Encamên lêgerînê
bedahet 1. aşikar, xuya 2. behredariya bi awayekî bêamadeyî axaftina der barê mijarekê de bedaheten ji nişka ve, tafilê, ji ber xwe ve h
1. aşîkar, xuya 2. behredariya bi awayekî bêamadeyî axaftina der barê mijarekê de rd
bedaheten ji nişka ve, tafilê, ji ber xwe ve h
bedava mift, mêjan, herwe, belaş, bedewa.
bedava sirke baldan tatlıdır tiştê bedewa şîrîn e
bedavacı belaşxur.
miftxur, miftexur, belaşxur
miftxur, miftexur, belaşxur rd
bedavacılık miftexurî, belaşxurî
miftexurî, belaşxurî m
bedavadan (veya bedavasına) bi miftî belaş, bi belaşî
bedavadan ucuz pir erzan (henek)
bedavaya bi erzanî, pir bi erzanî, li ber avê
bedbaht bextreş.
bedbext, bextbireş, bextnepak, dilneşad
bedbaht etmek xembar kirin, xemgîn kirin, dilşikestî kirin, dilsar kirin
bedbaht olmak xembar bûn, xemgîn bûn, dilşikestî bûn
bedbahtlık bedbextî, bedbireştî, dilneşadî
bedbextî, bedbireştî, dilneşadî m
bedbin bedbîn.
bedbîn, pesîmîst
bedbin etmek bedbîn kirin, dilşikestî kirin, dilsarî kirin
bedbin olmak bedbîn bûn, dilsarî bûn
bedbinleşme bedbînîbûn
bedbînîbûn m
bedbinleşmek bedbînî bûn
bedbînî bûn l/ngh
bedbinlik bedbînî m
bedbînî m
beddua nifir.
nifır, nifrîn, puşil, pûşîl
beddua etmek nifir kirin.
nifir kirin, pûşîl kirin
beddua sinmek nifirê (yekî) lê qelibîn, ayîk jê re hatin, ayîkê hinkan jê hatin stendin
bedduası tutmak nifira (yekî) çûn qebûlê, nifirê (yekî) cih girtin
bedduasını almak nifir lê bûn, nifîrê (yekî) lê qelibîn
bedel berdêl.
1. buha n, nirx n, qîmet2. berdêl n, bedêl n, gerew3. hêja, bergîdan *bu köpek üç kurda bedeldir ev se hêjayî sê guran e 4. bedêl (ji bo kesê ku leşkeriyê bi awayekî ne temam dike û di gerewê de pe­re dide dewletê) 5. bedêlhac (kesê ku li ser navê yekî û bi pereyên yekî diçe hacê) nd
bedel tutmak bedêl girtin (bi pereyan yek di şûna xwe de şandin leşkeriyê, ji dêla yekî de leşkerî kirin)
bedel vermek bedêl dan (ji bo kesê ku leşkeriyê bi awayekî ne temam di­kin û di şûnê de pere didin dewletê)
bedelci bedhelvan (leşkerê ku pere daye dewletê da ku bi awayekî ne temam leşkeriyê bike)
bedhelvan (leşkerê ku pere daye dewletê da ku bi awayekî ne temam leşkeriyê bike) n
bedelli 1. bibedêl, bi gerew 2. bnr bedelci nd
1. bibedêl, bigerew rd 2. bnr bedelci nd
bedelsiz bêbedêl, bêgerew
bêbedêl, bêgerew rd
beden beden, ten.
1. cest, beşen, beden, ucûd (anatomî) 2. gewde, laş (ji bilî serî, mil û pê) 3. sûr, beden *kale bedeni bedena kelece­zası cezayê ku li ser bedena mirov tê pêkanîn
beden eğitimi bedenparêzî.
bedenparêzî
bedenci bedenparêz, mamosteyê bedenparêziyê
bedenparêz, mamosteyê bedenparêziyê nd/nt
bedenen ji aliyê bedenê ve, ji hêla cestî ve h
ji aliyê bedenê ve, ji hêla cestî ve h
bedeni cestî, bedenî, beşenî
bedenî cestî, bedenî, beşenî rd
bedensel cestî, bedenî, beşenî
cestî, bedenî, beşenî rd
bedesten qeyserî.
qeyserî, bedestan
qeyserî, bedestan m
bedevi Bedewî (kesê ji terîqeta Bedewîtiyê) nd
1. bedewî (koçerê ku li çolê di binê kon de dijî) 2. bedewî (kesê ku jiyaneke bi vî rengî dijî) nd
bedevî 1. bedewî (koçerê ku li çolê di binê kon de dijî) rd 2. bedewî (kesê ku jiyaneke bi vî rengî dijî) nd
Bedewî (kesê ji terîqeta Bedewîtiyê) nd
bedevilik 1. bedewîtî (ji bo bûna rewşa bedewîtiyê) 2. Bedewîtî (terîqeteke sûn'î ku di sedsala XIII. de ava bûye)
bedevîlik 1. bedewîtî (ji bo bûna rewşa bedewîtiyê) 2. Bedewîtî (terîqeteke sûn’î ku di sedsala XIII. de ava bûye) m
bedhah bedxax, xaxreş, bedkar, bedxwaz, xêrnexwaz
bedxax, xaxreş, bedkar, bedxwaz, xêrnexwaz rd
bedhahlık bedxaxî, xaxreşî, bedkarî, bedxwazî, xêrnexwazî
bedxaxî, xaxreşî, bedkarî, bedxwazî, xêrnexwazî m
bedihi aşîkar, diyar, li ber çavan, darî çavan
bedihî aşîkar, diyar, li ber çavan, darî çavan rd
bedii 1. bedew, ciwan, spehî, xweşik *ken­tin en bedii sokaklarını gezdik em li kuçeyên bedewtirîn ên bajêr geriyan 2. bedewî, estetîk fel/m
bediî 1. bedew, ciwan, spehî, xweşik * kentin en bediî sokaklarını gezdik em li kuçeyên bedewtirîn ên bajêr geriyan rd 2. bedewî, estetîk fel/m
bediiya t hunerên ciwan, ilmê estetîkê nd
bediiyat hunerên ciwan, ilmê estetîkê nd
bedir heyva tijî, heyva çardehşevî nd
heyva tijî, heyva çardehşevî nd
bednam navno, bednav begonya begonya (botanîk)
navno, bednav rd
bed kötü.
rd 1. kötü, fena (iyi karşıtı) * bertîl tiştekî bed e rüşvet fena bir şeydir 2. çirkin, kaba 3. kötü (az, yetersiz)
bed bûn l/ngh kötüleşmek, fena olmak
bed dîtin l/gh kötümsemek
bedawaz kötü sesli.
bedbawer rd kötü inançlı
bedbazar rd sıkı pazarlıklı
bedbazarî m sıkı pazarlık
bedbêj nd/nt kötücü, kötü söyleyen veya konuşan kimse
bedbêjî m kötücülük
bedbext rd 1. bedbaht, kara bahtlı, kötü talihli 2. kötü, kaleş (insan için; iyi niteliklere sahip olmayan) 3. mutsuz
bedbext bûn l/ngh 1. bedbahtlaşmak 2. mutsuzlaşmak
bedbextane rd/h mutsuzca
bedbextbûn m 1. bedbahtlaşma 2. mutsuzlaşma
bedbextî m 1. bedbahtlık, kara bahtlılık, talihsizlik 2. kaleşlik 3. mutsuzluk
bedbikar nd/nt suistimalcı
bedbikarî m suistimal
bedbîn rd 1. karamsar, kötümser 2. fesat, kötü yorumlayan
bedbîn bûn l/ngh karamsarlaşmak, kötümserleşmek
karamsar olmak, kötümser olmak, içi kararmak
bedbîn kirin l/gh karamsarlaştırmak, kötümserleştirmek
karamsar etmek, kötümser etmek
bedbînbûn m karamsarlaşma, kötümserleşme
bedbînbûyîn rd karamsarlaşma, kötümserleşme
bedbînî fel/m karamsarlık, kötümserlik
bedbînî bûn l/ngh kötümserleşmek
bedbînî kirin l/gh kötümserleştirmek
bedbînî pê re çêbûn (birinde) karamsarlık (veya kötümserlik) oluşmak
bedbînîbûn m kötümserleşme
bedbînkirin m kötümserleştirme
m karamsarlaştırma, kötümserleştirme
bedbinyat rd soysuz
bedbinyat bûn l/ngh soysuzlaşmak
bedbinyat kirin l/gh soysuzlaştırmak
bedbinyatbûn m soysuzlaşma
bedbinyatî m soysuzluk
bedbinyatkirin m soysuzlaştırma
bedbûn m kötüleşme, fena olma
bedbûnî m kötülük
bedçehre rd çirkin yüzlü
beddasend m kötü ilişki, kötü munasebet
beddîtin m kötümseme
beddîtinî m kötümseme
beddol rd soysuz
beddolî m soysuzluk
bedede m savrulma
bedel n bedel
bedêl m 1. bedel(bir şeyin yerini tutabilen karşılık) 2. karşılık * bedêla nameyê mektubun karşılığı 3. bedel (askerlik yapmamak veya yapılacak süreyi kısaltmak isteyenlerin devlete ödedikleri para) 4. keşik, almaş, keşikleme, nöbetleşme 5.ndçıvgar (yardımcı olarak koşulan hayvan) 6. ab değişim, değişme
bedel bûn l/ngh bedelleşmek
bedêl dan l/gh 1. bedel vermek 2. karşılık vermek
bedel vermek
bedêl girtin l/gh karşılık olarak almak * ev eşya bedêl girt bu eşyayı karşılık olarak aldı
bedel tutmak
bedêl kirin l/gh keşiklemek (keşikle çalışmak)
bedêlandin m keşikleme
l/gh keşiklemek (keşikle çalışmak)
bedelbûn m bedelleşme
bedêlbûyî rd mübadil, mübadele edilmiş
bedêldan m 1. bedel verme 2. karşılık verme
bedêldar rd almaşlı
bedêlgirtî m karşılık olarak alınmış olan
bedêlgirtin m karşılık olarak alma
bedêlhac m bedel (başkasının adına ve onun parasıyla hacca gitme)
bedêlî m 1. berdel 2. rd almaşık, almaşlı
bedêlî kirin l/gh berdel etmek
bedêlîkirin m berdel etme
bedêlîn m keşiklenme
l/ngh keşiklenmek
bedêlkirî rd mübadil, mübadele edilmiş
bedêlkirin m keşikleme (keşikle çalışma)
bedelmehr m nikahta erkek tarafının kadının geleceği için vaad etiği güvence akçesi
bedelnav rz/n adıl, zamir
bedêlvan nd/nt yamak (tarımda)
bedêlvanî m yamaklık
bedêlvanî kirin yamaklık etmek
bedemek rd kötü emek
bedemel rd kötü fiilli, fiili bozuk, bedhah
bedemelî m kötü fiilli olma
beden 1.beden, gövde. 2.hisar, sur.
ant/m beden, vücut (insan bedeni)
beden (ii) m beden, sur (kale duvarı) * bedena kelê kale bedeni
beden (iii) m büst
bedena (yekê) hêşîn bûn çocuk sahibi olmak (kadın)
bedena te hêşîn be Allah sana çoluk çocuk nasip etsin
bedenbaz nd/nt bedenci, antremancı, idmancı
bedenbazî m antreman, idman
bedenbazî kirin antreman yapmak, idman yapmak
bedenî rd bedensel, bedenî
bedenparêz nd/nt 1. bedenci, idmancı, antremancı 2. jimnastikçi 3. jimnastikçi (jimnastik hocası)
bedenparêzî beden eğitimi.
m 1. idman, alıştırma, antreman, kültür fizik 2. jimnastik 3. beden eğitimi
bedenparêzî kirin 1) idman yapmak 2) jimnastik yapmak
bedenparêzkirî rd idmanlı
bedenparêznekirî rd idmansız
bedensaz nd/nt vücutçu
bedensazî vücut geliştirme
bedensazîtî m vücutçuluk
bedenşêr rd atletik (vücudu gelişmiş, biçimli kimse)
bedenxurt rd güçlü bedenli
bedenzan nd/nt anatomist
bedenzanî m anatomi
bedenzirav rd ince yapılı
bedesil rd soysuz
bedesilî m soysuzluk
bedestan m bedestan, kapalı çarçı
bedew rd 1. güzel (biçimdeki uyum ve ölçülerindeki aheng ile hoşa giderek hayranlık uyandıran) * keça bedew güzel kız 2. m güzel (güzel kız veya kadın) 3. güzellik kraliçesi * bedewa cîhanê dünya güzeli 4.rd yakışıklı (erkek) * xortekî bedew e yakışıklı bir genç
bedew bûn l/ngh 1.güzelleşmek 2. yakışıklı olmak
güzel olmak
bedew kirin güzelleştirmek.
l/gh 1. güzelleştirmek 2. yakışıklılaştırmak, yakışıklı etmek
bedew û lihevhatî artist gibi
bedewa rd/h bedava, beleş
bedewa cîhanê (an jî dinyayê) dünya güzeli
bedewane h güzelce
bedewbûn m 1. güzelleşme, güzellik 2. güzellik (güzel olan bir şeyin niteliği) 3. yakışıklı olma
bedewbûyîn m güzelleşme
bedewhez rd güzelliği seven
bedewhezî m güzelliği sevme
bedewî güzellik.
m 1. güzellik 2. güzellik (okşayıcı söz veya davranış, iyilik) 3. güzellik (güzel olan bir şeyin niteliği) 4. fel estetik, güzel duyu 5. yakışıklılık
bedewî (ii) nd Bedevî (Bedevi tarikatından olan derviş)
bedewî (iii) rd/nd bedevî (çölde, çadırda yaşayan göçebe)
bedewî nayê veşartin güzellik saklanamaz
bedewîtî (i) m 1. güzellik 2. estetizm, güzel duyuculuk
bedewîtî (ii) m Bedevîlik (tarikatı)
bedewîtî (iii) m bedevîlik
bedewiyî rd güzel duyusal
bedewkarî m estetik
bedewker rd güzelleştirici
bedewkerî m güzelleştiricilik
bedewkirin m 1. güzelleştirme 2. yakışıklılaştırma
bedewnivîs m 1. güzel yazı 2. nd/nt hattat, güzel yazı yazan
bedewnivîsar m edebiyat
bedewnivîsî m hattatlık
bedewtî m 1. güzellik * tu dê bi vê bedewtiyê canê gelekan biêşînî sen bu güzelliklen çok can yakarsın 2. yakışıklılık
bedewzan nd/nt estetikçi
bedewzanî m estetizm, güzel duyuculuk
bedexlaq rd kötü ahlâklı
bedexter nd şansızlık yıldızı, uğursuz
bedgel m çeper
bedgen rd haram
bedgerîn nd/nt kötü yönetici, suiidareci
bedgerînî m kötü yönetim (veya idare), suiidare
bedgerînîtî m kötü yöneticilik, suiidarecilik
bedgivêrî m sindirim güçlüğü
bedgiyan rd kötü ruhlu
bedgo rd kötü söylemli
bedgotin m kötü söz, küfür
bedguman rd evhamlı, işkilli, kuruntulu, vesveseli, vehimli
bedgumanî m 1. şüphecilik 2. evham, işkil, kuruntu, vehim 3. psî kuşku, işkilenme duygusu
bedgumanî kirin l/gh evhamlanmak, işkillenmek, vehmetmek
bedgumanîkirin m evhamlanma, işkillenme, vehmetme
bedhal rd 1. kötü durum 2. fena, kötü, durumu kötü olan * ez bedhal im halim kötü
bedhalî m 1. kötü durum 2. durumu kötü olma
bedhelvan n 1. bedelci, bedelli 2. nöbetçi
bedhelvanî m 1. bedelcilik, bedellilik 2. nöbetçilik
bedhiş rd kötü şuurlu
bedî m kötülük
bedîd m şedde
bedîdandin m dağıtma
l/gh dağıtmak
bedidîn l/ngh darılmak
m darılma
bedîdîn m dağılma
l/ngh dağılmak
bedih n borç
bedil takım elbise.
m takım elbise
bedilandin (i) m keşikleme, nöbetleşme
l/gh keşiklemek, nöbetleşmek
bedilandin (ii) m şaşırtma
l/gh şaşırtmak
bedilhac bnr bedêlhac
bedilîn şekil olarak değişmek.
bedilîn (i) m nöbetleşme (dönüşümlü olarak dinlenip çalışma)
l/ngh nöbetleşmek (dönüşümlü olarak dinlenip çalışmak)
bedilîn (ii) m şaşırma
l/ngh şaşırmak
bedîn m semirme, semizleme, semizleşme (insanlar için)
l/ngh semirmek, semizlemek, semizleşmek (insanlar için)
bedîr m bedir, ay
bediro m kova
bedîtî m kötülük, fenalık
bedîtî kirin fenalık etmek
bedkam rd mutsuz
bedkamî m mutsuzluk
bedkar rd 1. bedhah, kötü emelli, kötülükçü 2. suiistimalci
bedkarî m 1. bedhahlık, kötülükçülük 2. suiistimalcilik
bedkarî kirin 1) bedhahlık etmek 2) suiistimal etmek
bedker bnr bedkar
bedkerî bnr bedkarî
bedkor zo/nd bir kuş türü
bedl m gece yarısı (gecenin ilerlemiş saatleri) * gava mêvan hatin bedlek şev çûbû misafirler geldiği vakit gecenin yarısıydı
bedl (ii) m kapama, takım, kat, elbise takımı * ji min re bedlek cil kirî bana bir takım elbise aldı
bedla êvarê gece yarısı
bedla sibehê sabaha doğru
bedlfiroş nd/nt kapamacı
bedlfiroşî m kapamacılık
bedmebest rd kötü emelli
bedmebestî m kötü emellilik
bedmirov nd kötü adam
bednam rd bednam (kötü ün kazanan, kötülüğü dillere düşmüş olan)
bednamî m adı kötüye çıkma, kötü ün
bednamî bûn l/ngh adı kötüye çıkmak
bednamîbûn m adı kötüye çıkma
bednav rd bednam, kötü namlı (kötü ün kazanan, kötülüğü dillere düşmüş olan)
bednav bûn bednam olmak
bednav kirin bednam etmek
bednavî m bednamlık, kötü ün
bednavî bûn l/ngh adı kötüye çıkmak
bednavîbûn m adı kötüye çıkma
bednîjad rd soysuz
bednîjad bûn l/ngh soysuzlaşmak
bednîjad kirin l/gh soysuzlaştırmak
bednîjadbûn m soysuzlaşma
bednîjadî m soysuzluk
bednîjadkirin m soysuzlaştırma
bedniya bnr xêrnexwaz
bedniyaz rd kötü niyetli, kötü emelli, suiniyetli, maksatlı, kasıtlı
bedniyazî m kötü niyet, kasıt, suiniyet
bedniyet m kötü niyet, suiniyet
bedpaye rd kötü bir payeye sahip olan
bedpeyker rd kötü ahlâklı
bedpeykerî m kötü ahlâklılık
bedqestî m kötü niyet, suikast
bedr m bedir, ay
bedraz rd kötü niyetli
bedrek rd 1. kötü (iyi karşıtı) 2. rd/nt günahkâr
bedrekî m 1. kötülük, götü davranış 2. günahkârlık
bedrekî kirin kötülük etmek (veya kötülük yapmak)
bedrektî m günahkârlık
bedreng rd kötü renk
bedrewişt rd kötü ahlâklı (veya huylu)
bedserencam m kötü sonuç
bedseza m kötü ceza
bedsiruşt rd kötü huylu (veya tabiatlı)
bedter rd beter
bedwafif rd kötü ahlâklı
bedxax rd bedhah, kötü emelli
bedxaxî m bedhahlık
bedxû rd kötü huylu, fena (davranışları toplumun ahlâk anlayışına uymayan)
bedxwarin m kötü beslenme
bedxwaz rd 1. kötü niyetli 2. kötülükçü, kötülük istiyen (birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermek isteyen)
bedxwazî m 1. kötü niyet, suikast 2. kötülükçülük
bedyom rd uğursuz
bedziman rd kötü dilli
bedzimanî m kötü dillilik
bed 1. xerab 2. nebaş
(rengdêr) xirab, nebaş, neçê, neçak, nerind, neqenc, nepak.
Dijwate: baş, qenc, rind, çê, çak, pak.
ji: jiari, hevreha farisî بد (bed), pehlewî vet. վատ (vet) ya ermenî ji zimanekî îranî hatiye wergirtin..
Bikaranîn: Lêker: bed bûn. Navdêr: bedxwarin, bedbûn.
: bedî, bedniyet
bed bûn (lêker)(Binihêre:) bed
bed dîtin (lêker)(Binihêre:) bed
bed kirin (lêker)(Binihêre:) bed
bedaxewe (Soranî) hokerwate, mixabin
bedbext bêhuzûr
(rengdêr) bêsiûd, bextreş, bênesîb, bêşens, bêtalih, bêkes, bêxwedî, miesif, bêqismet, xemgîn, keserkûr, ne bextiyar, ne dilxweş, ne bextewer, kesa/ê ku ji rewşa xwe nerazî ye û loma bi berdewamî xemgîn e.
Dijwate: xweşbext.
ji: bed + bext.
Bikaranîn: Lêker: bedbext bûn, bedbext kirin. Navdêr: bedbextbûn, bedbextkirin Rengdêr: bedbextbûyî, bedbextkirî.
: bedbextane bedbextî bedbextîtî
bedbext bûn (lêker)(Binihêre:) bedbext
bedbext kirin (lêker)(Binihêre:) bedbext
bedbextane (rengdêr) bi awayekî bedbext.
ji: bedbext + ane
bedbextbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) bedbext
bedbextbûyî (rengdêr) (Binihêre:) bedbext
bedbextî (navdêr, mê) rewşa bedbextbûnê, dilneşadî, bextreşî, bela, qeza, malwêranî, malkembaxî, bextreşbûn, bêsiûdî, bêtalihî, neşadî, nedilşadî, nebextiyarî, dilnexweşî, nememnûnî, bêşansî, kembaxî.
ji: bedbext + -î
bedbextkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye bedbext kirin
bedbextkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) bedbext
bedbîn kesê ku nîgaşa wî her tim neyînî û nebaş e
(rengdêr) reşbîn, pesîmîst, bêhêvî, ne hêvîdar, kesa/ê ku bawerî bi biserketinê nîne.
Dijwate: geşbîn, optîmîst, xweşbîn.
ji wêjeyê: Sal 1992 bû. Ji 15 rojan zêdetir di bin çavan de mam. Ez naxwazim bikevim kîtekîtên îşkenceyê lê niha dikarim vê bêjim; ez dizanim ku wê şop û tesîra wê pêvajoyê dê li hemû jiyana min û jinaniya min bikin. Û dikin jî. Em nikarin di carekî de bibin mirovên normal, jinên normal û jinanîtiya xwe bijîn. Ez wilo bawer im ku hîn lêkolîneke baş li ser giyan û psîkolojiya me kesên ku di wan pêvajoyan de derbas bûne nehatine kirin. Travmayeke gelekî kûr û dijwar e. Ez bawer im em ê tu caran nebin mirovên normal. Ev ne bedbînî ye lê rastiyeke me ye..
ji: bed + -bîn.
Bikaranîn: Lêker: bedbîn bûn, bedbîn kirin. Navdêr: bedbînbûn, bedbînkirin Rengdêr: bedbînbûyî, bedbînkirî.
: bedbînane, bedbînî, bedbînîtî, bedbîntî
bedbîn bûn (lêker)(Binihêre:) bedbîn
bedbîn kirin (lêker)(Binihêre:) bedbîn
bedbînane (rengdêr) bi awayekî bedbîn.
ji: bedbîn + ane
bedbînbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) bedbîn
bedbînbûyî (rengdêr) (Binihêre:) bedbîn
bedbînî (navdêr, mê) rewşa bedbînbûnê, reşbînî, pesîmîzm, kovan.
ji: bedbîn + -î.
Bikaranîn: Lêker: bedbînî bûn. Navdêr: bedbînîbûn
bedbînî bûn (lêker)ketin reşbîniyê, reşbînî bûn.
ji: bedbînî + bûn
bedbînîbûn (navdêr, mê) reşbînîbûn.
ji: bedbînî +bûn
bedbînkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye bedbîn kirin
bedbînkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) bedbîn
bedbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) bed
bedbûyî (rengdêr) (Binihêre:) bed
beddua (navdêr, mê) nifir, nifrîn, nefret, duayên xirab.
Herwiha: beddia.
ji: bed + dua.
: bedduaker bedduayî. Hin beddua: 1-Topa xwûdê li te keve 2-Goştê te bibe xwarine mişk û maran 3-Mezelê te ne keve nava tu mezela 4-Dê û bavê te xêrê ji te nebîne 5-Xwûdê te kewîr bike 6-Tu tu xêrê ji xwe nebînî 7) Xûn di dev ra hato! 8) Dev li te xwar bibe! 9) Mala te bi serê te da bixelê (hilişîn) ! 10) Tu, tu gûna nebîn î (Tu, qet tu gûna nebîn î) 11) Qanser lê hato! 12) Qanser li te were! 13) Su/stû lê şikeştî yo! 14-Agir bi derê te keve 15-Agir bikeve mala te 16-Birûsk li te keve 17-Cegera te bişewite 18-Îlancix di gewriya te da were 19-Kevir û kuçik li te bibarin 20-Mal mîrat buyo 21-Top lê ketîyo 22-Tu bi goştê canê xwe kevî 23-Tu bi kansere bikevî 24-Tu car rîya te rast neçe 25-Tu dîn bibî bi çola bikevî 26-Tu hewcîyo ker û kûçikan bî 27-Tu ji herdû çava bibî 28-Tu ker û lal bibî 29-Tu perçe perçe bibî 30-Tu qe mezin nebî 31-Tu rezîl û riswa bibî 32-Tu sêwî bibî 33-Tu têkevî ber desta 34-Tu têkevî ber destê min 35-Tu xêre ji xwe nebînî 1-) Tu qe tunevî 2-) Tu xêre nebînê 3-) Hundir qul bûyo 4-) Kezew qul bûyo 5-) Mejo velo bûyo 6-) Firî ku firî bûyo 7-) Ma kesew li te riş bibe 8-) Ma goştê te mar û mişik bixwin 9-) Tu goştê xwe biruçkinî 10-) Ma li te zehr û zikkûm bê 11-) Ma serê li te bihise 12-) Ma serî te li kevirekî bikeve 13-) Heta mirine qa tu rindîye nebinî 14-) Çav riji bûyo 15-) Çav kûr bûyo 16-) Qurşun li te ketiyo 17-) Hîşk bûyo 18-) Har bûyo 19-) Xwîn verşîya.20-) Dînîk bê û çolle ketîya 21-)Menzîl qût bûya.22-)Mero gur li te bicivin û goştên te ji hestîyan te bikin.23-)Tu ji destê xwe bibinî.24-) Malik li te bela bibê.25-) Mitike ketîyo.26-) Kûr bûyo.28-) Hundir reş bûyo.29-) Tu gûno nebînî 30-) Tu herî û cex nebî.31-) Hundir reş bûyo.32-) Text û taçên te bela bûyo.
bedduaker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê beddua dike.
ji: beddua + -ker
bedduayî (navdêr, mê) rewşa bedduabûnê.
ji: beddua + -yî
bedel (navdêr) alegor, serbiserî, teqes, trampa, mibadele, gerew, mitenawibî, tişta/ê ku divê mirov bide daku tiştekî pê wergire, biha, nirx, qîmet, fiyet, sêr.
Herwiha: bedêl berdel berdêl.
Têkildar: bedil.
Bide ber: bedle. Binêre
Herwiha: bersiv.
ji: ji erebî بدل (bedel). Ji heman rehî: bedle, bedil, berdêl, bertîl, evdal, mibadele, tebdîl..
Bikaranîn: Lêker: bedel dan. Navdêr: bedeldan.
: bêbedel bêbedelî
bedêl biyayîş (Zazaki) bedêl bûyin, beramberî hev guhartina du tiştan
bedel dan (lêker)(Binihêre:) bedel
bedêl dayîş (Zazaki) bedêl dayin, beramberê hev guhartin
bedêl girewtiş (Zazaki) (navdêr) bedêl girtin, bûhayê wi/wê girtin
bedêl kerdiş (Zazaki) (navdêr)bedêl kirin, ji bo zewicandina xortan
bedêl kirin (lêker)(Binihêre:) bedêl
bedelandin (lêker) bedel, bedêl kirin.
ji: bedel +-andin
bedelbûyî (rengdêr) bedêlkirî, pêguhartî.
ji: bedel +bûyî
bedeldan (navdêr, mê) (Binihêre:) bedel
bedeldar (rengdêr) bedelî, pêkguhor, leredar.
ji: bedel +-dar
bedelî (navdêr, mê) bedêldar.
ji: bedel +-î
bedêlî kirin (lêker)(Binihêre:) bedêlî
bedêlkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye bedêl kirin
bedêlkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) bedêl
beden [I] laş beden [II] sûr -Bedenên Amedê sûra dîrokî ya li dora Amedê
(navdêr, mê) ser û dest û ling û zik û pişt û hemî parçeyên din yên bi mirovekê/î yan candarek din ve bi hev re, keleh, sûr, birc, dîwar.
Hevwate: cendek cesed gewde kelex leş.
ji: ji erebî بدن (beden: leş). Bi maneya keleh di bin tesîra tirkî de..
: bedenî bedennas bedennasî bedenparêz bedenparêzî
beden baz (navdêr, mê) werzewer, bedenparêz.
ji: beden +-baz
beden bazî (navdêr, mê) werzewerî, bedenparêzî, meşq, idman, antreman.
ji: beden +-bazî
bedena (yekî) şîn bûn (biwêj) zarokên kesekî çêbûn. çiqas derzî n derman lê xistin jî lê bedena sîdarê şîn nebû.
bedenbaz (navdêr, mê) werzewer, bedenparêz, meşqker.
ji: beden +-baz
bedeng bûn (biwêj) ji bo kesên sernerm, zede napeyivin û di halê xwe de ne û tê bikaranîn. “mirovekîpir-bej nebû. bedeng bû. lê bele bederigiya wî, bedengiyeke rûmet û serbilindiye bû... rojan hazim
bedeng û bêhes man (biwêj) denge xwe dernexistin. tu helwest nîşan nedan. hesene seyre li hemberî wan benamû-san bedeng û bêhes ma.
bedenî (rengdêr) leşî, gewdeyî, cismî, cesedî, fizîkî, fizîkal, fiziyolojîk, ya /yê bedenê yan têkildarî bedenê: Êşên wî yên bedenî jê re pirr dijwar bûn..
ji: beden + -î.
: bedenîtî
bedenîtî (navdêr, mê) rewşa bedenîbûnê.
ji: bedenî + -î
bedenparêz (navdêr, mê) werzewer, beden baz, mamosteyê bedenparêziyê, bedenbaz, meşqker.
ji: beden +-parêz
bedenparêzî perwerdekirina laşan li gor rayîşeke werzîşî û xwarineke diyar
(navdêr, mê) werzewerî, beden bazî, meşq, idman, antreman, îdman, şino, jîmnastîk.
ji: beden +-parêzî
bedenparêzî kirin (lêker) werzewerî kirin, îdman kirin, jîmnastîk kirin, meşq kirin.
ji: bedenparêzî + kirin
bedenparêzkirî (rengdêr) biîdman, tenwerze.
ji: bedenparêz +kirî
bedenparêznekirî (rengdêr) bêîdman.
ji: bedenparêz +nekirî
bedensaz (navdêr, mê) bedenbaz.
ji: beden +-saz
bedestan sûqa ku ser û dora wê girtî ye
sûqa ku ser û dora wê girtî ye
bedev û beziman bûn (biwêj) ji bo miroven bedeng, nerm û sist tê gotin. zavaye xelef e piçûk mirovekî bedev û bezi-mait e.
bedew 1. rind, delal 2. zerî *"bedewê çav kil kir, dilê xortan kul kir"
1. delal, spehî (rengdêr) spehî, delal, xweşik, ciwan, kesa/ê yan tişta/ê rû yan bejnûbala wê/wî bi dilê mirovî ye.
Dijwate: kirêt, pîs.
Bikaranîn: Lêker: bedew bûn bedew kirin Navdêr: bedewbûn bedewkirin Rengdêr: bedewbûyî bedewkirî.
ji: ji erebî بدوي (bedewî: koçer). Bo hin peyvên din jî yên deynkirî ku ji wateya xwe ya bingehîn dûr ketine, binere: reben, cindî (bi maneya keşxe).
: bedewî, bedewîparêz, bedewîparêzî, bedewîtî, bedewtî
bedew bûn (lêker)(Binihêre:) bedew
bedew kirin (lêker)(Binihêre:) bedew
bedewa (rengdêr) belaş, bêpare, mift, herwe, bêheq.
Herwiha: bêdawa.
ji: bê- + dawa
bedewa belaşey (Zazaki) belaşî; Bonderê belaşê biyayîş:Hînê belaşî bûn
bedewandin (rengdêr) estetîze, delal kirin, şirîn kirin, ciwan kirin, bedew kirin
bedewbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) bedew
bedewbûyî (rengdêr) (Binihêre:) bedew
bedewê çav kil kir, dilê xortan tev kul kir (biwêj) bandora jinên nazdar, şeng û bedew li ser mêran gelekî çêdibe. loma gotine: “bedewê çat’ ki! kir, dilê xortan tev kul kir. vê keçikê aqilê lawê min ji serê wî biriye.
bedewê here, xêr ji bazara te nayê (biwêj) daxwaz û helwestên neyînî nepejirandin. lê dema ku ez armanca wê hîn bûm, min got, bedewê here xêr ji bazara te nayê!
bedewey (Zazaki) bedewî, rindî, delalî
bedewî rindî, delalî *"bedewiya mirovî, ilm û mehrifeta mirovî ye"
(navdêr, mê) spehîtî, delalî, xweşikî, rindî, ciwanî, hisn, cemalî.
Herwiha: bedewîtî bedewtî.
ji: bedew + -î
bedewîtî 1. bedewbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) bedewî 2. jiyana bedewiyan (navdêr, mê) koçerî, jiyana bedewiyan
bedewiyî (navdêr, mê) estetik.
ji: bedew +-iyî
bedewkar (navdêr, mê) ciwankar.
ji: bedew +-kar
bedewkarî (navdêr, mê) bedewkarîtî.
ji: bedew +-karî
bedewkarîtî (navdêr, mê) ciwankarîtî, estetîkvanî, estetîzm, bedewîtî.
ji: bedewkar +-îtî
bedewkaritî (navdêr, mê) ciwankarîtî, estetîkvanî.
ji: bedewkar +-itî
bedewkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye bedew kirin
bedewkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) bedew
bedewnivîs (navdêr, mê) xetat, nexşnivîs, spehînivîs, kalîgraf, kalîgrafer
bedewnivîsî (navdêr, mê) xweşnivîsî, paknivîsî.
ji: bedewnivîs + -î
bedgeh kêrtik
bedgo (rengdêr) dev-pîs
bedguman dilwasek, waswasok, sawsoyî, sawirî, gergdil, gumankar, dogman, wasewasdar, dilwasewas, gumanak, dilxuşûş, dilreş, dilxişûş, dilwaswas, biwasewas
bedgumanî şikberî, sawir, wehm, tasewas, gergdilî, waswase, dogmanî, guman, wasewasm, dogman, dilwas, waswas, hawî, wasewasdar, pojnewaj, dilwasî, gumankerî, şupekerî, septisîzm, dilxuşûşî, dilreşî, weswese, tasûwas
bedgumanî kirin (lêker) şikberî kirin, wasewas kirin, dilxuşûşî kirin, dilreşî kirin.
ji: bedgumanî + kirin
bedgumanîkirin (navdêr, mê) şikberikirin, wasewaskirin, dilxuşûşîkirin, dilreşîkirin.
ji: bedgumanî +kirin
bedî bêmînak, bêwêne, bênimûne, ne wek ti tiştê din.
ji wêjeyê: Çûn îradet hate sultanê refî Çêkirî Adem bi vî şiklê bedî Emrî hate goşê Cibrîlê emîn : Qebdeê bîne ji beydaê zemîn Ew dilê erdê û hem husn û biha Zîneta meknûn û durra bê biha Hatî Cebraîl li ba emrê Letîf Çengekî axê ji wê qebra şerîf Bû wekî durra sipî wê seatê Xewte da der çûyî barê Cennetê Emrê Cebraîl kirî paşî çûnan Wê bigêrre der zemîn û asîman Behr û berr û şerq û xerbê alemê Hate gêrran hêj ne behsa Ademê Nê hezaran salê çûne axîrî Ew nebûbû Adem. hêj av û herî Paşî hingî Xaliqê her sûretê Çêkirî Adem bi destê qudretê w:Mela Hisênê Bateyî.
Hevwate: xirabî, nebaşî, neçêyî, neçakî, nerindî, neqencî.
Dijwate: başî, qencî, rindî, çêyî, çakî.
ji: rind + î
bedî' Binêre: bedî
bedîd (navdêr) deşt, rastgeh, pedîd; bedîhênan; afirandin; (farsî;پدید).
ji wêjeyê: Asîmanê bê sitûn wî kir bedîd Sûretê ba xal û xet wî aferîd w:Mela Hisênê Bateyî
bedîh (rengdêr) berçav, diyar, xwiya, eşkere, ron, zelal, belî.
ji wêjeyê: Tişta ko di rabirdûyê de nezerî/teorîk (hêjan nehatibe îsbatkirin) be dibe ko di pêşerojê de bedîhî (aşîkar, li ber çavan) be. (Bedîûzzeman Mele Seîdê Kurdî, wergerandin: Abdulkadir Bîngol, Nefel.com, 7/2009).
ji: Ji erebî.
: bedîhane bedîhî bedîhîtî bedîhtî
bedîhane (rengdêr) bi awayekî bedîh.
ji: bedîh + -ane
bedîhî (navdêr, mê) rewşa bedîhbûnê.
ji: bedîh + -î
bedikan (Zazaki) Bedikan, navê gundekî ku bi Gêl ve girêdayî ye
bedîkî (navdêr, mê) bi bedî, bi duşvanî.
ji: bedî +-kî
bedil kincên xizmetkirî
(navdêr) veguhastin, pevguherrandin, dan bi hev, tiştek dan daku tiştek din pê wergire.
Herwiha: bedl.
Têkildar: bedel, bedêl.
Bide ber: bedir, bedle.
Bikaranîn: Lêker: bedil bûn, bedil kirin. Navdêr: bedilbûn, bedilkirin Rengdêr: bedilbûyî, bedilkirî ´.
: bedilî, bedilker
bedil bûn (lêker)(Binihêre:) bedil
bedil kirin (lêker)(Binihêre:) bedil
bedilandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye bedilandin
bedilandin (lêker)(navdêr, mê) guherrandin, xeyirandin, bedil kirin, guhartin, bedle lê kirin, cil lê kirin, cil kirin ber.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: به‌دلاندن. Tewîn: Lêker: -bedilîn-.
Têkildar: bedilîn.
ji: bedil + -andin.
: bedilandî, bedilîner
bedilbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) bedil
bedilbûyî (rengdêr) (Binihêre:) bedil
bedilfiroş (navdêr, mê) cilûbergfiroş.
ji: bedil +-firoş
bedilî (navdêr, mê) rewşa bedilbûnê.
ji: bedil + -î
bedilîn (lêker)bidorêkirin, binobekirin, bibedêlkirin. Tewîn: -bedil-.
ji: bedil +-în
bedilîyene (Zazaki) (lêker) bedilîn
bedilker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê bedil dike.
ji: bedil + -ker
bedilkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye bedil kirin
bedilkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) bedil
bedilnaye (Zazaki) guharî, tiştê ku bi tiştekî dî ra hatîye guhartin
bedilnayene (Zazaki) (lêker) bedilandin
bedilnayîş (Zazaki) (navdêr)guhartin, tiştekî bi tiştekî dî ra bedêl kirin; Mayîna xo bi qantir bedilnayîş:Mayîna xwe bi qantirê guhartin
bedilnîyayene (Zazaki) (lêker) hatin bedilandin
bedilyaye (Zazaki) (rengdêr) guhartî, tiştê ku xwe bi xwe hatiye guhertin
bedilyayîş (Zazaki) (navdêr) hatin guhartin
bedir serenav, nêr, navek zelaman e.
Herwiha: Bedredîn
bedîtî (navdêr, mê) nepakî, neçêtî, netûyî, xerabî, fenatî, xirabî.
ji: bed +-îtî
bedkar (navdêr, mê) bedxax, xaxreş, bedxwaz, xêrnexwaz.
ji: bed +-kar
bedkar kirin (lêker) bedkarkirin.
ji: bedkar + kirin
bedkarî (navdêr, mê) bedxaxî, xaxreşî, bedxwazî, xêrnexwazî, nelirê, suîîstîmal.
ji: bed +-karî
bedkarî kirin (lêker) suîîstîmal kirin.
ji: bedkarî + kirin
bedkarîtî (navdêr, mê) rijdîtî, çikosîtî, xinizîtî.
ji: bedkar +-îtî
bedkarkî (navdêr, mê) bi bedkarî.
ji: bedkar +-kî
bedkarkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) bedkar
bedkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye bed kirin
bedkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) bed
bedniyaz bedmebest, bedniyet, qesdanî, paşverû
bedniyazî (navdêr, mê) bedniyet, niyeta xerab.
ji: bedniyaz +-î
bedniyet (rengdêr) xirabîxwaz, niyetxirab, xêrnexwaz, belakirr, kesa/ê ku dixwaze tiştên xirab bike.
Herwiha: bednêt.
ji: bed + niyet.
: bedniyetî bedniyetîtî
bedniyetî (navdêr, mê) rewşa bedniyetbûnê, niyetxirabî, xêrnexwazî, xirabîxwazî, belakirrî.
ji: bedniyet + -î
bedqestî (navdêr, mê) suîqest, bedxwazî, niyetxirabî, komplo
bedreberdiş (Zazaki) birin
bedreddîn serenav, nêr, navek zelaman e.
Herwiha: Bedredîn, Bedir
bedredîn serenav, nêr, navek zelaman e.
Herwiha: Bedreddîn, Bedir
bedreng 1. rengê gewrotankî 2. rengê xerab
(rengdêr) spîçolkî, zerik, zerhimî, kesa/ê yan tişta/ê ku rengê wî guherriye yan xirab bûye.
Herwiha: betreng.
ji: bed + reng.
: bedrengî bedrengîtî
bedrengî 1. gewrotankîtî 2. rengxerabî *"her reng rengek e, bedrengî jî rengek e"
(lêker)gewrotankîtî , rengxerabî her reng rengek e, bedrengî jî rengek e
bedrî serenav, nêr, navek zelaman e
bedxwarin xwarina dûrî rêbazên tenduristiyê
(lêker)xwarina dûrî rêbazên tenduristiyê
bedxwaz 1. xêrnexwaz 2. niyêtxerab
(rengdêr) xêrnexwaz, pîsîxwaz, xirabîxwaz
bedxwazî (navdêr, mê) suîqest, niyetxirabî, bedqestî, komplo
bed nivîn
bedbug bezmik, gawuk
bedfellow hevalê nivîn, hogir.
bedroom odeya razanê, odeya nivistinê.
bedspread rûyê nivînan
bedtime Dema raketinê
bedel, berdêl consideration
beden m. body
bedenparêzî (f.) physical training
bedenparêzî kirin to take physical training
bedew (adj.) beautiful, pretty, nice, splendid
beautiful, splendid
(=ciwan, spehî) beautiful
bedew kirin to embellish to adorn
bedewî (f.) beauty, splendour
bedilandin to transform
bedxwerî malnutrition
bedyûm ill-omened
bedächtig giran
bedanken spas kirin
bedanken, sich ~ şekirandin
şekirîn
bedarf debar
debir
hewce
hewcedarî
bedauern guneh lê hatin
gunehpêhatin
ketin ber
li ber ketin
poşmam bûn
poşman bûn
tobe kirin
bedauerner jovan
bedauernswert pepûk
bedecken dadan
nixamtin
nixumandin
nixumandin
raxistin
xitimandin
bedeckt kildayî
kîldayî
bedeuten hatin wê manayî
qewl
bedeutend girane
bedeutung mana
mane
mane
manî
menî
qedir
qedr
qîmet
teqil
wate
xatir
bedeutungsvoll watedar
bediensteter qulixçî
bedienter feraş
bedingung hoy
kawdan
merc
rewş
şert
bedrängnis tengayî
bedrohen gefandin
geflêxwarin
bedrohlich gefok
bedrohung gef
bedruckter kattun çît
bedürfen hewcebûn
peywîstbûn
bedürfnis hewce
pêwîstî
bedürftig belengaz
bed böse
frech
hässlich
schlecht
schlimm
unschön
verwerflich
bedbext traurig
unglücklich
bedbextî Unglück
bedbîn pessimistisch
bedêl kirin ändern
beden Figur
Gestalt
Körper
Körperglied
Leib
bedev nas als frech bekannt
als vorlaut bekannt
bedew ansehnlich
attraktiv
hübsch
lieb
lieblich
nett
schön
bedewî Schönheit
bedgeh Rand
bedil Anzug [m.]
bedilandin ändern
bed rd. bed, xirab, fena, berbat, nêbas, kotî, nêpak
bed dîtin lg. xirab vînitene, bed vînitene, sîya vînitene
bedbext rd. bextsîya, bedbext
bedbextî m. bextsîyayîye, bedbextîye, bextsîyayênî, bêmiradîye, nêsadîye, nêzeresayîye m.
bedbîn rd. bedbîn, pesîmîst, sîyabîn
bedbîn bûn lng. bedbîn bîyene, sîyabîn bîyene, bêhêwî bîyene
bedbîn kirin lg. bedbîn kerdene, bêhêwî kerdene
bedbînî m. bedbînîye, sîyabînîye, bedbînênî m.
bedêl n. bedêl, berdêl n.
n. bedêl, vurnayis n.
bedêl kirin lg. . vurnayene, bedelnayene, bedilnayene
bedêlkirin m. vurnayis, bedelnayis n.
beden m. ten /?., beden n.r lase m.r wucud n.r govde n.r
m. sûr, dêsê kela, beden n.
beden kisandin lg. . bend antene, sur antene, dês antene
bedestan m. çarsîyo sergirewte n.
bedew rd. se m., çeleng, tîtal, keles, bedew, xoser, rind
bedew kirin lg. . bedewnayene, semt kerdene, weseknayene, çeleng kerdene
bedewbûn lng. bedew bîyene, semt bîyene, xoser bîyene, tîtal bîyene
bedewî m. bedewîye, estetîk, semtîye m.
bedewîtî m. bedewîye, semtîye, wesekîye, estetîz m., bedewênî, weskênî m.
bedewkirin m. bedewnayis, semtkerdis, weseknayis, çelengkerdis n.
bedewtî m. bedewîye, semtîye, wesekîye, estetîz m., bedewênî, weskênî m.
bedexter rd. bêyom, bêoxir, gft
bedgeh n. cog. doq, qoqiz, pozik, nîçik n.
bedguman rd. zerexusês, zeresîya, waswasin, xusêsin, zerexusxus
bedgumanî m. aswas, xusês, waswase, xusxuse, weswese n.
bedgumanî kirin lg. . waswase kerdene, xusês kerdene
bedgumanîkirin m. waswasekerdis, xusêskerdis n.
bedîd rd. eskere, areste, areze, asîkar
bedilandin lg. . vurnayene, bedelnayene, bedilnayene
m. vurnayis, bedelnayis n.
bedîn lng. virazîyene, qelew bîyene (seba merdiman)
bedkar rd. suîstîmalcî, bedkar
bedkarî m. suîstîmal n.r nêrayîye m.r bedkarîye m.
bedkarî kirin lg. suîstîmal kerdene, nêrayîye kerdene, bedkarîye kerdene
bedl m. taxim, kostum, qat, taq, cilûberg n.
bednav rd. bedname., gazînok
bedrek rd. gunekar, gunakar
rd. bed, xirab, fena, berbat, nêbas, kotî, nêpak
bedsirust rd. bedxuyin, kêmxuyin, kotîxuyin
bedxû rd. bedxuyin, kêmxuyin, kotîxuyin
bedxwaz rd. bedkar, bedwaz, xêrnewaz
bedxwazî m. bedkarîye, bedwazênî, xêrnêwazîye, bedkarênî m.
beddua zewte (m)
beden beden (n), wucud (n), govde (n)
bedenen çok çalışan (güçlü olup iyi çalışan) felih, -e; mi-şag, -e
bed nebaş, bed, xerab
bedbext bextreş, bêsiûd, bênesîb
bedreqe rêber, raber
bedaŭri poşman bûn, bi ber ketin, eciz kirin. kiu bedaŭros ĝin? kî wê eciz kir?
lê borîn
efû kirin
bedo nivîn