Encamên lêgerînê
belhizok rd 1. haşarı, yaramaz, afacan (yerinde durmaz, ele avuca sığınmaz kimse)* ez di zaroktiya xwe de yekî pir belhizok bûme çocukluğumdan çok haşarı birisiymişim 2. tez canlı, içi tez
belhizok bûn haşarı (veya yaramaz) olmak
belhizokane h haşarıca, yaramazca
belhizokî m 1. yaramazlık, haşarılık 2. rd/h yaramazca, haşarıca
belhizokî bûn l/ngh haşarılaşmak, yaramazlaşmak
belhizokîbûn m haşarılaşma, yaramazlaşma
belhizokîtî m haşarılık, yaramazlık
belhizokîtî kirin yaramazlık yapmak
belhizok rd. nehs, kelebut, kur, afecan, hesecî, xeylaz, seytan, nêrehet, nêtebat, kelbut, eserî, xeylaz