Encamên lêgerînê
êxistin m 1. düşürme (düşmesine yol açma) 2. düşürme (değerini, fiyatını indirme) 3. koyma (bir şeyi başka bir şeyin içine yerleştirme) 4. koyma (bir kimseyi işe yerleştirme) 5. koyma (bırakma, içeri salma) 6. koyma (katma, ekleme) 7. çıkarma, soyma (birinin giysilerini çıkarma)
l/gh 1. düşürmek (düşmesine yol açmak) 2. düşürmek (değerini, fiyatını indirmek) * naxwaze fiyeta malê xwe biêxîne malın fiyatını düşürmek istemiyor 3. koymak (bir şeyi başka bir şeyin içine yerleştirmek) * biêxe çavê wî gözüne koy 4. koymak (bir kimseyi işe yerleştirmek) 5. koymak (bırakmak, içeri salmak) 6. koymak (katmak, eklemek) * ma xwê êxistine xwarinê? yemeğe tuz koymuşlar mı? 7. çıkarmak, soymak (birinin giysilerini çıkarmak) * kincên xwe êxe elbiselerini çıkar (veya soy)
êxistin pêş to improve, to better, to develop
êxistin lg. war ardene, fistene, waro dayene, cira fîstene