Encamên lêgerînê
behicîn m 1. kahrolma, kızma (öfkelenme, sinirlenme) 2. geberme, zıbarma 3. kaynama (arada kaybolma) 4. kahrından ölme (aşırı üzüntü ölümüne sebep olma) 5. kıskanma, hasetlenme 6. kıvranma (bir şeye çok ihtiyaç duyma) 8. çatlama (aşırı yemekten, içmekten, yorgunluktan veya bebek ağlamaktan ölecek duruma gelme) 9. çatlama, geberme * hesp ji rehtbûnê behicî at yorgunluktan çatladı 10. çıldırma (aşırı sıcaktan dolayı huzursuz olma) 11. aşırı korkma
l/ngh 1. kahrolmak, kızmak (öfkelenmek, sinirlenmek) 2. gebermek, zıbarmak * hesp cehimiye at gebermiş 3. kaynamak (arada kaybolmak) * di navê de pereyê me behicî çû arada bizim para kaynadı 4. kahrından ölmek (aşırı üzüntü ölümüne sebep olmak) 5. kıskanmak, hasetlenmek 6. kıvranmak (bir şeye çok ihtiyaç duymak)* got av û av behicî su, su diye kıvrandı 7. çıldırmak, patlamak, sinir olmak 8. çatlamak (aşırı yemekten, içmekten, yorgunluktan veya bebek ağlamaktan ölecek duruma gelmek) * zarok ji ber girînê behicî çocuk ağlamaktan çatladı 9. çatlamak, gebermek * hesp ji rehtbûnê behicî at yorgunluktan çatladı 10. çıldırmak (aşırı sıcaktan dolayı huzursuz olmak) 11. aşırı korkmak
behicînok bnr behicok
behicîn/dibehice/bibebazgeh hice 1. qehirîn 2. ji kerban teqîn *"çi wext giriya û çi wext behicî?"
behicîn lng. hêrs bîyene, su bîyene, nêrîyene, cigirîyene, qarîyene, bajîyene, karawîyene, cirgîyene, qehrîyene, hêrsîyene, beacîyene, nêr bîyene
m. hêrsbîyayis, cigirîyayis, subîyayis, qarîyayis, bajîyayis, hêrskewtis, karawîyayis, rirgîyayis, qehrîyayis, hêrsîyayis, beacîyayis n.
m. rabacîyayis, bariyayis, rataselîyayis, raterekîyayis n.