Encamên lêgerînê
bira avceh, bîre.
bîra
bira mayası 1) cureyeke kimê ya ku li ser rûyê bîraya meyandî kom dibe 2) cureyek hevirtirşê (çi hişk, çi nerm) ku hevîr dipişpişîne
biracı 1. bîrafiroş 2. bîravan (kesê ku bîra çêdike)
1. bîrafiroşî 2. bîravanî (karê çêkirina bîrayê) m
1. bîrafiroşî 2. bîravanî (karê çêkirina bîrayê) m
1. bîrafiroş 2. bîravan (kesê ku bîra çêdike) nd/nt
birader birader, bira.
1. bira, birader 2. birawo, birako (ji bo denglêkirinê) 3. birader (navê ku ma­son li hev dikin)
1. bira, birader 2. birawo, birako (ji bo denglêkirinê) 3. birader (navê ku mason li hev dikin) n
birahane bîrexane.
bîraxane
bîraxane m
birahaneci bîraxanevan
bîraxanevan nd/nt
biralık ê bîrayê (tiştê ku di çêkirina bîrayê de tê bikaranîn) nd
ê bîrayê (tiştê ku di çêkirina bîrayê de tê bikaranîn) nd
biraz hinek.
1. qasek, weşek, bîskek, qederek, kêliyek, xêlek, pêlek (ji bo demeke kin) *biraz kalemini bana verebilir misin? tu dikari qasekê pcnûsa xwe bidî min h 2. hin, hinek, hindek, pari (ne tam) *dersi­ni biraz biliyor hinek dersa xwe dizane *biraz iyi pari baş e h 3. piçek, hinek (ne bi qasî mixdara ku tê xwestin) *biraz yağ­mur yağdı hinek baran barî
1. qasek, weşek, bîskek, qederek, kêliyek, xêlek, pêlek (ji bo demeke kin) * biraz kalemini bana verebilir misin? tu dikarî qasekê pênûsa xwe bidî min h 2. hin, hinek, hindek, parî (ne tam) * dersini biraz biliyor hinek dersa xwe dizane * biraz iyi parî baş e h 3. piçek, hinek (ne bi qasî mixdara ku tê xwestin) * biraz yağmur yağdı hinek baran barî rd
biraz azdan bnr birazdan
birazcık tozek, piçek.
piçek, piçikek, biçîçikî, piçikokek, tozek, çîçikek, hindikek, hinik
piçek, piçikek, biçîçikî, piçikokek, tozek, çîçikek, hindikek, hinik rd
birazdan qederek bi şûn de, qasek bi şûn de, weşek bi şûn de, kêliyek bi şûn de, bîskek bi şûn de h
qederek bi şûn de, qasek bi şûn de, weşek bi şûn de, kêliyek bi şûn de, bîskek bi şûn de h
bira birader kardeş (er).
n 1. kardeş, bilader (erkek kardeş) * birayê hur öz kardeş 2. kardeş (yaşça küçük olan) 3. mec kardeş (aralarında çok değer verilen ortak bir bağ bulunanlardan her biri) * birayê hev ên dîn din kardeşi
bira (ii) bnr bera
bira (iii) rd keskin, kesici * şûr bira ye kılıç keskindir
bira (iv) n (r kalın okunur) erkek domuz
bira (ye) biratî bazar biyantî (ye) dostluk başka alış veriş başka
bira bi bira dan kuştin kardeşi kardeşe kırdırtmak
bira bi bira dan qirkirin kardeşi kardeşe kırdırtmak
bira bira (ye) bazar xuya (ye) dostluk başka alış veriş başka
bira bira ye bazar cuda ye dostluk başka alış veriş başka, dostluk kantarla alış veriş mıskalle
bira bira ye bazar ji hev xuya ye dostluk başka alış veriş başka
bira ceger e, kezep raser e, mêr stûna ser e erkek kardeş ciğerdir, evlad acısı ondan ağırdır, koca ise evin direğidir
bira ji hev cihê dibin heval ji hev cihê nabin arkadaşlık kardeşlikten öte bir şeydir
bira roja reş bibin kevir jî serê hev naşikênin kardeş kardeşi atmış, yar başında tutmuş
birabab bnr birabav
birabajar n kardeş şehir
birabav nd 1. babanın kardeşi, amca 2. baba tarafından çok yakın akraba
birabeş nd/nt miras ortağı
birade rd dereceli
birader n bilader
biraderî m biladerlik
biradîn nd din kardeşi
biradînî m din kardeşliği
birah atmosfer.
ast/m atmosfer
birajin m yenge (kardeş karısı)
birajinî m yengelik
birak n bilader, kardeş, kardeşcik
birakê şîr nd süt kardeşi
birakî h kardeşçe, kardeşe yaraşır bir biçimde
birako b 1. bey kardeş, kardeşciğim (erkekler için; seslenme sözü) 2. kardeş, kardeşlik, bilader (teklifsiz konuşmalarda) * oxur be birako güle güle kardeş * ma tu çi yî birako! sen nesin be kardeşlik!
birakose rd üçkâğıtçı, acımasız
birakuj nd/nt kardeş katili
birakujî m 1. kardeş katilliği 2. kardeş kavgası
birakujî kirin l/gh kardeş kavgası yapmak, kardeş cinayetini işlemek
birale fidan.
m fidan
biramak anneden erkek kardeş.
n 1. aynı anadan olan erkek kardeş 2. süt kardeşi (erkek için)
biramarî üvey kardeş.
n üvey erkek kardeş
biramarîtî m üvey erkek kardeşlik
biran (i) m (r kalın okunur) kesim, fason
biran (ii) m tüketim
birandî (i) rd 1. kesik (kesilmiş olan) 2. kesik (kesilmiş olan yer) 3. kırpık (kırpılmış olan)
birandî (ii) rd tüketilmiş olan
birandîbûn m kesiklik
birandiman rd randımanlı
birandin (i) m kesim, kesme, kesiş
l/gh 1. kesmek 2. kesmek (dibinden ayırmak)
birandin (ii) m 1. tüketim, tüketme, yoğaltma 2. soyunu kurutma, kırımdan geçirme 3. yok etme, öldürme (yok olmasına, ortadan kalkmasına, azalmasına yol açma)
l/gh 1. tüketmek, yoğaltmak 2. soyunu kurutmak, kırımdan geçirmek, 3. kökünü getirmek, yok etmek, öldürmek (yok olmasına, ortadan kalkmasına, azalmasına yol açmak) * şer ajaldarî birand savaş hayvancılığı öldürdü
birandina êşê nd ağrıyı dindirme, analjezi
birandok (i) nd/nt hasatçı
birandok (ii) nd/nt tüketici, tüketimci
birandokî (i) m hasatçılık
birandokî (ii) m tüketicilik, tüketimcilik
birandox (i) nd/nt 1. hasatçı, orakçı 2. rd dik başlı, inakçı
birandox (ii) nd/nt 1. tüketici 2. mec tüketici (bitiren, mahveden)
birandoxî (i) m 1. hasatçılık, orakçılık 2. dik başlılık, inakçılık
birandoxî (ii) m tüketicilik
birane m (r kalın okunur) yakan top oyununa benzeyen, topsuz ve karşılıklı iki grup tarafında oynanan geleneksel bir Kürt oyunu
biranê m karşılıklı iki grup tarafında oynanan geleneksel bir Kürt oyunu
birang (i) bnr bira (I)
birang (ii) m 1. kesinti 2. mat kesen
biranguh (i) rd ağır, yavaş
biranguh (ii) zo/m pire (Pulex)
biranî m kardeşlik
birankar nd/nt kesimci (kesim işini yapan)
birankarî m kesimcilik
biraol n din kardeşi
biraolî m din kardeşliği
birapor rd 1. raporlu 2. raporlu (hastalandığı için rapor alarak işinden ayrılmış olan)
biraşîr süt erkek kardeş.
n süt kardeşi (erkek için)
biraşka şişê şiş kebabı.
biraşte ızgara.
rd ızgara et
birastî gerçekten.
biraştî rd közleme, ızgara (ızgara edilmiş et) * goştê biraştî ızgara et
birastik rd lâdenli
biraştin ızgara yapmak, kebap yapmak.
m közleme
l/gh közlemek (ateş üzerinde et pişirmek, közde kızartmak)
biratî kardeşlik.
m 1. kardeşlik 2. kardeşlik (birlik, beraberlik) * biratiya di poleya me de gelek xurt bû sınıfımızdaki kardeşlik çok güçlüydü
biratînî m kardeşlik
birawest rd duraklı
birawestek rd duraklı
birawestgeh rd duraklı (durağı oylan yer)
birawo b 1. bey kardeş (erkekler için; seslenme sözü) 2. kardeş, kardeşlik, bilader (teklifsiz konuşmalarda)
biraxwê uzak akraba.
biraxwe n aile, kandaş (aralarında kandaşlık veya hısımlık bulunan kimselerin tümü)
biraxwetî m 1. kandaşlık 2. bir cemaate, aşirete mensup olma * di navbera wan de biraxwetî heye
biraxweyî m kandaşlık
birayane h kardeşçe, kardeşçesine
birayda rd etkili
biraydabûn m etkili olma
biraydatî m etkililik
biraye tesirli.
birayê heq öz erkek kardeş
birayê heram üvey erkek kardeş
birayê hur öz erkek kardeş
birayê ker bildiği halde suskunluğu tercih eden kimse
birayê mezin büyük erkek kardeş
birayê nehelal üvey erkek kardeş
birayê şîr süt kardeşi (erkek için)
birayê tehlo kötü olan (...) * çima ez bibim birayê tehlo niye kötü olan ben olayım
birayên hev ên helal (birbirine) öz kardeş
birayetî m kardeşlik
birayînî m kardeşlik
biraz rd esrarlı, esrarengiz
biraza nd/nt yeğen (erkek kardeş tarafından)
birazan n yeğengiller
birazava sağdıç.
n sağdıç
birazavatî m sağdıçlık
birazban m pırazvana
birazê bnr biraza
birazge m mezar
birazî bnr birazê
bira kesê ji dê an jî bavê mirovî *"tenê bira, di hawara birê de tê" -birayên hûrekî 1. ji heman dê û bavî 2. dizên tûrekî
bira bêav, kese bênav (biwêj) ev her du jî tiştên neyînî ne. nav û deng giring e ezbenî. bîrci bêav, kesê bênav.
bira bira ye hesab li dera ha ye gotina pêşiyan di bazirganiyê de bazar divê bi heqî be çi bira dibe çi mirovên din dibe mafdqrî divê li pêş be.bira be jî divê mafêkeda xwe bi erzanî mirov nede kesî.lê biratî jî li alîkî divê bê parastin.
birabav (navdêr, nêr) birayên ji eynî bav lê ne ji heman dayikê, kesên pirr li ber dilê hev şirîn.
Herwiha: birabab.
Bide ber: biramak zirrbav.
ji: bira + bav.
: birabavî
birabavî (navdêr, mê) rewşa birabavbûnê.
ji: birabav + -î
biraberî (navdêr, mê) raberkî.
ji: bira +-berî
birabînî (navdêr, mê) rabînkî.
ji: bira +-bînî
birabirda (rengdêr) bisabiqe, bitawanname.
ji: bi- + rabirda.
: birabirdayî birabirdatî
birabirdayî (navdêr, mê) rewşa birabirdabûnê.
ji: birabirda + -yî
birabûn (navdêr, mê) biratî
birabûn-û-rûniştin (rengdêr) bireftar, bitevgerr, bibizav, birewişt, biliv, bilebat, bikiryar, bihereket, biedet, biirf, bibanek, bibaw.
ji: bi- + rabûn-û-rûniştin.
: birabûn-û-rûniştinî birabûn-û-rûniştinîtî birabûn-û-rûniştintî
birabûn-û-rûniştinî (navdêr, mê) rewşa birabûn-û-rûniştinbûnê.
ji: birabûn-û-rûniştin + -î
biracenî (Zazaki) jinbira, jina bira
biradanî (rengdêr) radankî.
ji: bira +danî
birade (rengdêr) piledar, bipile, derecedar.
ji: bi- +rade
biradedarî (navdêr, mê) bi gîrdanî, gîrdankî.
ji: birade +-darî
birader (navdêr) kesên hev dinasin û têkiliyên baş li gel hev hene û ji hev hez dikin (bi taybetî zelam), kesê wek bira; kesê ji der hatiye û wek bira nêzik e, kurrê dêbavên kesekê/î, lawê deybabên kesekê/î: Ew biraderê min e. (Dêbavên min û wî yek in.), kurrê ji dayika yan ji bavê kesekê/î, peyvek rêzgir e bo her zelamê basa wî tê kirin: Biraderek li te dipirsî, nizanim kî bû..
Herwiha: bira, bra, brader.
Hevwate: heval, dost, hevrê, yar.
Dijwate: dijmin, neyar.
Bide ber: lêzim, nas, xizm.
ji: ji farisî برادر (birader: bira) ku hevreha bira ya kurdî ye. Bo ketina -(d)er ji kurdî bide ber dotmam (farisî: doxter), ma-k (farisî: mader), xweh (farisî: xvaher), zazakî pîbab (farisî: pider).
: biraderî
biraderane (rengdêr) birayane.
ji: birader +-ane
biraderî 1. biraderbûn (navdêr, mê) dostanî, hevalî, kirîvî, yaranî, hogirî, hevrêtî, hevbendî, hevgirî: Ez bi biraderiya we gelek serbilind im. (Gelek serbilind im ku biraderê we me.), bira, kurrê dêbavên mirovî.
Herwiha: biraderînî biraderîtî biradertî braderî braderîtî bradertî.
ji: birader + -î 2. birader (tewandî) (navdêr, nêr) forma tewandî ya nêr ji peyva birader: Wî biraderî çi got?.
Herwiha: braderî.
ji: birader + -î
biradexil (navdêr, nêr) pûşga, giyagenimk, pîvêr, giyareş, korik, riwekek wek cehî ye, cehdas, cehdasî.
Herwiha: biradexl. Navê zanistî: Avena sativa.
ji: bira + dexil anku wek dexlî
biragirî (navdêr, mê) bi hevsengî, bi qayimî.
ji: bira +-girî
birajin Kurdî (Soranî) jinbira
birak (navdêr, mê) biraê biçûk, peyvek şirîn e li şûna bira, bîçima peyva “bira” ya biçûkî; mînak: ew birakê min e, Hevalê ku wek brayekî nêz e.Bra û brak.
Herwiha: brak.
Bide ber: kek.
ji: bira + -k
birakê (Zazaki) birakî, hevaltiya pirr nêzîk
birako (navdêr) ji bo deng lê kirina kesekî
birakose (Zazaki) Birakose, Navê çîrok û leyztikekê, Birayê lepker (hîlebaz)
birakuj (navdêr) kesê bire xwe dikuje
birakujî (navdêr) kiryara bira kuştinê
birakuştî (navdêr) kesê ku birê wî hatiye kuştin
birale şitil
şitil
biramak kesên ji eynî dayikê lê ne ji heman bavî
(navdêr, nêr) birayên ji eynî dayikê lê ne ji heman bavî.
Bide ber: birabav zirrbav.
ji: bira + mak.
: biramakî
biramakî (navdêr, mê) rewşa biramakbûnê.
ji: biramak + -î
biraman (Binihêre:) bira
biramandarî (navdêr, mê) ramandarkî, ramankî.
ji: biraman +-darî
biramankarî (navdêr, mê) ramankarkî.
ji: biraman +-karî
biramarî (navdêr) birayê ji zewaca dê yan jî bavê pêkhatî
biramarîtî (navdêr) biratiya ji zewaca dê yan jî bavê pêkhatî
biran 1. neman, birîn 2. ji bira, bira
birandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye birandin.
Bikaranîn: Navdêr: birandîbûn
birandî bûn (lêker)(Binihêre:) birandî
birandî kirin (lêker)(Binihêre:) birandî
birandîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) birandî
birandîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) birandî
birandîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye birandî kirin
birandîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) birandî
birandin (lêker)(navdêr, mê) hemî kuştin, qelihandin, qirr kirin, qetlîam kirin, nehêlan, vemirandin, temirandin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: براندن. Tewîn: Lêker: -birîn-.
Herwiha: birhandin birihandin.
Têkildar: birihîn.
Bide ber: birrandin.
: birandî birîner birînerî birîninde
birandin/dibirîne/bibirîne 1. binevat kirin 2. îmha kirin 3. tune kirin
birandox (navdêr, mê) serhişk, pale, mezêxer, serfkar, berxwer, mezaxêner.
ji: bi- +ran +-dox
birang (navdêr, mê) birak, birayê biçûk, forma şirînkirina peyva bira ye: Ez ji birangê xwe re bêjim, çaxê ku min her çar berxên virnî difirot, Edoyê Xalid hat pêxim lê xist..
Bide ber: xweying
biranguh (navdêr, mê) nûj, bezmik, gawik, spîpanik, spîpehnik, bizmik, gawuk
birapor (rengdêr) rapordar.
ji: bi- +rapor
biraşîr kesê ku di dema zarotiya wî de wî jî şîrê diya wî mêtiye; şîrbirak
kesê ku di dema zarotiya wî de wî jî şîrê diya wî mêtiye; şîrbirak
biraşte alava ku li serê goşt tê pijandin
alava ku li serê goşt tê pijandin
birasthatin (navdêr, mê) biketoberî, bitesadifî.
ji: bi- +rasthatin +
birasthatinî (rengdêr) bi tesadufi, bi pîşadî.
ji: bi- +rasthatinî
biraştî (rengdêr) qelandî, tişta/ê ku hatiye biraştin.
Herwiha: birijandî braştî brijandî. Nêzîk: kelandî
birastî (rengdêr) biketwar, biheqîqet, birealîte.
ji: bi- + rastî.
: birastîtî
birastik (navdêr, mê) biladen.
ji: bi- +rast +-ik
biraştin (lêker)(navdêr, mê) li ser agirî (lê ne di avê yan rûnî de) germ kirin daku êdî xav nemîne, Li ser sêlekê yan amûrek din germ kirina goşt. Ev germkirin ne di nav rûn û ne jî di nav avê de tê kirin, tenê li ser sacekî tê kirin, Biraştin:sor kirin, biriştin:sor bûn. Ev herdu lêker ne yek in wateyên wan yek bin jî vatiniyên wan di hevokê de ne yekin. Biraştin lêkerek guhêzbar e, lewre biriştin lêkerek neguhêzbar e.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: براشتن.
Herwiha: birjantin, birajtin, birijandin, biriştin, birjandin, brajtin, braştin, brijandin. Tewîn: Lêker: -birêj-.
Têkildar: birijîn.
Bide ber: kelandin, kizirandin, qelandin.
ji: Hevkoka braten ya elmanî, rotir ya frensî û roast ya inglîzî, φρύγειν ya yewnaniya kevnar in, hemî ji koka bher- ya Proto-hindûewropî ne ku herwiha serekaniya birin ya kurmancî ye..
: biraştî, -birêj, -birêjî, birêjer, birêjerî
biraştin/dibirêje/bibirêje goşt pijandin *"êgir girte mala yekî, yê din got: 'tu bi Xwedê venemirîne, da ku (ez) kewên xwe li serê bibirêjim' "
birastîtî (navdêr, mê) rewşa birastîbûnê.
ji: birastî + -tî
biratî 1. hevpişkiya di dê an jî bavî de 2. rewşa kesên ji heman olê *"biratî bi baran, hesab bi misqalan"
(navdêr, mê) birabûn, reftara wek ya birayan.
Herwiha: biranetî biradernetî biranî biradernî birayetî biraderyetî birayî biraderyî birayîtî biraderyîtî branetî bradernetî branî bradernî bratî bradertî brayetî braderyetî brayî braderyî brayîtî braderyîtî.
ji: bira + -tî
biratî kirin (lêker) hevalî kirin.
ji: biratî + kirin
biratîbûn (navdêr, mê) birayetî.
ji: biratî +bûn
birawest (rengdêr) bisekan.
ji: bi- +rawest
biraxwe ezbet.
ji: bi- +- +xwe
biraxwê (navdêr) xismên mêr û ji dûr ve
biray (rengdêr) bihelwest, biboçûn, bidîtin, binerîn, biqenaet, bibawerî.
ji: bi- + ray.
Bikaranîn: Rengdêr: biraydayî.
: birayî birayîtî biraytî
birayan (navdêr, mê) îxwan
birayane (rengdêr) qenc, çak, baş, wek birayan, mîna birayan.
Herwiha: brayane.
ji: bira + -yane
birayda (rengdêr) bibandor, bitesîr, bihîkarî, bikelij, biwerêç, bikartêkirin, bikênc.
ji: bi- + rayda.
: biraydayî biraydatî
biraydayî (navdêr, mê) rewşa biraydabûnê, bibandorî, kartêkerî, hîkarîdarî, karîgerdarî, tesîrdarî, bitesîrî, bikêncî, kelijdarî, bandorî, ferhemendî, karîgerî, karîzma.
ji: birayda + -yî
biraye ji dê ye, silavan dide li pê ye, ew jî ji bo lomê xelkê ye (biwêj) kes an jî tişte ne heqîqî û ne surişt be, zede mayînde nabe. tişten ne surişt cuda ne. biraya ji de ye, silavan elide li pê ye; ew jî ji bo lome xelkê ye.
biraye min bimire, ne yek jî te du tir kirin (biwêj) ji bo kesên ku ji ber tiştên piçûk jî zû dixeyîdin û didin tîzan tê gotin. tu çima xolîvdibî? ya rastî bixwazî wekî gotina keçike: biraye min bhnire, ne yek jî te du tir kirin. (bnr. çîrok) :bere keç û xorten ku dergistiyen hev bûn, ancax di gelek mercen zor de dikaribûn hev û din bibînin. di we deme de du heb dergistî piştî gelek dijwariye rojeke firsend dibînin û tên bal hev. her du dergistî demeke bi hev şad dibin, lê çawa dibe ba ji ber lawik diçe, ango tir dike. ji şerman lawik radibe dike ku here, lê keçik li ber digere û dibêje: tiştek nake, ev yek te serê hemû mirovan. ne xem e, em hevalen hev in. si he em ê hihin mer û jinen hev û ev fişten wisa ji ho mm li te n.şten asahî ne. lê keçik çiqas li ber dergistiye xwe digere, çi dibêje û çi dike, nikare wî îkna bike. di dawiye de keçik dinere ku ne mimkun e, wa ye dergistiye we dide ser re û diçe; keçik hers dibe û wiha dibêje: bire mm himire, ne tirekjî te du tir kirin
biraye mîna te, bila ji gore rabin (biwêj) ji bo birayen beker tê gotin. ma tu jî bira yî? biraye mîna te, bila ji gore rabin.
birayedarî (rengdêr) bidesthilat, biselahiyet, bihukimranî, bisilte, bisiltanet, bikarbidestî, biiqtidar, bihikûmet.
ji: bi- + rayedarî.
: birayedarîtî
birayedarîtî (navdêr, mê) rewşa birayedarîbûnê.
ji: birayedarî + -tî
birayek dîn, yek hişyar, dan mûyeke neqetandin (biwêj) her du jî ji hev xerabtir bûn, tiştek pek neanîn. birayek dîn, yek hişyar, dan mûyeke neqetandin. her du jî ji qefseqet in û tune ne.
birayekî bepar bûn (biwêj) ji bo hevalen fedakar û baş tê gotin. xwede dizane nûro birayekî bepar e.
birayey (Zazaki) biratî
birayeya şitî (Zazaki) biratiya şîr
biraym (rengdêr) bibeşavend, biqafiye, bibare, birêzbend, birîm.
ji: bi- + raym.
: biraymî biraymîtî biraymtî
biraymî (navdêr, mê) rewşa biraymbûnê.
ji: biraym + -î
birayo tu çima wekî hewlaya bêxwê dihujhujî (biwêj) di wateya pirs û legerîne tê bikaranîn. wekî ku jinike gotiye: birayo, tu çima wekî hewleya bêxwê dilmjhujî? tu jî dixwaziji min bersiva we pirse bigirî? (bnr. çîrok). li gundekî mere jinike ji jinike dixwaze ku jê re hewleye çebike. jinik hinek tiştan dizane, lê nizane gelo xwe dixin hewleye yan na. mala wan ji gund hinekî dûr lê li ser reyeke bûye. jinik derdikeve ber derî û li ser re diponije. demeke bi şûn de siwariyek derbas dibe. jinik rasterast nikare pirs bike, lê bi awayekî peyamî ji merik re dibêje: rewiyo tu çima wisu wekî hewleya bêxwê dihujhujî (ji xwe ve diçî)? merike rewî mirovekî kone bûye, rewşe fam dike û ji jinike re dibêje: xweha min, xwe tiakeve nav hewleye, here hewleya xwe çeke. biraye min bi mi re, ne yek jî te du tir kirin.
biraz (rengdêr) surrî, nehînî, nepenî, razdar.
ji: bi- + raz
biraza lawê birayê mirovî
(navdêr) zarrokên birayê kesekê/î.
Bi alfabeyên din: kurdî-erebî: برازا/براظا.
Herwiha: birazî braza brazî.
ji: bira + -zaBinêre, amoza, xaloza, xwarza
birazan (rengdêr) xwarzan.
ji: bi- +razan
birazava kesê ku di daweta zavê de xwedîtiya wî dike
(navdêr, nêr) hevalzava, berdestkê zavayî, alîkarê zavayî, kesê di zemawendê de alîkariya zavayî dike, kesê di daweta wî de xwedîtiya wî dike, şûşbîn.
Herwiha: birazave, brazava, brazave, birazawa, birazawe, brazawa, brazaweNêzîk, berbûkBbide ber, biraza.
ji: bira + zava.
: birazavanî, birazavatî, birazavayî
birazavatî (navdêr, mê) rewşa birazavabûnê, şoşbînî, şoşmanî.
ji: birazava + -tî
birazê (navdêr) keça bira
birazî keça birayê mirovî *"ap bi biraziyan re dike, xal bi xwarziyan re dike"
bira brother
brother
1. m. (obl. pl biran) brother 2. = bila 3. really
birakuj fratricide (theperson)
birakujî (n) fratricide (the act); (adj.) fratricidal
biran, birihan to die out, to become extinct
birandin, birihandin to wipe out, kill off
biraştin to grill, to broil
to grill
biratî, birayetî brotherhood
birayî, birihayî extinct
birayo brother (vocative case, direct address) (“oand yo” are the vocative case markers for masculine nouns as in bav+o; xal+o; heyran+o)
bira Bruder
dass doch
soll doch
bira be dass
in Ordnung
ob
birajtin grillen
biramak Halbbruder
Milchbruder
biramek Halbbruder
Milchbruder
birandin vermeiden
zerstören
biraşte Bratrost
Grill
biraştî gebraten
birate Kadaver
biratî Brüderlichkeit
biraza Bruderkind
Neffe
Nichte
Sohn des Bruder
birazava Bräutigamführer
birazê Bruderkind
Neffe
Nichte
birazî Bruderkind
Neffe
Neffe (Sohn des Bruders)
Nichte
Tochter des Bruder
bira o b. birako, birawo, bira!
bira n. bira, birar, berar, bra n.
birabajar n. birasaristan, biraseher n. *bira bi birê bawer nîne=bira bi birayî bawer nîyo
birader m/n. embaz, heval, birader n.
birah m. ast. atmosfere, gazgilovere, gilovera hewayî m.
birako b. birako, birawo, bira!
birakujî m. birakistoxîye, qewxa birayîye, birakisîye, serê birayîye m.
birale m. leye, fîdane, tîk m., leyeke m.
m. sitil, sadir, fîde, setil, sadir n.
biramak n. birasit, biramak, hemsit, birayê sitî n.
biramarî m. zirbira n.
biran m. fason, fasun, qûmaso rêsin n.
birandî rd. birnaye, qetkerde, rirakerde, qutkerde, qut
birandiman rd. hîrin, randimanin, hîrdar
birandin lg. . cira kerdene, birnayene, qet kerdene, qut kerdene, qetelnayene, qesnayene, cakerdene
m. rirakerdis, birnayis, qetkerdis, qutkerdis, cakerdis n.
lg. îstîhlak kerdene, xeritnayene, qedênayene
m. îstîhlak, xerîtnayis n.
lg. qedênayene, xeritnayene, xelesnayene, peynîye re ciardene, qut kerdene, qednayene
m. xeritnayis, qedênayis, xelesnayis, qutkerdis, peynîyereciardis n.
birang m. mat. birnayoxe m.
biranguh m. zoo. keke, kêk m.
birapor rd. raporin
birarzî m. birazaye, birakeyna, birarzaye, kêna birayî, biraçêna, birakêna m.
birastî rd. qelênaye, tirênaye, surkerde
birastin lg. . qelênayene, sur kerdene, roqijilnayene, tirênayene, tiraynayene, raqizilnayene, qilênayene
biratî m. birayîye, birayênî m.
birawestgeh rd. dingin, îstasyonin, vindetgehin
biraxwet n. bestgonî, bestegonî n.
biraxwetî m. bestgonîye, bestgonênî m.
birayane rd. birakî, birayane. *bira bira ye bazarî cuda ye=bira bira yo, bazarîye çîyêde bîn a, bira bira yo, bazarîye cîya wa.
birayda rd. bandûrin, tesîrin
birayetî m. birayîye, birayênî m.
birazan n. birazayan, warezayan n.
birazava n. sosman, sonsîne, suesne, susne n.
birazavatî m. sosmanîye, sonsînîye, sosmanênî, sonsînênî m.
birazî n. biraza, biralaj, lajê birayî, birarza n.
bira bîra (m)
biraz tenê, biney, tîkê, hebê, hinî, hinîke, piçe, tirşim
birader dost, heval, birader
birajin jinbira, jina birayê yekê/î
biraw birî, qutkirî, veqetandî
biray hawpişt birabav, birabab, kesên bavê wan yek e lê her yekê dayikek cuda heye
(m) birabav, kesên wa dilsozî hev in qey birayên hev in
bira frato
biratî frateco
bofratino