Encamên lêgerînê
car (I) 1. bangêrî, îlan (bi delal dan gazîkirin) 2. hawar, gazî (ji bo rewşa xetereyê) m (II) hîzar m
1. bangêrî, îlan (bi delal dan gazîkirin) 2. hawar, gazî (ji bo rewşa xetereyê)m
car (ii) hîzar m
car car car car, carecar, qajeqaj h
car car, carecar, qajeqaj h
car car etmek kirin carecar, car car kirin, kirin qajeqaj
kirin carecar, car car kirin, kirin qajeqaj
car etmek dan halanan, hawar daxistin, îlan kirin
dan halanan, hawar daxistin, îlan kirin
carcar carcarok, qajqaj, qajqajok rd
carcarok, qajqaj, qajqajok rd
carcur (I) carcûr, şarjor m (II) cirecir, carecar, bereber (ji bo axaftina bêserûber) h (III) carcûr, ferman, fermuar m
carcur (i) carcûr, şarjor m
carcur (ii) cirecir, carecar, bereber (ji bo axaftina bêserûber) h
carcur (iii) carcûr, ferman, fermuar m
cari 1. herîkbar, herkoyî 2. carî adet *ara­mızda carî usule göre....di nava me de li gorî carî adet... rd
carî 1. herikbar, herkoyî 2. carî adet * aramızda carî usule göre....di nava me de li gorî carî adet...rd
cari hesab carî hesab bz
carî hesab carî hesab bz
cariye cariye, cêrî m
cariye, cêrîm
cariyelik cariyetî, cêrîtî m
cariyetî, cêrîtî m
cariyeniz (veya cariyeleri) 1) qerwaşa we (an jî te) (ji bo jinan gava ku li ber yekî ku xuyanî û mezin diaxivin dibêjin) *ben cariyeniz Ahmed'in eşiyim=ez qerwaşa we kulfetê Ahmed im 2) qerwaşa (we) (gava ji keçên xama jî tê behskirin ev li pêşiyê tê gotin) *kerimem ca­riyeniz=qerwaşa we be keça min e
carlama 1. carîn, carînîkirin, carecarkirin 2. îlankirin, qêrînkirin m
1. carîn, carînîkirin, carecarkirin 2. îlankirin, qêrînkirin m
carlamak 1. carîn l/ngh, carînî kirin l/gh, ki­rin carînî l/gh, kirin carecar l/gh, carecar kirin l/gh 2. îlan kirin, kirin qêrîn l/gh
1. carîn l/ngh, carînî kirin l/gh, kirin carînî l/gh, kirin carecar l/gh, carecar kirin l/gh 2. îlan kirin, kirin qêrîn l/gh
cart çirt, çîr (ji bo dengê çirandina tiştekî sirt) m —
çirt, çîr (ji bo dengê çirandina tiştekî sirt)m
cart cart ötmek birebir jê çûn
cart curt etmek birebir kirin, kirin berînî, kirin borînî
cart curt et­mek birebir kirin, kirin berînî, kirin borînî
cart kaba kâğıt hay ji xwe hebe tu neqelişî (argo)
hay ji xwe hebe tu neqelişî (argo)
cart ötmek birebir jê çûn
carta tir, tirkirin (argo) m
tir, tirkirin (argo)m
cartadak (cartadan) bi teqereq, bi teqrek h
cartadak, cartadan bi teqereq, bi teqrek h
cartayı çekmek geber bûn (argo)
geber bûn (argo)
car kez, misli.
mat/n 1. çarpma, vurma * çar caran dudo dike heşt dördü ikiye vurursak sekiz eder 2. çarpı (matematikte x işaretinin adı)
m 1. kez, kere, defa, sefer, ağız * min ew du car xwend onu iki kere okudum * ev cara çendan e? bu kaçıncı sefer? * di carekê de nîvê pere da ilk ağızda paranın yarısı verdi * ev cara pêşîn e ku tê vir ilk defa buraya geliyor 2. kat, misil (nicelikçe kez, defa) * ev du car jê buhatir e bu ondan iki kat daha pahalı * deh car hîn jê mezintir on misli daha büyük 3. el, parti (iskambil oyununda) * em careke din jî bilîzin? bir el daha oynayalım mı? 4. bazen * car heye ku mirov ... bazen olur ki insan…
car car (an jî car caran) bazen, bazı, ara sıra (veya arada sırada)
car caran h ara sıra, vakit vakit, zaman zaman
bazen, bazı, ara sıra (veya arada sırada)
car cîran nd konu komşu
car di pey caran de heye her şey bir seferliğine mahsus değil
car din yine, gene, bir daha, tekrar
1) gene, yine 2) tekrar
car din li daweyê nihêrtin hiq (davayı) nakzen görmek
car ekê xwedê ji ba xwe de şans nedayê vermemiş mabut neylesin Mahmut
car heye bazen
car jê birin el almak (iskambil oyunlarında)
car ji caran günlerden bir gün, bir zamanlar
car kirin mat l/gh çarpmak
mat çarpmak
car li dû caran heye herşey bir seferliğine mahsus değil
car û cîran nd konu komşu
car zane bazen
cara çendan kaçıncı (cümle soru cümlesi olmadığında; çok kez, birçok kez) * ev cara çendan e ku ez têm bu kaçıncı gelişim
cara paşî son defa
cara pêşîn ilkin
cara pir çoğu zaman
cara yekem ilk defa.
caran arada bir, bazen.
caran (i) m seferlik * têra du caran qûm heye iki seferlik
caran (ii) mat/m 1. çarpma 2. çarpı (matematikte x işaretinin adı) 3. eder (çarpmada) * pênc caran pênc bîst û pênc dike beşi beşle çarparsa yermi beş eder
carandî mükerrer, tekrarlanmış
rd tekrarlanmış, tekrar edilmiş olan, mükerrer, yinelemeli
carandin yinelemek.
m tekrarlama, tekrar etme, yineleme 2. mat çarpma
l/gh 1. tekrarlamak, tekrar etmek, yinelemek 2. mat çarpmak
carane (i) mat/m çarpma
carane (ii) nd türlü türlü
carcar 1. car car 2. rd yaygaracı
carcar kirin car car etmek
carcaro rd çığırtkan, yaygaracı
carcarok rd çığırtkan, yaygaracı
carcarokane rd/h çığırtkanca
carcarokî m 1. çığırtkanlık, yaygaracılık 2. rd çığırtkan gibi
carcaroyî m yaygaracılık
carçê nd/nt çağrıcı
carcim m cicim, bir tür yaygı
carcûr m şarjör
m fermuar
cardon n iri fare
care m kere, kez, defa
carê caran eskisi gibi
carê tamijîye 1) bir kere tadına varmış bir 2)argo kere tadına varmış (koçun cinselliği tatması)
carecar h 1. car car 2. m yaygara, carcur
carecar kirin l/gh car car etmek, carlamak
carecarkirin m car car etme, carlama
caregize n manda boğası (dört yaşında olanı)
carek 1) bir defa, bir kere (olup bitti anlatan cümlelere katılır) * carek ev tişt qewimiye, em çi bikin bir kere bu iş olmuş ne yapalım 2) bir defa, bir kere (ilk önce, hele) * carek tu mepeyîve bir kere sen, konuşma * carek ew virek e bir kere o yalancı 3) bir defa, bir kere (asıl önemli olan) * carek xanî biçûk e, ji bilî vê, cihê wê jî dûr e ev bir defa küçük, bundan başka, yeri uzak 4)bir, bir kez (tekrarlandığında) * carek li wê, carek li min mêzand ... bir ona, bir bana baktı...
carek (i) h bir kez
carek (ii) m çarpı, çarpı işareti
carek din bir daha, bir dahaki sefere.
carek du birkaç kez, bir iki
carek ji caran 1) günlerden bir gün 2) bir varmış bir yokmuş
carek terzî deh car derzî eskisi olmayanın acarı olmaz
carek xwedê teala jê re gotiyeê (Allah) yürü ya kulum demiş
careke (bi) tenê bir kerecik, bir defalık (bir kereye özgü olan, bir kereye özgü olarak) * ez careke tenê êzingan didime te bir defalık için sana odun veriyorum
careke din h bir daha, yeniden
1) bir daha * careke din mexwaze bir daha isteme 2) bir daha (hiçbir zaman) * careke din, li min tobe bir daha mı, tövbeler tövbesi 3) tekrar, tekrardan, yeniden
carekê navê wî derketiye, li serê nayê hilanîn adı çıkmış dokuza inmez sekize
carên m hitab, ilan
carî tekrar.
m kira * min ev erd carî kiriye bu arazıyı kiralamışım
carî (ii) m 1. cariye 2. nedime
carî (iii) rd misli
carî (iv) m 1. durulama 2. sterilizasyon 3. şartlama (dini kurallar gereğince, kirlenmiş sayılan bir şeyi en az üç kez sudan geçirip kirli sayılmaktan kurtarma)
carî (v) m seferlik
carî adet nd carî * di nava me de li gorî carî adet... aramızda carî usule göre....
carî hesab baz/nd carî hesap
carî kirin tekrar etmek.
l/gh 1. durulamak, sudan geçirmek (çamaşırı durulamak) 2. sterilize etmek 3. şartlama (dini kurallar gereğince, kirlenmiş sayılan bir şeyi en az üç kez sudan geçirip kirli sayılmaktan kurtarmak)
kiralamak
carik m ayırak, kitap ayaracı
carîkirî rd 1. durulanmış olan 2. sterilize 3. şartlanmış olan
carîkirin l/gh 1. durulama, sudan geçirme (çamaşırı durulama) 2. sterilize etme 3. şartlama (dini kurallar gereğince, kirlenmiş sayılan bir şeyi en az üç kez sudan geçirip kirli sayılmaktan kurtarma)
carîn m carlama
l/ngh carlamak
carinan h 1. bazen, ara sıra (veya arada sırada), arada bir, seyrek 2. vakit vakit, zaman zaman, kim zaman
carîng bnr cariye
carînî m carlama
carînî kirin l/gh carlamak
carînîkirin m carlama
caris nd/nt 1. şirret, şerir, arsız kadın 2. kaba saba, kaba dilli 3. arsız, dirençli (insanlar için)
carisandin m rezil etme
l/gh rezil etmek
carisî m 1. şirretlik, şerirlik 2. arsızlık, kabalık
cariye m cariye, halayık
cariyetî m cariyelik, halayıklık
carkêş rd tahamüllü
carkirin mat/m çarpma
carna arada bir, bazen.
carname m bildirge
carok m süpürge
carse mbir tür kumaş
carû sıva.
m sıva
carûd m gelberi, soba küreği, ateş küreği
carûk bnr carûd
carwar m 1. bağırış 2. çağırtı bağırtı
car sefer, qol, teql
(navdêr, mê) her gava bûyerek diqewime: Carekê Vê carê Cara pêşîn herdem dijwar e. Baş tê bîra min dema min yekem car tu dîtî. Bila bo carek din bimîne. Carek din were. De bila vê carê bo dilê te! Cara dawîn/dawiyê/dûmahiyê/dûmahîkê Min sê car li derî da lê kesî venekir. Bi carekê Du-sê car(an), dubare, çendbare: 5 car 3 dibe 15..
Herwiha: ca.
Hevwate: defa, kerre, neql , ra, taw, dor, hon.
ji: jiari, hevreha soranî جار (car), farisî بار (bar) ku di peyva dubare de ketiye kurdî jî. Sebebê guherîna B/C nayê zanîn û ne diyardeyeka normal e..
Bikaranîn: Lêker: car kirin. Navdêr: carkirin Rengdêr: carkirî.
: ca, cardin, carina, carinan, carine, carna, carnan, carne, ducan, ducanî, ducarî, îca, îcar, yekcar, yekcarî, ticar
car caran (carinan) ne her timî, ne her wisa -cara xwe caranî kirin dora xwe bi ser tu kesî ve bernedan -car hate ser carê bi qaydekî din gotin heke heman tişt biqewime bertekeke tundtir nîşan dan
hinde caran, carinan, hin caran, kêm caran, car car, hinde car, hin gav, car, tek tûk, gav gavinan
car de hoker carekê re, tavilê, yekser, hemen, şirp, demildest, di cî de, zû, bênavbirr, bêyî derengî, bêyî gîrobûnê yan gîrokirinê: Gava ku me xeberek jê bihîst, em dê tavilê we agadar bikin..
Herwiha: carekê re carekî re
car din dîsa, erhede
car kirin (lêker)(Binihêre:) car.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: جار کرن
car-car (hoker) carine, hin car, geh-geh, hinek car, hindek caran, carina, carinan, carna, carnan, cana, cane, ne hercar lê ne tenê carekê jî, ne kêm caran lê ne jî gelek caran.
Herwiha: carcar, carcara, carcaran, car-cara, car-caran.
Bide ber: cardin, cardî, cigdîBinere.
Herwiha: dîsan, dubare, ducarî.
ji: car + car
cara paşîn sefera dawiye, qola axiriyê
cara yekem cara ewilîn, cara pêşîn
caran (rengdêr) hin caran, di demekîda, ji mêje, berê
carandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye carandin
carandin (lêker)(navdêr, mê) hejmarek hin caran li heman hejmarê zêdekirin: 3+3+3+3 bi carandinê wiha ye: 3x412.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: جاراندن. Tewîn: Lêker: -carîn-.
ji: car + -andin.
: carandî, carîner, carînerk
card (navdêr) Xwendin: kard, kartÎnglîzî (navdêr)(lêker) veçir
cardar (rengdêr) darterm.
ji: car +-dar
cardin sefereke din, qoleke din *"emrê çûyî, cardin nayê"
(hoker) dîsan, ji nû ve, carek din, carek dî, hin car din, dîsa, dîse : Min nebîst, ka cardin bêje. Cardin were. tevî ku, herçend e ku, dîsan jî: Ez ta wir jî çûm lê cardin jî min nedît..
Herwiha: cardî.
Hevwate: dîsa dubare dupat tekrar.
ji: car + din.
Bikaranîn: Lêker: cardin bûn. Navdêr: cardinbûn
cardin bûn (lêker)(Binihêre:) cardin
cardin çêkirin (lêker)(Binihêre:) cardin
cardin derketin (lêker)(Binihêre:) cardin
cardin nîşandan (lêker) cardin şixulandin.
ji: cardin + nîşandan
cardin rijandin (Binihêre:) cardin
cardinbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) cardin
carê xwe berdan (biwêj) derew û lafekî kirin. wa ye di dîsa carê xwe benlide, yin ku wî nas nakin jîjê bawer dikin.
carecar kirin (lêker) carîn, carînîkirin, carecarkirin, carînî kirin, kirin carînî, kirin carecar, kirin qajeqaj.
ji: carecar + kirin
carecarkirin (navdêr, mê) carîn, carînîkirin, carînî kirin, kirin carînî, kirin carecar, carecar kirin.
ji: carecar +kirin
carek (navdêr, mê) demek vebrî, ek car, pend, :carekê di bêjin befra sare
carekê (rengdêr) demekê, serdemekê, rojekê, carekê ji caran
carekê bi kuwarekê (biwêj) bila carek be, lê bila xweşik be. ez jîzehf zêde naxwazim. hema carekê, bi kuwarekê. kuwar: şaneya (peteg) hingiv, ya meşan
carîn (lêker) carînîkirin, carecarkirin, carînî kirin, kirin carînî, kirin carecar, carecar kirin, kirin qajeqaj. Tewîn: -car-.
ji: car +-în
carinan dibe kûra kirêcê, carina dibe dîwarê bûzê (biwêj) di nav helwestên berevajî de bûn. min ji yekta tu tişt fem nekir. carinan dibe kûra kirêcê, carina dibe dîwarê buzê.
carinan mirov ji mecburî goştê kewan jî dixwe (biwêj) : carinan bi rasthatinan tiştên xweş jî tên serê mirov. hema her dem tiştên xirab nabin, cari na n mirov ji mecburî goştê kewan jî dixwe.
carine (hoker) hin car, car-car, hinek car, hindek caran, ne hercar lê ne tenê carekê jî, ne kêm caran lê ne jî gelek caran.
Herwiha: carina, carinan, carna, carnan, cana, cane.
Bide ber: cardin, cardî, cigdîBinere.
Herwiha: dubare, ducarî.
ji: car + -ine
carinî (hoker) a/ê carinan diqewim e, ne berdewam, carine
carînî kirin (navdêr, mê) carîn, carînîkirin, carecarkirin, kirin carînî, kirin carecar, carecar kirin, kirin qajeqaj.
ji: carîn +-î + kirin
carînîkirin (navdêr, mê) carîn, carecarkirin, carînî kirin, kirin carînî, kirin carecar, carecar kirin.
ji: carîn +-î +kirin
caris çêr, sixêf
çêr, sixêf.
Bikaranîn: Lêker: caris kirin. Navdêr: cariskirin Rengdêr: cariskirî
caris kirin (lêker)(Binihêre:) caris
carisbûn (navdêr, mê) cariskirin.
ji: caris +bûn
carisî heqaret Bi xeber û carisî meşiyan raberî hev.
carisitî (navdêr, mê) giriftarîtî.
ji: caris +-itî
cariskî (navdêr, mê) bi carisî.
ji: caris +-kî
cariskirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye caris kirin
cariskirin (navdêr, mê) (Binihêre:) caris
cariye 1. xizmetkara jin 2. jina ku di cengê de dîl ketiye û wekî bendeyekê hatiye firotin
cariyetî (navdêr, mê) cêrîtî.
ji: car +-iyetî
carkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye car kirin
carkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) car.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: جارکرن
carname gahname,tiştek ku hindek cara tê belav kirin yan tê Nivîsandin
carok gêzî, siqayîl
gêzî, siqayîl
carrayene (Zazaki) (lêker) carrîn
carû bûjena ku pê dîwar tên seyandin; seya
bûjena ku pê dîwar tên seyandin; seya
carûd bêrik
(navdêr, mê) amûrek xwedî doxek kin û beşek pahn û vêl ku ji bo bar kirin yan jî veguhastina gelaş, toz û arîyê ji ciyekî bo ciyekî din tê bikaranîn.
Bide ber: bêr.
ji wêjeyê: Di wir re carûda ku li ber tifika sobeyê bû dît. Rahişt carûdê û li ber tifikê li ser qerevîzkan rûnişt. Pizotan di sobeya devvekirî re mîna kevirên hêtûnê xuyanî dikirin. Wî carûda xwe di nav wan re rakir û bi lez carûd valakir menqelê. Piştî ku bi wî haweyî menqel ji pizotan dagirt, bi maşikê pizot ji hev vepexirandin.(Serok Altaxûs, Laleş Qaso, Çapa 2. 2009, weşanxana Komal )
carwar (navdêr, mê) qîjewîj, qîrewîr, berewer.
ji: car +-war
car tirimbêl
ereba
caravansary caravanserai kervanxanî , kervangeh
carborundum zimpere, korîndon.
carburettor Karburator
card kart
care bergirî
xem
xem jê xwarin, dîqat kirin, jê re bûn xem
carefree bêxem
careful baldar
Hişyar, hişyarî
caressing each other bihevşabûn
careworn Bêzar, bêhal
caries (tib.) pidûkulî, didankulî 2. rîş, terexûn 3. (bot.) nexweşiyeke riwekan
carmine kejî 2. sorê tarî, qurmizî.
carnage 1. komkujî, tevkujî, qirkirin, qetlîam 2. (kevin) dêza cendekan (kelaşan)
carnation kulîlka qernefîlê, (zanîna nebatan) Dianthus plumarius 2. penbe, sorê vekirî
carpathian mountains Çiyayê Karpatê, Karpatan
carpet tej
carpetbag xurc.
carpologist fêkînas.
carrot gêzer
carry birin
guhêztin
veguhêztin
carry out pêk anîn, anîn cih
cartoon 1. karîkatur 2. karîkatûrên ku weke rêzek, hatiye weşandin. 3. fîlma karton ku heywan tê de dilîzin. 4. pêşnumaya wêneya mezin.
cartoonist kesê ku li ser hev (weke rêzek) karîkaturan çêdike/xêz dike.
carving knife şelfika goştjêkirinê ya li ser sifrê.
car time
(f.) time, occasion
f. time. (Also see: car caran, cardin, carkê, carna, carinan)
car car sometimes
car caran often, many times.
cara pêşî the first time
cardin again, once again.
carekê once
carina once in a while
carinan sometimes
somtimes
sometimes
sometimes
from time to time.
carkê = carekê once.
carna sometimes
car Mal
car din erneut
cara berê letztes Mal
cara dawiyê letztes Mal
cara din nächstes Mal
carcaran manchmal
carcîm gewebter Teppich
Kelim
cardin abermals
noch einmal
wieder
carêda plötzlich
carek din noch einmal
carî Dienerin
Dienstmädchen
Hausangestellte
Nebenfrau
carinan manchmal
cariye Konkubine
Magd
carîye Dienerin
Hausangestellte
Nebenfrau
carna manchmal
car m. reye, doli m., sope, geyi m., gilange, how, fine, gerange, dori m., doni m., gêyî m., gerunge, dueni m., duerim, gerong m.
n. mat. rey, reyek, reykî n.
car car h. reyane, dolimane, sopane, gegane, geyimane, sop-sop, fin-fin, gilangane, rawrawun
car caran h. reyane, dolimane, sopane, gegane, geyimane, sop-sop, fin-fin, gilangane, rawrawun
car din rd. and, reyena, sopêna, dolimêna, gilangêna, hewêna, geyimêna, defêna, reyêde bîne, sopêde bîne, hêna, andna, gilangîna, andya, gilane, hund, hand, ond, wund, und, hunc
car kirin lg. . mat. rey kerdene, dolimnayene, reynayene
cara çendan dolima çendan, çend doli m., reya çendan, çend reyî, sopa çendan, çend sopî
cara din rd. reya bîne, dolima bîne, sopa bîne
caran n. mat. rey, reyek, reykî n.
carandî rd. dibarekerde, tekrarkerde, ancinaye, direynaye, disirskerde, reynaye
carandin lg. . dibare kerdene, tekrar kerdene, dîbarenayene, disirs kerdene, ancînayene, direynayene, reynayene
m. dibarekerdis, tekrarkerdis, ancînayis, direynayis, disirskerdis, dibarenayis, reynayis n.
carcim m. cajim, cadm, cazim n.
carçiq rd. çamurin, hereyin
carcur m. rizbe, drdr, fermuar n.
carcûr m. carcor, carcur, jaijor, cacur n.
cardin kirin lg. dibare kerdene, tekrar kerdene, dibarenayene, disirs kerdene, ancînayene, direynayene, reynayene
cardinkirin m. dibarekerdis, tekrarkerdis, ancînayis, direynayis, disirskerdis, dibarenayis, reynayis n.
carecar h. qîj-wîjîye, karî-warîye, qîjeqîj, gazegaz, qareqar, qêreqêr, qajeqaj
caregize n. zoo. boxeçor n.
carek h. reyê, doli m., sopê, gilangê, geyimê
carekê h. reyê, doli m., sopê, gilangê, geyimê *carek xwedê teala jê re gotiye ê=reyê homayî ci ra vato ya, reyê heqî ci ra vato ya
careke din rd. and, reyena, sopêna, dolimêna, gilangêna, hewêna, geyimêna, defêna, reyêde bîne, sopêde bîne, hêna, andna, gilangîna, andya, gilane, hund, hand, ond, wund, und, hunc
carî kirin lg. . rogoznayene, awguznayene
carîkirin m. rogoznayis, awguznayis n.
carîna h. reyane, dolimane, sopane, gegane, geyimane, sop-sop, fin-fin, gilangane, rawrawun
carinan h. reyane, dolimane, sopane, gegane, geyimane, sop-sop, fin-fin, gilangane, rawrawun
caris rd. caris, dxiz, rikdar, riko, arko, zerdxiz, rikin, înadçî, serehisk, ergun
cariye m. cariye, carîya m.
carkirin m. mat. reykerdis, dolimnayis, reynayîs n.
carû m. suyax, sebax, sewax, sîyax, suwax n.
carud m. arkozik, carut, astamî., pistî, carit n.
carût m. arkozik, carut, astamî., pistî, carit n.
car car, neql
danezan, daxwiyanî, îlan, ragihandin
car û bar carinan, hin car, car-car, car û bar
caran caran
berê
carbilaw belavok
caris bêzar, tengezar, mehtil, aciz, bêçare
caro çar, qeyser.
car fojo. Du fojo
cardin denove.
carina ... carina ... jen ... jen ...