Encamên lêgerînê
çir çîr, çîrik, kax, eşbabî (çîrên încas û mişmişan) m
çîr, çîrik, kax, eşbabî (çîrên încas û mişmişan) m
çiriş -şîrêz, çiriş, estirilk m
-stêrik
çiriş gibi (veya çiriş çanağı gibi) devê (yekî) bûye mîna şîrêzê
çiriş gibi (veya çiriş çanağı gibi) devê (yekî) bûye mîna şîrêzê
çiriş otu -gûlik (Asphdelus) bot/m
-gulik(şîrêz); asphodelus aestivus
-stêrik
çirişleme şîrêzkirin m
şîrêzkirin m
çirişlemek şîrêz kirin l/gh
şîrêz kirin l/gh
çirişlenmek hatin şîrêzkirin l/tb
hatin şîrêzkirin l/tb
çirişli bişîrêz, şîrêzkirî rd
bişîrêz, şîrêzkirî rd
çirkef 1. avdeşo (ava pîs û şêlî) m 2. mirdar, çepel, hetek (mec) rd
1. avdeşo (ava pîs û şêlî)m 2. mirdar, çepel, hetek (mec)rd
çirkefçe mirdarkî, çepelkî, hetekkî h
mirdarkî, çepelkî, hetekkî h
çirkefe (çamura) taş atmak (veya çirkefi üzerine sıçratmak (hetek) tev dan, bela wan di xwe dan, devê wan li xwe vekirin (ji bo kesê hetek û çepel tê gotin)
çirkefe taş atmak (veya çirkefi üzerine sıçratmak) (hetek) tev dan, bela wan di xwe dan, devê wan li xwe vekirin (ji bo kesê hetek û çepel tê gotin)
çirkefleşmek çepelî bûn, hetekî bûn l/ngh
çepelî bûn, hetekî bûn l/ngh
çirkeflik çepelî, hetekî, kirêtî m
çepelî, hetekî, kirêtî m
çirkin 1. sik, zist, kirêt, şoret, kereh, nexweşik (dijraberê xweşik, bedew) 2. pêneketî, şikestek *bu davranışlar namuslu bir kadın için çirkin şeylerdir ev celeb libat ji bo jineke binamûs, tiştên pêneketî ne (an jî şikestek in) rd
1. sik, zist, kirêt, şoret, kereh, nexweşik (dijraberê xweşik, bedew) 2. pêneketî, şikestek * bu davranışlar namuslu bir kadın için çirkin şeylerdir ev celeb libat ji bo jineke binamûs, tiştên pêneketî ne (an jî şikestek in)rd
çirkin kaçmak pê neketin, jê re şikestek bûn
pê neketin, jê re şikestek bûn
çirkince zistane, sikane, şoretane, kirêtkî, bi kirêtî rd/h
zistane, sikane, şoretane, kirêtkî, bi kirêtî rd/h
çirkinleşme kirêtbûn, sikbûn, zistbûn, şoretbûn, kerehbûn m
kirêtbûn, sikbûn, zistbûn, şoretbûn, kerehbûn m
çirkinleşmek kirêt bûn, sik bûn, zist bûn, şoret bûn, kereh bûn l/ngh
kirêt bûn, sik bûn, zist bûn, şoret bûn, kereh bûn l/ngh
çirkinleştirmek kirêt kirin, sik kirin, zist kirin, şoret kirin, kereh kirin l/gh
kirêt kirin, sik kirin, zist kirin, şoret kirin, kereh kirin l/gh
çirkinlik sikayî, sikî, zistî, şoretî, kerehî m
sikayî, sikî, zistî, şoretî, kerehî m
çirkinsemek kirêt dîtin, sik dîtin, şoret dîtin, zist dîtin l/gh
kirêt dîtin, sik dîtin, şoret dîtin, zist dîtinl/gh
çiroz 1. masiya bi navê "uskumru" a ku hêka xwe avhetiye û zeyîf bûye 2. qurûdî (kesê pir qels û lewaz) (mec) rd
1. masiya bi navê “uskumru” a ku hêka xwe avhetiye û zeyîf bûye 2. qurûdî (kesê pir qels û lewaz) (mec) rd
çirozlaşmak qirûdî bûn l/ngh
qirûdî bûn l/ngh
çirozluk qirûdîtî m
qirûdîtî m
çir yumuşak ve esnek şeyler.
m akın etme, saldırma
m (r kalın okunur) yakan top oyununa benzeyen, topsuz ve karşılıklı iki grup tarafında oynanan geleneksel bir Kürt oyunu
m (r kalın okunur) 1. yudum 2. damla, damlacık (terleme sonucu oluşan damlacık)
çir (iii) rd (r kalın okunur) 1. sert, direngen 2. sert, elastik (pişirildiği halde sert kalan yiyecek; et, taze fasulye, biber gibi) * ev goşt çir e bu et hala sert * nanê çir elastik gibi ekmek 3. gergin * rûyê min çir bûye sabûn a wî ne baş e yüzüm gergin olmuş, sabunu iyi değil 4. yoğun
çir (iv) (yumuşak ç ile) 1. akibet, sonun gelmesi, ölüm haberi * çirî hatî ölüm haberi gelesi * çirê re sonunda 2. bir işin tam zamanı * çira masî balık zamanı
çir (v) m çağlayan, çağlar
çir (vi) m tav (ağaç, tahta vb. şeyler için)
çir (viii) c/m ne * çir dikî ne yapıyorsun?
çir bûn (i) l/ngh 1. gerilmek 2. (ağaç) şişmek
çir bûn (ii) l/ngh 1. yırtılmak 2. ne olmak
çir kirin l/gh 1. yırtmak 2. bayır aşağı koşmak ya da atlamak
çira neden, niçin, niye * te çira ev kir? bunu neden yaptın?
m 1. çıra (ışık aracı) 2. çıra (çam gibi reçineli ağaçların yağlı ve çabuk yanmaya elverişli bölümü)
çira (iii) nd/nt oyunbaz
çira (yekî) birin yenmek, mağlup etmek * min çira te bir seni yendim
çira hilkirin l/gh çıra yakmak
çıra yakmak
çira pê xistin çıra yakmak
çira şîr kaymak gibi (bembeyaz)
çira xizan î, ji nezanî yoksulluk bilgisizliktendir
çira ya (yekî) temirandin ocağını sündürmek
çira ya (yekî) temirîn ocağı sünmek
çira ya bêdon naîse kazan kaynamayan yerde maymun oynamaz, aç ayı oynamaz
çira ya bêdonî nade ronî aç ayı oynamaz
çira ya kesî heta serê sibehê naşewite kimsenin ışığı sonsuza dek parlamaz
çiraçep m viraj, dönemeç
çiradank m çıralık, çırakma, çırakman
çirahilkirin m çıra yakma
çirakandî rd çıtırdamış
çirakandin m çıtırdama
l/gh çıtırdamak
çirakîn m çıtırdanma
l/ngh çıtırdanmak
çiran m yırtılış, yırtılma
çirandî rd yırtık, yirik
çirandîbûn m yırtıklık
çirandin (i) m 1. yırtma, yırtış 2. yırtma (vücudu kanatacak kadar derin çizme) 3. yırtma (zorlama)
l/gh 1. yırtmak * tiştekî sirt devdelinga min çirand sert bir şey paçamı yırttı 2. yırtmak (vücudu kanatacak kadar derin çizmek) * pisîkê destê zarok çirand kedi çocuğun ellini yırttı 3. yırtmak (zorlamak) * hingî min gazî kir min qirika xwe çirand bağıra bağıra gırtlağımı yırttım
çirandin (ii) m gıcırdatma
l/gh gıcırdatmak
çiranek m çörten, oluk (yapılardaki oluk için) * weka
çiranekê hatin xwarê oluk gibi akmak
çiranekî rd oluklu (üstünde yol yol oluklar bulunan) * muqaweyê çiranekî oluklu mukava
çiranekî bûn l/ngh oluklaşmak
çiranekîbûn m oluklaşma
çiranok m çörten, oluk
çirapif m mum söndü
çiraq m yudum, az miktarda su
çiratî m oyunbazlık
çirav (i) m 1. kirli, çamurlu su 2. balçık, cıvık çamur 3. bataklık
çirav (ii) m (r kalın okunur) 1. çok ince ve az akan su 2. çağlayan, çavlan
çiravk m su sızıntısı
çirax nd/nt 1. çırak (zanaat öğrenmek için bir ustanın yanında çalışan kimse) 2. çırak (dükkanda ayak işlerine bakan kimse) * çiraxê beqal bakkal çırağı
çirax (i) m 1. çıra, meşale, fener 2. çıra (çam gibi reçineli ağaçların yağlı ve çabuk yanmaya elverişli bölümü)
çirax bûn l/ngh çıraklaşmak
çirax kirin l/gh 1. becermek (üstesinden gelmek, güç görünen bir iş veya duruma çözüm bulmak) 2. eğitmek, geliştirmek
çiraxane m çıraklık (çırakların yetiştiği yer)
çiraxbûn m çıraklaşma
çiraxdar rd 1. çıralı 2. çıralı, meşaleli, fenerli
çiraxê şêx senede bir şeyhine sığır götüren kimse
çiraxfiroş nd/nt fenerci (fener satan kimse)
çiraxfiroşî m fenercilik
çiraxî m 1. çıraklık (çırak olma durumu) 2. çıraklık (çırağın yaptığı iş) 3. çıraklık (çırağa verilen ücret)
çiraxî kirin l/gh çıraklık etmek
çiraxker nd/nt fenerci
çiraxkerî m fenercilik
çiraxkirin m 1. becerme (üstesinden gelmek, güç görünen bir iş veya duruma çözüm bulma) 2. eğitme, geliştirme
çiraxvan nd/nt fenerci (sokaklardaki fenerleri yakan görevli)
çiraxvanî m fenercilik
çirb nd yağlı yemekler
çirç m 1. kırışık, kırışıklık (deride esnekliğin kaybolmasıyla oluşan kıvrım) 2. kıvrım
çirç pê rast kirin başkaları sayesinde dardan kurtulmasına rahmen ona sırt dönmek
çirçê xwe pê rast kir (birini) kullanmak, sömürmek
çirçê xwe rast kirin durumunu düzeltmek
çirçên eniya (yekî) ketin hev moralı bozulmak
çirçir m çırçır, çırçır makinesi
çirçiran (i) m 1. yırtma 2. mec abartı, abartma
çirçiran (ii) m kasılma
çirçirandî (i) rd 1. yırtık, yırtılmış 2. mec abartılı
çirçirandî (ii) rd kasılmış vaziyette olan
çirçirandin (i) m 1. yırtma 2. mec abartma
l/gh 1. yırtmak 2. mec abartmak
çirçirandin (ii) m kasma
l/gh kasmak
çirçirik (i) m topaç
çirçirik (ii) zo/m cırcır böceği
çirçirîn (i) m 1. yırtılma 2. abartılma
l/ngh 1. yırtılmak 2. abartılmak
çirçirîn (ii) m kasılma, kasılış
l/ngh kasılmak
çirçirk zo/m cırcır böceği, cırlak, cırlayık (Grillus domesticus, G. campestris)
çirçîrok masal.
çirçirsokî rd 1. ışıldak, ışıltılı 2. h ışıl ışıl
çirdûk bot/m boğan otu, çördük (Acunitum napellus)
çire bnr çira (II)
çirê m geleneksel bir Kürt erkek oyunu
çireçir gıcır gıcır
çireçir kirin gıcır gıcır etmek
çirevîtik m zıplama
çirevîtik dan zıplamak
çirg zo/m baklan, toy (Otis tarda)
çirî 1.Ekim-Kasım ayları. 2.ölüm haberi.
m ekim (ayı)
çirî (...) kirin -e akın etmek * ajalan çirî avê kirin hayvanlar suya akın etti
çirî (ii) m yoğunluk
çirî (iii) m hayvanlarda meme deliği
çirî (iv) m 1. yaşlık 2. yas ağlaması
çirî çîplak rd çırılçıplak, anadan doğma
çirî ya duduyan kasım ayı
çirî ya yekê ekim ayı
çirig n 1. köken 2. tohum
çirijandî rd kavruk (tanenin olgunlaşmadan büzülerek kurumuş olması)
çirijandin m kavurma
l/gh kavurmak (sıcağın tanenin olgunlaşmadan büzülerek kurumasına neden olması)
çirijîn m kavuruş (rüzgâr, soğuk, sıcak vs. den dolayı kuruma, yanma)
l/ngh kavurmak (tanenin sıcaktan dolayı olgunlaşmadan büzülerek kuruması)
çirik çıkrık.
m üzüm posasını sıkma işlemi
m 1. oluk, olukçuk (yapılardaki oluk için) * weka
m 1. çıkrık 2. çıkrık (iplik bükmek veya iplik sarmak gibi işlerde kullanılan bir tür dolap) 3. çırçır (pamuk kozalarının pamuğunu ve çekirdeğini ayıran âlet) 4. fiz çıkrık 5. mancınık (ipekçi çıkrığı) 6. makara (üzerine iplik, tel, şerit gibi şeyler sarılan âlet) çirika
çirik (i) m ishal
çirik (iv) m çırçır, küçük pınar
çirik (v) m örgülü bir tür peynir
çirik (vii) zo/m ocak çekirgesi
çirik bi çirik oluk oluk
çirik çirik oluk oluk * çirik çirik tê xwarê oluk oluk su akıyor av
çirika (yekî) derxistin cılkını çıkarmak
çirika avê nd su dolabı
su dolabı
çirîkan m gıcırdama, gıcırdayış
çirîkandin m diş gıcırdatma
l/gh diş gıcırdatmak
çirikandin (i) m gıcırdatma
l/gh gıcırdatmak
çirikandin (ii) m pamuk atma
l/gh pamuk atmak
çirîke m yüksek perdeden söylenen, kuş ötüşü biçiminde olan şarkı türü; önceleri destanî bir özeliği sahipmiş
çirikê herikîn oluk gibi akmak 2. çörten
çirikî rd ishal
çirikî bûn (i) l/ngh ishal olmak
çirikî bûn (ii) l/ngh oluklaşmak
çirîkîn m (diş) gıcırdama
l/ngh (diş) gıcırdamak
çirikîn (i) m (diş) gıcırdama
l/ngh (diş) gıcırdamak
çirikîn (ii) m çağlama
l/ngh çağlamak
çirikvan nd/nt 1. çıkrıkçı 2. mancınıkçı
çirikvanî m 1. çıkrıkçılık 2. mancınıkçılık
çirîn yırtılmak.
m çağırtı, bagırtı
çirîn (i) m gıcırdama, gıcırdayış
l/ngh gıcırdamak * derî diçîre kapı gıcırdıyor
çirîn (ii) m yırtılma
l/ngh yırtılmak
çirîn (iv) m teşrin (yılın onuncu ve onbirinci aylarının ortak adı)
çirîn dadan imdat çığlığını basmak
çirînî m gıcırtı
m cayırtı (sert şeylerin yırtılırken kullanılır)
çirinî m çağırtı
çirînî jê çûn gıcırdamak * çirînî ji diranê wî çû dişleri gıcırdadı
çirinî ket nava (yekî) çağırmaya başlamak
çirînî kirin l/gh cayırdamak
cayırdamak
çirînîkirin m cayırdama
çiris m 1. parıltı 2. ışıltı
çirîş m çiriş
çiris çiris h çıldır çıldır * almast çiris çiris dibiriqe elmas çıldır çıldır yanıyor
çirisandin m 1. parıldatma, parlatma 2. ışıldatma 3. diş bileme
l/gh 1. parıldatmak, parlatmak 2. ışıldatmak 3. diş bilemek
çirîset m heybet
çirîşî tutkallı.
çirîşî kirin tutkallamak.
çirisîn m 1. parıldama, parıldayış, parlama, parlayış 2. ışıldama
l/ngh 1. parlamak, parıldamak * hundirê çavên wî diçirisin gözlerinin içi parlıyor 2. ışıldamak
çirîsk m 1. kıvılcım (yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası) 2. kıvılcım (demir ve taş gibi maddelerin güçlü çarpışmasında sıçrayan ateş durumundaki küçük parça) 3. ast kıvılcım (güneş yüzeyinde görülen kesikli ışımalara verilen ad) 4. parıltı, ışıl
çirîsk dan l/gh kıvılcımlanmak
çirîsk jê rijîn kıvılcım saçmak eynî
çirîska rojê ye nur gibi
çirîskandin m ışıldatma
l/ngh ışıldatmak
çirîskdan m kıvılcımlanma
çirîskdar rd kıvılcımlı
çirîskdayîn m kıvılcımlanış
çirîskîn m ışıldama
l/ngh ışıldamak
çirîşkirî rd çirişli
çirîsok rd parlak
çirîsokî rd parlakça
çirîsokî bûn l/ngh parlaklaşmak
çirîsokîbûn m parlaklaşma
çirîsokîbûyîn m parlaklaşma
çiritandin m 1. sıyırma 2. yırtma (deriyi sıyırıp derine gitme)
l/gh 1. sıyırmak 2. yırtmak (deriyi sıyırıp derine gitmek)
çiritîn m 1. sıyrılma 2. yırtılma (deriyi sıyırıp derine gitme)
l/ngh 1. sıyrılmak 2. yırtılmak (deriyi sıyırıp derine gitmek)
çirîvît m zıplama, zıplayış
çirîvît dan xwe zıplamak
çiriya berê nd ekim (ayı)
çiriya ewil nd ekim (ayı)
çiriya paşîn nd kasım (ayı)
çiriya pêşîn nd ekim (ayı)
çiriyayî rd yırtık * deftereke çiriyayî yırtık bir defter
çiriyayîbûn m yırtıklık
çirîzok m karıncalanma (vücudun bir yerindeki uyuşukluktan sonra kan dolaşımının başlamasıyla, o yerde karıncalar dolaşır gibi bir izlenim uyanma)
çirîzok pê ketin l/bw karıncalanmak
çirk saniye.
m 1. saniye 2. tık
çirk (i) m 1. çat (sert bir şeyin kırılırken çıkardığı ses) 2. cart (sökülme veya yırtılma sesi)
çirk (ii) m irin
çirkandin m 1. çatırdatma 2. gacırdatma
l/gh 1. çatırdatmak 2. gacırdatmak
çirke m 1. saniye 2. saniye (fizik ve mekanikte zaman birimi)
çirkeçirk 1. çatır çatır, çatur çutur 2. cızır cızır (yazı yazarken kamış kalemin çıkardığı ses) 3. gıcır gıcır, gacır gucur, gacır gacır 4. tık tık
çirkeçirk (i) 1. çıtırtı 2. gıcırtı 3. tıkırtı (saat sesi) 4. şakırtı (yağmurun çıkardğı ses)
çirkeçirk kirin l/gh 1. çıtırtı yapmak 2. gıcırtı yapmak 3. tıkırtı yapmak 4. şakırtı yapmak
1) çatır çatır çatırdamak 2) cızır cızır etmek, cızırdamak 2) gıcır gıcır etmek, gacır gucur etmek, gacır gacır etmek
çirkef m çirkef
çirkejimêr m yelkovan
çirkî rd saniyelik
çirkîn çirkin.
m 1. çatırdama 2. gacırdama
l/ngh 1. çatırdamak 2. gacırdamak
çirkînî m 1. çatırtı 2. cızırtı (kamış kaleminin sesi için) 3. gacırtı, gıcırtı
çirkînî jê çûn (an jî hatin) çatırdamak
çirkînî kirin 1) çatırdamak 2) cızırdamak
çirmaq rd sıska * berxê çirmaq sıska kuzu
çirmaqî rd sıskaca
çirmaqî bûn l/ngh sıskalaşmak
çirmaqîbûn m sıskalaşma
çirmaqtî m sıskalık
çirmix m sivri ve keskin tırnak
çirmixandî m tırmalanmış olan
çirmixandin m tırmalama
l/gh tırmalamak
çirmixîn m tırmalanma
l/ngh tırmalanmak
çirnûg bot/m boğan otu (Acunitum napellus)
çirnûkê gur bot/nd kurtboğan (Aconitum napellus)
çiro m gonca
çirore rd obur
çiroretî m oburluk
çirp (i) m şıp (düşen su damlasının sesi)
çirp (ii) h 1. çabuk (yavaşın karşıtı) 2. h aniden, zıp 3. rd atik, çevik
çirp kirin l/gh kırkmak (ucundan kesmek)
çirpan nd su bekçisi
çirpandî rd 1. çırpılmış 2. kırkmış, kırpılmış olan
çirpandin (i) m şıpırdatmak
l/gh şıpırdatmak
çirpandin (ii) m 1. çırpma (bir şeyin ucundan bir parça kesme) 2. çırpma (sulu yiyecekleri, hızla ve sürekli bir şeyle karıştırma) 3. çalma (kumaşın bir parçasını kesme) 4. çarpma, kırpma (kurnazlıkla, zorla ele geçirme) 5. dalından koparma, derme 6. kırkma, çırpma (ucundan kesme) 7. (kendine) yontma 8. çırpıştırma (hafifçe vurma, silkeleme) 9. çırpma, tırtıklama, aşırma (çalma, hırsızlık etme)
l/gh 1. çırpmak (bir şeyin ucundan bir parça kesmek) * guliyên darê çirpandin ağacın dallarını çırpmak 2. çırpmak (sulu yiyecekleri, hızla ve sürekli bir şeyle karıştırmak) * hêkan baş biçirpîne! yumurtaları iyice çırp! 3. çalmak (kumaşın bir parçasını kesmek) * ez hinek ji qumaş biçirpînim? kumaştan biraz çalayım mı? 4. çarpmak, kırpmak (kurnazlıkla, zorla ele geçirmek) * her serê mehê tê hinek pere ji bavê xwe diçirpîne û diçe her aybaşında gelir babasının biraz parasını çarpar gider 5. dalından koparmak, dermek * were em gulan biçirpînin gel gül derelim 6. kırkmak, çırpmak (ucundan kesmek) 7. mec (kendine) yontmak * jê dirav çirpand ondan para yonttu 8. çırpıştırmak (hafifçe vurmak, silkelemek) 9. çırpmak, tırtıklamak, aşırmak (çalmak, hırsızlık etmek)
çirpanî m su bekçiliği
çirpdest rd eli hafif, çabuk olan
çirpdestî m eli hafif olma
çirpeçirp h şıpır şıpır
çirpî yere dikilerek üzerine üzüm asmasının dallarının bırakıldığı çubuk.
n çırpı
çirpîn (i) m şıpırdama
l/ngh şıpırdamak
çirpîn (ii) m 1. çırpılma (bir şeyin ucundan bir parça kesilme) 2. çırpılma (sulu yiyecekler, hızla ve sürekli bir şeyle karıştırılma) 3. çalınma (kumaşın bir parçası kesilme) 4. çarpılma, kırpılma (kurnazlıkla, zorla ele geçirilme) 5. dalından koparılma, derilme 6. kırkılma, çırpılma (ucundan kesilme) 7. çırpıştırılma (hafifçe vurulma, silkelenme) 8. çırpılma, tırtıklanma, aşırılma (çalınma)
l/ngh 1. çırpılmak (bir şeyin ucundan bir parça kesilmek) 2. çırpılmak (sulu yiyecekler, hızla ve sürekli bir şeyle karıştırılmak) 3. çalınmak (kumaşın bir parçası kesilmek) 4. çarpılmak, kırpılmak (kurnazlıkla, zorla ele geçirilmek) 5. dalından koparılmak, derilmek 6. kırkılmak, çırpılmak (ucundan kesilmek) 7. çırpıştırılmak (hafifçe vurulmak, silkelenmek) 8. çırpılmak, tırtıklanmak, aşırılmak (çalınmak)
çirpînî m şıpırtı
çirpîz m firez (yeni çıkmış buğday filizi)
çirpker rd çırpıcı
çirpkirî rd kırkık, kırkmış olan
çirpkirin m kırkma (ucundan kesme)
çirpoz m firez (yeni çıkmaya başlamış ekin)
çirs m 1. kıvılcım 2. parıltı
çirsavêj m 1. kıvılcımsaçan 2. ışıldak, ışıksaçan,
çirsçirs h par par
çirseçirs h parıl parıl
çirsok rd parıldak
çirsokî rd parlakça
çirt nd1. cart (sert bir şey yırtılırken çıkan ses) 2. çat, zıp
çirt (i) m sağı (kuş tersi)
çirt û zirt 1) zırt pırt 2) zırt zırt
çirt vira çirt wira çat orada çat burada, çat kapı arkasında * keça te li cihekî nasekine, çirt li vira û çirt li wira ye senin kız bir yerde durmaz, çat orada çat burada, çat kapı arkasında
çirt virt zırt fırt
çirtan (i) bnr çortan
çirtan (ii) m çağlar, çağlayancık
çirtemîze m işeme güçlüğü
çirtik rd 1. hafif, hoppa, oynak, terelelli 2. yaramaz, peş para etmez şey
m zıplama
(an jî û) virtik1) kıvır zıvır 2) kıvır zıvır (önemsiz ayrıntı)
çirtik (i) m oluk (yapılardaki oluk için)
çirtik avêtin zıplamak
çirtik virtik rd 1. kıvır zıvır 2. nd kıvır zıvır (önemsiz ayrıntı)
çirtikî m 1. hoppalık, oynaklık, hafiflik 2. rd yeleme, havaî 3. rd/h hoppaca
çirtikî bûn l/ngh hafifleşmek, hoppalaşmak (ağırbaşlılığını yetirmek)
çirtikî kirin l/gh hafifleştirmek, hoppalaştırmak
çirtikîbûn m hafifleşme, hoppalaşma (ağırbaşlılığını yetirme)
çirtikîkirin m hafifleştirme, hoppalaştırma
çirtikîtî m hoppalık
çirtîn m şırıltı (az akan su sesi)
çirtma kundiran nd kabak, mercimek, fasulye veya fasulye ile yapılan bir yemek
çirto virto abuk sabuk.
çirtonek m oluk (yapılardaki oluk için) * mîna devê çirtonekê hatin xwarê oluk gibi akmak
çirtonekî rd oluk gibi
çirtonekî bûn l/ngh oluklaşmak
çirtonekîbûn m oluklaşma
çirtovirto rd/h 1. abuk sabuk, saçma sapan
çirtovirto axaftin (xeber dan an jî qise kirin) abuk sabuk konuşmak 2. rd derme çatma, özensiz (değersiz gereçlerle özensiz yapılmış) * xaniyekî çirtovirto derme çatma bir ev 3. kıytırık 4. kıvır zıvır 5. ters türs (düzgün gitmeyen, iyi işlemeyen) 6. fasa fiso
çirtox nd/nt zevzek
çirtoxî m zevzeklik
çirtûl m değirmen suyunun çıktığı yer
çirûsandin m 1. parıldatma 2. ışıldatma
l/gh 1. parıldatmak 2. ışıldatmak
çirûsî m parlaklık
çirûsîn m 1. parıldama, parıldayış 2. ışılama, ışıldama
l/ngh 1. parıldamak 2. ışılamak, ışıldamak
çirûsk kıvılcım, parıltı.
m 1. kıvılcım, çakın, çakım, çıngı 2. parıltı, ışıltı
çirûsk çirûsk h ışıl ışıl
çirûskandin m 1. kıvılcamak 2. parıldatma
l/gh 1. kıvılcamak 2. parıldatmak
çirûskdar rd 1. kıvılcımlı 2. ışıltılı
çirûske m ışıltı, parıltı
çirûskîn m 1. kıvılcımlanma 2. parıldama 3. rd parıltılı
l/ngh 1. kıvılcımlanmak 2. parıldamak
çirûtan m oluk
çirvirandin m yırtık pırtık etme
l/gh yırtık pırtık etmek
çirvirî m bir oyun adı
çirvirîn m yırtık pırtık olma
l/ngh yırtık pırtık olmak
çirvîtk m zıplayarak oynama
çirwirk nd/nt torunun torunu
çirwisandin bnr çirisandin
çirwisîn bnr çirisîn
çirxat m fren, değirmen freni
çirxat kirin l/gh frenlemek, değirmeni durdurmak
çirxatkirin m frenleme, değirmeni durdurma
çir 1. hişk û ne ter 2. xav
1. zerdeliyên hişk (navdêr, mê) zerdeliyên hişkkirî, qeysî, mijmijên hişkkirî 2. zeliqok, lehîmî, sikotînî. Binêre;, çirr
çir kerdene (Zazaki) çirandin
çira 1. şemal 2. fener, panos *"çira ji koran re, def ji keran re bêfayde ye"
1. ronahî (navdêr, mê) tişta/ê ku ronahiyê dide (wek lampe yan find anku mûm).
Herwiha: çirax (di bin tesîra farisî de).
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: چرا.
: bêçira, bêçirayî, çiradank, çirayî.
ji: hevreha soranî چرا (çira), farisî چراغ (çeraẍ, çiraẍ) û pehlewî çirak, jiari, belkî têkilî peyva çirisîn. çırağ ya tirkî, ճրագ (çrag) ya ermenî, ܫܪܓܐ (şiraẍa) ya aramî, ჩირაღდანი (çiraẍdani) ya gurcî û سراج (sirac) ya erebî ji zimanên îranî hatine wergirtin.
çira (yekî) birin (biwêj) yek têk birin, mexlûb kirin. wî çi kir kir, di dawiyê de çira cimlî begê bir.
çira (yekî) tefandin (biwêj) hêvî şikandin, xerabiyeke mezin li yekî kirin. hêlîn berê zehf hêvîdar bû, lê narînê çira wê tefand. min ew qas jî jê hêvî nedikir, ew ê matoçqeyê çira bavê xwêyê reben tam tefand.
çira çavan bûn (biwêj) zehf hindik bûn. xwedê jê razîbûyê, te digot çira çavan e, nedixwest hinekî bide destê zarokan.
çira herkesî pêxistî namîne hete sibehê gotina pêşiyan dema ku zarok nû ji dayika xwe çêdibin wê şevê mala zarok çira xwe pêxistî dihêlin heta sibehê. herwiha demaşîn, miri di malan de çê bibe jî çira heta sibehê pêxistî dimîne. ev yek tiştekî taybet e û herkes vê yekê pêknayne, yê ku van bûyerana di serê wan de bê pêk tînin. ev gotin jî tê wateya ku herkes li bûyerên şadî û xerabiyêrast nayê .
çira ji koran re, def ji keran re fêde nake gotina pêşiyan çi tişt hene ku mirov ji ehlê wê re bibêje fêm dike, heke ne ehlê wî be û jê re ne pêwistbe naxwaze fêmbike.dîsa tiştin hene û ne gengaz e ku hin mirov an ajal jê sûdê wergirin, mîna kor û çira.
çira kirin (lêker)(Binihêre:) çira
çira li ber koran, tembûra li ber keran (biwêj) ji bo ked û hewldana bêkêr tê gotin. hevalo, ma tu tênagihîjî? ev kirina te çira li ber koran, tembûra li ber keran e.
çira li koran çi bike, şîret li pîran çi bike! (biwêj) ji bo hewldanên bêkêr tê gotin. qet xwe newestîne. çira li koran çi bike, şîret li pîran çi bike?!
çira xizanî ji nezanî (biwêj) sedema feqîriyê, zêdetir nezanî ye. min evyek başfêm kir ku çira xizanî ji nezaniyê ye. çirax kirin parastin, pêk anîn. tu meraqan meke. rehmanî dikare wî karî çirax bike.
çiradank (navdêr, mê) şamdank, findank, mûmdank.
ji: çira +-dank
çirafiroş (navdêr, mê) fenerfiroş.
ji: çira +-firoş
çirafiroşî (navdêr, mê) fenerfiroşî.
ji: çira +-firoşî
çirakerî (navdêr, mê) fenervanî.
ji: çira +-kerî
çirakirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çira kirin
çirakirin (navdêr, mê) (Binihêre:) çira
çirandin/diçirîn/biçirîne 1. dirandin 2. derewên berhewa kirin
çiranekî (navdêr, mê) cihokî.
ji: çiranek + -î
çiranekî bûn (lêker) cihokî bûn.
ji: çiranekî + bûn
çiranekîbûn (navdêr, mê) cihokîbûn.
ji: çiranekî +bûn
çirav dilop, çilk
(navdêr, mê) avzê, ridav, pengav, avzêl, lîtav, cimcime, rihînok zêlav, avevek, şilek, avgîr, cihê ku av û ax di nav de heye û erdê wê nerm e û lingê mirovî zû tê re kûr diçe, herrî.
Herwiha: çirrav.
ji: çir + av.
: çiravî
çiravî (navdêr, mê) rewşa çiravbûnê.
ji: çirav + -î
çiravkirî (rengdêr) mend, peng, pengkirî, kevzî.
ji: çirav +kirî
çiraxane (navdêr, mê) cihê çiraxan.
ji: çira +-xane
çiraxker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê çirax dike.
ji: çirax + -ker
çirayî (navdêr, mê) rewşa çirabûnê.
ji: çira + -yî
çirçiran (navdêr, mê) mibalexe, qelewkirin, pesinandin, fîşal, nitirandin, pirolekirin, çelwerîn
çirçire (navdêr, mê) giyandar candarekê biçûke bi ziyane liser mêwên tirî û darên fêqî dijît, çirçirk, çirçirok
çirçirik (navdêr, mê) kavare, vizik, virrik, gerrgerrok, zîzok, vizvizok, vîzvîzok, vizgerrik, mizhar, seyah, deleme, delleme, seyyahe, gizik, gizgizok, mizar, virrvirrok, teqol, qaq, çirçirik, pêlîstokek zarrokan e ku li dor xwe dizivirre, vizgerik.
Herwiha: çirrçirrik
çirçirk (navdêr, mê) sîsirk. kêzikeka bi gelemperî bi havînî, di êvaran de berdewamî dike cirecir.
Herwiha: çirçirik, sîrçirk
çirçirok (navdêr, mê) çirçire, çirçirk
çirçove (rengdêr) rojên pir sir seqem û befir baran gelek di barin
çire (hoker) çima, bo çi, ji ber çi, ji çi re, sedem çi ye ku?: Çire tu nayê? (Sebebê nehatina te çi ye?) Çire ew digirî?.
Herwiha: çira , çi ra, çirra, çirre, çi re.
ji: (ji) + çi + re, ji Proto-hindûewropî, binere: çi
çirêdank (navdêr, mê) cîyê ku çira dihê danîn ser,şimadank.
ji: çira+-dank
çirên (navdêr, mê) dengê dirîna pero kaxezan, dengê çirçirê jê hatin, :fîstanênê wê rakê+aboçirên jê hat
çirg (navdêr) bet, mêşesî, çêrg, hin firrindeyên deştî yên lingdirêj û çengpan û nêrên wan ta nêzî 19 kg giran in. Navê zanistî: Otis tarda
çirge giyayê zexm ê golegenî û erdên hezge
giyayê zexm ê golegenî û erdên hezge
çirî (navdêr, mê) navê du mehên payizê ye:çiriya yekem (meha 10ê) çiriya duyem (meha 11ê).
Herwiha: çirîn.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: چری.
Bide ber: çirrî.
ji: hevreha teşrîn/tişrînê, bi rêya erebî تشرين (tişrîn) û aramî תשרין (tişrîn) yan jî yekser jiibrani תשרי (tişrî: yekem meha salnameya gelêrî yan jî heftem meha salnameya dînî ya îbrî ye) jiakadi teşrîtu (destpêk, yekem meha salnameya babîlonî) ji te- + şurrû (dest pê kirin). Wek din jî piraniya mehên kurdî bi rêya erebî û/yan aramî ji îbrî ji akadî ne: sibat, adar, nîsan, ayar, xezîran, temûz, ab, îlon, kanûn.
çirî ye û çirî ye, mal teyr û tajî ye (biwêj) di meha çiriye de, rewşa hewayê zor e. ma te nebihîstiye ku dibêjin: “çirî ye û çirî ye, mal teyr li ta jî ye.
çirik fîşenga neteqiyayî
(navdêr, mê) wate herîka binê dimsê ku di nav xavikê de hatiye guvaştin û avê wê hatiye derxistin amûrek pembo û navikên pembo ji hev vediqetîne.
çirik lê badan (biwêj) xistin rewşek dijwar. “tirsê li vî bajarî çirik li min bada. ez xistime nav pencên xwe, dike ku min mina dêwekî hûfbi/œ. musa vazgali
çirikandî (rengdêr) veçirandî, bêpirçkirî, verûçkandî, perweşandî, rûtkirî, perpitandî.
ji: çirikand + -î
çirikandin (lêker) pembû çandin, diran li hev guvaştin û jê deng derxistin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: چرکاندن
çirikandin/diçirikîne/biçirikîne 1. pembû çandin 2. diran li hev guvaştin û jê deng derxistin
çirîkî (rengdêr) nemerdî
çirikîn (lêker)dengê çirkeçirkê jê hatin. Tewîn: -çirik-.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: چرکین
çirikîn/diçirike/biçirike dengê çirkeçirkê jê hatin
çirikvan pembûjen
pembûjen
çirîn 1. dirrîn, hatin çirrandin. Binêre; çirrîn 2. du mehên payizê. Binêre; çirî
çirîn/diçire/biçire 1. dirîn 2. bişkuvîn
çirisandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çirisandin
çirisandin (lêker)(navdêr, mê) biriqandin, teyisandin, geş kirin, ron kirin, çirîsk dan yan çirîsk jê anîn, ronahî dan yan ronahî jê anîn, ab, rewnaq kirin, eyisandin, birisandin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: چرساندن.
Herwiha: çirîsandin, çirsandin, çirusandin, çirûsandin. Tewîn: Lêker: -çirisîn-.
Têkildar: çirisîn.
ji: çirs + -andin.
: çirisandî, çirisîner, çirisînk
çirîseve serî girtin (biwêj) agir pê ketin, dil şewitîn. “çirîseye seren me girtin û em mendehoş kirin û tekşilqandin. sidqî hirorî
çirisî (navdêr, mê) teyisî, zerkeş, xemilandî, bêtam, kuh, bêjiyan, çirisandî gllmmerıng, teyîsî, ronek.
ji: çir +-isî
çirîsî (navdêr, mê) teyisok, birîskedar.
ji: çir +-îsî
çirisîn 1. ronahî jê diyar bûn (lêker)(navdêr, mê) biriqîn, ronahî jê çûn, geşî jê xuya bûn, teyisîn.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: چرسین.
Herwiha: çirisan, çirishan, çirishîn, çirisihan, çirisihîn, çirisiyan, çirisîyan, çirisyan, çirîsîn, çirîshan, çirîshîn, çirîsihan, çirîsihîn, çirîsiyan, çirîsîyan, çirîsyan, çirûsîn, çirûshan, çirûshîn, çirûsihan, çirûsihîn, çirûsiyan, çirûsîyan, çirûsyan. Tewîn: Lêker: -çiris-.
Têkildar: çirisandin.
ji: jiari, ji çiris + -în, têkilî çirîsk û çira.
: çirisiyayî, çirisî, çiriskBi zazakî, beriqîyayene, çirisîyayene, şewq dayene, şewle dayene 3. zeliqîn, man bi hev ve. Binêre; çirrisîn 3. dengê didanan dema li hev dişidin. Binêre; çîrrikîn
çirîsk (navdêr, mê) qitîsk, pirtên agirî.
Herwiha: çirûsk.
ji: jiari, têkilî çirisîn û çira.
Bikaranîn: Lêker: çirîsk dan. Navdêr: çirîskdan
çirîsk dan (lêker)(Binihêre:) çirîsk
çirişkandin (navdêr, mê) dengê têkhisûna didanan, :… didanêd xwe bo +erî di çirikandin, bed, :ez di çirikînim em di çirikînîn tu di çirikînî hûn di çirikînin ew di çirikîne…it ewan di çirikînin pr, :dê bi +bdn bdb, :di çirikand di çirikandin db dûr, :çirikandibû, bûn, (f), :bi çirikîne bi çirikînin
çirîskbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) çirîsk
çirîskdan (navdêr, mê) (Binihêre:) çirîsk
çirîskdar (rengdêr) teyisî.
ji: çirîsk +-dar
çiritî (navdêr, mê) nermî tî, çirî, nermokeyîtî.
ji: çir +-itî
çiriya duyem (navdêr, mê) sarmawaz, mijdar, meha 11ê ji salê, sêyem meha payizê.
Herwiha: çiriya didiwê, çiriya diwem, çiriya didowê, çiriya diduwê, çiriya didoyê, çiriya duwê, çiriya diduyê, çiriya duyê.
Bide ber: 1. rêbendan, reşemeh, adar, avrêl, gulan, pûşber, tîrmeh, gilavêj, rezber, kewçêr, sarmawaz, berfanbar 2. çile, sibat, adar, nîsan, gulan, hezîran, tîrmeh, tebax, îlon, cotmeh, mijdar, kanûn .Binêre.
Herwiha: axlêve, kanûna yekem, kanûna duyem.
ji wêjeyê: Ji çiriya paşî û pêdaMelayê Batê kanîSefer kêşa bi Muksê daLi ser qewlê zivistanê.(Melayê Batê).
ji: çirî + -ya + duyem
çiriya paşîn (lêker) sermawez, mijdar.
ji: çiriya paş +-în
çiriya yekem (navdêr, mê) cotmeh, kewçer, meha 10ê ji salê, duyem meha payizê.
Herwiha: çiriya ewel, çiriya ewelî, çiriya ewelîn, çiriya ewil, çiriya ewilî, çiriya ewilîn, çiriya êkem, çiriya êkemîn, çiriya êkê, çiriya pêşî, çiriya pêşîn, çiriya pêşiyê, çiriya yekemîn, çiriya yekê, çiriya yêkem, çiriya yêkemîn, çiriya yêkê.
Bide ber: çiriya duyem. Binêre
Herwiha: 1. rêbendan, reşemeh, adar, avrêl, gulan, pûşber, tîrmeh, gilavêj, rezber, kewçêr, sarmawaz, berfanbar 2. çile, sibat, adar, nîsan, gulan, hezîran, tîrmeh, tebax, îlon, cotmeh, mijdar, kanûn .Binêre.
Herwiha: axlêve, kanûna yekem, kanûna duyem.
ji: kew + çerîn - în.
: kewçerî
çirîyapêşîn (navdêr, mê) meha deh
çiriz çençûz
çirizok (navdêr, mê) gizgizîn, tevizin, babezk, germûrik, girîzok, gidgidîn, gezgezîn.
ji: çiriz +-ok
çirk 1. meneke demjimartinê ya ji deqîqeyê hindiktir e; saniye 2. careke zivirandinê; fetl
meneke demjimartinê ya ji deqîqeyê hindiktir e; saniye, careke zivirandinê; fetl
çirkandin (navdêr, mê) dengê çikînê jê anîn, :tilîyên xwe çirkandin teqandin, qirçandin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: چرکاندن
çirke (navdêr, mê) saniye, her yek ji 60 pişkên xulekê anku deqeyê: 60 çirke dibin yek xulek.
Bide ber: çarêk, seet.
Bi alfabeyên din: kurdî-erebî: چرکه‌.
Bi zaravayên kurdî: hewramî: kurmancî: saniye, çirke soranî: çirke zazakî: sanîye.
ji: ji dengê çirk ku ji seetên bimîl tê her cara ku çirkeyek derbas dibe.
çirkeçirk dengê ku ji parçeyên hesinî û rakişandî dertê
dengê ku ji parçeyên hesinî û rakişandî dertê.
Bikaranîn: Lêker: çirkeçirk kirin. Navdêr: çirkeçirkkirin Rengdêr: çirkeçirkkirî
çirkeçirk kirin (lêker)(Binihêre:) çirkeçirk
çirkeçirkkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çirkeçirk kirin
çirkeçirkkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) çirkeçirk
çirkejimêr di katjimêrê de nîşaneya saniyeyê
di katjimêrê de nîşaneya saniyeyê
çirkî (navdêr, mê) saniyeyî.
ji: çir +-kî
çirkîn (lêker) qirçîn, qirpîn, qiçqiçhin, çeqîn, qiçqiçîn, kirin qirçînî, kirin çirkînî, kirin çeqînî, çîrîn, çînn, kirin çîrînî, kirin qirçîn, qirçînî kirin. Tewîn: -çirk-.
ji: çirk +-în
çirkînî (navdêr, mê) qirçînî, çîrînî, qîjînî, qirpînî, çeqînî, xişînî.
ji: çirkîn +-î
çirkune (navdêr, nêr) mirovê kelex ne mezin û ne dirêj, biçûk û kurt, mirovê ne zebelah.
Herwiha: çirkone.
ji wêjeyê: Paşeyê Amêdiyê û mêvanên hazir heybetî man û ev hinêre ‘eciband çimkî cihê şanaziyê ye ko navên gundên deverekê bi selîqeka hosa xweş hatine navkirin û egera evê navkirinê jî weku tête vegerandin ko ev heftê gund ji aliyê jinekê ve hatine avakirin ko navê wê Nis bû lewma jî navê xwe li ser hemiyan danaye. Paşeyê Amêdiyê çavêrêyî hoşmendê xwe bû ko ew jî hinêreka hosa berçav bike. Hoşmendê Behdîna jî ma û li hoşmendê Hekarî nêrî û gotê:”Eve çiye wekî çirkuneyî bûye wîs wîsa te, nis nis nis nis. ” Hoşmendê Behdîna vê da çû û navên gundê devera xwe gotin: Aşava, Lînava, Xaziyava, Bêgova, Hucava, Karava, Reşava, Zînava, Rikava, Germava, Hîzava, Xercava, Nihava...
çirpandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çirpandin
çirpandin (lêker)(navdêr, mê) dizîn (bi taybetî dizîna hûrûmûran yan yên kêmbiha).
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: چرپاندن.
Herwiha: çiripandin. Tewîn: Lêker: -çirpîn-.
Têkildar: çirpîn.
ji wêjeyê: Li gor lêkolîneka teze îngilîz di çirpandinê da yanî di diziyên biçûk da li Ewrûpayê yekem in..
ji: çirp + -andin.
: çirpandî, çirpîner, çirpînerî, çirpîninde, çirpînindehî, çirpînindetî, çirpînindeyî
çirpî şiva ziravk
(navdêr, nêr) hej, qirş, qirş û qal, şivikên ziravik ên daran.
Herwiha: hij.
: hejhejok
çirpîn bi dile (yekî) ketin (biwêj) pir bixaşok û heyecan bûn. “...kûr û dûr li asê temaşe bû. çirpîn bi dilê ase ket û çûka dile wê lê da. talip kahn
çirpnayene (Zazaki) (lêker) çirpandin
çirpnîyayene (Zazaki) (lêker) hatin çirpîn
çirr 1. tişta/ê bi asanî jê venabe ç-ya nerm(rengdêr) tişta/ê ku bi asanî bi tiştan ve dizeliqe û bi dijwarî jê vedibe (bo nimûne, benîşt çirr ji ber ku dema bimîne bi tiştekî ve êdî zû-zû jê nevabe.).
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: چڕ.
ji: hevreha ermenî yan . Ji ermenî: չոր (čʿor: hişk, zuha, çirr, req), hevreha yûnaniya kevn ξηρός (ksērós: hişk, req), latînî serescō, almaniya bilind ya kevn serawēn û belkî sanskrîtî क्षार (kṣārá), hemû ji Proto-hindûewropî kseros.
çirr bûn (lêker)(Binihêre:) çirr
çirr kirin (lêker)(Binihêre:) çirr
çirrandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çirrandin
çirrandin (lêker)(navdêr, mê) dirrandin, perritandin, pirt-pirt kirin, parçe-parçe kirin, rîçal-rîçal kirin, qed-qed kirin, pijikandin.
Herwiha: çirandin.
Bi alfabeyên din: kurdî-erebî: چراندن.
Têkildar: çirrîn.
ji: çirr + -andin.
: çirrandî, çirrîner, çirrîninde
çirrbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) çirr
çirrbûyî (rengdêr) (Binihêre:) çirr
çirrçirrik (navdêr, mê) kavare, vizik, virrik, gerrgerrok, zîzok, vizvizok, vîzvîzok, vizgerrik, mizhar, seyah, deleme, delleme, seyyahe, gizik, gizgizok, mizar, virrvirrok, teqol, qaq, çirçirik, pêlîstokek zarrokan e ku li dor xwe dizivirre
çirrî (navdêr, mê) çirriyayî, dirriyayî, parçebûyî, parçekirî, hûrbûyî, hûrkirî, perritî.
ji: çirr +-î
çirrik (navdêr)(navdêr, mê) pemboyê ku ji dendikan veqetandî û veçirandî.
Herwiha: cilhe lebeçî
çirrikandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çirrikandin
çirrikandin (lêker)(navdêr, mê) zeliqandin, çespandin, pê ve asê kirin.
Herwiha: çirikandin. Tewîn: -çirrikîn-.
Têkildar: çirrikîn çirrîk.
: çirrikandî çirrikîner
çirrikîn (lêker)(navdêr, mê) zeliqîn, çespîn, pê ve asê bûn, man pê ve, jê venebûn.
Herwiha: çirikîn. Tewîn: -çirrik-.
Têkildar: çirrikandin çirrîk.
: çirrikiyayî çirrikî çirrikok
çirrîn (lêker)(navdêr, mê) perritîn dirrîn, perritîn, çirr bûn, dirr bûn, pirt-pirt kirin, parçe-parçe kirin, rîçal-rîçal kirin, qed-qed kirin, çirr-çirr bûn, derewên mezin kirin, pirr derew kirin.
Herwiha: çirran, çirrhan, çirrhîn, çirrihan, çirrihîn, çirriyan, çirrîyan, çirryan, çiran, çirhan, çirhîn, çirihan, çirihîn, çiriyan, çirîn, çirîyan, çiryan.
Bi alfabeyên din: kurdî-erebî: چرین. Tewîn: Lêker: -çirr-.
Têkildar: çirrandin.
ji: çirr + -în.
: çirrî, çirriyayî 2. dengê çirr jê hatin kirin çirr, kirin çirr-çirr, dengê çirr yan çirr-çirr jê hatin. Tewîn: Lêker: -çirr-.
Bide ber: çîrrîn.
Têkildar: çirrandin.
ji: çirr + -în.
: çirr-çirrok, çirr-çirrokî, çirrî, çirriyayî
çirrînek (navdêr, mê) çirik, şirik, merzîp, botik, çirtonek, çirtik, lûlik, şirînek, şurik, çoratan çirûtan, çoretang, mezrip pilhis, şironek.
ji: çirrîn +-ek
çirrînî kirin (navdêr, mê) çîreçîr kirin.
ji: çirîn +-î
çirrînîkirin (navdêr, mê) çîreçîrkirin.
ji: çirîn +-î
çirrkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çirr kirin
çirrkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) çirr
çirrpîv (navdêr, mê) linepîv.
ji: çirr +-pîv
çirrûk (rengdêr) çepel, tema, çikûd, nemerd, kesa/ê qet naxwaze malê xwe xerc bike yan bide xelkê, çil.
Herwiha: çirrîk, çirîk, çirûk.
Bide ber: çîrrok.
ji: çirr + -ûk.
: çirrûkî, çirrûkîtî, çirrûktî
çirrûkî (navdêr, mê) rewşa çirrûkbûnê.
ji: çirrûk + -î
çirrvirrîn (lêker)(navdêr, mê) perritîn, dirrîn, veçirrîn, hatin çirrvirrandin.
Herwiha: çirvirîn. Tewîn: Lêker: -çirrvirr-.
ji wêjeyê: Îcar liqûma Tirkan jî çi liqûm e haaaa, malxerabê tu dibê qey ji bin konê qereçîyan derketiye. Ne bi makyaj û dermanan be nayê xwarin ellawekîl. Lê di dema me de kes li xweşikbûnê nanere. Hema qûna kê mezin be, memikên kê sîlîkonkirî be, kî zêdetir xwe berde çolê û têkeve bin qeraseyên xelkê, ew baş û meşhûr dibe. Aha Natalîn Avci xanim jî bi qeraseyên reşikên Amerîkayê dest bi lotikan kiriye. Ê ji xwe di vî karî de heta nebin çarox û ji hev neçirvirin, kes meşhûr nabe.(Lotikxane.com, 11/2010).
ji: çirrîn - -în + virr + -în.
: çirrvirriyayî, çirrvirrî, çirrvirrok
çirt zîrç
zîrç
çirteçirt bi paşiye ketin (biwêj) ketin rewşeke teng û dijwar. her sê xortan wisa kirine ku çirteçirt bi paşiya arda xistine.
çirteçirt lê xistin (biwêj) zor lê xistin. zoro di wê gulaşe de çirteçirt li seydo xist.
çirtekê bi pêş de neçûn (biwêj) zêde bi pêş de neçûn. wan ew qas hewl dan, lê mixabin çirteke jî bi pêş de neçûn. (qerf)
çirtemîz kelmîzok
kelmîzok
çirtemîzî (navdêr, mê) derdê pirmîzîyê
çirtequlî lîstika cirîdê -di nav de çirtequlî kirin bi kêfa xwe û bêminet di nav de lîstin
(rengdêr) lîstika cirîdê -di nav de çirtequlî kirin bi kêfa xwe û bêminet di nav de lîstin
çirtî (navdêr, mê) mêrûviyi.
ji: çir +-tî
çirtik 1. lotik 2. refes
lotik , refes.
Bikaranîn: Lêker: çirtik kirin. Navdêr: çirtikkirin Rengdêr: çirtikkirî
çirtik avetin (biwêj) şad bûn, kefxweş bûn. çima ku dergistiyê wê ji metropole batiye, kewo çirtikan diavêje.
çirtik avetin (yekî) (biwêj) jê aciz bûn, nexwestin. kengî mêrik zengin bû, çirtik avetin jina xwe.
çirtik avêtin / çirtik dan 1. lotik avêtin 2. refes kirin 3. hiltîzîn *"hespê ku tu li rex guhdirêjî girêdî, an dê bide çirtikan, an dê bibe gezoke"
çirtik kirin (lêker)(Binihêre:) çirtik
çirtikî (navdêr, mê) hirhopî, vitikî, huphupkî, tiredînkî, çirtik virtik, çirtovirto, virtikî, nehêja), sivikî.
ji: çirtik + -î
çirtikî bûn (lêker) sivik bûn.
ji: çirtikî + bûn
çirtikî kirin (lêker) sivik kirin.
ji: çirtikî + kirin
çirtikîbûn (navdêr, mê) sivikbûn.
ji: çirtikî +bûn
çirtikîkirin (navdêr, mê) sivikkirin.
ji: çirtikî +kirin
çirtikkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çirtik kirin
çirtikkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) çirtik
çirtiktî (navdêr, mê) tiredînîtî.
ji: çirtik +-tî
çirtkî (navdêr, mê) bi çirtî.
ji: çirt +-kî
çirtoke 1. sewala lotikavêj 2. hiltîzok
sewala lotikavêj, hiltîzok
çirtonek (navdêr, mê) çiranek, çirik, çirtik, lûlik, şirînek, şurik, çoratan çirûtan, çoretang, mezrip pilhis.
ji: çirt +-onek
çirtovirto tiştê bêqîmet; sixtopixto
tiştê bêqîmet; sixtopixto
çirtovirto (pirtoyî) kirin (biwêj) hewlogewloyî kirin, bêpergal pêk anîn. kevok tim karen çirtovirto dike, (argo)
çirûsîn (lêker) biriqîn, şemal dan gîsinê xebatkaran, diçirûse. Tewîn: -çirûs-.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: چرووسین
çirûsîn/dirûse/biçirûse 1. biriqîn 2. şemal dan *"gîsinê xebatkaran, diçirûse"
çirûsk 1. berq 2. şewq û şemal 3. pêt 4. alaf
çirûskandin (navdêr, mê) çirîskandin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: چرووسکاندن
çirûskîn (navdêr, mê) çirîskîn.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: چرووسکین
çirvîtk (navdêr, mê) lotik, hilpekîn, hilavitin.
Herwiha: çirvîtik, çirevîtk, çirevîtik.
Bikaranîn: çirvîtk dane xwe
çirvîtk dane xwe (lêker) lotik avêtin, lîstin.
ji: çirvîtk + dane +xwe
çirxat kirin aş betilandin
kirin aş betilandin
çirxîs xwarin core xadeke ji arikê ceh û rûnê pezî di nav êk da di qelînin nemaze li roja xidir ılyasê
çiryayî (navdêr)dirayî, diryayî xasme jibo , :cilik yan pateyên dirayî tê bikar anîn
çirzink (navdêr, mê) mişkxatûn, mişkik
çira f. lamp, stove
(=çima) why?
çirandin çirînv.t. to tear, tear up
çirandin (biçirîne) to tear
çirav (f.) marsh, swamp, lagoon
f. muck
çire why
why
why
çire ? binêre: çi re?
çirisîn = çirûsîn
çiriya berî October
October
çiriya navln November
çiriya paşê f. November
çiriya paşîn December
November
f. November
çiriya pêşê f. October
çiriya pêşîn f. October
çirkejimêrk second hand
çirûsîn v.i. to sparkle, shine, glow
v.i. to sparkle, shine, glow
çirûsk spark
spark
f. spark
çira Lampe
warum
çirandin zerreißen
çirandin <çirîn> aufreißen
zerfetzen
zerreißen
çirçîrok Märchen
çire Lampe
çirîn reißen
çirîn <çir> zerrissen werden
çirisîn <çiris> funkeln
glänzen
leuchten
strahlen
çirk Sekunde
çirkî kraftlos
schwach
çirkin kraftlos
schwach
çirmîş auseinandergefallen
verdorben
schlecht geworden
çirpî kleine Zweige
çirrîn Riss
çirrûk falsch
gerissen
çirûsîn strahlen
çirûsk Funke
çirûskîn <çirûsk> leuchten
sprühen
strahlen
çir m. çirtan, çir, çirtanik n.
m. hît, taw, zirê (texte) n.
çir kirin lg. . çir kerdene
çira m. çira, çiraxe, çila m.
h. çira, qey, ça, qay, çene
çirandî rd. dirîyaye, çîrbîyaye, qîsbîyaye, dirate, çîrîyaye
çirandîbûn m. dirîyayeyîye, çîrbîyayîye, qîsbîyayîye m.
çirandin lg. çîr kerdene, dirnayene, qîs kerdene, roqetnayene, çîrim kerdene, raqilasnayene
m. çîrkerdis, dirnayis, qîskerdis, roqetnayis, raqilasnayis n. *xwe çirandin tz. xo dirnayene, xo çîrkerdene, xo raqilasnayene, xo çîrnayene *xweçirandin m. xodirnayis, xoraqilasnayis, xoçîrkerdis, xoçîrnayis n.
çiranek m. çirtike, çirike, çire, çiraneke, çilonçike, sirike, çure, çurnike, çurane, çuraneke m.
çirav m. çiraw, çirinçe, çurezge n.
çirax m. çira, çiraxe, çila m.
m. çiraxe, mesale, alawine m.
n. çirax n.
m/n. sagirt, çirax n.
çirax bûn lng. çirax bîyene
çirax kirin lg. çirax kerdene, xelat kerdene, çiraxnayene
çiraxî m. çiraxîye, sagirtîye, çiraxênî, sagirtênî m.
çiraxî kirin lg. çiraxîye kerdene, sagirtrîye kerdene, çiraxênî kerdene, sagirtênî kerdene
çirçirk m. zoo. beye, bûzêzî, gazûz, susk, gûziz, bizûz, sus m.
çirçîrok m. sanike, estaneke, mesela, sanike, fistanike, astonik, vistoneke, vistunike, istanik, istonik, fistunike, sunike m.
çirçîrokbêj m/n. sanikvaj, estanekvaj, sanikvatox, sanikvaj, sanikwan n.
çirçîrokî rd. sanikkî, estanekkî, sanikane, sanikane
çirçîrokvan m/n. sanikvaj, estanekvaj, sanikvatox, sanikvaj, sanikwan n.
çirdûg m. bot. çerdûk, pirp, çernûg, çirdûk n.
çirdûk m. bot. çerdûk, pirp, çernûg, çirdûk n.
çire h. çira, qey, ça, qay, çene
çireçir rd. çîreçîr, çirkeçirk, çizeçiz
çirg m. cog. aldak, kere n.
m. zoo. bete m.
çirî m. çireyo peyen n., payîza peyene m.
çirik m. çirtike, çirike, çire, çiraneke, çilonçike, sirike, çure, çurnike, çurane, çuraneke m.
m. koc, darik, meqere, koj n.
m. zoo. temûz, çîrçîrk, qijqijik, çirçele, çemûz n.
çirîn çirayene, çizayene, çîrayene
lng. dirîyene, çîr bîyene, qîs bîyene, diryene, direyene
m. dirîyayis, çîrbîyayis, qîsbîyayis n.
çirînî m. çîrîye, çirkîye, çizîye m.
çirîs m. bivo, sîrij, cuw, zamq., sîrêj, cuy, surij n.
m. bivo, sîrij, cuw, zamq., sîrêj, cuy, surij n.
çirisandin lg. çirûsknayene, bereqnayene, çirisknayene, bilûsknayene, çirisnayene, zereqnayene, biriqnayene
m. çirûsknayis, bereqnayis, çirisknayis, bilûsknayis, çirisnayis, zereqnayis, biriqnayis n.
çirisîn m. çirûskîyayis, bilûskîyayis, bereqîyayis, çiriskîyayis, zereqîyayis, çirisîyayis, biriqîyayis n.
lng. çirûskîyene, bilûskîyene, bereqîyene, çiriskîyene, zereqîyene, çirisîyene, biriqîyene, gizgizîyene
çirîsk m. çirûsk, bilisk, bereq, çirisk, zerq, zîrik n.
çirisk m. çirûsk, bilisk, bereq, çirisk, zerq, zîrik n.
çiriskdar rd. çirûskin, biriskin, bereqin, zerqin, çirûskdar
çirîsok rd. bereqok, çirûskok, çirisok, bereqoq
çirîya berê m. çire n., payîza wertêne m.f payîze m., citasme m.
çirîya ewil m. çire n., payîza wertêne m., payîze m., citasme m.
çirîya pasîn m. çireyo peyen n., payîza peyene m.
çirîya pêsîn m. çire n., payîza wertêne m., payîze m., citasme m.
çiriyayî rd. dirîyaye, çîrbîyaye, qîsbîyaye, dirate, çîrîyaye
çirk m. sanîye, çirke m.
çirkandin lg. . çirknayene
m. çirknayis n.
çirkeçirk rd. çîreçîr, çirkeçirk, çizeçiz
çirkeçirk kirin lg. çîreçîr kerdene, çirkeçirk kerdene, çizeçiz kerdene
çirkîn lng. . qirçayene, çirkayene, çeqayene, xirçayene
çirkinî m. çîrîye, çirkîye, çizîye m.
m. qirpye, çirkîye, çîrîye m.
çirmaq rd. qîq, req, çîq, qîqerut, zêlexte
çirnûg m. bot çerdûk, pirp, çernûg, çirdûk n.
çirnuk m. bot. vasê zerance n.
çironek m. çirtike, çirike, çire, çiraneke, çilonçike, sirike, çure, çurnike, çurane, çuraneke m.
çirore rd. ejne, vêreher, pîzegird, tastewer, vêrekaraz, hawtvêre, pîzepîl, kelpaça, tastewer
çirp m. çirp, kirp, çep n.
çirp kirin lg. . çep kerdene, çirpnayene, çipnayene, kirpnayene, qirpnayene
çirpandin lg. . çirpnayene, rosanitene
lg. çep kerdene, çirpnayene, çipnayene, kirpnayene, qirpnayene
çirpî m. çirpî n.
çirpîn rd. çirpayene
çirpoz n. çirpoz, çerepûz n.
çirseçirs h. çirûsk-çirûsk, çiris-çiris, çirisk-çirisk
çirt û zirt h. çirt-virt, zirt-pirt, çirto virto, zirt-virt, çirtpirt, çirt-mirt
çirt-virt h. çirt-virt, zirt-pirt, çirto virto, zirt-virt, çirtpirt, çirt-mirt
çirtik m. çirtike, çirike, çire, çiraneke, çilonçike, sirike, çure, çurnike, çurane, çuraneke m.
çirtik virtik n. çirt-virt, zirt-pirt, zirt-virt, çirt-pirt, çirt-mirt
çirtonek m. çirtike, çirike, çire, çiraneke, çilonçike, sirike, çure, çurnike, çurane, çuraneke m.
çirtovirto h. çirt-virt, zirt-pirt, çirto virto, zirt-virt, çirtpirt, çirt-mirt
çirtûl m. doje n.
çirûsandin lg. çirûsknayene, bereqnayene, çirisknayene, bilûsknayene, çirisnayene, zereqnayene, biriqnayene
m. çirûsknayis, bereqnayis, çirisknayis, bilûsknayis, çirisnayis, zereqnayis, biriqnayis n.
çirûsîn m. çirûskîyayis, bilûskîyayis, bereqîyayis, çiriskîyayis, zereqîyayis, çirisîyayis, biriqîyayis n.
lng. . çirûskîyene, bilûskîyene, bereqîyene, çiriskîyene, zereqîyene, çirisîyene, biriqîyene, gizgizîyene
çirûsk m. çirûsk, bitisk, bereq, çirisk, zerq, zîrik n.
çirûsk çirûsk h. çirûsk-çirûsk, çiris-çiris, çirisk-çirisk
çirûskdar rd. grûskin, biriskin, bereqin, zerqin, çirûskdar
çirûskîn m. çirûskîyayis, bilûskîyayis, bereqîyayis, çiriskîyayis, zereqîyayis, çirisîyayis, biriqîyayis n.
lng. . çirûskîyene, bilûskîyene, bereqîyene, çiriskîyene, zereqîyene, çirisîyene, biriqîyene, gizgizîyene
çirvekêsî m. werênayis n.
m. rexnekerdis n.
çirvir kirin lg. çîr-vir kerdene
çirxat n. çilolix, destikê linga areyî n.
çirya pasîn m. çireyo peyen, payîza peyene m.
çir (kurutulmuş kayısı) çîre (m), eşbabî (m), basmecîye (m), basmecî (m), tole (m), mişmişa huşkkerda (m), mişmişa huşkkerdîye (m)
çiriş şîrêz (n)
çiriş otu (zambakgiller) hêllik; asphodelus aestivus
çirişotu gulike (m), hêluge (m)
çirkin bexûd, -e; qefçil, -e; pîs, -e; bêrûçik, -e