Encamên lêgerînê
bêyî -e sızın
bêyî (...) neqedandin edememek * ez bêyî wê naqedînim ben onsuz edemem
bêyî (tiştekî) nikarîn (nikanîn an jî neşên) edememek * ez bêyî wê nikarim ben onsuz edemem
bêyî axaftin konuşma olmaksızın
bêyî destûr h izinsiz, izin olmaksızın
bêyî dilê (yekî) bûn gönlü razı olmamak
bêyî dilê xwe isteksizce, zoraki * gelek xwendevanên min bêyî dilê xwe ev xwendiye pek çok okuyucum bunu zoraki okumuştur
bêyî dilê xwe kirin (bir işi) ağırdan almak (bir işi gönülsüz, isteksiz yapmak
bêyî emrê xwedê pel ji darê nakevin her şey Allahın emriyle olur
bêyî êşandin (an jî jandan) ağrısız, ağrısız olarak * bêyî jandan diran kişandin ağrısız diş çekmek
bêyî girtîbûn h tutuksuz olarak
bêyî gotin h söze gerek kalmadan
bêyî hemd û amad gayri ihtiyarî
bêyî hev firek av venaxwin içtikleri su ayrı gitmemek
bêyî hev loqek nan naxwin içtikleri su ayrı gitmemek
bêyî hev neqedandin (birbirine) düşkün olmak
bêyî ked û sermayeyê kar û qezenc bi dest xistin açıktan kazanmak
bêyî kêmasî h noksansız
bêyî ku bipêje dirêje damdan düşer gibi (düşercesine)
bêyî li hev teqandinê tüfek patlamaksızın
bêyî nan h ekmeksiz * borek bêyî nan tê xwarin börek ekmeksiz yenilir
bêyî nuqsanî h noksansız
bêyî qisedan (an jî xeberdan) konuşma olmaksızın, sözsüz
bêyî ragirtîbûn h tutuksuz olarak
bêyî rezaya dilê (yekî) bûn gönül indirmek
bêyî rezaya dilê xwe kirin (bir işi) ağırdan almak (bir işi gönülsüz, isteksiz yapmak)
bêyî xwîn rijandin kan akıtmaksızın
bêyî xwînkirin kanatmaksızın
bêyî (tiştekî) (ew tişt) ne tê de
bêyî derî ji te re vekiriye, herî rê ji te re vekirî ye (biwêj) tu çi dikî serbest î. min carekê got: “bêyî derî ji te re vekiriye, herî rê ji te re vekirî ye. dû re pir poşman bûm, lê ew bû çewtiya jiyana min a herî mezintirîn.
bêyî dilê xwe peyîvîn (biwêj) wekî daxwaza negotin. te digot qet bêyî dite xwe dipeyivî. dengê wê û peyvên wê şikil dida rûyê wê yê ku ji tariyê baş nedixuya. ıbrahim seydo aydogan
bêyî hev neqedandin (biwêj) zehf zêde bi hev du ve girêdayî bûn. ew her du jî wisan in, bêyî hev naqedînin.
bêyî hev tasek av venexwarin (biwêj) dostî û hevaltiyeke ji dil domandin. memê û nûro ji hev du re wisan in ku bêyî hev tasek av venaxwin.
bêyî prep. without. (Also see: bêyî ku)
= bêî
bêyî dil against the wishes of
bêyî ku (conj., + subj.) without: îro jî bêyî ku mirov tu zehmetiyan bikişîne, mirov bi hêsanî ji wan tê digihê=even today one easily understands them without going to any trouble
bêyî außer
mit Ausnahme von
bêyî ku ohne dass