Encamên lêgerînê
însan nd/nt 1. insan (memelilerden, iki eli olan, iki ayak üzerinde dik durabilen, sözle anlaşan, aklı ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı) 2. insan (bu türden olan canlı) 3.rd (mec) insan, insaniyetli (huy ve ahlâk yönünden üstün nitelikli kimse) 4. insan (belirsiz zamir gibi de kullanılır) * ma însan li vê jî nareme? insan bunu düşünmez mi?
însan bi xeberdanê ji hev fêm dike insan konuşa konuşa, hayvan koklaşa koklaşa
însan carinan a nav dilê xwe dibêjê insan gönlünün artığını söyler
însan darê rihelê ye insanı gösteren giyimdir
însan e ji benîadem şîrê xav vexwariye insanoğlu çiğ süt emmiş
însan e, şîrê xav vexwariye insanoğlu çiğ süt emmiş
însan teyrê bêçeng e insan kuş misali
însan teyrê bêper e insan kuş misali
însan teyrê binçeng e insanoğludur neyi ne zaman yapıp yapacağı belli olmaz
însan toximê mirinê ye insan ölümlüdür
însanane rd/h insanca
însanbûn m insanlaşma
însanbûyîn m insanlaşma
însanê birçî kevira dixwe aç insan her şey yapar
însanê xerîb kor e gurbetlik zordur
însanetî m 1. insanlık (insanı insan yapan, insanın doğasını oluşturan niteliklerin hepsi) 2. insanlık (insanın değerini, saygınlığını veren öz, insana yaraşır yaşama ve düşünme ilkesi) 3. insanlık (insani sevme, insancıl olma) * dersa însanetiyê da her kesî herkese insanlık dersi verdi
însanetî di rûyê (yekî) de tune bûn insanlık nedir bilmemek
însanetî kirin insanlık etmek
însanetî li rûyê (yekî) tune bûn insanlık nedir bilmemek
însanetî tê de tune bûn insanlık nedir bilmemek
însanî rd 1. insanî 1. nd/m insanlık
însanî bila ji te re be adamlık sende kalsın
însanî kirin l/gh insanlık yapmak
însanîkirin m insanlık yapma
însaniyet m 1. insanlık (bütün insanları içine alan varlık) * alema însaniyetê insanlık alemi 2. insanlık (insanı insan yapan, insanın doğasını oluşturan niteliklerin hepsi) 3. insanlık (insanın değerini, saygınlığını veren öz, insana yaraşır yaşama ve düşünme ilkesi) 4. insanlık (insani sevme, insancıl olma) * dersa însanetiyê da her kesî herkese insanlık dersi verdi
însaniyet kirin insanlık etmek
însankî rd insanca
însano bêpero, bêbasko insan kuş misali (uzakça bir yere gidildiğinde söylenir)
însanparêz rd 1. insancı, insancıl (insana değer veren) 2. fel insancıl, hümanist
însanparêzî sos/m 1. insan içincilik 2. insancılık
însanparêzî bûn l/ngh insancıllaşmak
însanparêzîbûn m insancıllaşma
însanperest rd 1. insancı, insancıl (insana değer veren) 2. fel insancıl, hümanist
însanperestî sos/m 1. insan içincilik 2. insancılık
însanperwer rd 1. insancı, insancıl (insana değer veren) 2. fel insancıl, hümanist
însanperwerî sos/m 1. insan içincilik 2. insancılık
însanperwerî bûn l/ngh insancıllaşmak
însanperwerîbûn m insancıllaşma
însanwarî rd insanca
însanxwer rd yamyam
însanxwerî m yamyamlık
însan mirov, merî *"însan dinyayê danaqurtîne, lê dinya însên dadiqurtîne"
însan human being, one; pl people
însan m/n. merdim, însan, merdûm, însun, mordem, mêrdûm n.
însanetî kirin tg. merdimîye kerdene, însanîye kerdene, merdimênî kerdene
însanî m. merdimîye, însanîye, merdimênî m.
însanî kirin tg. merdimîye kerdene, însanîye kerdene, merdimênî kerdene
însaniyet m. merdimîye, însanîye, merdimênî m.
însan -e, insan, adam
însanetey (m) bakınız: însanetî (m)
însanetî (m) insanlık, adamlık
însanetîye (m) insanlık, adamlık
însaney (m) bakınız: însanîye (m)
însanîye (m) insanlık, adamlık