Encamên lêgerînê
bi hev ve h tümden * kevir û kuçik bi hev ve bûye leşker dağ taş tümden asker olmuş
bi hev ve bûn l/bw 1. yapışık olmak 2. ayakta olmak * bi saya îlacan bi hev ve ye ilâçlar sayesinde biraz ayaktayız
bi hev ve cebirandin l/bw kaynaştırmak
bi hev ve cebirîn l/bw kaynaşmak (ayrılmayacak bir biçimde birleşmek)
bi hev ve çûn û hatin l/bw (birbirini) arayıp sormak, birbirine gidip gelmek
bi hev ve danîn l/bw 1. tutturmak (çivi, toplu iğne, iğne vb. ile iliştirmek) 2. kurmak, monte etmek 3. çatmak (kereste ve benzeri gereci birbirine tutturmak) * me melzeme bi hev ve danîn malzemeyi çattık 4. (birbiriyle) adlarını çıkarmak
bi hev ve kelandin l/bw kaynaştırmak
bi hev ve kelijandin l/bw 1. kaynaştırmak 2. kaynaştırmak (metal şeyler için)
bi hev ve kelijîn l/bw kaynaşmak (ayrılmayacak bir biçimde birleşmek)
bi hev ve kelîn l/bw kaynaşmak (ayrılmayacak bir biçimde birleşmek)
bi hev ve kîp kirin l/bw 1. kenetlemek (birbirine geçirerek bağlamak) 2. kenetlemek (sıkıca birbirinin üzerine kapamak)
bi hev ve kirin l/bw inci, boncuk gibi şeyleri dizmek
bi hev ve neman 1) hışır çıkmak, hırpalanıp örselenmek (eşya için) 2) hışır çıkmak (ağır işlerde çalışıp çok yorulmak)
bi hev ve şidandin l/bw kenetlemek (sıkıca birbirinin üzerine kapamak) * devê xwe bi hev ve şidandibû ağzını kenetlemiş açmıyordu
bi hev ve temizandin l/bw kaynaştırmak (metal şeyler için) * hesinan têr baş bi hev ve bitemizîne demirleri iyice kaynaştır
bi hev ve temizîn l/bw kaynaşmak (ayrılmayacak bir biçimde birleşmek, metal şeyler için)
bi hev ve zeliqandin l/bw 1. (birbirine) yapıştırmak 2. kaynaştırmak
bi hev ve zeliqîn l/bw 1. (birbirine) yapışmak 2. kaynaşmak (ayrılmayacak bir biçimde birleşmek) * çîmento û xîçik zû bi hev ve dizeliqin çakıl ile çimento çabuk kaynaşır 3. (birbirine) girmek, dalaşmak * ji bo peran bi hev ve zeliqîne para için birbirine girdiler 4. çok zayıflamak 5. (bir şeyi) paylaşamamak 6. kapışmak * li ser keçikê bi hev ve zeliqîne kız yüzünden kapışmışlar
1) birbirine yapışmak 2) çekişe çekişe pazarlık (etmek) 3)(birbirine) dalaşmak
bi hev ve (hoker) li gel hev, li gelêk, digel hev, li eynî cihî yan li heman demê, zeliqandî, girêdayî, asêkirî, bênavber, bênavbirr.
Herwiha: bi hev va, bi hev ra, bi hev re
bi hev ve girê dan (biwêj) vir û derew li hev anîn, ji bo karekî yan jî xeberekê gelek kes têkildar kirin. şîndar hema li cihekî ku rûdinê, deh derewan bi hev du ve girê dide û radibe. wî lawikê ji rojhilata kurdistan, di îfadeya xwe de gelek kes bi hev du ve girêdan.
bi hev ve girêdayî bûn (biwêj) ji hev û din re sax û dilsoz bûn. bi rastî jî ew malbateke bi hev du ve girêdayî ye.
bi hev ve neman (biwêj) pir jar û lawaz bûn. têkûzî û pergal xera bûn. belengazê rezaqê serhing pişti wê nexwe.jiyê wisa bûye ku bi hev ve nenulye.
bi hev ve kelandin yewbîn ra gîrênayene, yewbîn ra qemetnayene
bi hev ve kelijandin yewbîn ra gîrênayene, yewbîn ra qemetnayene
bi hev ve kelijîn yewbîn ra gîrîyene, yewbîn ra qemetîyene
bi hev ve kelîn yewbîn ra gîrîyene, yewbîn ra qemetîyene