Encamên lêgerînê
amiyane 1. bi gelemperkî, amiyane 2. adî, ji rêzê *amiyane söz=gotina adî h
1. bi gelemperkî, amiyane 2. adî, ji rêzê * amiyane söz gotina adî h
amiyane tabiriyle bi tabîra amiyane
amiyane tabiriy­le bi tabîra amiyane
amiyane 1. h amiyane 2. rd amiyane, bayağı * gotineke amiyane bayağı bir söz
amiyane bûn l/ngh bayağılaşmak
amiyane kirin l/gh bayağılaştırmak
amiyanebûn m bayağılaşma
amiyanebûyî rd amiyaneleşmiş, bayağılaşmış olan
amiyanekirî rd amiyaneleştirilmiş
amiyanekirin m bayağılaştırma