Encamên lêgerînê
bihurî rd 1. geçmiş (geçme işini yapmış olan) 2. geçmiş (zaman bakımında geride kalmış olan) * bûyerên bihurî geçmiş olaylar 3. geçen (yıl, ay ve hafta gibi zaman anlatan sözlerlen) 4. geçmiş (çürümeye yüz tutmuş) * petêxa bihurî geçmiş kavun 5. geçkin (bitkiler için; gereğinden çok olgun veya solmaya başlamış olan) * zebeşa bihurî geçkin karpuz
bihurîn m 1. geçme 2. geçme (bir yandan girip öte yandan çıkma) 3. geçme (yol olarak kullanma) 4. geçme (bir yeri açma, öbür yana ulaşma) 5. geçme (zaman için; aşma, geride bırakma) 6. akma (zaman için; çabucak geçme) 7. çıkma (ay, mevsim geçme 8. geçme, ımızganma (ateşin sönmek üzere olma) 9. geçme (yürürlükte bulunma, geçerli olma) 10. geçme (çok bekletilmekten çürümeye yüz tutma) 11. argo sökme, geçme
l/ngh 1. geçmek *çend kes bi lez û bez di ber derî re bihurîn kapının önünden birkaç kişi aceleyle geçtiler 2. geçmek (bir yandan girip öte yandan çıkmak) 3. geçmek (yol olarak kullanmak) * di vir re nebihure burdan geçme 4. geçmek (bir yeri açmak, öbür yana ulaşmak) 5. geçmek (zaman için; aşmak, geride bırakmak) * saet ji dehan dibihure saat onu geçiyor 6. akmak (zaman için; çabucak geçmek) * wext çawa dibihure zaman nasıl da akıyor 7. çıkmak (ay, mevsim geçmek) * zivistan bihurî kış çıktı 8. geçmek, ımızganmak (ateşin sönmek üzere olmak) * soba bihuriye soba geçmiş 9. geçmek (yürürlükte bulunmak, geçerli olmak) * ev pere êdî nabihure bu para artık geçmiyor 10. geçmek (çok bekletilmekten çürümeye yüz tutmak) * ev zebeş bihuriye bu karpuz geçmiş 11. argo sökmek, geçmek (geçmek, etki yapmak) * forsa te li vir nabihure forsun burda sökmez * dibihurî geçe (saat için) gava ku saet ji heştan pênc dibihurî, li wê derê bû saat sekizi beş geçe ordaydı
bihurîna demê nd zaman aşımı
bihurîtî m geçkinlik
bihurî (1 şîrove)(navdêr, mê) çûyî, din, dîtir, derbasbûyî, raborî, borî.
ji: bi- +hur +-î
bihurî last, past: sala bihurî=last year
‘he/she passed’ Siyabend di ber mala me re bihurî. ‘Siyabend passed by our house’ (3rd prs. sng. past simple form for the verb bihurîn ‘to pass by’)
bihurîn v.i. to pass, pass away
v.i. to pass, pass away
bihurîn erlassen
vergehen
verzeihen
bihurîn aufhalten, sich ~
verbringen
vergehen
bihurî rd. ravêrde, vêrde, ravêraye
bihurîn m. întiqal, ravêrdis, derbazbîyayis n.
lng. . ravêrayene, ravêrdene, vîyartene, ravîyertene, derbaz bîyene, ravyerdene, vîyertene
m. ravêrayis, derbazbîyayis, vîyartis, ravêrdis n.