Encamên lêgerînê
belekot m 1. benek 2. çil (tüyünde küçük benekler bulunan hayvan)
belekotik m 1. benek 2. alaca
belekotikî rd 1. benekli, benekçe 2. alacalı 3. çilli (çilli hayvan) 4. nd karyağdı (kumaş için)
belekotikîbûn m beneklenme
belekotkî bûn l/ngh beneklenmek