Encamên lêgerînê
şeliqîn (iii) m 1. közlenme 2. pişik olma, pişme, yanma (ısı etkisiyle vücudun bir yanı yara olma, kızarma veya rengi koyulaşma, pişik oluşma) 3. çapak oluşma 4. ayran veya yoğurt sıcaktan erime, vıcık vıcık olma 5. vıcık vıcım olma (karpuz, kavun gibi şeyler için)
l/ngh 1. közlenmek 2. pişik olmak, pişmek, yanmak (ısı etkisiyle vücudun bir yanı yara olmak, kızarmak veya rengi koyulaşmak, pişik oluşmak) * nav piyên wê şeliqîne apışları yanmış * navrana zarok tevde şeliqiye çocuğun apış arası hep pişmiş 3. çapak oluşmak 4. ayran veya yoğurt sıcaktan erimek, vıcık vıcık olmak 5. vıcık vıcım olmak (karpuz, kavun gibi şeyler için)