Encamên lêgerînê
bi qandî 1. -e kadar (ölçüsünde, derecesinde) * bi qandî masîgiriyê pere di vî îşî de tune balıkçılık kadar para bu işte yok 2 kadar (büyüklüğünde) * telê wê bi qandî te bû boyu senin kadar idi * cihekî bi qandî kefa dest avuç içi kadar yer 3. kadar (süre belirtir) * bi qandî sê mehan, li wir mam üç ay kadar orada kaldım 4. kadar (miktar, derece) 5. kadar (sıfatlarla kullanıldığında kesinlikle belli olmayan bir niceliği gösterir) * li ber kaniyê bi qandî sed kesî li hev piçikîbûn çeşmenin önünde yüz kadar insan birikmişti
(an jî qasî) telê mirovekî (an jî merivekî) adam boyu
(an jî qasî) serê derziyê neçûn(bir) arpa boyu kadar gitmek
(an jî qasî) palasekî mendil kadar (yer)
(an jî qasî) kulmekê yumruk gibi, yumruk büyüklüğünde
(an jî qasî) ku ji birçînan nemire açlıktan ölmeyecek kadar (pek az yemek, içmek)
(an jî qasî) kerekî ye eşek kadar
(an jî qasî) girikê hevîr yumruk gibi, yumruk büyüklüğünde
(an jî qasî) çiyayekî dağ gibi (veya kadar), dağlar gibi (veya kadar) çok büyük, çok iri, çok güçlü * xortekî bi qandî çiyayekî dağ gibi delikanlı
(an jî qasî) berê eskisi kadar
bi qandî bejna minareyê minare boyu
bi qandî carekê içimlik, bir seferlik
bi qandî çivîkê xwarin kuş kadar yemek
bi qandî dinyayê ölesiye * ez bi qandî dinyayê ji te hez dikim seni ölesiye seviyorum
bi qandî dinyayekê dünya kadar
bi qandî ku yeterince
bi qandî ku qîm (an jî têr) bike yeteri kadar
bi qandî misqalê zere kadar * bi qandî misqalê jî havila wê nîn e zerre kadar yararı yok
bi qandî pêçiyekê parmak kadar
bi qandî telê xwe boyu (veya boyuna, boyunca) beraber * bi qandî telê wî lawê wî heye boyu beraber çocuğu var
bi qandî ku qaso ke, qando ke, bi qaso ke