Encamên lêgerînê
ber pê -e doğru, doğru yönünce
ber pê (i) nd 1. ayak altı 2. ayak ucu * ber piyê livînê yatağın ayak ucu
ber pê (ii) rd yönelik * paceya ber bi rojê ve güneşe yönelik pencere
ber pê bûn l/bw 1. gerçekleşmek, oluşmak, meydana gelmek 2. doğrulmak, yönelmek, -e doğru gitmek * ber bi bavê xwe bû çocuk babasına doğruldu 3. yanaşmak, yaklaşmak 4. (bir şeye) yüz tutmak * ez ber bi dergehê Xwedê ve diçim Hakkın dergâhına yüz tutmuşum
ber pê çûn l/bw 1. dorulmak (yönelmek) * zarok gava ku bavê xwe dît, ber pê çû çocuk babasını görünce, ona doğruldu 2. yanaşmak
ber pê de çûn l/bw 1. -e doğru gitmek, -e uğramak 2. kaçmak, benzemek, andırmak, bakmak (renklerde benzemek) * ev reng ber bi kesk ve diçe bu renk yeşile kaçıyor * ev reng ber bi rengê kesk ve diçe bu renk yeşile bakıyor
1) -e uğramak 2) -e tutmak (yönelmek)
ber pê de hatin yanaşılmak
ber pê de neçûn semtine uğramamak
ber pê hatin l/bw gerçekleşmek
ber pê ketin l/bw kapılmak
l/bw kapılmak
ber pê kirin l/bw 1. hazırlamak 2. yöneltmek, yönlendirmek
l/bw 1. yöneltmek, yönlendirmek 2. göstermek
ber pê bûn lng. . xo re dgirewtene, ver re dbîyene, het ro sîyene, ver bi dsîyene