Encamên lêgerînê
bi dev re rd/h 1. ağzına kadar, imanına kadar, silme sıvma, ağzına kadar dolu * derdan bi dev re tijî kir tabağı sıvama doldurdu 2. hıncahınç, tıklım tıklım * hundirê dukanê ji eşyayan bi dev re bû dükkanın içerisi tıklım tıklım eşya dolu 3. dolusu * çoçikeke bi dev re rûn kirê kepçe dolusu yağ koydu
bi dev re bûn 1) silme sıvama olmaK, ağzına kadar dolu olmak 2) tıklım tıklı olmak, ağzına kadar dolu olmak
bi dev re kenîn l/bw 1. (birine) yüz vermek 2. kuyruk sallamak (yaltaklanmak), pas vermek * jineke sivik bû, bi devê her kesî re dikeniya oynak bir kadındı, her kese kuyruk sallardı
bi dev re kirin l/bw 1. ağzına kadar doldurmak, silme yapmak, sıvatmak 2. tıklım tıklım etmek
1) silme yapmak, sıvatmak 2) tıklım tıklım etmek