m
1. qinarbazî, celadî 2. dilhişkî, stemkarî, zalimî m
celp 1. kêşan, celp (kişandin xwe) 2. gazîname, celpname (belgeya gazîkirinê ya dadgehê) 3. gazî, fîtk, celb (ji bo gazîkiran xortan ji bo leşkerîyê) m
1. kêşan, celp (kişandin xwe) 2. gazîname, celpname (belgeya gazîkirinê ya dadgehê) 3. gazî, fîtk, celb (ji bo gazîkiran xortan ji bo leşkeriyê)m
celp etmek 1) ki­şandin xwe, celbî xwe kirin 2) anîn, hênan, înan 3) gazî kirin celpetme kişandin, celpkirin m
1) kişandin xwe, celbî xwe kirin 2) anîn, hênan, înan 3) gazî kirin
celpetme kişandin, celpkirin m
celpetmek kişandin, celp kirin l/ngh
kişandin, celp kirin l/ngh
celpname gazîname, celpname m
gazîname, celpname m
celse rûniştan, danişîn, rûniştin, celse *bi­rinci celseden bırakıldı=di danişîna pêşîn de hate berdan m
rûniştan, danişîn, rûniştin, celse * birinci celseden bırakıldı di danişîna pêşîn de hate berdanm
celseyi açmak dest bi rûniştanê kirin, dest bi danişînê kirin
dest bi rûniştanê kirin, dest bi danişînê kirin
Civîn dan destpêkirin.
celseyi kapamak Dawî li civînê anîn.
celseyi tatil etmek navber dan rûniştanê, navber dan danişînê
navber dan rûniştanê, navber dan danişînê
cel n jop
celab hemcinslerini pusuya düşürmekte kullanılan kuş.
celad cellat.
nd/nt 1. cellât 2. cani
celadet m celâdet, yiğitlik
celadî m cellâtlık
celal m ark
celalî dîr/nd Celâlî (ilk olarak Yavuz Sultan Selim devrinde ortaya çıkan Bozoklu Derviş Celâlî’in adamlarına ve ondan yana olanlara, sonraları da ortaya çıkan bütün asîlere verilen ad)
celandî rd şartlanmış olan
celandin m şartlama
l/gh şartlamak (dini kurallar gereğince, kirlenmiş sayılan bir şeyi en az üç kez sudan geçirip kirli sayılmaktan kurtarmak)
celaqî m iyice koyulaşana kadar kaynatılmış pekmez
celb m 1. getirme, kendi üzerine çekme 2. celp, celpname 3. celp (askerlik ödevini yapmaya çağırma)
celb kirin l/gh celp etme
celp etmek
celbe m celbe, avcı çantası
celbeên (yekî) tije kir (birinin) pasaportunu eline vermek
celbî xwe kirin kendine celp etmek
celbker rd çekici, calip
celbkirin m celp etme
celbname m celpname
celd m 1. cilt* celda Quranê Kur’an cildi 2. kese (Kuran kesesi için)
celd kirin l/gh ciltlemek
celde m kırbaç, kamçı
celde dan l/gh kırbaçlamak
celdedan m kırbaçlama
celdker nd/nt 1. ciltçi * ez dê pirtûkan bibim ser celdker da ku ez wan bidim cizûbendkirin kitapları ciltçiye götürüp ciltleteceğim 2. m ciltçi (cilt evi)
celdkerî m ciltçilik
celdkirî rd ciltli, ciltlenmiş olan
celdkirin m ciltleme
celdxane m cilt evi
celeb n 1. tür, cins 2. cins, tür (aralarında ortak benzerlikler bulunan varlıklar topluluğu) * ev kitêb di celebê xwe de yekta ye bu kitap kendi türü içinde eşsizdir 3. çeşit (canlıların bölümlenmesinde, bireylerden oluşan, türden daha küçük birlik) 4. öbek, küme, grup, kısım (aynı yerde bulunan kimse veya nesneler bütünü)m 5. sürü (koyun, keçi, kuş sürüsü gibi) * çûk bi celeb firîn kuşlar sürü halinde uçtular 6. koyun sürüsünden bir parça 7. sür(bir insanın bakımı altındaki hayvanların tümü)
celeb (ii) nd/nt tacir, hayvan tücarı
celeb bi celeb 1) cins cins 2) türlü türlü
celeb celeb 1) cins cins 2) çeşit çeşit
celebdar koyun ticaretiyle uğraşan kimse.
n davar tücarı
celebdarî m davar tücarlığı
celebîn rd özgül
celebîntî m özgüllük
celew n dizgin, yular
celew (i) bnr celeb
celew kirin l/gh dizginlemek
dizgin vurmak
celewkirî rd dizginlenmiş
celewkirin m dizginleme
celî m sürgün, nefiy (sürgün etme)
celî bûn l/gh sürgün olmak
celî kirin l/gh sürgün etmek
celîbûn m sürgün olma
celîbûyî rd sürgün olmuş olan
celîbûyîn m sürgün oluş
celik m tuzak (kuşları yakalamaya yarar araç veya düzen)
celîkirî rd sürgün edilmiş olan
celîkirin m sürgün etme
celîl rd 1. ulu 2. celil (Allah’ın sıfatlarından biri)
celim bnr cehenem
celîşan celcelal nd zikirde göğsünü yumruklayarak tempo tutturmada söylenilir
celme m cehenem
celme lê kirin cehenneme olsun
celme lêkirî canı cehenneme, cehenneme kadar yolu var
celmeya (wî an jî wê) cehenneme kadar yolu var
celmeyî nd cehennemlik (öldükten sonra yerinin cehennem olacağı sanılan kimse)
celo rd zevzek
celse hiq/m celse, duruşma, oturum
celseya aşkera (an jî vekirî) açık duruşma
celûz rd/nt geveze (çenesi düşük)
celx m 1. derz * hay ji celxên dîwar hebe duvarın derzlerine dikkat et 2. geçirme 3. yiv (ek çizgisi) * celxeyên qaqot kafatasının yivleri 4. diş (sarımsak dilimi gibi dişe benzetilen şeyler için)
cela rohn û xuya, aşkerabûna her tiştekî
celad 1. stûbir 2. mêrkuj
(navdêr) kesa/ê ku bi birryara dewletê kesên tawanbar dikuje, serbirr, serjêker, (mecazî) kesa/ê ku gelek kes kuştine.
Herwiha: cellad.
ji: Ji erebî.
: celadî celadîtî celadtî
celadet (rengdêr) mêxasî, mêranî
celadî (navdêr, mê) rewşa celadbûnê.
ji: celad + -î
celaker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê cela dike.
ji: cela + -ker
celal (navdêr, nêr) celal: robar, ro, çem (bi taybetî yên meyav anku ne kûr), Celal: navek zelaman e.
ji wêjeyê: Baranê ava celalê gundî şêlî kir..
: celalî, celalîk
celalî (navdêr, mê) rewşa celalbûnê.
ji: celal + -î
celaqî doşava pir tîr
(rengdêr) doşava pir tîr
celdker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê celd dike, bergker.
ji: celd + -ker
celeb 1. cure 2. keriyê pêz ê ku diçe ber kêrê 3. hevsarê dewaran
(navdêr, mê) kom, ref, grûp, kerî, çendîn kes yan tişt bi hev re, gelek kes yan tişt li gel hev, cûn, çeşît, tewir, core, cûre, cure.
: celebandin, celeb-celeb, celebî
celebdar bazirganê pêz
bazirganê pêz
celebî (navdêr, mê) rewşa celebbûnê.
ji: celeb + -î
celebîn (lêker)cureyîn.
ji: celeb +-în
celebnav (navdêr, nêr) rêzman navê lêkdayî, :wek keyfxwe4dilveker, sersipî, cem (pêrb) rêzman alaveke jibo cihê nêz bi kar dihêt, li cem, li nik, li def, al, :ew li cem te ye? ; were cem min rûne
celew gema serê sewalên siwarbûnê
gema serê sewalên siwarbûnê
celik (navdêr, mê) xefik, dav, dek, tepik, bûse, neçarge, telik, davik, feq, heşare, kemîn, dargap, xepik, şepilte, tele, tapik, labik, faqe, damik.
Herwiha: celk.
ji: cel + -ik
celîl serenav, nêr, navek zelaman e.
ji: ji erebî, têkildarî Celal
celpker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê celp dike, kişînok, dilkêş, cazib, dilniwaz, kişîner.
ji: celp + -ker
celebrant 1.Serdêlindêz 2. serokê ayînê
celebrate cejn kirin
celebrated binavûdeng
navdar
celebration cejn
celebrity Kesê/a navdar
cell hûcre
şane
şane
cellar xenzik
cellist lêderê amûra viyolonselê.
cellphone telefon
cellular şaneyî
cellulary sap şîrika malikê.
celluloid seluloît.
celeb m. sort, kind: du celeb kes hene: yên baş û yên nebaş=there are two kinds of people, good and evil
celx m/f slit, crack
celab falsch
Schlachtvieh
Sorte
unecht
celad Henker
Scharfrichter
Vollstrecker
celal Allmacht
Erhabenheit
Majestät
celb Lehm
Schlamm
celeb Art
falsch
Gattung
Qualität
Schlachtvieh
Sorte
unecht
cel n. cop, çu, gop, gopik n.
celad m/n. celad n.
celadî m. celadîye, celadênî m.
celagî m. rib, aqit, dosaw, mot, di m., bekmez, hetawe, riv, hetow, dimse, riw n.
celeb m. ceteb /?., kerîye m.
m. çêsît, mevyj, cure, tore, tewr, babet, bêj, çêsîd, tewir n.
celeb celeb rd. çêsît bi çêsît, tewirdar, curedar, tewir bi tewir, cure-cure, tore-tore
celew m. dizgîn n.
n. çotixe m.
celî m. nefî, sirgun, menfî, surgun, nefîy n.
celme m. cehene m., doje, cene m., cehitme n.
celp m. cetb, antis n.
celp kirin lg. . antene, cetb kerdene
celpkirin m. antis, cetbkerdis n.
celpname m. cetbname m.
celse m. ronistis n.r celse m.
celxe m. sîl, fîsit, cebcelxe celxe h. cetxe-cetxe, dîlim-dîlim, parçe-parçe
celad -e, cellat
celaw (m) bakınız: celawe (m)
celawe (m) kar helvası
celaya (m) bakınız: celîyaya (m)
celaye (n) bakınız: celîyaye (n)
celayene bakınız: celîyayene
celayîye (m) bakınız: celîyayîye (m)
celb celp
(n) celp
celb kerdene celp etmek
celp etmek
celbname celpname
(n) celpname
cele (n) biçilip yerde üst üste dizilmiş olan ekin yığını
celeb (n) 1)hayvan tüccarı 2) küçükbaş hayvan sürüsü
celênayene kızdırmak, sinirlendirmek Polatî ewro Gulîstane zaf celênaya. (Polat bugün Gülistan’ı çok kızdırmış.) Roşna ewro Sînaya zaf celênaya. (Roşna bugün Sinaya’yı çok sinirlendirmiş.)
celênayîş (n) kızdırma, sinirlendirme
celev (n) bakınız: celeb (n)
celeyene bakınız: celîyayene
celeyîye (m) bakınız: celîyayîye (m)
celi (n) bakınız: cele (n)
celînayene bakınız: celênayene
celînayîş (n) bakınız: celênayîş (n)
celîyaya (m) kızgın (öfkeli)
celîyaye (n) kızgın (öfkeli)
celîyayene kıskanmak, günülemek, haset etmek (çekememek) Felat Korja ra celîyêno. (Felat Korja’yı çekemiyor.) Roşan Azadî ra celîyêno. (Roşan Azad’ı kıskanıyor.)
celîyayîye (m) kızgın (öfkeli)
cellad -e, bakınız: celad
cellat (n) bakınız: celad (n)
cellawi (m) bakınız: celawe (m)
cellaya (m) bakınız: celîyaya (m)
cellaye (n) bakınız: celîyaye (n)
cellayene bakınız: celîyayene
cellayîye (m) bakınız: celîyayîye (m)
cellênayene bakınız: celênayene
cellênayîş (n) bakınız: celênayîş (n)
celleya (m) bakınız: celîyaya (m)
celleye (n) bakınız: celîyaye (n)
celleyene bakınız: celîyayene
celleyîye (m) bakınız: celîyayîye (m)
cellînayene bakınız: celênayene
cellînayîş (n) bakınız: celênayîş (n)
cellîyaya (m) bakınız: celîyaya (m)
cellîyaye (n) bakınız: celîyaye (n)
cellîyayene bakınız: celîyayene
cellîyayîye (m) bakınız: celîyayîye (m)
cellnayene bakınız: celênayene
cellnayîş (n) bakınız: celênayîş (n)
cellûdîyaya (m) dargın, küskün, küs
cellûdîyayê (m) bakınız: cellûdîyayîye (m)
cellûdîyaye (n) dargın, küskün, küs
cellûdîyayene darılmak, küsmek
cellûdîyayeyî (m) dargınlık, küskünlük
cellûdîyayeyîye (m) dargınlık, küskünlük
cellûdîyayi (n) bakınız: cellûdîyaye (n)
cellûdîyayîş (n) küsme
cellûdîyayîye (m) dargın, küskün, küs
cellûdnayene darıltmak, küstürmek
cellûdnayîş (n) darıltma, küstürme
celnayene bakınız: celênayene
celnayîş (n) bakınız: celênayîş (n)
celud -e, kıskanç, günücü (sevdiğini kıskanan) Cinîke tersaynê ke camêrdanê bînan de qisey zî biko çunke mêrdeyê aye zaf celud bî. (Kadın başka erkeklerle konuşmaktan da korkuyordu çünkü kocası çok kıskançtı.)
celud kerdene kıskandırmak (sevdiğini kıskandırmak)
celudî (m) kıskançlık, günü, günücülük (sevdiğini kıskanma)
celudî kerdene kıskanmak, günülemek, haset etmek (çekememek)
celûdîyaya (m) bakınız: cellûdîyaya (m)
celûdîyayê (m) bakınız: cellûdîyayîye (m)
celûdîyaye (n) bakınız: cellûdîyaye (n)
celudîyayene kıskanmak, günülemek, haset etmek (çekememek)
celûdîyayene bakınız: cellûdîyayene
celûdîyayeyî (m) bakınız: cellûdîyayeyî (m)
celûdîyayeyîye (m) bakınız: cellûdîyayeyîye (m)
celûdîyayeyîyê (m) bakınız: cellûdîyayeyî (m)
celûdîyayi (n) bakınız: cellûdîyaye (n)
celûdîyayîş (n) bakınız: cellûdîyayîş (n)
celûdîyayîye (m) bakınız: cellûdîyayîye (m)
celudîye (m) kıskançlık, günü, günücülük (sevdiğini kıskanma)
celudîye kerdene kıskanmak, günülemek, haset etmek (çekememek)
celudnayene kıskandırmak (sevdiğini kıskandırmak)
celûdnayene bakınız: cellûdnayene
celûdnayîş (n) bakınız: cellûdnayîş (n)
celp celb (n)
celp etmek celb kerdene
celpname celbname (n)
celse roniştiş (n)
celad serbir, celad
celd çist, çeleng, ziring, fêris
celeb celeb, ker, bir, koma terş û tewalan yan dewaran