Encamên lêgerînê
cîmêr rd baliğ
cîmêr bûn l/ngh baliğ olmak, bulûğa ermek
cîmêrbûn m baliğ olma, bulûğa erme
cîmêrbûyî rd baliğ olmuş, bulûğa ermiş olan
cîmêrbûyîn m baliğ oluş, bulûğa eriş