Encamên lêgerînê
bimacera rd maceralı, serüvenli
bimadalya rd madalyalı
bimahafiza rd mahafazalı
bimahiye rd maaşlı
bimakêş rd filtreli, süzgeçli
bimakîne rd 1. makineli 2. makineli, matkineli tüfek
bimal rd evli (evi olan)
bimalbûn m evlenme
bimalfişek rd fişeklikli
bimalik bot/rd kapsüllü
rd gözlü
bimalketin m eve uğrama
bimalkirin m evlendirme
bimandal rd mandallı
bimane rd 1. manalı, anlamlı 2. mec manalı (gizli anlamı olan)
bimanekirin m 1. anlamlandırma 2. yorumlama, mana verme
bimantiq rd mantıklı
bimanyeto rd manyetolu
bimar (i) rd nikahlı
bimar (ii) rd yılanlı
bimarj rd marjlı
bimarka rd markalı
bimaşe rd maşalı
bimasî rd balıklı
bimaşik rd maşalı
bimaske rd maskeli
bimast rd yoğurtlu
bimasûle rd makaralı
bimasûlke rd adaleli
bimasûr rd kabartılı
bimaya rd mayalı
bimayonez rd mayonezli
bimazeret nd/rd mazeretli, özürlü
bimbarek rd mübarek, kutlu
bimbarek be! mübarek olsun!
bimeaş rd maaşlı
bimebest kasten.
rd amaçlı, maksatlı
bimecaz rd mecazlı
bimefa rd yararlı
bimefa bûn yararlı olmak
bimefer mümkün, olanaklı.
rd umutlu, ümitli
bimefik rd yemlikli
bimêfir rd yemlikli
bimehan man l/bw aylamak (aylarca kalmak)
bimehane rd maaşlı
bimehanî rd maaşlı
bimehde rd moralı bozuk, moralsız, somurtkan, suratlı, suratı asık
bimehdebûn m moralsız olma, somurtkan olma, suratı asık olma
bimehmizî rd ücretli, maaşlı
bimehr rd nikâhlı
bimehrbûn m 1. nikâhlı olma 2. nikâhlılık
bimêjî rd 1. beyinli 2. ilikli (içinde ilik bulunan kemik veya şey)
bimêjû rd tarihli, günlü * nivîsara bimêjûya 25 Gelawêj 1967 25 Ağustos 1967 günlü yazı
bimêlîde rd alevli
bimemik rd 1. memeli 2. emzikli
bimêmûz rd mahmuzlu
bimentol rd mentollü
bimenzele rd odalı
bimenzere rd manzaralı
bimeqare rd makaralı
bimeqbûz makbuzlu
bimeqes rd makaslı
bimeqletîz rd mıknatıslı
bimêr rd 1. erkekli 2. kocalı, evli (evli kadın)
bimeraq rd meraklı
bimerasîm rd törenli
bimerc şartlı.
rd şartlı, koşullu
bimêrdezime rd kâbuslu
bimêrg rd çayırlı (çayır yerlerinin çok olduğu yer)
bimerge rd salçalı
bimerhamet rd merhametli, acıyıcı
bimerîfet rd marifetli
bimermer rd mermerli
bimeş b arş (askerlikte yürü komutu)
bimêş rd sinekli
bimesafe rd mesafeli
bimeşaqet rd meşakkatlı, güç
bimêşbûn m sinekli olma, sineklenme
bimeşê 1. yürüyerek 2. eşkin (eşkin yürüyüş ile)
bimeşê bi rê de çûn badiklemek (ördek gibi yürümek)
bimesele rd sorunlu
bimesnet rd mesnetli
bimesref rd masraflı
bimêşûmor rd böcekli
bimeşwerdekî çûn l/bw badiklenmek
bimetanet rd metanetli, dayanıklı
bimetod rd metotlu, yöntemli
bimetodî m yöntemlilik
bimêwe rd meyveli
bimêx rd sürgülü
bimexerî rd bataklı
bimexsed rd maksatlı, amaçlı
bimexsedî m amaçlılık
bimey içkili.
bimeyan rd mayalı
bimeymenet rd meymenetli
bimêzere rd sarıklı
bimezûr rd sakıncalı
bimij sisli.
rd sisli
bimijane rd dingilli
bimijang rd kirpikli
bimijelang rd kirpikli
bimijgul rd kirpikli
bimijkirin m sislendirme
bimijmijok rd emzikli
bimijok rd emzikli
bimijûlank rd kirpikli
bimîkrop rd mikroplu
bimil rd 1. kollu 2. kollu, koltuklu (herhangi bir biçimde kolu olan) * sendelya bimil kollu sandalye * sendelya bimil koltuklu sandalye
bimilik rd hörgüçlü
biminare rd minareli
bimîne h kala (uzaklık veya herhangi saat başı için; kalarak) * ji êvarê re du saet bimîne, were akşama iki saat kala gel
bimiqate bûn l/bw sektirmemek (büyük bir dikkat içinde bulunmak)
bimiqnatîs rd mıknatıslı
bimirad rd muratlı
bimiradê xwe şad bûn l/bw muradına ermek, amacına ulaşmak
bimîratgir rd vârisli
bimirdik (i) rd kepekli (saçlı deride oluşan kepek için)
bimirdik (ii) rd tortulu
bimirêk rd aynalı
bimirês gösterişli, görkemli, haşmetli.
rd gösterişli, şatafatlı, görkemli, göz alıcı
bimirin rd ölümlü
bimîrkut rd/h 1. tokmaklı 2. tokmakla
bimîrkutokanketî rd kızamıkçıklı, kızamıkçığa yakalanmış olan
bimîrkutokanketin m kızamıkçığa yakalanma
bimirqînî rd homurtulu
bimirûz rd moralı bozuk, somurtkan, suratlı, suratı asık
bimişar rd testereli
bimişe rd ücretli (ücret karşılığı yapılan)
bimişkane rd ipotekli
bimîstanik bj/rd mantarlı (mantar hastalığına tutulmuş olan)
bimişûr zahmetli.
rd zahmetli
bimitale rd düşünceli, kaygılı
bimitaletî m düşüncelilik, endişelilik
bimitêl rd döşekli
bimitik rd tümsekli, tepeli
bimitik bûn l/bw tümselmek
bimitikbûn m tümselme
bimix rd çivili
bimixrik rd çelişkili, tezatlı
bimîz rd çişli, sidikli
bimizûr rd maaşlı
bimobîlya rd mobilyalı
bimole rd sıvalı (sıvası olan)
bimole delikandin l/bw çamurlamak
bimonik rd boğumlu
bimor rd mühürlü
bimoran rd puslu, pusarık
bimorî rd boncuklu
bimorîk rd boncuklu
bimoryaz rd tipili
bimostik rd emzikli
bimot rd pekmezli
bimotîf rd motifli
bimotor rd motorlu
bimovik rd boğmaklı, boğumlu
bimox rd ilikli (içinde ilik bulunan kemik veya şey)
bimû rd 1. kıllı 2. tüylü
bimûçe rd maaşlı
bimucîze rd mucizeli
bimudet rd müddetli, süreli
bimuema rd muammalı
bimûm rd mumlu, şamalı
bimuqawele rd mukaveleli, sözleşmeli
bimurekeb rd mürekepli
bimûrz rd suratı asık
bimusamaha rd müsamahalı, hoşgörülü
bimuslix rd musluklu
bimûteke rd kâbuslu
bimuzîk rd müzikli
bim 1. firrindeyek e. Binêre; bum 2. ji bûn (lêker) ji bûn.
Hevwate: bibim.
Dijwate: nebim.
Têkildar: bibe, be, bibî, bî bibin, bin, (devokî) bibit, bibitin, bibît, bibîtin, bit, bitin, bît, bîtin, (devokî) bibîn, bibeyn, bîn, beynDemên din, im, dibim, bûm, dibûm, bûme, bûbûm 3. ji birin (lêker) ji birin.
Hevwate: bibim.
Dijwate: nebim.
Têkildar: bibe, be, bibî, bî, bibin, bin, (devokî) bibit, bibitin, bibît, bibîtin, bit, bitin, bît, bîtin, (devokî) bibîn, bibeyn, bîn, beynDemên din, dibin, birin, dibirin, birine, biribûn
bimacera (rengdêr) biserenc, biserhatî, biserguzeşt, bi serpêhatî, biserborî.
ji: bi- +macera
bimad (rengdêr) bimeyl, bihewes, biarezû, bibij, bidilbijî, bimereq, bibalkêşî, bibaldarî, bidaxwaz, bixwestek, bixwezî, bihêvî, bihez, bihezkirin, biviyan, biişteh, bimiciz, bimijaj, bimehd, bibijîn, bidilçûnê, birexbet, bitemenî, biiştiyak, biiqbal.
ji: bi- + mad.
: bimadî bimadîtî bimadtî
bimadeyî (navdêr, mê) madekî.
ji: bi- +made +-yî
bimadî (navdêr, mê) rewşa bimadbûnê.
ji: bimad + -î
bimafnasî (rengdêr) bişerîet, bidad, bidadwerî, bihiqûq, biqanûn, bizagon, biyasa.
ji: bi- + mafnasî.
: bimafnasîtî
bimafnasîtî (navdêr, mê) rewşa bimafnasîbûnê.
ji: bimafnasî + -tî
bimak (rengdêr) ya/yê/yên mak heye.
Hevwate: makdar.
Dijwate: bêmak.
ji: bi- + mak.
: bimakî
bimakêşk (rengdêr) bifîlter, bipalînk, bisefînk.
ji: bi- + makêşk.
: bimakêşkî bimakêşkîtî bimakêşktî
bimakêşkî (navdêr, mê) rewşa bimakêşkbûnê.
ji: bimakêşk + -î
bimakî (navdêr, mê) rewşa bimakbûnê.
ji: bimak + -î
bimakîne (rengdêr) makînedar.
ji: bi- +makîne
bimal (rengdêr) bimalbat, biayle.
ji: bi- + mal.
: bimalî bimalîtî bimaltî
bimal û hal bûn (biwêj) xwedî mal û milk bûn. heya ku ev lawê min bimal û hai bibe, boçika deveyê jî wê bigêhêje erdê.
bimalbat (rengdêr) biayle, bixêzan, bixanewada, bikuflet.
ji: bi- + malbat.
: bimalbatî bimalbatîtî bimalbattî
bimalbatî (navdêr, mê) rewşa bimalbatbûnê.
ji: bimalbat + -î
bimalî (navdêr, mê) rewşa bimalbûnê.
ji: bimal + -î
bimalik (rengdêr) biçavî, biçavik.
ji: bi- +malik
bimaliyet (rengdêr) bisemyan, biserwet, bisaman, bisermiyan, bimal, bidewlet, bidewlemendî, bizengînî, bieşya, bimaterya, bitişt.
ji: bi- + maliyet.
: bimaliyetî bimaliyetîtî bimaliyettî
bimaliyetî (navdêr, mê) rewşa bimaliyetbûnê.
ji: bimaliyet + -î
bimalkirî (rengdêr) akincîkiri.
ji: bimal +kirî
bimalûhal (rengdêr) bizarrûzêç.
ji: bi- + malûhal.
Bikaranîn: Navdêr: bimalûhalbûn.
: bimalûhalî bimalûhalîtî bimalûhaltî
bimalûhalbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) bimalûhal
bimalûhalî (navdêr, mê) rewşa bimalûhalbûnê.
ji: bimalûhal + -î
bimalûmilk (rengdêr) bimal, bimaliyet, bidewle, bidewlemendî, bizengînî, bisaman, biserwet.
ji: bi- + malûmilk.
: bimalûmilkî bimalûmilkîtî bimalûmilktî
bimalûmilkî (navdêr, mê) rewşa bimalûmilkbûnê.
ji: bimalûmilk + -î
bimandelkirinî (navdêr, mê) mandelkirinkî.
ji: bi- +mandelkirin +-î
bimanend (rengdêr) binimûne, bimînak, bimîsal, biembaz, bimodel, bimesele, biparadigma.
ji: bi- + manend.
: bimanendî bimanendîtî bimanendtî
bimanendî (navdêr, mê) rewşa bimanendbûnê.
ji: bimanend + -î
bimangane (rengdêr) bimeaş, bimuçe, bimiz, bidestheq, bimehane, biheyvane, bihîvane.
ji: bi- + mangane.
: bimanganeyî bimanganetî
bimanganeyî (navdêr, mê) rewşa bimanganebûnê.
ji: bimangane + -yî
bimanî (rengdêr) biasteng, biberbest, bikendûkosp, bifeşk, biteger, bipêxem, birêgirî, bişek.
ji: bi- + manî.
: bimanîtî
bimanîtî (navdêr, mê) rewşa bimanîbûnê.
ji: bimanî + -tî
bimantiq (rengdêr) bivac, bilojîk, biberaqilî, bihişmendî.
ji: bi- + mantiq.
Bikaranîn: Lêker: bimantiq kirin. Navdêr: bimantiqkirin.
: bimantiqî bimantiqîtî bimantiqtî
bimantiq kirin (lêker)(Binihêre:) bimantiq
bimantiqî (navdêr, mê) rewşa bimantiqbûnê.
ji: bimantiq + -î
bimantiqkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) bimantiq
bimargeh (navdêr, mê) (hastane) nexweşxane, bîmaristan, xestexane.
ji: bi- +mar +-geh
bimarîfet (rengdêr) biirfan, bizanîn, bitêgihiştin, bişarezayî, bipisporî, biilm, bizanist, bientektuelî, bironakbîrî, birewşenbîrî.
ji: bi- + marîfet.
: bimarîfetî bimarîfetîtî bimarîfettî
bimarîfetî (navdêr, mê) rewşa bimarîfetbûnê.
ji: bimarîfet + -î
bimark (rengdêr) binîşan, biremz, bisembol, bidirûv.
ji: bi- + mark.
: bimarkî bimarkîtî bimarktî
bimarkî (navdêr, mê) rewşa bimarkbûnê.
ji: bimark + -î
bimasî (rengdêr) masîdar.
ji: bi- +masî
bimaşik (rengdêr) bimaşe.
ji: bi- +maşik
bimasûlke (rengdêr) bilemlate.
ji: bi- +masûlke
bimasûr (rengdêr) bilûr.
ji: bi- +masûr
bimaterya (rengdêr) bimaliyet, bisemyan, biserwet, bisaman, bisermiyan, bimal, bidewlet, bidewlemendî, bizengînî, bieşya, bitişt.
ji: bi- + materya.
: bimateryayî bimateryatî
bimateryayî (navdêr, mê) rewşa bimateryabûnê.
ji: bimaterya + -yî
bimatîjêkirin (rengdêr) binobe, biçavdêrî, bisereguhî.
ji: bi- + matîjêkirin.
: bimatîjêkirinî bimatîjêkirinîtî bimatîjêkirintî
bimatîjêkirinî (navdêr, mê) rewşa bimatîjêkirinbûnê.
ji: bimatîjêkirin + -î
bimazeret (rengdêr) mezûr.
ji: bi- +mazeret
bimbar (Zazaki) -rodî, rîvî, loqle
bimbarduman (Zazaki) bimbarduman
bimbarduman biyayîş (Zazaki) bimbarduman bûyin
bimbarduman kerdiş (Zazaki) (navdêr)bimbarduman kirin
bimbarduman kirin (lêker)(Binihêre:) bimbarduman
bimbardumankirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye bimbarduman kirin
bimbardumankirin (navdêr, mê) (Binihêre:) bimbarduman
bimbarek kerdiş (Zazaki) (navdêr)pîroz kirin
bimbarek kirin (lêker)(Binihêre:) bimbarek
bimbarekker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê bimbarek dike, pîrozker.
ji: bimbarek + -ker
bimbarekkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye bimbarek kirin
bimbarekkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) bimbarek
bimeaş (rengdêr) bimuçe, bimiz, bidestheq, bimehane, biheyvane, bihîvane, bimangane.
ji: bi- + meaş.
: bimeaşî bimeaşîtî bimeaştî
bimeaşî (navdêr, mê) rewşa bimeaşbûnê.
ji: bimeaş + -î
bimêbazî (navdêr, mê) mêbazkî.
ji: bi- +mê +-bazî
bimebest (rengdêr) biarmanc, bihedef, bigaraz, bimerem, bimexsed, biqesd, bixwestek, bidawa.
ji: bi- + mebest.
: bimebestî bimebestîtî bimebesttî
bimebestî (navdêr, mê) rewşa bimebestbûnê.
ji: bimebest + -î
bimecaz (rengdêr) xazedar, mecazdar.
ji: bi- +mecaz
bimecazî (rengdêr) bi xazeyî, xazeyane.
ji: bi- +mecazî
bimecbûrî (rengdêr) bistem, bizilm, bizorî, bikotekî, bitade, bizalimî, bibêdilî, biteda, bitehde, bitede, bitede, biteda, bizulm, bineheqî, bixedre.
ji: bi- + mecbûrî.
: bimecbûrîtî
bimecbûrîtî (navdêr, mê) rewşa bimecbûrîbûnê.
ji: bimecbûrî + -tî
bimecbûriyet (navdêr, mê) bêgavî, neçarî, mecbûrî, bêçaretî, bêîmkanî, bêgavbûn, neçarbûn
bimecbûriyetî (navdêr, mê) bi zorê.
ji: bi- +mecbûr +-iyetî
bimefer (rengdêr) hêvîdar, bihêvî, meferdar, umîdwar, biumîd, pirumûd, umhudxwaz, umûdwar, biumûd.
ji: bi- +mefer
bimehane (rengdêr) bimeaş, bimuçe, bimiz, bidestheq, biheyvane, bihîvane, bimangane.
ji: bi- + mehane.
: bimehaneyî bimehanetî
bimehaneyî (navdêr, mê) rewşa bimehanebûnê.
ji: bimehane + -yî
bimehanî (navdêr, mê) bimehmizî, bimûçe, biparinc, xweymehanî, bimeaş, bimizûr, bimahiye, xweymeaş, mûçexur.
ji: bi- +meh +-anî
bimehbet (rengdêr) bieşq, bievîn, bihez, bihebandin, bievandin, bivîn, biviyan, bibijandin, bixwestin, bihub.
ji: bi- + mehbet.
: bimehbetî bimehbetîtî bimehbettî
bimehbetî (navdêr, mê) rewşa bimehbetbûnê.
ji: bimehbet + -î
bimehd (rengdêr) bimeyl, bihewes, biarezû, bibij, bidilbijî, bimereq, bibalkêşî, bibaldarî, bidaxwaz, bixwestek, bixwezî, bihêvî, bihez, bihezkirin, biviyan, biişteh, bimiciz, bimijaj, bimad, bibijîn, bidilçûnê, birexbet, bitemenî, biiştiyak, biiqbal.
ji: bi- + mehd.
: bimehdî bimehdîtî bimehdtî
bimehdî (navdêr, mê) rewşa bimehdbûnê.
ji: bimehd + -î
bimehr (rengdêr) mehrkirî, binîkah, nîkahkirî.
ji: bi- +mehr
bimehrbûn (navdêr, mê) nîkahkirîbûn, mehrkirîbûn, binîkahbûn.
ji: bi- +mehr +bûn
bimejg (rengdêr) bihiş, bieqil.
ji: bi- + mejg.
: bimejgî bimejgîtî bimejgtî
bimejgî (navdêr, mê) rewşa bimejgbûnê.
ji: bimejg + -î
bimêjî (rengdêr) bimejû, bimejî, bimêşk, bimejox, bihiş, bibîr, biaqil, bieql.
ji: bi- + mêjî.
: bimêjîtî
bimejî (rengdêr) bihiş, bieqil.
ji: bi- + mejî.
: bimejîtî
bimejîtî (navdêr, mê) rewşa bimejîbûnê.
ji: bimejî + -tî
bimêjîtî (navdêr, mê) rewşa bimêjîbûnê.
ji: bimêjî + -tî
bimejox (rengdêr) bidemax, bimejî, bimox, bihiş, biaqil, bieql.
ji: bi- + mejox.
: bimejoxî bimejoxîtî bimejoxtî
bimejoxî (navdêr, mê) rewşa bimejoxbûnê.
ji: bimejox + -î
bimejû (rengdêr) bimejî, bimêjî, bimêşk, bimejox, bihiş, bibîr, biaqil, bieql.
ji: bi- + mejû.
: bimejûyî bimejûtî
bimêjû (rengdêr) bidîrok, bitarîx.
ji: bi- +mêjû
bimejûyî (navdêr, mê) rewşa bimejûbûnê.
ji: bimejû + -yî
bimekan (rengdêr) bierd, biax, bizevî, bierazî, bimilk, biwar, bicih, bider, bimesken, bilokal, bicî, bicîh.
ji: bi- + mekan.
: bimekanî bimekanîtî bimekantî
bimekanî (navdêr, mê) rewşa bimekanbûnê.
ji: bimekan + -î
bimekanîkî (navdêr, mê) bêyî hizr, otomatîkmen, xweber.
ji: bimekanî +-kî
bimemik (rengdêr) bimijok, bimostik, bipizîng, çiçikdar, biçiçik, bipêsîr.
ji: bi- +memik
bimemnûn (rengdêr) bişikir, bispas, biteşekur.
ji: bi- + memnûn.
: bimemnûnî bimemnûnîtî bimemnûntî
bimemnûnbûn (navdêr, mê) bi menûniyet, bi razîbûn.
ji: bimemnûn +bûn
bimemnûnî (navdêr, mê) rewşa bimemnûnbûnê.
ji: bimemnûn + -î
bimemnûniyet (navdêr, mê) bi kêfxweşî, bi dilşadî, bi dilxweşî.
ji: bimemnûn +-iyet
bimentiq (rengdêr) bilojîk, bihişmendî, biaqilmendî, biaqil, bizihndarî, bizihniyet.
ji: bi- + mentiq.
: bimentiqî bimentiqîtî bimentiqtî
bimentiqî (navdêr, mê) rewşa bimentiqbûnê.
ji: bimentiq + -î
bimenzere (rengdêr) biberçavk, bigoçavk, bieynek, biînek, biçavik.
ji: bi- + menzere.
: bimenzereyî bimenzeretî
bimenzereyî (navdêr, mê) rewşa bimenzerebûnê.
ji: bimenzere + -yî
bimeqam (rengdêr) biritbe, bipaye, bipile, biderece, bipozisyon.
ji: bi- + meqam.
: bimeqamî bimeqamîtî bimeqamtî
bimeqamî (navdêr, mê) rewşa bimeqambûnê.
ji: bimeqam + -î
bimeqbûliyet (rengdêr) birewac, bimeriyet, binirx, bibiha, biqîmet, bipare, bidirav, bibazarr.
ji: bi- + meqbûliyet.
: bimeqbûliyetî bimeqbûliyetîtî bimeqbûliyettî
bimeqbûliyetî (navdêr, mê) rewşa bimeqbûliyetbûnê.
ji: bimeqbûliyet + -î
bimeqnetîz (rengdêr) bimiqnatîs.
ji: bi- +meqnetîz
bimêr (rengdêr) jina ku mêrê xwe heye, jina ku zewiciye û ji mêrê xwe cuda nebûye û mêrê wê nemiriye.
Dijwate: bêmêr bîmêr.
Têkildar: bijin.
ji: bi- + mêr
bimêranî (navdêr, mê) mêrane, mêrankî, merdane, bi merdî, wekê mêran, egîdane, mêrxasane, mêrxaskî, dilêrane, bi mêrxasî, bi egîdî, bi wêrekî, bi cesaret.
ji: bimêr +-anî
bimerasim (rengdêr) birêûresm.
ji: bi- +merasim
bimerc (rengdêr) bişert, bişirûd, bipêwîstî.
ji: bi- + merc.
: bimercî bimercîtî bimerctî
bimercî (navdêr, mê) rewşa bimercbûnê.
ji: bimerc + -î
bimerdî (rengdêr) bi camêrî, bi rûmetdarî, bi camêrî, bi dilverayî, bi mêranî, mêrane, merdane, wekhi mêran.
ji: bi- +merdî
bimered (rengdêr) biîlet, biêş, binesaxî, binexweşî, bielem, bieger.
ji: bi- + mered.
: bimeredî bimeredîtî bimeredtî
bimeredî (navdêr, mê) rewşa bimeredbûnê.
ji: bimered + -î
bimerem (rengdêr) biarmanc, bihedef, bimebest, bigaraz, bimexsed, biqesd, bixwestek, bidawa.
ji: bi- + merem.
: bimeremî bimeremîtî bimeremtî
bimeremî (navdêr, mê) rewşa bimerembûnê.
ji: bimerem + -î
bimereq (rengdêr) bihewes, bibalkêşî, bitatêl, bitatol, biçavzêlkî, bietir, bixemxwerî.
ji: bi- + mereq.
: bimereqî bimereqîtî bimereqtî
bimereqî (navdêr, mê) rewşa bimereqbûnê.
ji: bimereq + -î
bimerêz (rengdêr) bipaqijî, bipakî, bibijûnî, bitemîzî, bixawênî.
ji: bi- + merêz.
: bimerêzî bimerêzîtî bimerêztî
bimerêzî (navdêr, mê) rewşa bimerêzbûnê.
ji: bimerêz + -î
bimergî (rengdêr) bi kujî, bi mirinî.
ji: bi- +mergî
bimerhamet (rengdêr) dilşewat, dilsoj, dilşoj.
ji: bi- +merhamet
bimêrî (navdêr, mê) rewşa bimêrbûnê.
ji: bimêr + -î
bimerîk (rengdêr) bimeyîk, biqumçe, bibişkoj, biqupçe.
ji: bi- + merîk.
: bimerîkî bimerîkîtî bimerîktî
bimerîkî (navdêr, mê) rewşa bimerîkbûnê.
ji: bimerîk + -î
bimeriyet (rengdêr) birewac, binirx, bibiha, biqîmet, bimeqbûliyet, bipare, bidirav, bibazarr.
ji: bi- + meriyet.
: bimeriyetî bimeriyetîtî bimeriyettî
bimeriyetî (navdêr, mê) rewşa bimeriyetbûnê.
ji: bimeriyet + -î
bimerrîn (rengdêr) bi merremerr.
ji: bi- +merrîn
bimerz (rengdêr) bitixûb, bisinor, bihidûd.
ji: bi- + merz.
: bimerzî bimerzîtî bimerztî
bimerzî (navdêr, mê) rewşa bimerzbûnê.
ji: bimerz + -î
bimeşandin (rengdêr) biîdare, bibirêvebirin, bikargêrrî.
ji: bi- + meşandin.
: bimeşandinî bimeşandinîtî bimeşandintî
bimeşandinî (navdêr, mê) rewşa bimeşandinbûnê.
ji: bimeşandin + -î
bimesele (rengdêr) biembaz, binimûne, bimînak, bimîsal, bimanend, bimodel.
ji: bi- + mesele.
: bimeseleyî bimeseletî
bimeseleyî (navdêr, mê) rewşa bimeselebûnê.
ji: bimesele + -yî
bimêşk (rengdêr) bimejû, bimejî, bimêjî, bimejox, bihiş, bibîr, biaqil, bieql.
ji: bi- + mêşk.
: bimêşkî bimêşkîtî bimêşktî
bimesken (rengdêr) bierd, biax, bizevî, bierazî, bimilk, biwar, bicih, bider, bimekan, bilokal, bicî, bicîh.
ji: bi- + mesken.
: bimeskenî bimeskenîtî bimeskentî
bimeskenî (navdêr, mê) rewşa bimeskenbûnê.
ji: bimesken + -î
bimêşkî (navdêr, mê) rewşa bimêşkbûnê.
ji: bimêşk + -î
bimeslek (rengdêr) bipîşe, bimihne, bihokar, biprofesyon, bikariyer.
ji: bi- + meslek.
: bimeslekî bimeslekîtî bimeslektî
bimeslekî (navdêr, mê) rewşa bimeslekbûnê.
ji: bimeslek + -î
bimesnet (rengdêr) bibingeh, bidelîl, bipalpişt, bipiştevanî, bidestek, bigovanî, biguvahî, bibelge.
ji: bi- + mesnet.
: bimesnetî bimesnetîtî bimesnettî
bimesnetî (navdêr, mê) rewşa bimesnetbûnê.
ji: bimesnet + -î
bimesref (rengdêr) bilêçûn, bixerc.
ji: bi- + mesref.
: bimesrefî bimesrefîtî bimesreftî
bimesrefî (navdêr, mê) rewşa bimesrefbûnê.
ji: bimesref + -î
bimêşûmor (rengdêr) bikêzik, bibihok.
ji: bi- +mêşûmor
bimetod (rengdêr) azînedar, rêbazdar, biazîne.
ji: bi- +metod
bimetodî (navdêr, mê) azînedarî.
ji: bi- +metod +-î
bimewdan (rengdêr) bisaman, bisermiyan, bisemyan, bimilk, bimal, bimaliyet, bikapîtal.
ji: bi- + mewdan.
: bimewdanî bimewdanîtî bimewdantî
bimewdanî (navdêr, mê) rewşa bimewdanbûnê.
ji: bimewdan + -î
bimêwe (rengdêr) bifêkî, bifêqî, bipirteqal, bixox, bimijmij, bimoz, binektarîn, bihilûk, bikîwî, bizebeş, bigundor).
ji: bi- + mêwe.
: bimêweyî bimêwetî
bimêweyî (navdêr, mê) rewşa bimêwebûnê.
ji: bimêwe + -yî
bimexsed (rengdêr) biarmanc, bihedef, bimebest, bigaraz, bimerem, biqesd, bixwestek, bidawa.
ji: bi- + mexsed.
: bimexsedî bimexsedîtî bimexsedtî
bimexsedî (navdêr, mê) rewşa bimexsedbûnê, mebestdarî, xayedarî.
ji: bimexsed + -î
bimêyî (navdêr, mê) mêkî.
ji: bi- +mê +-yî
bimeyîk (rengdêr) bimerîk, biqumçe, bibişkoj, biqupçe.
ji: bi- + meyîk.
: bimeyîkî bimeyîkîtî bimeyîktî
bimeyîkî (navdêr, mê) rewşa bimeyîkbûnê.
ji: bimeyîk + -î
bimeyl (rengdêr) bihewes, biarezû, bibij, bidilbijî, bimereq, bibalkêşî, bibaldarî, bidaxwaz, bixwestek, bixwezî, bihêvî, bihez, bihezkirin, biviyan, biişteh, bimiciz, bimijaj, bimad, bimehd, bibijîn, bidilçûnê, birexbet, bitemenî, biiştiyak, biiqbal.
ji: bi- + meyl.
: bimeylî bimeylîtî bimeyltî
bimeylî (navdêr, mê) rewşa bimeylbûnê.
ji: bimeyl + -î
bimibarek (rengdêr) xweş, bixêr, xêrdar, pîroz:.
Herwiha: bimbarek.
Bikaranîn: Lêker: bimibarek bûn, bimibarek kirin. Navdêr: bimibarekbûn, bimibarekkirin Rengdêr: bimibarekbûyî, bimibarekkirî
bimibarek bûn (lêker)(Binihêre:) bimibarek
bimibarek kirin (lêker)(Binihêre:) bimibarek
bimibarekatî (navdêr, mê) pîrozbahî, bimbarekî.
ji: bimibarek +-atî
bimibarekbûn (navdêr)(Binihêre:) bimibarek
bimibarekbûyî (rengdêr) (Binihêre:) bimibarek
bimibarekkirî (rengdêr) (Binihêre:) bimibarek
bimibarekkirin (navdêr)(Binihêre:) bimibarek
bimiciz (rengdêr) biarezû, bihewes, bimeyl, bibij, bidilbijî, bimereq, bibalkêşî, bibaldarî, bidaxwaz, bixwestek, bixwezî, bihêvî, bihez, bihezkirin, biviyan, biişteh, birexbet, bimijaj, bimad, bimehd, bibijîn, bidilçûnê, bitemenî, biiştiyak, biiqbal.
ji: bi- + miciz.
: bimicizî bimicizîtî bimiciztî
bimicizî (navdêr, mê) rewşa bimicizbûnê.
ji: bimiciz + -î
bimidet (rengdêr) mawedar.
ji: bi- +midet
bimifa (rengdêr) kêrhatî, bikêr, mifadar, sûdmend, bifêde, bifeyde, sûdder, bisûd, bikelk, bixêr, biber, guncav, bikar, minasib, baş, qenc, rind, xêrdar.
Dijwate: bêmifa.
ji: bi- + mifa
bimifayî (navdêr, mê) rewşa bimifabûnê.
ji: bimifa + -yî
bimihawele (rengdêr) bihewl, bikoş, bikoşîn, bitêkoşîn, bixebat, bikar, bicerribandin.
ji: bi- + mihawele.
: bimihaweleyî bimihaweletî
bimihaweleyî (navdêr, mê) rewşa bimihawelebûnê.
ji: bimihawele + -yî
bimihne (rengdêr) bipîşe, bimeslek, bihokar, biprofesyon, bikariyer.
ji: bi- + mihne.
: bimihneyî bimihnetî
bimihneyî (navdêr, mê) rewşa bimihnebûnê.
ji: bimihne + -yî
bimihteşem (rengdêr) birewnaq, bimirêsdar, bişemal, biihtişamî, biwurşedar, bibihişmet, bidebdebe.
ji: bi- + mihteşem.
: bimihteşemî bimihteşemîtî bimihteşemtî
bimihteşemî (navdêr, mê) rewşa bimihteşembûnê.
ji: bimihteşem + -î
bimij (rengdêr) bidûman, bimoran, bitem.
ji: bi- + mij.
Bikaranîn: Navdêr: bimijkirin.
: bimijî bimijîtî bimijtî
bimij û moran bûn (biwêj) tevlihev bûn, xilaport û teşqele bûn. van rojan serê mala cemo bimij û moran e. bimîne, bibine
bimijaj (rengdêr) biarezû, bihewes, bimeyl, bibij, bidilbijî, bimereq, bibalkêşî, bibaldarî, bidaxwaz, bixwestek, bixwezî, bihêvî, bihez, bihezkirin, biviyan, biişteh, birexbet, bimiciz, bimad, bimehd, bibijîn, bidilçûnê, bitemenî, biiştiyak, biiqbal.
ji: bi- + mijaj.
: bimijajî bimijajîtî bimijajtî
bimijajî (navdêr, mê) rewşa bimijajbûnê.
ji: bimijaj + -î
bimijî (navdêr, mê) rewşa bimijbûnê.
ji: bimij + -î
bimijkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) bimij
bimijmij (rengdêr) bifêkî, bimêwe, bipirteqal, bixox, bimûz, binektarîn, bihilûk, bikîwî, bizebeş, bigundor.
ji: bi- + mijmij.
: bimijmijî bimijmijîtî bimijmijtî
bimijmijî (navdêr, mê) rewşa bimijmijbûnê.
ji: bimijmij + -î
bimijok (navdêr, mê) bimemik, bimostik, bipizîng, çiçikdar, biçiçik, bipêsîr.
ji: bi- +mij +-ok
bimijûlî (rengdêr) mijûlkî.
ji: bi- +mijûlî
bimijxele (rengdêr) bi mij.
ji: bi- +mijxele
bimilk (rengdêr) bierd, biax, bizevî, bierazî, biwar, bicih, bider, bimekan, bimesken, bilokal, bicî, bicîh.
ji: bi- + milk.
: bimilkî bimilkîtî bimilktî
bimilkî (navdêr, mê) rewşa bimilkbûnê.
ji: bimilk + -î
bimînak (rengdêr) biembaz, binimûne, bimîsal, bimanend, bimodel, bimesele.
ji: bi- + mînak.
: bimînakî bimînakîtî bimînaktî
bimînakî (navdêr, mê) rewşa bimînakbûnê.
ji: bimînak + -î
biminare (rengdêr) minaredar.
ji: bi- +minare
bimîne (rengdêr) ma.
ji: bi- +mîne
biminet (rengdêr) bilibergerrîn, birica.
ji: bi- +minet
bimiqateyî (rengdêr) bitemkîn, bisexbêrî, bihişyarî, bihayjixwehebûn.
ji: bi- + miqateyî.
: bimiqateyîtî
bimiqateyîtî (navdêr, mê) rewşa bimiqateyîbûnê.
ji: bimiqateyî + -tî
bimiqawele (rengdêr) peymandanî, sozdanî, bikontrat.
ji: bi- +miqawele
bimirad (rengdêr) bihesret, bidaxwaz, bihêvî, bixwestek, biumêd, biawat.
ji: bi- + mirad.
: bimiradî bimiradîtî bimiradtî
bimiradî (navdêr, mê) rewşa bimiradbûnê.
ji: bimirad + -î
bimîratgir (navdêr, mê) biwêris.
ji: bi- +mîrat +-gir
bimirdarî (navdêr, mê) bi nebijînî, nebijînekî.
ji: bi- +mir +-darî
bimirês (rengdêr) mirêsdar, mihteşem, wurşedar, bişeml, bihişmet, hişmetdar, bihijmet.
ji: bi- +mirês
bimirêsdarane (rengdêr) bi mirêsdarkî, wurşedarane.
ji: bi- +mirêsdar +-ane
bimirêsdarî (navdêr, mê) wekê qralan.
ji: bimirês +-darî
bimirêsdarkî (navdêr, mê) bi mirêsdarane, wurşedarane.
ji: bi- +mirêsdar +-kî
bimirinî (navdêr, mê) bi kujî, bi mergî.
ji: bi- +mirin +-î
bimirîtî (navdêr, mê) bi mirandîtî.
ji: bi- +mir +-îtî
bimiro mano (Zazaki) Bimire bimîne
bimirov (rengdêr) binefer, bikes, bişexs.
ji: bi- + mirov.
: bimirovî bimirovîtî bimirovtî
bimirovî (navdêr, mê) rewşa bimirovbûnê.
ji: bimirov + -î
bimirremirr (rengdêr) bi mizemiz.
ji: bi- +mirremirr
bimirûz (rengdêr) bimehde, bêmehde, bêmirûz, mehdekirî, mirûzkirî, mirûzdaketî, mûrşikestî, bi sikûm, rûtirş.
ji: bi- +mirûz
bimîrxiç (rengdêr) bigirmişk.
ji: bi- + mîrxiç.
: bimîrxiçî bimîrxiçîtî bimîrxiçtî
bimîrxiçî (navdêr, mê) rewşa bimîrxiçbûnê.
ji: bimîrxiç + -î
bimîsal (rengdêr) binimûne, bimînak, biembaz, bimanend, bimodel, bimesele.
ji: bi- + mîsal.
: bimîsalî bimîsalîtî bimîsaltî
bimîsalî (navdêr, mê) rewşa bimîsalbûnê.
ji: bimîsal + -î
bimisamehe (rengdêr) bitehemil, bitolerans, bisebr, bibênfirehî, bibaldirêjî.
ji: bi- + misamehe.
: bimisameheyî bimisamehetî
bimisameheyî (navdêr, mê) rewşa bimisamehebûnê.
ji: bimisamehe + -yî
bimişe (rengdêr) biheq.
ji: bi- +mişe
bimişetî (rengdêr) bibereket, bizêdehî, bigelekî, bizafî, biadanî, biberdarî, bideramet, bigumrehî, biboşahî, biberhemdarî, bigurahî, bikesafet, bifeyîz.
ji: bi- + mişetî.
: bimişetîtî
bimişetîtî (navdêr, mê) rewşa bimişetîbûnê.
ji: bimişetî + -tî
bimişexwerî (navdêr, mê) bi terîfeyî.
ji: bi- +mişe +-xwerî
bimişkîle (rengdêr) biproblem, bikêşe, bipirsgirêk, biarêşe, bikrîz, biqeyran, bidîlema, biasteng, biastengî, bimesele, bipirs, bidoz, bibela, binexweşî.
ji: bi- + mişkîle.
: bimişkîleyî bimişkîletî
bimişkîleyî (navdêr, mê) rewşa bimişkîlebûnê.
ji: bimişkîle + -yî
bimisogerî (rengdêr) bigarantî, bitemînat, bipalpiştî.
ji: bi- + misogerî.
: bimisogerîtî
bimisogerîtî (navdêr, mê) rewşa bimisogerîbûnê.
ji: bimisogerî + -tî
bimîsyon (rengdêr) bipeywir, bierk, bivatinî, bidelamet, biwezîfe, biberpirsiyarî, biwacib.
ji: bi- + mîsyon.
: bimîsyonî bimîsyonîtî bimîsyontî
bimîsyonî (navdêr, mê) rewşa bimîsyonbûnê.
ji: bimîsyon + -î
bimitabeqet (rengdêr) bipeyman, bilihevkirin, birêkeftin, bipêkhatin, bieqd, bipakt, bimiwafeqet, bikontrat, bitifaq, biitifaq, bimiwahede.
ji: bi- + mitabeqet.
: bimitabeqetî bimitabeqetîtî bimitabeqettî
bimitabeqetî (navdêr, mê) rewşa bimitabeqetbûnê.
ji: bimitabeqet + -î
bimitaletî (navdêr, mê) endîşenaktî, xembarî.
ji: bimitale +-tî
bimitî (navdêr, mê) mitîkî, bi hedarî, bi nermî, mitkî, nîşankî, rnitkî.
ji: bim +-itî
bimitik (navdêr, mê) bikilom, biqilom, bitûmik, bitepik, biserî, biserik, bi.
ji: bi- +mit +-ik
bimitrî (rengdêr) mitrîkî, damankî, bi damanî, gutkî, bi gutkî.
ji: bi- +mitrî
bimiwafeqet (rengdêr) bipeyman, bilihevkirin, birêkeftin, bipêkhatin, bieqd, bipakt, bimitabeqet, bikontrat, bitifaq, biitifaq, bimiwahede.
ji: bi- + miwafeqet.
: bimiwafeqetî bimiwafeqetîtî bimiwafeqettî
bimiwafeqetî (navdêr, mê) rewşa bimiwafeqetbûnê.
ji: bimiwafeqet + -î
bimiwahede (rengdêr) bipeyman, bilihevkirin, birêkeftin, bipêkhatin, bieqd, bipakt, bimitabeqet, bimiwafeqet, bikontrat, bitifaq, biitifaq.
ji: bi- + miwahede.
: bimiwahedeyî bimiwahedetî
bimiwahedeyî (navdêr, mê) rewşa bimiwahedebûnê.
ji: bimiwahede + -yî
bimiwazene (rengdêr) bidenge, bihevsengî, bihevkêşe, bibalans, biyeksengî.
ji: bi- + miwazene.
: bimiwazeneyî bimiwazenetî
bimiwazeneyî (navdêr, mê) rewşa bimiwazenebûnê.
ji: bimiwazene + -yî
bimîx (rengdêr) mixdar, bibizmar.
ji: bi- +mîx
bimixabî (navdêr, mê) bi xemxwarî.
ji: bi- +mixab +-î
bimixrik (rengdêr) binakok.
ji: bi- +mixrik
bimiz (rengdêr) bimaf.
ji: bi- + miz.
: bimizî bimizîtî bimiztî
bimizemiz (rengdêr) bi mirremirr.
ji: bi- +mizemiz
bimizgîndarî (navdêr, mê) mizgîndarkî.
ji: bi- +mizgîn +-darî
bimizî (navdêr, mê) rewşa bimizbûnê.
ji: bimiz + -î
bimobîlya (rengdêr) mobîlyadar.
ji: bi- +mobîlya
bimodel (rengdêr) biembaz, binimûne, bimînak, bimîsal, bimanend, bimesele.
ji: bi- + model.
: bimodelî bimodelîtî bimodeltî
bimodelî (navdêr, mê) rewşa bimodelbûnê.
ji: bimodel + -î
bimole (rengdêr) seyekkirî, biseyek, bisewax, biceyr.
ji: bi- +mole
bimolet (rengdêr) bidelîv, biderfet, bifirset, bifersend, bigengazî.
ji: bi- + molet.
: bimoletî bimoletîtî bimolettî
bimoletî (navdêr, mê) rewşa bimoletbûnê.
ji: bimolet + -î
bimor (rengdêr) morkirî.
ji: bi- +mor
bimoral (rengdêr) bisinc, birewişt, biexlaq, bietîk.
ji: bi- + moral.
: bimoralî bimoralîtî bimoraltî
bimoralî (navdêr, mê) rewşa bimoralbûnê.
ji: bimoral + -î
bimoran (rengdêr) bidûkêl, bidûman, bidûxan, bidû.
ji: bi- + moran.
: bimoranî bimoranîtî bimorantî
bimoranî (navdêr, mê) rewşa bimoranbûnê.
ji: bimoran + -î
bimoremor (rengdêr) bioreor.
ji: bi- +moremor
bimorî (rengdêr) morîdar, bimorîk.
ji: bi- +morî
bimork (rengdêr) biterz, biawa, bişêwe, bişêwaz, bistîl, biislûb, biteşe.
ji: bi- + mork.
: bimorkî bimorkîtî bimorktî
bimorkî (navdêr, mê) rewşa bimorkbûnê.
ji: bimork + -î
bimoşek (rengdêr) bisîleh, biçek, biçekûçol, bitop, bişûr.
ji: bi- + moşek.
: bimoşekî bimoşekîtî bimoşektî
bimoşekî (navdêr, mê) rewşa bimoşekbûnê.
ji: bimoşek + -î
bimostik (rengdêr) bimemik, bimijok, bipizîng, çiçikdar, biçiçik, bipêsîr.
ji: bi- +mostik
bimot (rengdêr) bidims, dimsdar, dimsîn.
ji: bi- +mot
bimotor (rengdêr) motordar.
ji: bi- +motor
bimovik (rengdêr) bifeqerat, bifeqere.
ji: bi- + movik.
: bimovikî bimovikîtî bimoviktî
bimovikî (navdêr, mê) rewşa bimovikbûnê.
ji: bimovik + -î
bimox (rengdêr) bidemax, bimejî, bimejox, bihiş, biaqil, bieql.
ji: bi- + mox.
: bimoxî bimoxîtî bimoxtî
bimoxî (navdêr, mê) rewşa bimoxbûnê.
ji: bimox + -î
bimoz (rengdêr) bimêwe, bifêkî, bifêqî, bipirteqal, bixox, bimijmij, binektarîn, bihilûk, bikîwî, bizebeş, bigundor.
ji: bi- + moz.
: bimozî bimozîtî bimoztî
bimozî (navdêr, mê) rewşa bimozbûnê.
ji: bimoz + -î
bimû (rengdêr) bisimêl.
ji: bi- + mû.
: bimûyî bimûtî
bimuçe (rengdêr) bimeaş, bimiz, bidestmiz, bidestheq, bimehane, biheyvane, bihîvane, bimangane.
ji: bi- + muçe.
: bimuçeyî bimuçetî
bimuçeyî (navdêr, mê) rewşa bimuçebûnê.
ji: bimuçe + -yî
bimucîze (rengdêr) behîtdar.
ji: bi- +mucîze
bimuhimî (rengdêr) bidîqet, bidên, bibal, bisexbêrî, bihaydarî, bisereguhî, biçavdêrî, bimereq, bienteres, bipûte, bibayex, bihemêt, biîtina, bixemxwerî, bigiringî, bixemjêxwarin.
ji: bi- + muhimî.
: bimuhimîtî
bimuhimîtî (navdêr, mê) rewşa bimuhimîbûnê.
ji: bimuhimî + -tî
bimuhr (rengdêr) bixitim, bistamp, bitexme.
ji: bi- + muhr.
: bimuhrî bimuhrîtî bimuhrtî
bimuhrî (navdêr, mê) rewşa bimuhrbûnê.
ji: bimuhr + -î
bimûm (rengdêr) bifind, bişima, şimakirî.
ji: bi- +mûm
bimûmî (rengdêr) mûmkî.
ji: bi- +mûmî
bimunhanî (rengdêr) biçepûçûrr, bibadok.
ji: bi- + munhanî.
: bimunhanîtî
bimunhanîtî (navdêr, mê) rewşa bimunhanîbûnê.
ji: bimunhanî + -tî
bimusê (Zazaki) (lêker) hîn bibin, fêr bibin, bielimin.
ji wêjeyê: Gilberte Favre Zaza: Kurdê Îraqî hol zanê petrolê xo biroşê. Labelê qaydeyanê exlaqê meslegî û heqanê telîfî hîç nêzanê! Belkî rojêk bimusê. Sloganêk ke çapemenîya Swîsî de bi hawayêko biîntîzam weşanîyêna esta: Tecawuzkerdişê heqanê nuştoxan, dizdî ya! (Kurdên Iraqê xweş dizanin petrola xwe bifiroşin lê qaydeyên exlaqî yên pîşeyî û mafên telîfî qet nizanin! Belkî rojekê fêr bibin. Sloganek ku di çapemeniya swîsrî de bi awayekî inîntizam diweşe heye: Tecawizkirina mafê nivîskaran dizî ye!)
bimûyî (navdêr, mê) rewşa bimûbûnê.
ji: bimû + -yî
bimûz (rengdêr) bifêkî, bimêwe, bipirteqal, bixox, bimijmij, binektarîn, bihilûk, bikîwî, bizebeş, bigundor.
ji: bi- + mûz.
: bimûzî bimûzîtî bimûztî
bimûzî (navdêr, mê) rewşa bimûzbûnê.
ji: bimûz + -î
bimuzîk (rengdêr) muzîkdar.
ji: bi- +muzîk
bimîne may it remain (a form of the verb man ‘stay, remain’)
bimirim (if) I die (1 sg. form of conjuctive for the verb mirin‘to die’)
bimize paid; liable to charge[s], subject to charge /fee
bimbarek gesegnet
glücklich
heilig
segensreich
bimacera rd. serameyisin, serwanin, macerayin, yadastin, serdeameyisin, seruwanin
bimadalya rd. nîsaneyin, madalyayin, graxnîsaneyin
bimade rd. madeyin, îstahin
bimakîne rd. makîneyin
bimalik rd. çimeyin
bimane rd. vatedar, manedar, vateyin, manîdar, maneyin
bimasî rd. maseyin
bimaske rd. rîpûsin, maskeyin
bimast rd. mastin
bimazeret rd. mazeretin, uzrin
bimbar m. ana. roqila barîye, loqla hurdîye m.
bimbarek rd. fîraz, bimbarek, muqedes, qutsal, ombarek, imbarik, teqdîs, qutsî
bimeas rd. mangin, maasin, asmin, mayisin
bimebest rd. amanrin, xayedar, mexsedin, amarin
bimecaz rd. mecazin
bimehanî rd. mangin, maasin, asmin, mayisin
bimehde rd. mûrûzin, madeyin, rîtirs
bimehmuz rd. galikin, mahmuzin
bimehr rd. marekerde, mareyin, nîkahkerde
bimehzûr rd. mahzurin, zîyanin
bimêjî rd. mezgin
bimêlîde rd. kileyin, kilawinin, alawinin
bimentol rd. mentolin
bimenzere rd. menzereyin, dîmenin
bimeqes rd. meqesin
bimêr rd. mêrdeyin, zewecîyaye, mêrdekerde
bimerasim rd. merasimin
bimêrdezime rd. hêlikin, kaposin
bimereq rd. çimzêlik, merexdar, merexin
bimerge rd. salçeyin
bimerhemet rd. merhemetin, rahmdar, merhemetkar
bimermer rd. mermerin
bimes b. mers, bimes
bimesafe rd. mesafeyin
bimesref rd. mesrefin, mesrefdar
bimetod rd. usulin, metodin, vererayeyin m. usulinîye, vererayeyinîye, metodinîye m.
bimêzere rd. sajikin, pêçin, egalin, kefîyin
bimij rd. mijin
bimij kirin m. mijinkerdis n.
bimijok rd. mostikin, engeleyin, emzigin
bimiqnatis rd. miqnatisin
bimîratgir rd. mîratcîyin, madaxcîyin, warisin, mêrascîyin
bimirêk rd. ayîneyin, lîlikin, hilîyin, qutîyin
bimîrkut rd. darsoqin, sersoqin, darkutin, daqoqin, rirneyin, toqmaqin
bimirûz rd. mûrûzin, madeyin, rîtirs
bimisûr rd. çetin, zor, zahmetin, ezîyetin, cefayin, zarzunin
bimitik rd. girin, tîlin, qîlin, tûmikin, tilikin, komikin, qotin, tepeyin
bimix rd. bizmarin, mixin
bimole rd. suyaxin, sebaxin
bimor rd. morin, daxmeyin, muhirin, mohrkerde, mohrin
bimoran rd. dûxanin, xemamin, mûxin
bimorî rd. morekin, morayin, murayin
bimoryaz rd. pûkin, badevin, welekin
bimostik rd. mostikin, engeleyin, emzigin
bimot rd. ribin, aqitin, motin, bekmezin
bimotor rd. motorin
bimovik rd. kabokin, movikin
bimox rd. tonin, donin
bimûçe rd. mangin, maasin, asmin, mayisin
bimucîze rd. mucîzeyin
bimudet rd. demdar, mudetin
bimûm rd. mûmin
bimuqawele rd. mukaweleyin, kontratin, pêkewtiseyin, muqaweleyin
bimusamaha rd. musamahakar, wesvînitox, wesdîyox, toleransin, musamahayin
bimuslix rd. çirin, zenbûrin, mûslixin, fîlkin, lulikin
bimuzîk rd. muzîkin, musîkin