Encamên lêgerînê
şehitîn (i) m 1. felç olma, inme, inme gelme 2. mec (bir iş) felçe uğrama 3. yanma, kavrulma (bodur kalma, herhangi bir sebepten dolayı gelişmeme) 4. ağzından kaçırma 5. mec kayma, sarsıntı geçirme
l/ngh 1. felç olmak, inmek, inme gelmek 2. mec (bir iş) felçe uğramak * baran barî trafîk şehitî yağmur yağınca trafik felce uğradı 3. yanmak, kavrulmak (bodur kalmak, herhangi bir sebepten dolayı gelişmemek) * titûn ji tînan şehitiye tütün susuzluktan kavrulmuş 4. ağzından kaçırmak * ku mirov bi linga bişehite xwe digire lê bi ziman bişehite xwe nagire insanın ayağı kayarsa kendini tutabilir ama ağzından kaçırırsa tutması zor olur 5. mec kaymak, sarsıntı geçirmek