Encamên lêgerînê
çirandin (i) m 1. yırtma, yırtış 2. yırtma (vücudu kanatacak kadar derin çizme) 3. yırtma (zorlama)
l/gh 1. yırtmak * tiştekî sirt devdelinga min çirand sert bir şey paçamı yırttı 2. yırtmak (vücudu kanatacak kadar derin çizmek) * pisîkê destê zarok çirand kedi çocuğun ellini yırttı 3. yırtmak (zorlamak) * hingî min gazî kir min qirika xwe çirand bağıra bağıra gırtlağımı yırttım