Encamên lêgerînê
bi qasî 1. -e kadar (ölçüsünde, derecesinde) * bi qandî masîgiriyê pere di vî îşî de tune balıkçılık kadar para bu işte yok 2 kadar (büyüklüğünde) * telê wê bi qasî te bû boyu senin kadar idi 3. kadar (süre belirtir) * bi qasî sê mehan, li wir mam üç ay kadar orada kaldım 4. kadar (miktar, derece) 5. kadar (sıfatlarla kullanıldığında kesinlikle belli olmayan bir niceliği gösterir)
(an jî qandî) mûyekî mabû(bir) dikiş kaldı az kalsın, neredeyse, az kaldı
(an jî qandî) misqalekê jê hez nekirin günahı kadar sevmemek
(an jî qandî) ku tu çavê xwe bigirî û vekî göz açıp kapayıncaya kadar
(an jî qandî) garana kûçikan it sürüsü kadar
(an jî qandî) dinyayekê1) dünya kadar * ku ez vê şeva hanê vegerim malê, îcar bi qandî dinyayekê riya min heye bu gece vakti eve dönsem, dünya kadar yolum var 2) dünyanın ... -ı * bi qasî dinyayekê pere zêha kir dünyanın parasını harcadı
(an jî qandî) devgerê ağız dolusu * mêrik bi qasî ku devê wî geriya çêr kirin adam ağız dolusu küfür etti
(an jî qandî) bejna (an jî telê) mirovekî adam boyu * her aliyê wê bi dirikên ku bi qasî bejna mirov bûn, dorpêçkirî bû her tarafı adam boyunda böğürtlenlerle çevriliydi
bi qasî bejna mirov bûn, dorpêçkirî bû her tarafı adam boyunda böğürtlenlerle çevriliydi
bi qasî beqekî bakla kadar (bit, pire gibi küçük böcekleri çin)
bi qasî berê e skisi kadar
bi qasî bihost û nîvekî bacak kadar
bi qasî carekê içimlik, bir seferlik * bi qasî carekê qehweya me maye bir içimlik kahvemiz kalmış
bi qasî çiyayekî dağ gibi (veya kadar), dağlar gibi (veya kadar) çok büyük, çok iri, çok güçlü
bi qasî dinyayê ölesiye * ez bi qasî dinyayê ji te hez dikim seni ölesiye seviyorum
bi qasî gamêşekî ye manda gibi
bi qasî giraniya xwe hêjayî zêran bûn ağırlığınca altın değmek
bi qasî gurzekî bilek gibi (saç için, gür)
bi qasî ku yeterince
bi qasî ku bes e yeter derecede
bi qasî ku têr (an jî qîm) bike yeteri kadar
bi qasî ku tu destê xwe dirêj bikî el erimi, el erimi kadar
bi qasî kulmekê yumruk gibi, yumruk büyüklüğünde
bi qasî kuriya (an jî serê) derziyê iğne ucu kadar
bi qasî meydana hespekî at koşturacak kadar
bi qasî minareyekê minare boyu
bi qasî misqalê zere kadar * bi qasî misqalê jî havila wê nîn e zerre kadar yararı yok
bi qasî misqalekî cih nemaye bir çekirdek yeri kalmamak (bütünüyle denk olmak)
bi qasî nalekî ye at nalı kadar
bi qasî nimêjê namazlık * bi qasî nimêjekê wê seltanatê te hebe bir namazlık saltanatın olacak
bi qasî nîskê y e mercimek kadar
bi qasî palasekî mendil kadar (yer)
bi qasî pêçiyekê parmak kadar
bi qasî bêhna cixareyekê (biwêj) demeke kurt. hû n kerem bikin rûnin, heya bi qasî bêhna cixareyekê bavê min wê bê.
bi qasî kîrê kerê bûn (biwêj) mezin bûn. bi qasî kîrê kerekî bûye. hê jî ji tiştekî fêm nake. (argo)
bi qasî ku dev gerîn (biwêj) heya ku hêz hebûn, li gorî taqet û behreya xwe. wî rebenî jî bi qasî ku devê wî geriya got, lê li hember wê cezûyê pir qels dima.
bi qasî kuriya derziyê mezin kirin (biwêj) ji bo tiştên pir piçûk tê bikaranîn. carinan tiştin bi qasî kuriya derziyê mezin dike, carinan jî tiştên pir mezin pir piçûk dibîne.
bi qasî riya hecê bûn (biwêj) pir dûr bûn. tu jî li ber çavê xwe zehf zêde dikî lo, ma bi qasî riya hecê ye?
bi qasî serê nîskê tê de neçûn (biwêj) serhişk û bimyat bûn. îqna nebûn. evdirehman mirovekî serhişk e, bi qasî serê nîskê tê de naçe.
bi qasî xwe bipeyive gotina pêşiyan kesayetiya mirov çava be çiqas mezin an çiqas biçûk be divê mirov li gor wê yekê tevbigere.di civakê de jî kumirov pir li pey mirov bin ewqas hêza mirov heye.wekî serok komarek dikare bibêje “ez dê bi filan dewletê reherbê bikim”, lê karkerek an gundiyêk nikare vê yekê bibêje.
bi qasî fast
nahezu
so viel wie
bi qasî ku qaso ke, qando ke, bi qaso ke