Encamên lêgerînê
carcaro rd çığırtkan, yaygaracı
carcarok rd çığırtkan, yaygaracı
carcarokane rd/h çığırtkanca
carcarokî m 1. çığırtkanlık, yaygaracılık 2. rd çığırtkan gibi
carcaroyî m yaygaracılık